ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز در برابر مخاطرۀ طبیعی زلزله

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

در سرتاسر جهان، کشورها به‌طور فزاینده‌ای در حال شهری‌شدن هستند؛ به این معنی که مناطق شهری به مکان اصلی وقوع بسیاری از بلایای احتمالی تبدیل می‌شوند. با توجه به اینکه کلان‌شهر تبریز در پهنة خطر زلزله قرار دارد، همچنین به‌دلیل وقوع این حادثة طبیعی در بازه‌های زمانی با دوره‌های بازگشت، لازم است تا کاربری‌های حیاتی شهر تاب‌آور شود. این کاربری‌ها موجب تداوم زندگی در شهر می‌شوند و وجود آن‌ها بر خدمات‌رسانی بهینه تأثیرگذار است. در مقابل، نقصان آن‌ها ممکن است جریان حیاتی شهر را مختل کند و نبود برنامه‌های جامع و مدل‌های تصمیم‌گیری خردگرا در این حوزه، مشکلات جبران‌ناپذیری به‌وجود آورد. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی-تحلیلی، تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز را در برابر مخاطرة زلزله از نظر استحکام بنا، مقاومت زمین، اعمال مقررات در ساخت­وساز، هوشمندبودن آن‌ها، پیش‌بینی امکان ذخیرة اضطراری سوخت، آب و... ارزیابی می‌کند. در تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، ابتدا شاخص‌های تأثیرگذار بر تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی، شناسایی و بومی‌سازی شدند. سپس با توزیع پرسشنامه بین سی نفر از متخصصان حوزة مدیریت بحران، دوازده شاخص در پرسشنامه‌ قرار گرفت. نتایج پرسشنامه در قالب آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS از طریق آزمون‌های تی، فریدمن و خی‌دو تحلیل شد. ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی هم با روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) صورت گرفت و نتایج آن وارد محیط نرم‌افزاری Super Decisions شد. تلفیق این دیدگاه‌ها با امتیازات مدل ANP، زمینه­ای فراهم کرد تا تفاوت‌های کاربری‌های حیاتی را مناطق مختلف کلان‌شهر تبریز براساس مدل VIKOR سنجش شوند. براساس یافته‌ها، کاربری‌های حیاتی منطقة 4 و 9 مطلوب، و مناطق 6، 8 و 10 نامطلوب است. همچنین از دوازده شاخص مؤثر، وضعیت اعمال مقررات ساخت‌وساز و استانداردها، استحکام بنا و مقاومت زمین در کاربری‌های حیاتی شهر تبریز نسبتاً مطلوب است و معیارهای میزان هوشمند‌بودن و تجهیز کاربری‌های حیاتی به ابزار پیش‌بینی زلزله، مشارکت مردم و امکان ذخیرة اضطراری سوخت و آب در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resilience of Vital Landuses against Earthquake Disaster in Tabriz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Poor Mohammadi 1
  • Hanyeh Yousefi Shahir 2
  • Karim Hoseinzadeh Dalir 3
1 Professor of Geography and Urban Planning Tabriz University, TABRIZ, Iran
2 PhD Candidate of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nowadays, the process of urbanization is expanding and growing in all the countries of the world. Establishment of more urban districts has increased the main places for possible disasters. Tabriz Metropolis is located in an area prone to earthquake hazard and seismic natural disasters in different return periods. Thus it is required to study resilience of the vital landuses of the city. These vital landuses including water tanks and electricity transmission stations, gas stations, gas pressure reduction centers, hospitals, fire stations, airports, and terminals are necessary to rehabilitate critical circumstances and optimize service. Deficiency of the sensitive and vital sites may disrupt vital performance of the city. Thus, lack of comprehensive plans and rational decision-making models in this area may create irreversible problems.  
