ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط سکونتی (مطالعۀ موردی: شهر زرقان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسنده

دانشیار بخش جغرافیا، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

رضایتمندی سکونتی از جمله مباحث مورد توجه پژوهشگران در مطالعات شهری به­شمار می­رود. ارزیابی ساکنان از مطلوبیت محیط‌های سکونتی‌شان بر دستیابی به اهداف و موفقیت پروژه‌های شهری مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی از کیفیت محیط سکونت در شهر زرقان (واقع در شهرستان شیراز) است. نوع پژوهش کاربردی و پیمایشی، و جامعة آماری شامل خانوارهای ساکن در شهر است. 120 نفر به­عنوان نمونة آماری پژوهش به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان برنامه‌ریزی شهری، و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به‌منظور پردازش داده‌ها، آمار توصیفی و استنباطی (تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس، ضریب هم‌بستگی و روش رگرسیون) به‌کار گرفته شد. براساس نتایج این آزمون، رضایتمندی از کیفیت محیط سکونتی در شهر زرقان بالاتر از متوسط است. همچنین نتایج روش تحلیل واریانس نشان می‌دهد در میان مؤلفه‌های مورد مطالعه، مؤلفه­های خدمات عمومی و ویژگی‌های اجتماعی محیط، در مناسب‌ترین وضعیت قرار دارند. درنهایت، براساس نتایج روش رگرسیون، در میان مؤلفه‌های رضایتمندی از کیفیت محیط سکونتی، مؤلفه‌های ویژگی‌های اجتماعی محیط و دسترسی، بیشترین تأثیر را بر تمایل به سکونت آتی در شهر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Citizen’s Satisfaction about the Quality of Residential Environment (Case Study: Zarghan City)

نویسنده [English]

  • Saeed Reza Akbarian Ronizi
Associate Professor of Geography, Faculty of Humanities, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Residential satisfaction is one of the main topics in which the urban researchers are interested. Residents' assessment of the quality of their residential environment is effective in measuring the achievement of the goals and the success of the urban projects. According to the 2016 statistics, more than 54 percent of the world's population lives in cities. The urban residential environment has become the main habitat for the people around the world. According to the country’s census in 2016, over 59 million people live in cities. With respect to the increasing urbanization and the high rate of changes in urban texture due to various reasons, the quality of residential environment in urban areas has been severely reduced. Therefore, in order to continue the urban life by satisfying the minimum human needs, it is necessary to pay attention to the urban environment quality and the citizens' satisfaction from the quality of their habitat. Therefore, as the small towns have their own specific features and environments; it is important to evaluate the quality of these environments to reflect in the degree of satisfaction. The purpose of this present study is to assess the quality of residential environment in Zarghan, Shiraz County. We try to answer the following two questions: A) what is the degree of the satisfaction from residential environment quality in Zarghan? B) Which indices of satisfaction from the residential environment quality have the greatest effect on the citizens’ willingness to reside in this town in the future? It is noteworthy that the theoretical approaches to the residential environment quality can be divided into the following categories of A) The physical design and B) social-spatial approaches including human ecology, quality of life, social and interactive indices, and assessment of the degree of residential satisfaction. According to the objectives of the approach, the degree of satisfaction has been selected as the theoretical approach in this study.
Methodology
This research is practical in scope and is descriptive and analytical in method. To collect the required data, two methods of library and survey methods were applied. The statistical population of this research is the households living in Zarghan. The sample size of the study was 120 people who were randomly selected and completed the questionnaire. The unit of research analysis was the households residing in the city in the time period of the year 2018. The validity of the questionnaire was evaluated based on the opinions of the urban planning specialists and its reliability was examined and confirmed by Cronbach's alpha test. Descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, one-way ANOVA, correlation coefficient and regression method) were used to process the data. Zarghan is located at an altitude of 1600 meters above the sea level, about 30 kilometers to Shiraz in northeast part and on the southern slope of Zarghan Mountain.
Results and discussion
The analysis of the individual characteristics of the respondents indicated that 62.5% of the participants were male and 37.5% were female with an average age of 37.23 years old and the average duration of their residence in Zarghan was 29.5 years. In terms of education, the majority of respondents (31.7%) had undergraduate education; and in terms of occupational situation, most of them (35.8%) were active in the service sector of economy. An investigation on the respondents' views about the their satisfaction of residence in this city showed that 16.7% of the respondents had very low and low satisfaction, 30.8% were almost satisfied, and 52.5% of them were very satisfied and highly satisfied. In relation to the desire to stay there in the future, the results indicated that 20% of the opinions showed very low and low willingness, while 33.3% of the people were almost willing to reside in this city and 46.6% were highly willing to reside. In terms of satisfaction with the quality of the residential environment, the findings showed that in all the five indices, the degree of satisfaction was above the average level. In this regard, the study of the calculated significance level showed that apart from the index of residential unit, the significance level was less than 0.05. The results of ANOVA test indicated that there was a significant difference between the indices of satisfaction about the residential environment. The findings indicated that there was a significant relationship between each of the 5 studied indices.
