دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-213 

پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهر خلاق (مطالعۀ موردی: ارومیه)

صفحه 1-22

10.22059/jurbangeo.2018.242044.784

حسین نظم‌فر؛ احمد آفتاب؛ عطا غفاری گیلانده؛ میرنجف موسوی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 649-844 پاییز 1397، صفحه 451-647 تابستان 1397، صفحه 215-449 بهار 1397، صفحه 1-213