Methodology
The present study is a descriptive-analytical survey that attempts to evaluate resilience of vital uses in Tabriz Metropolis against earthquake risk in terms of building strength, land resistance, application of regulations in construction of structures, their intelligibility, and emergency storage of fuel and water. The present study detected the effective indices influencing resilience of vital uses. The data were collected through the questionnaire distributed among 30 crisis management experts. We obtained 12 indexes of questionnaire. The collected data were analyzed by T-tests, Friedman, and Chi-square in SPSS software.
Results and discussion
According to the 12 criteria and indexes that influence resilience of vital uses in Tabriz city, the mean score and Friedman score for application and full implementation of building regulations and standards are 3.00 and 7.84; the values are 2.96 and 7.98 for strength and resistance of buildings; and for logical relationship between private vital uses and governmental vital uses they are 2.94 and 6.52, respectively. This reveals that resilience of vital uses in Tabriz city in terms of these indexes are in a relatively desirable condition.  
The results of Chi-square test (375, 397) revealed that there is a significant relationship (0.000) between promotion of the quality of vital uses and resilience of them against earthquake; the insurance level is equal to 99 percent. The results of t-test revealed that three idices examined in resilience of vital uses in Tabriz are not in a desirable condition and their t value is less than 3. The t value of intelligence and the index of installing earthquake forecasting tool in vital applications is is -1.25; the t value of people participation in resilience of vital uses index is 0.27; and t value for prediction of emergency fuel and water storage index is 1.56.
The ANP multi-criteria analytical method was used to make pairwise comparison of the criteria. The obtained results were examined by Super Decisions software; the accuracy of the process was ensured by controlling the compatibility coefficient of judgments. A set of calculated coefficients were presented in the form of a matrix. By combining these comments with scores of ANP model, dissimilarities among vital uses in different districts of Tabriz were estimated by 30 crisis management experts in 10 districts of Tabriz city; the data of the questionnaire were analyzed based on VIKOR model.
Conclution
By combining the findings of the ANP and VIKOR model, it can be concluded that the evaluation of resilience of vital uses in Tabriz city revealed that districts 9 and 4 are in desirable condition, districts 1 and 2 are in relatively desirable condition, district 3 in moderate condition, districts 5, 6, 7, and 10 are in relatively undesirable condition, and finally district 8 is in undesirable condition. Thus, by examining the current condition, the following suggestions are provided for resilience of vital uses in Tabriz: In districts 1 and 2, with relatively desirable resilience, building density around critical uses must be avoided. In district 3, with moderate resilience, it is recommended to maintain the current status and attempt to improve and promote the quality of vital uses and create spatial opening around these uses, and equip these applications to smart systems. In district 5, with relative undesirable condition, it is necessary to increase vital uses by focusing on correct location around open areas, prevent compression of developing areas around vital uses, and avoid creating these uses within the fault line range. In districts 6 and 7 with relatively undesirable condition there are various industrial divisions and intensive constructions, thus it is recommended to have vital uses in accordance with practical and functional activities in order to meet the needs of the areas at the time of crisis with the resilience of these uses. In district 8 as an old part of Tabriz, the resilience condition is undesirable; thus, it is necessary to attend to renovation and improvement, observe regulation and required standards, and participate in increasing the resilience of current vital uses and transferring and moving vital users with trans-regional performance to other areas. District 9 is in desirable condition and it is regarded as new developed areas of the city which is added recently to Tabriz city. Therefore, it is suggested to emphasize on the complete implementation of the approved draft plan without subsequent modifications through Article 5 of the Commission. District 10 is in relatively undesirable condition; it is suggested to balance the spatial organization of the city through the expansion and development of vital applications and avoid creation of these applications in the vicinity of the fault line. It is necessary to monitor the principles and criteria in the preparation of comprehensive urban plans in terms of resiliency, more closely. When using advanced systems, the units of the facility must consider the relevant standards, in addition, they must comply with the relevant standards in order to cut off the electricity and gas through smart grids.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • vital land use
  • earthquake
  • natural Disaster disaster
  • Tabriz
برنافر، مهدی و کاظم افرادی (1393)، «اولویت‌بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر بندرانزلی و ارائة راهکارهای دفاعی از دید پدافند غیرعامل»، نشریة پژوهش‌های کاربردی علوم جغرافیایی، دورة چهاردهم، شمارة 32، صص 161-179.