Conclusion
Urban development requires attention of experts and planners to different indices. Satisfaction with the residential environment quality is one of these indices which play a significant role in the process of urban planning and development. Citizens' satisfaction with their residential environment quality results in their willingness to reside as well as participate in urban development plans and projects. This research has assessed the people’s satisfaction from the residential environment quality of Zarghan. According to the results of one-sample t-test, satisfaction of the residential environment quality in Zarghan was higher than average. The results of ANOVA showed that among the indices of the study, the index of public services and the index of social characteristics of the environment have the highest score. Finally, the results of the regression method revealed that among the indices of satisfaction of the residential environment quality, the social characteristics of the environment and accessibility had the highest influence on the willingness to future residence in the city. According to these interpretations and the obtained results, it is suggested that it is necessary to improve the degree of satisfaction of the the quality of residential environment in Zarghan.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development
  • residential environment
  • Satisfaction
  • Zarghan
الله‌یاری اصلی‌ارده، شمیلا، جعفری مهرآبادی، مریم و اصغر شکرگزار (1396)، «سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری؛ مطالعة موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت»، پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دورة پنجم، شمارة 1، صص 107-127.
براتی، ناصر و محمدعلی سلیمان‌نژاد (1390)، «ادراک محرک‌ها در محیط کنترل‌شده و تأثیر جنسیت بر آن، نمونة مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی»، مجلة باغ نظر، سال هشتم، شمارة 17، صص 19-30.
براتی، ناصر و الهام کاکاوند (1392)، «ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان، مطالعة موردی: شهر قزوین»، نشریة هنرهای زیبا، دورة هجدهم، شمارة 3، صص 25-32.
پوراحمد، احمد و همکاران (1390)، «بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعة موردی: بافت قدیم خرم‌آباد»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌و‌سوم، شمارة 75، صص 17-36.
رشنو، مژگان و نوید سعیدی رضوانی (1391)، «بررسی کیفیت محیط سکونتی در مجتمع‌های مسکونی، مطالعة موردی: مجتمع مسکونی میلاد قزوین»، شهر و منظر، سال سوم، شمارة 20، صص 13-22.
رفیعیان، مجتبی، عسگری‌زاده، زهرا و فرزین امین‌صالحی (1393)، «مقایسة تطبیقی و سنجش کیفیت محیط سکونتی نواب و اکباتان با استفاده از روش‌های HMR و EFA»، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دورة شانزدهم، ویژه‌نامة شمارة 1، صص 247-260.
رفیعیان، مجتبی، عسگری، علی و زهرا عسگری‌زاده (1388)، «رضایتمندی شهروندان از محیط‌های سکونتی شهری»، علوم محیطی، سال هفتم، شمارة 1، صص 57-68.
رفیعیان، مجتبی و همکاران (1393)، «سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، موردشناسی: مهرشهر زاهدان»، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دورة چهارم، شمارة 12، صص 135-150.
رفیعیان، مجتبی و جمشید مولودی (1390)، رویکردها و روش‌های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، انتشارات آذرخش، تهران.
رهنمایی، محمدتقی و پروانه شاه‌حسینی (1383)، فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، تهران.
ضرابی، اصغر و همکاران (1394)، «ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری، نمونة موردی: مناطق شهری ده‌گانة کلان‌شهر شیراز»، فصلنامة جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال نوزدهم، شمارة 51، صص 193-219.
عباس‌زاده، شهاب، گوهری، فرزانه و اباصلت عسکری رابری (1395)، «بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی مشهد»، پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دورة چهارم، شمارة 4، صص 653-671.
مشکینی، ابوالفضل، مؤذن، سهراب و مصطفی نوروزی (1394)، «سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دورة ششم، شمارة 12، صص 17-32.
Amole, D. (2009), Residential Satisfaction in Students’ Housing, Journal of Environmental Psychology, Vol. 29, No. 1: 76–85.
Aulia, D. N., and Ismail, A. M. (2013), Residential Satisfaction of Middle Income Population: Medan City, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 105: 674–683.
Bonaiuto, M. (2004), Residential Satisfaction and Perceived Urban Quality, Encyclopedia ofApplied Psychology, Vol.. 3: 267–272.
Bonaiuto, M., Fornara, F., and Bonnes, M. (2003), Indexes of Perceived Residential Environment Quality and Neighbourhood Attachment in Urban Environments: A Confirmation Study on the City of Rome, Landscape and Urban Planning, Vol. 65, No. 1: 41–52.
Cao, X. J., and Wang, D. (2016), Environmental Correlates of Residential Satisfaction: An Exploration of Mismatched Neighborhood Characteristics In The Twin Cities, Landscape and Urban Planning, Vol. 150: 26–35.
Fernández-Portero, C., Alarcón, D., and Padura, Á. B. (2017), Dwelling Conditions and Life Satisfaction of Older People Through Residential Satisfaction, Journal of Environmental Psychology, Vol. 49: 1–7.
