دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-152 

پژوهشی - بنیادی

زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها

صفحه 27-50

10.22059/jurbangeo.2016.58120

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ سیمین تولایی؛ مجتبی رفیعیان؛ احمد زنگانه؛ فروغ خزائی نژاد


مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

صفحه 69-88

10.22059/jurbangeo.2016.58122

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ داریوش داستان