ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی شهری در ارتقای محیطی (مطالعۀ موردی: مناطق دارای بافت فرسودۀ شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورۀ دکتری رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به سازمانی توانمند در برنامه‌ریزی و مدیریت این بافت‌ها را به‌وجود آورده است. بر این اساس در شهر تهران سازمان نوسازی، متولی بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده بوده است تا به ‌دین طریق از مشکلات بافت‌های فرسوده در این شهر بکاهد و برای بهبود کیفیت این فضاها در آتی برنامه‌ریزی نماید. این پژوهش نقش فعالیت‌های سازمان نوسازی در بهبود وضعیت مناطق شهری را در قالب شش شاخص (مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهری، بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات کالبدی، حل مشکلات معیشتی، نوسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ساختمان‌های فرسوده) بررسی می‌کند تا به ‌دین طریق ابعاد مختلف اثرگذاری این سازمان روشن شود. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیل نظرات مردم، پیرامون وضعیت عملکرد این سازمان است که با دیدگاه کاربردی تدوین گردیده است. در این پژوهش ابتدا اطلاعات لازم، با استفاده از منابع موجود در زمینۀ موضوع پژوهش جمع‌آوری شد؛ سپس برای تکمیل اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که به‌طور کلی عملکرد این سازمان در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد و بهترین عملکرد این سازمان در عرصۀ نوسازی ساختمان‌های فرسوده و ضعیف‌ترین عملکرد نیز در زمینۀ حل مشکلات معیشتی بوده است. از طرف دیگر عملکرد سازمان نوسازی در مناطق 13گانه تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. به‌ دین معنی سازمان نوسازی در مناطق 15، 16، 9 و 18 عملکرد خوب و در مناطق 12، 13، 14 و 11 عملکرد ضعیفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance assessment of urban renewal organization to environmental improvement (Case study: Worn texture areas of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Rasoul Afzali 1
 • Amir Sharifi 2
1 Associate Professor, Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Performance of urban organizations, municipal and other public local institutes is effective on life quality and urban sustainable life. Assessement of the performance of these institutions is considered as constructive and corrective actions for their prosperity. That is why local organizations performance management as a management strategy has attracted the attention of local authorities and led central government officials to scientific and legal measures to improve the performance of local organizations. Among the various countries, the experience of Britain about movement performance assessment management of urban councils was accompanied with success and remarkable initiatives. Performance assessment means the actions and activities conducted to increase the efficient use of resources in order to achieve ends and means coupled with the efficiency and effectiveness. This program was common in most developed countries during recent decades. Some developing countries evaluating the performance of specific legislation considered the component requirements. The purpose of performance assessment is measurement, valuation and judgment about performance of executive bodies of the country according to the rules and regulations, effective criteria approach, efficient, economic and ethical aspects in order to improve the quality of government services. One type of performance assessment is performance assessment by the public. Performance assessment is debatable in this respect; from one side satisfaction of the people plays an important role in the success of the organization in achieving their goals. Citizens who are satisfied about the city council performances with more confidence do their citizenship duties (such as payment and participation in public programs). On the other hand, it can be said that people themselves are only those who can understand their problems as well. Reconstruction and renovation of damaged area of the cities is very important for various cultural, economic, security and social reasons. This topic is more important in city of Tehran and the necessity of build an institution responsible for this case was felt. After the Islamic revolution, urban renewal organization of Tehran in 1994, with the adoption of new articles of association, was quietly looking for a new role. Urban renewal organization of Tehran is in charge of improving the worn out tissues in Tehran so that it can prevent the consequential problems of the old textures in the city. This research attempts to review the urban renewal organization activities in making functions favorable in urban areas, in improving the lives of citizens, in solving physical problems of urban distressed areas, in solving the living problems of citizens, in renovation of damaged areas and in renovation of old buildings in urban areas. Therefore, we are to use the system functions (feedback and improvement) to promote the organizations.
 
