دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 407-558 

پژوهشی - کاربردی

تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

صفحه 407-429

10.22059/jurbangeo.2015.57410

آزاده کاویانی؛ رحمت الله فرهودی؛ آزیتا رجبی