دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 407-558 

پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

صفحه 407-429

10.22059/jurbangeo.2015.57410

آزاده کاویانی؛ رحمت الله فرهودی؛ آزیتا رجبی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 407-558 پاییز 1394، صفحه 263-405 تابستان 1394، صفحه 123-261 بهار 1394، صفحه 1-122