Methodology
Due to the nature of research and considered purposes, this research has descriptive - analytical method by survey by applied views. In this research, after collecting the required data by using existing resources in the field of subject of study,  field methods and questionnaire instrument was used to complete the information. Validity of the questionnaire of this research is based on the content validity and has been revised by professors and researchers several times. Reliability of the questionnaire has been tested by Cronbach's alpha (0.701). T-test (one sample test) is used to evaluate the performance of the organization in promoting each of the under study measures. Moderate performance of urban renewal organization in each of the functional areas of the test was 3. Kruskal- Wallis test has been used to determine that which areas have good performance in urban renewal organization and which areas have poor performance.
 
Results and Discussion
In one sample T-test, H0 assumption showed equal stability with the general average number (3) and H1 assumption indicates the inequality of mediocre quality. Results revealed that urban renewal organization in three fields of modernization of old buildings in urban areas, improvement of the lives of citizens and improvement in the functions of the city was to some extent good. The results have also indicated that it was poor in three fields of urban old texture modernization, solving physical problems of old texture and solving problems of citizens living. According to Kruskal- Wallis test, regional performance of urban renewal organization resulted from the total functions of renewal organization in six constituencies. According to the results, renewal organization has good performance in districts of 15, 16, 9, and 18. It has average performance in the districts of 7, 8, 17, 19 and 10 and also has underperforming performance in districts of 12, 13, 14 and 11.
 
Conclusion
In general, two important statements can be concluded from this study. The administrative and planning of Tehran municipality in the field of improvement and repairing of the worn out tissues of the city has been relatively goodin the micro scale. This means that this institution
was able to put many old residential buildings and inhospitable areas in its target program and make them renewed. This can disapprove the views that state the municipality was not able to solve the problems of the worn out textures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • quality improvement
 • renovation organization
 • therteen regions of Tehran Municipality
 • urban life environment
 1. 1. آقاصفری، عارف؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ منصورنژاد، هانی؛ دانش، جابر؛ ابراهیمی‌کارگر، سعیدرضا؛ (1391). راهبردهای نوسازی بافت فرسودۀ شهری تهران با استفاده از تکنیک AIDA، فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شمارۀ هشت، صص 54 - 39.