پورمحمدی، محمدرضا و همکاران (1391)، «برنامه‌ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه‌ریزی بهینة کاربری اراضی شهر سنندج»، نشریة جغرافیایی سپهر، دورة بیست­ویکم، شمارة 83، صص 97-107.
حسین‌زاده دلیر، کریم و همکاران (1391)، «پدافند غیرعامل و توسعة پایدار شهری با تأکید بر کاربری‌های تهدیدپذیر کلان‌شهر تبریز از منظر جنگ»، مجلة جغرافیا و پایداری محیط، زمستان 1391، دورۀ 2، شمارة 5، صص 1-24.
رضایی، محمدرضا (1389)، «تبیین تاب‌آوری اجتماعات شهری به‌منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)، مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران»، پایان‌نامة دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
صالحی، اسماعیل و همکاران (1390)، «بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکة علیت»، محیط‌شناسی، سال سی‌وهفتم، شمارة ۵۹، صص 99-112.
فرزاد بهتاش، محمدرضا (1391)، «تبیین ابعاد اجتماعی و فرهنگی تاب‌آوری شهر تبریز»، رسالة دکتری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
فرزاد بهتاش و همکاران (1392)، «ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز»، نشریة هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، پاییز 1392، دورۀ 18، شمارة 3، صص 33-42.
 ملکی، کیومرث (1391)، ارزیابی تحلیل آسیب‌پذیری کاربری‌های حساس شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر بحران زلزله با استفاده از GIS، طرح پژوهشی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
مهندسان مشاور معماری و شهرسازی، نقش محیط (1395) طرح جامع شهر تبریز، ادارة کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی.
ولدبیگی، برهان‌الدین و غلامرضا پورحیدری (1393)، تاب‌آوری بحران؛ الزامی ملی، انتشارات انجمن علمی مدیریت بحران ایران، تهران.
Buckle P., Marsh G., and Smale S. (2003), Reframing Risk, Hazard, Disasters, and Daily Life :A Report of Research into Local Appreciation of Risks and Threats, The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 18, No. 2: 81–87.
Buckle P. (2006), Assessing Social Resilience, in Disaster Resilience an Integrated Approach edited by D. Paton and D. Johnston: 88–104, Charles C Thomas Publisher, Springfield, Illinois.
Colten, C. E. et al. (2008), Community Resilience: Lessons from New Orleans and Hurricane Katrina, CARRI Research Report 3, Community and Regional Resilience Initiative: 1–5
Cutter, S. L. et al. (2008), A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters, Global Environmental Change: 1–9.
Cutter, Susan L. et al. (2008), Community and Regional Resilience: Perspectives from Hazards, Disasters, and Emergency Management, CARRI Research Report 1.
Dutta, V. Doi: 10.1016/j. Gloenvcha, 2008. 07. 013, 2008.
Godschalk, D. (2007), Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, Natural Hazards Review, Vol. 4, No. 3: 136–143.
Holling, C. S. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 1, No. 4: 1–23.
Leon, J., and March, A. (2014), Urban Morphology as a Tool for Supporting Tsunami Rapid Resilience: A Case Study of Talcahuano, Chile, Habitaa International, Vol. 43, July 2014, Pages 250–262.
Jingzhu, W., Xiangyi Lin (2008), The Multiple Attributed Decision-Making VIKOR Methodand Its Application, Journal of Yantai University, Natural Science and Engineering., 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.
Jha, K., Miner, W., and Geddes, S. (2012), Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice, The World Bank: 155.
Karrholm, M., Nylund, K., and Fuente, P. (2014), Spatial Resilience and Urban Planning: Addressing the Interdependence of Urban Retail Areas, Cities, Vol. 36, No. 36: 121–130.
Mayunga, L. (2007), Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A Capital- Base Approach, A draft working paper prepared for the summer academy for social vulnerability are resilience building, Munich, Germany.