Galster, G. C., and Hesser, G. W. (1981), Residential Satisfaction: Compositional and Contextual Correlates, Environment and Behavior, Vol. 13, No. 6: 735–758.
Huang, Z., Du, X., and Yu, X. (2015), Home Ownership and Residential Satisfaction: Evidence From Hangzhou, China, Habitat International, Vol. 49: 74-83.
Ibem, E. O., and Aduwo, E. B. (2013), Assessment of Residential Satisfaction In Public Housing In Ogun State, Nigeria, Habitat International, Vol. 40: 163–175.
Ismail, F. et al . (2015), Measuring The Quality of Life In Low Cost Residential Environment, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 168: 270–279.
Jansen, S. J. T. (2014), The Impact of The Have–Want Discrepancy On Residential Satisfaction, Journal of Environmental Psychology, Vol. 40: 26–38.
Lin, S., and Li, Z. (2017), Residential Satisfaction of Migrants in Wenzhou, an ‘Ordinary City’of China. Habitat International, Vol. 66: 76–85.
Mohit, M. A., Ibrahim, M., and Rashid, Y. R. (2010), Assessment of Residential Satisfaction In Newly Designed Public Low-Cost Housing In Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International, Vol. 34, No. 1: 18-27.
Shieh, E., Sharifi, A., and Rafieian, M. (2011), Identification of Factors That Assure Quality of Residential Environments, Using Environmental Assessment Indices: A Comparative Study of two of Tehran’s Neighborhoods (Zafaranieh and Khaniabad), Iran University of Science and Technology, Vol. 21, No. 2: 119–132. (In Persian)
Tu, K. J., and Lin, L. T. (2008), Evaluative Structure of Perceived Residential Environment Quality in High-Density and Mixed-Use Urban Settings: an Exploratory Study on Taipei City, Landscape and Urban Planning, Vol. 87, No. 3: 157–171.
Abbaszadeh, Sh., Gohari, F., and Askari Rabori, A. (2017), Analysis of Environmental Quality Towards Satisfaction of Users iIn Mashhad Housing Complexes, Geography and Urban Planning Research, Vol. 4, No. 4: 653–671. (In Persian)
Allahyari Asli Ardeh, Sh., Jafari Mehrabadi, M., and Shokrgozar, A. (2017), Assessment of Residential Environment Quality in Urban Neighborhoods (Case Study: Neighborhoods of Khorramshahr and Ziabari of Rasht), Geography and Urban Planning Research, Vol. 5, No. 1: 107–127. (In Persian)
Barati, N., and Kakavand, E. (2013), Comparative Evaluation of the Environmental Quality of Residential Place with an Emphasis on Citizens' Image (Case Study: Qazvin City), Honar-Ha-Ye-Ziba, Vol. 13, No. 3: 25–32. (In Persian)
Barati, N., and Soleiman-Nejad, M. (2011), Perception of Stimuli in a Controlled Environment and the Impact of Gender, Journal of Garden Landscape, Vol. 8, No. 17:19–30. (In Persian)
Meshkini, A., Moazzen, S., and Norouz, M. (2015), Measuring the Quality of Urban Environment In Small Cities in East Azerbaijan Province, Biannual Journal of Urban Ecology Researches, Vol. 6, No. 12: 17–32. (In Persian)
Pourahmad, A. et al. (2011), Analysis the Role of Residential Environment Quality in Spatial Movement of Intra-Urban Population, (Case Study: The Old Texture of Khorramabad), Human Geography Research, Vol. 43, No. 75: 17–36. (In Persian)
Rafieian, M., and Moloudi, J. (2010), Approaches and Methods of Urban Residential Environment Quality Assessment, Publication Azarakhsh, Tehrn. (In Persian)
Rafieian, M., Asgari, A., and Asgarizadeh, Z. (2009), Citizen Satisfaction Evaluation of Urban Residential Environment, Environmental Sciences, Vol. 7, No. 1: 57–68. (In Persian)
Rafieian, M., Asgarizadeh, Z., and Amin Salehi, F. (2015), Comparative Analysis and Quality Assessment of Urban Residential Environment in Navab and Ekbatan Neighborhoods Using Hmr and Efa Methods, Journal of Environmental Science and Technology ,Vol. 16, No. 1: 247–260. (In Persian)
Rafieian, M. et al. (2014), The Evaluation of Inhabitants' Satisfaction About the Residential Quality of the Mehr Housing, Case Study: Zahedan City, Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 4, No.12: 135–150. (In Persian)
Rahnamaei, M. T., and Shah Hosseyni, P. (2008), Process of Urban Planning in Iran, Publication Samt, Tehran. (In Persian)
Rashno, M., and Saeidi Rezvani, N. (2012), Study of the Residential Environment Quality in Residential Communities Case Study: Milad Qazvin, City and Landscape, Vol. 3, No. 20: 13–22. (In Persian)
Zarrabi, A. et al. (2015), Evaluation the Rate of Citizen Satisfaction From the Quality of Urban Environment (Case Study: 10 Zones of Tabriz City), Journal of Geography and Planning, Vol. 19, No. 51: 193–219. (In Persian)