  1. احمدی، علی؛ (1386). تحلیل عملکرد شوراهای اسلامی در توسعۀ روستایی، نمونۀ موردی: دهستان حکیم‌آباد شهرستان زرندیه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدۀ جغرافیا، گروه جغرافیای انسانی، استاد راهنما محمدرضا رضوانی.
  2. توسلی، محمود؛ (1379). اصطلاح‌شناسی نوسازی و بهسازی شهری، فصلنامۀ عمران و بهسازی شهری (هفت شهر)، شمارۀ دو.
  3. پورطاهری، مهدی؛ همدمی‌مقدم، یلدا؛ رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا؛ (1388). ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعۀ روستایی (نمونۀ موردی: آلاداغ بجنورد)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ چهاردهم، تهران، صص 38 - 23.
  4. حبیبی، محسن؛ مقصودی، ملیحه؛ (1381). مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
  5. رسولی، رضا؛ کریمیان، علیرضا؛ و صالحی؛ (1389). بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387، مدیریت شهری، شمارۀ بیست‌و‌شش، صص 40 - 27.
  6. رضوانی، محمدرضا؛ احمدی، علی؛ (1388). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعۀ روستایی، فصلنامۀ مدیریت شهری شمارۀ بیست‌و‌چهار، تهران، صص 36 - 27.
  7. رضوانی، محمدرضا؛ محمدی، سمی؛ پیری، صدیقه؛ (1392). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) مطالعۀ موردی: شهرستان دهلران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ چهل‌و‌پنجم، شمارۀ یکم، صص 216 - 199.
  8. ساشورپور، مهدی؛ (1388). روند مداخله در بافت فرسوده، سومین همایش منطقه‌ای بررسی مسائل شهرسازی زنجان.
  9. سجادی، ژیلا؛ پورموسوی، سیدموسی؛ و اسکندرپور، مجید؛ (1391). بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهری با تأکید بر مشارکت مردمی، مطالعۀ موردی: محلۀ دولاب تهران، فصلنامۀ جغرافیایی آمایش محیط، شمارۀ چهاردهم، صص 164 - 143.
  10. سجادی، ژیلا؛ محمدی، کاوه؛ (1390). تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت‌های فرسودۀ شهری، مطالعۀ موردی: بافت مرکزی شهر سردشت، مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شمارۀ هشتم، صص 70 - 50.
  11. شکیبامنش، امیر؛ (1387). ارتقای کیفی و پویاسازی مراکز شهری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.
  12. شکوهی، علی؛ (1388). تحلیل مسائل بافت‌های فرسودۀ شهری با استفاده از نقشه‌های فازی، سومین همایش منطقه‌ای بررسی مسائل شهرسازی زنجان.
  13. شماعی، علی؛ پوراحمد، احمد؛ (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
  14. عزیزی، محمدمهدی؛ آراسته، مجتبی؛ (1389). ارزیابی موفقیت طرح‌های تجمیع در بافت تاریخی شهر یزد، نمونۀ موردی: مجموعه‌های مسکونی نفت و خاتم، مجلۀ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارۀ پنجم، صص 28 - 1.
  15. کولبی، افشین؛ (1384). برنامه‌ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‌ها، مجلۀ جستارهای شهرسازی، سال چهارم، شمارۀ دوازده.
  16. فقیهی، ابوالحسن؛ سالارزهی، حبیب‌الله؛ (1383). تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکرد شورای شهر و سازمان‌های محلی، فصلنامۀ فرهنگ و مدیریت، سال دوم، شمارۀ هفتم، زمستان، صص 25 - 5.
  17. فلامکی، محمد‌منصور؛ (1384). نوسازی و بهسازی شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
  18. فیروزآبادی، سید احمد؛ ایمانی جاجرمی، حسین؛ (1391). وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها، مطالعۀ موردی: روستاهای استان قزوین، پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شمارۀ یکم، صص91 - 63.
  19. لاهیجانیان، اکرم‌الملوک؛ ارجمندی، رضا؛ محرم‌نژاد، ناصر؛ جمشیدی‌دلجو، مجتبی؛ (1387). بررسی ساختار و عملکرد سازمان‌های غیر‌دولتی زیست محیطی و نقش آنها در فرایند توسعۀ شهری استان تهران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورۀ دوازدهم، شمارۀ سوم، صص 111 - 101.
  20. ماهنامۀ دهیاری‌ها (1387). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها، سال پنجم، شمارۀ 26.
  21. محمدپور، احمد؛ بوستانی، داریوش؛ علیزاده، مهدی؛ (1392). ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیتۀ امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری، فصلنامۀ علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شمارۀ چهل‌وششم، صص 352 - 319.
  22. میرکتولی، جعفر؛ علیپور، عباس؛ حسنی، عباسعلی؛ (1391). بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت در مدیریت توسعۀ بافت‌های قدیمی و فرسودۀ شهری، مطالعۀ موردی: شهر بهشهر، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا (دانشگاه گلستان)، سال دوم، شمارۀ پنجم، صص 56 - 37.

  24. Johnson et al. (1997), “Meanings of environmental terms”. Journal of Environmental Quality 26: 581-589.

  25. McCrea, R., Shyy, T.K. and Stimson, R., 2006, What is the Strength of the Link between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life? Applied Research in Quality of Life, Vol. 1, No. 1, PP. 79-96.

  26. Sanderson, lan (2001), performance Management, Evaluation and Learning in Local Government, Public Administration, Vol. 79, No 2.

  27. Walmsly, D.J. (1988). Urban Living, Longman Scientific and technical, Network.

  28. World Bank (2000), Environmental Model for Sustainable Rural Development: The Africa Network on Participatory Approaches, Available on: http://d1002391/.Mydoman Web Shot.com/JOT/Articles/2-1/zaki-fp.htm.

  29. Kulshrestha, S.K. (2006). Dictionary of Urban and Regional Planning.