بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی (مقایسة تطبیقی مناطق 1،6 و 8 شهر مشهد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس‌ارشد مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استفادۀ شهروندان، سطح آموزش و میزان آگاهی آن‌ها از خدمات الکترونیکی در مناطق 1، 6 و 8 شهر مشهد و مقایسة این مناطق با یکدیگر است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامة پژوهش حاوی 41 سؤال در سه محور آموزش، آگاهی و سطح استفاده از خدمات الکترونیکی است. جامعة آماری شامل شهروندان سه منطقه از شهر مشهد است که با توجه به توزیع درآمدی، منطقۀ 1 منطقة برخوردار، منطقة 8 منطقة نیمه‌برخوردار و منطقة 6 منطقة کمتر برخوردار انتخاب شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 شهروند برآورد شد. نتایج پژوهش نشان داد سطح آگاهی، آموزش و استفادۀ شهروندان از خدمات الکترونیکی در سه منطقة مطالعه پایین‌تر از سطح متوسط است. همچنین، مقایسة میانگین‌های آموزش، آگاهی و استفاده از خدمات الکترونیکی در سه منطقة مطالعه نشان داد که وضعیت این سه متغیر بین مناطق مختلف متفاوت است و منطقة 1 که از لحاظ سطح درآمدی منطقه‌ای برخوردار است نسبت به دو منطقة دیگر از نظر میزان استفادة شهروندان از خدمات الکترونیکی، سطح آموزش‌ها و آگاهی شهروندان در وضعیت بهتری قراردارد. این سه شاخص در منطقة 8 به‌عنوان منطقة نیمه‌برخوردار نسبت به منطقة 6 به‌عنوان منطقة کمتر برخوردار در وضعیت بهتری قراردارد. در نهایت، این سه شاخص در منطقة 6 به‌عنوان منطقة کمتر برخوردار نسبت به دو منطقة دیگر در وضعیت نامطلوب‌تری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation about the citizen awareness and education status to implement E-government, Comparative study of the regions 1, 6, 8 of Mashhad Municipality

نویسندگان [English]

 • Mohammad- Rahim Rahnama 1
 • Fatemeh Beygi Nasrabadi 2
 • Leila Johari 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 MA in Urban Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction   
E-government refers to public use of information technology, especially the internet in order to provide information and services to citizens. Realization of e-government in the country, requires participation of electronic citizens. To implement and promote effective e-government, essential infrastructure should be provided. The importance of e-government becomes clear when the citizens don’t have required awareness of the benefits and process of e-government and services and lack of training in the effective use of these services will result in the failure of the project. This research wants to examine the role of education and awareness of citizens in the implementation of e-government in Mashhad. E-government is the use of information and communication technologies to make changes in the process of governance through more accessible, more efficient, and more responsive management. A comprehensive model of e-government in developing countries is categorized into four dimensions of social, organizational, technological and political. Several studies have emphasized on the importance of social dimension to implement e-government in which the social dimension, education and awareness of citizens for the use of electronic services is regarded in this research .
Methodology
The research is applied by descriptive–survey method. Given the scope of the research, field survey took place in Mashhad, a questionnaire was used for data collection. The questionnaire is researcher-made and contains 41 questions in three domains of education, awareness and use of e-government services. In terms of the research variables, the questions are designed in two categories (Nominal Qualitative - two option and Sequential Qualitative- Likert). Statistic population is all citizens in three regions of Mashhad. The Sampling method is clustering in which three regions based on the income distribution are selected as representative of the whole population. For this purpose, zone 1 are considered as inclusive, zone 8 as mid-inclusive, zone 6 as less-inclusive. Using Morgan table, a sample size of 384 residents is estimated. To analyze the data, SPSS software is used. In this research we have used KMO index and Bartlett test to check the validity of the questions, Cronbach's alpha coefficient to measure the reliability of the questions, one-sample T-test to examine the current status of variables, multiple sample T-test and one-way ANOVA to compare mean of the societies, and LSD post hoc test to make more accurate comparison of differences between the regions. Validity and reliability of the questionnaire are approved after removing several items.
Results and Discussion  
Results of descriptive statistics showed that the average age of respondents was 34 years old and the majority of respondents (39%) were between the ages of 20-30 years. About 65% of the respondents were male and the rest were female. In terms of marital status 53% were married and 47% were unmarried. In terms of education most of the respondents (31%) were Diploma and after that the highest rate of education was related to BA course (28%). About 25% had 1-5 years of work experience and 22% had 15-11 years of the experience. Only 9% of people had high level of expertise, 32 percent were moderate and 46 percent of those have had low skills. Finally, 45% of the respondents were self-employed. Inferential results also showed that citizen’s awareness and training and also use of electronic services in Mashhad was under the average level. In this way, the average of the citizen education variable was 2.83, average of citizen awareness was 2.74 and the average of use of e-services was 2.70. The mean of education, awareness and use of electronic services in the study area showed that the current status of these three variables was different in three clustered areas of the research. Each of the three variables of training and awareness and use of electronic services had the highest rate in zone 1 and then zone 8. The zone 6 in comparison with the other areas had more undesirable situation. Among the regions, only Zone 1 was in average level or slightly above, zone 8 and specially zone 6 were far more than the average.
