تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

تراکم ساختمانی به‌منزلة نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعة زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به‌دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه‌های توسعة شهری، همچنین ارائة خدمات مطلوب‌تر و اقتصادی‌تر، به متراکم‌شدن جمعیت و به‌تبع آن افزایش تراکم ساختمانی توجه بیشتری شده است. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، بررسی تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی است. براساس نتایج، توزیع الگوی تراکم در سطح شهر یکنواخت نیست و به‌صورت هسته‌هایی مشخص در بخش‌های مختلفی از شهر قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که تراکم ساختمانی در مناطق 2، 3 و 6 بیشتر، و در مناطق 4، 11 و 22 کمتر است. مطابق تحلیل رگرسیون وزنی رابطة تراکم جمعیت با تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت در مناطق 5، 15، 17 و 18 هم‌بستگی بالایی با تراکم ساختمانی دارد. شاخص موران برای تراکم ساختمانی 455/0، و برای تراکم جمعیت 536/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندة الگوی خوشه‌ای در شهر بابل است. براساس تحلیل لکه‌های داغ، تراکم مناطق 2، 3، 5، 6، 14 و 16 (مناطق جدید شهر) از سایر مناطق شهر بیشتر است. تحلیل هم‌بستگی نشان‌دهندة رابطه‌ای معکوس میان فاصله از مرکز شهر و انواع تراکم است؛ به‌نوعی که ضریب هم‌بستگی فاصله از مرکز با تراکم ساختمانی 495/0-، با تراکم مسکونی 292/0- و با تراکم جمعیتی 328/0- است. همچنین در کل محله‌ها رابطة میان تراکم ساختمانی و تراکم مسکونی مستقیم است، اما تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی رابطه‌ای غیرمستقیم دارند. براساس نمودار نیم­رخ تراکمی، اوج تراکم ساختمانی در فاصلة 1800 متر، و اوج تراکم جمعیتی در فاصلة 2600 متر از مرکز شهر است. با بررسی روند تغییرات تراکمی در مناطق بیست­ودو‌گانة شهر بابل مشخص شد تراکم ساختمانی و جمعیتی روند متفاوتی درپیش گرفته‌اند؛ تا آنجا که همسونبودن آن‌ها، تعادل را در ساختار فضایی شهر از بین برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Urban Form based on Building Density, Babol

نویسندگان [English]

