دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 299-517