Conclusion   
The results indicated that zone 1 as a high income level is an inclusive region in which level of awareness, education and training and the use of e-services was close to average and more than the two other regions. Zone 8 as a mid-inclusive area in comparison with the inclusive region had unfavorable status but on the other hand it had better situation than the less-inclusive area. The zone 6 as a less inclusive area with low income level in terms of the three variables of awareness, education and the use of electronic services was in a more unfavorable situation than the two other districts. Therefore, it can be concluded that the areas with lower income levels have more unfavorable situation regarding the citizen training, awareness and their use of e-services. Supplementary questions also indicated that people with lower levels of education than those with higher education were more likely to participate in training courses of electronic services. Most of the respondents are between the ages of 20-30 years and have the potential for training, learning and use of e-services as well. The next part of the results indicated that most people with diploma or bachelor degree have higher level of education required to start the training and the possibility to have the willingness and interest to use the e-services. Therefore, with such a situation the availability of the prerequisite to train citizens, to enhance public training courses and also to facilitate the private sector to be active in citizen education in the use of electronic services will lead to increased use of electronic services. This eventually can help build a competent e-city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • citizens awareness
 • citizens education
 • E-Government
 • Mashhad
 1. اسفراینی، محمد، (1386)، پذیرش دولت الکترونیک در مشهد؛ تبیین متغیرهای فردی و اجتماعی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 1 بهار 1389.
 2. تشکری قنبریان، آزاده، ناصری، سپیده، (1386)، شهروند الکترونیکی و آموزش الکترونیک، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی.
 3. جلالی، علی اکبر، (1382)، دولتالکترونیک،  تهران:  انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 4. خوارزمی، امیدعلی، میرجعفری، راضیه سادات، (1392)، بررسی مطالعات تطبیقی جهت  پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایران، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست.
 5. ذهبیون، شهلا، فتحی،کوروش، (1389)، شهروند الکترونیک، فصلنامه ی مدرس،شماره 9، 1388-1389.
 6. رحیم اف، حامد، صفری، فاطمه، عمویی، آزاده، (1390)، بررسی نقش وجایگاه شهرداری الکترونیک در توسعه شهر مشهد، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران.
 7. رهنما،محمد رحیم، خوارزمی، امیدعلی، کریمی، وجیهه، (1392)، بررسی چالشها و ارائه ی راهکار در جهت پیاده سازی شهر الکترونیک در ایران، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری محیط زیست.
 8. سامانه شهر هوشمند مشهد، (1394)، قابل دسترسی از http://smartcity.mashhad.ir، ایجاد شده در 28 دی ماه 1394.
 9. سرفرازی،محمدعلی، (1389)، نیازسنجی خدمات شهرداری مشهد در حوزه ی خدمات الکترونیک، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 2 بهار 1390.
 10. شریف نژاد، مجتبی، (1393)، ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر اعتماد به شهر الکترونیک :نمونه موردی شهر الکترونیک در یزد، برنامه ریزی فضایی: جغرافیا، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 13، صص 188-175.
 11. عین القضاة، محمد، غلامی، محمد رضا، (1393)، بررسی کاربرد فناوری اطالعات در بهبود کیفیت ارائه خدمات شهری :مطالعه موردی شهرداری مشهد، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی.
 12. غفاری،عطا، کاظمی، فرشید، (1392)، بسترهای استفاده از دولت الکترونیک در نظام یکپارچه  ی مدیریت شهر؛ مورد مطالعه: کلان شهر تهران، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری.
 13. معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ شهرداری مشهد، مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات،‌ (1391)، قابل دسترسی از: https://amar.mashhad.ir//parameters/mashhad/modules/cdk/upload/content/file_manager/361/Manateghb.pdf
 1. Adler, M., & Henman, P. (2005). Computerizing the welfare state: An Internationalcomparison of computerization in social security. Information, Communication,.& Society, 8, 315-342.
 2. Bekkers, V., & Homburg, V. (2005). E-Government as an information ecology: Backgrounds and concepts. In V. Bekkers & V. Homburg (Eds.), The information ecology of E-Government (pp. 1-20). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.
 3. Bruel, J. D. (2007). Three Bush administration management reform initiatives: The President’s Management Agenda, Freedom to Manage Legislative Proposals and the Program Assessment Rating Tools. Public Administration Review, 67, 21-26.
 4. Chua, B. H. (2008) Singapore as model. Paper presented at The Workshop on Inter-referencing Asia: Urban Experiments and the Art of Being Global, Inter-Asia Connection, Dubai School of Government and SSRC, Dubai, February.
 5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2003). The e- Government Imperative, OECD E-government Studies, URL (consulted December 2004)
 6. Phippen, A. (2007), Evaluating citizen attitudes towards local e-government and a comparison of engagement methods in the UK,  International Journal of Cases on Electronic Commerce, Vol. 3 No. 3, pp. 55-71.
 7. Weerakkody., Vishanth, Ramzi El-Haddadeh, Shafi Al-Shafi , (2012). Exploring the complexities of e-government implementation and diffusion in a developing country: Some lessons from the State of Qatar , Journal of Enterprise Information Management.