Moteff, J., Claudia C. D., and Fisher J. (2002), Critical Infrastructures: What Makes on Infrastructure, Report for Congress, The Library of Congress, Wishington D. C.
Normandin, J. M., Therrien, M. C., and Tanguay, G. A. (2011), City Strength in Times of Turbulence: Strategic Resilience Indicators, Urban Affairs Association Association 41st Conference, New Orleans.
Norris, F. H. et al. (2008), Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, Am J Community Psychol, Vol. 41, No. (1-2): 50–127.
Olshansky, R. B., and Kartez, J. D. (1998), Managing Land Use to Build Resilience, In Cooperating with nature: Confronting natural hazards with land use planning for sustainable communities, edited by R. J. Burby. Washington, D.C., Joseph Henry Press, Washington D.C.
Paton, D., and Johnston, D. (2006), Disaster Resilience, An Integrated Approach, Springfield, IL: Charles C. Thomas, P. 320.
Saaty, T. L. (2013), Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks, RWS Publications, Pittsburgh.
Twigg, J. (2007), Characteristics of a Disaster Resilient Community: A Guidance Note Version 1 (for Field Testing) August 2007, for the DFID.
UNISDR (2010)‚ Resilient Cities: My City is Getting Ready‚ UNISDR Press‚ Geneva‚ It’s available on: http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2011
Webster Dictionary.
Zhou, H. et al. (2009), Resilience to Natural Hazards: A Geographic Perspective, Nat Hazards, DOI 10.1007/s11069- 009- 9407-y.
Bornafar, M., and Afradi, K. (1393), Prioritization of Critical, Critical and Important Centers of Bandar Anzali City and Providing Defensive Solutions from the Viewpoint of Non-Operational Defense, Journal of Applied Geographical Sciences, Vol. 14, No. 32: 161–179. (In Persian)
Pourmohammadi, M. R. et al. (2012), Urban Planning Appropriate to Passive Defense with Emphasis on Evaluation and Planning of Land Use Optimization in Sanandaj, Sepahr Geographic Journal, Vol. 21, No. 83: 97–107. (In Persian)
Hosseinzadeh Delir, K. (2012), Passive Defense and Sustainable Urban Development with Emphasis on Threatful Use of Tabriz Metropolis from the Perspective of War, Journal of Geography and Environmental Sustainability, Vol. 2, No. 5: 1–24. (In Persian)
Rezaei, M. R. (2010), Explaining Resilience of Urban Communities in Order to Reduce the Effects of Natural Disasters on Earthquake, Metropolitan Case Study, PhD Thesis, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Salehi, E. et al. (2011), Investigating the Environmental Resilience Using the Pathology Model, Journal of Environmental Studies, Vol. 37, No. 59: 99–112 . (In Persian)
Farzad Behtash, M. R. (2012), Explaining the Social and Cultural Dimensions of Resilience of Tabriz City, PhD Thesis, Islamic Art University of Tabriz. (In Persian)
Farzad Behtash, M. R. (2012), Considering Social and Cultural Dimensionof Resilient Cities, International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos Swiss. (In Persian)
Farzad Behtash, M. R. et al. (2013), Evaluation and Analysis of Dimensions and Components of Resilience of Metropolis of Tabriz, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Development, Vol. 18, No. 3: 33–42. (In Persian)
Architectural and Urban Development Consultant Engineers, Role of Environment (2016), Tabriz General Design, Road and Urban Planning Office of East Azarbaijan Province. (In Persian)
Valadbeigi, B., and Pourheidari, Gh. (2014), Resilience of the National Crisis, Islamic Republic of Iran Crisis Management Scientific Society. (In Persian)
Maleki, K. (2012), Evaluation of Vulnerability Analysis of Sensitive Uses of Tabriz City from the Perspective of Inactive Patches with Emphasis on the Earthquake Crisis Using the GIS, the Geographical Organization of the Armed Forces Research Project. (In Persian)
Farzad, Behtash, M. R. (2012), Considering Social and Cultural Dimensionof Resilient Cities, International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos Swiss.