  • Amer Nikpour 1
  • Fatereh Rezghi 2
  • Mostafa Safaee Rineh 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Science and Humanities, Mazandaran University, Iran
2 MA in Geography and Urban Planning, Faculty of Social Science and Humanities, Mazandaran University, Iran
3 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urban form is defined as the spatial distribution pattern of human activities at a certain point in time. It is made up of the visible elements and components of cities and consists of natural and artificial elements as the spatial crystallization of the community activities. Awareness of the spatial form and the shape of the city can be one of the important factors influencing the success of urban planners and managers. The importance of this issue has led to the use of various methods for measuring urban form in recent years to determine the distribution of compression. In Iran, in urban development plans we have used building density as a means of curbing urban development and spatial equilibrium, but in many cases, the discussion of density and analysis remains only in the scope of the plan; because today in the cities in north of Iran there are cases of irregular urban growth and without planning. This can bring heavy expenses for the city managers. Knowing the density category and the analysis of cities with appropriate indicators are considered as one of the most important factors in achieving a sustainable form of city. For this reason, this study seeks to make a scientific analysis of these issues. We are to examine the physical form of Babol city as one of the northern cities of Iran that has grown significantly in recent years.
In general, the city forms can be classified into three groups: Density, diversity and pattern of spatial structure. The spatial structure of cities may be defined in different ways: It is possible to indicate monocentric land use versus polycentric land use, centralized patterns versus decentralized patterns and continuous development against discontinuous development. The “building density" is equal to the ratio of the underlying area to the area of land. The effects of increase in the density are considered on the urban form in the spatial structure, physical system, urban landscape, connections of the walls, and building collation. Density is an important indicator to declare sustainable urban forms that its advantages can be divided into three categories of economic, environmental and social aspects.
Methodology
Based on the nature of this topic and the objectives of the study, the dominant approach in this study is descriptive - analytical. The statistical population is 22 districts of Babol city based on the new division of the municipality in 2013. In this study, building density was calculated based on statistical blocks. Information needed to calculate the building density is achieved by dividing the total area of residential blocks infrastructure building density into the area of each block according to the Population and Housing Census in 2011. To display the amount of building density, we used the contour lines for the spatial analysis method. For measurement, we have used the spatial analysis models like Moran coefficients, analysis of Hot Spots Analysis, weight regression and Pearson correlation.
Results and discussion
Analysis of the relationship between building density and population indicate that in the central and northeastern part of Babol (regions 5, 15, 17 and 18), the population has more correlation with building density. This determines the building density in these areas. The analysis of population impact on building density show that the northern part of Babol (regions 1, 2, 18, 19, 20, 21 and 22) population density has a greater effect on building density. In other words, in the mentioned areas, the effect of population density on building density is higher than the other areas. The population density is an important factor in the building density. Analysis of hot spots suggests that the city of Babol has two cluster densities in six neighborhoods including districts of 2, 3, 5, 6, 14 and 16. Increase in the number of density clusters in the western part of the city, especially in the northwest, has led to an increase in construction in this part of the city. This is while the central and southern parts of the city are low in building density. The relationship between building density and distance from the center of the city, with coefficient (0.49), is a significant and inverse relationship. There is also a significant relationship between building density and population and residential density.
Conclusion
In the current century, the issues such as population increase, the need to settle in cities, population distribution, renovation of urban development, and public demand to live or work in a certain place are among the factors encouraging increased urban building density. Weakness of planning system the policy to increase building density not based on the reception capacities of the urban system based on demand and without limitations. The self-sufficiency policies of the municipalities led to building density as a key factor in housing and urban development policies. Obviously, the principle of construction congestion as an important tool to control urban planning and urban development has many negative consequences in Babol city. Inability to provide welfare and urban services as well as the inability of infrastructure to provide services to the growing population are the major  threats to a healthy urban life due to increased building density in places with no capacity in the area with residential neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban form
  • building density
  • Landuse
  • Babol
الهی، آوید، 1382، ارزیابی اثرات کالبدی-فضایی افزایش تراکم ساختمانی بر محیط شهری (موردپژوهی: الهیة تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
رهنما، محمدرحیم و غلامرضا عباس­‌زاده، 1385، «مطالعة تطبیقی سنجش درجه‌ای پراکنش/ فشردگی در کلان‌شهرهای سیدنی و مشهد»، جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، شمارة 6، صص 101-128.
سیف‌الدینی، فرانک، 1388، فرهنگ واژگان برنامهریزی شهری و منطقهای، نشر آییژ، تهران.
شیخی، حجت و همکاران، 1393، «تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل گری و موران»،پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دورة سوم، شمارة 9، صص 119-136.
عزیزی، محمدمهدی، 1392، نقش و وضعیت تراکم ساختمانی در توسعة شهری، اولین کنفرانس عمران و توسعة شهری، تهران.
ــــــــــــــــــ ، 1393، تراکم در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
قربانی، رسول، 1384، «تحلیل پراکنش تراکم‌های جمعیتی شهر تبریز با استفاده از روش حوزه‌بندی آماری»، پژوهش­های جغرافیایی، شمارة 54، صص 123-136.
نجات­‌طلبی، جمال‌­الدین، 1381، ارائة یک روش جهت تعیین تراکم مسکن شهرها، پایان‌نامة کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکدة هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
Anderson, W. P., Kanargolou, P. S., and Miller, E. J., 1996, Urban form, Energy and the Environment: A Review of Issues, Evidence and Policy, Urban Studies, Vol. 33, No. 1, PP. 7-35.
Bertaud, A., and Malpezzi, S., 1999, The Spatial Distribution of Population in 35 World Cities: The Role of Markets, Planning and Topography, Center of Urban Land Economics Research.
Carl, P., 2000, Urban Density and Block Metabolism, in Architecture, City, Environment, Proceedings of PLEA, 2000, Ed, Steemers Koen and Simos Yannas, 343-347, London: James and James.
Cervero, R., and Kockelman K., 1997, Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity, and Design, Transportation Research D, Vol. 2, No. 3, PP. 199-219.
Clark., M., Paul, B., and Peter R., 1993, A Sustainable Economy, in Planning for A Sustainable Environment, Ed, Andrew Blowers, London: Earthscan.
Department for Communities and Local Government (DCLG), 2006, Planning Policy Statement: 3 Housing, the Stationary Office, London.
Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR), 2000, Our Towns and Cities: The Future- Delivering and Urban Renaissance, Cm 4911 Urban White Paper, HMSO, London.
Environment European Commission, Brussels.
Ewing, R., 1997, Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable, Journal of the American Planning Association, Vol. 63, No. 1, PP. 107-126.
Glaster, G. et al, 2001, Wrestling Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept, Housing Policy Debate, Vol. 12, No. 4, PP. 681-716.
Gordon, P., and Harry, W. R., 1997, Are Compact Cities a Desirable, PP. 95-105.
Handy, S., 1996, Methodologies for Exploring the Link between Urban Form and Travel Behavior, Transportation Research- D, Vol. 1, No. 2, PP. 151-165.
Ingram Greory, K., 1998, Pattern of Metropolitan Development: What Have We Learned, Urban Studies, Vol. 35, No. 7, PP. 1019-1035.
Jenks, M., Burton, E., and Wiliams, K., (Eds)., 1996, The Compact City: A Sustainable Urban Form,E and FN Spon, London.
Jenks, M., and Dempsey, N., Eds., 2005, Future and Design for Sustainable Cities, Architectural Press, Oxford.
Llewelyn- Davvies, 1997,Sustainable Residential Quality: New Approaches to Urban Living, Report for the GOL, DETR and LPAC, LPAC, London.
Lynch, K., 1995, A Theory of Good City Form, Translated by Seyed Hossain Bahraini, University of Tehran Publications (In Persian).
Newman., P. W., and Kenwortuy, J. R., 1989, Gasoline Consumption and Cities, Journal of the American Planning Association, Vol. 55, No. 1, PP. 24-37.
Richardson, H., and Bae, G. H., 2000, Compact Citiesi Developing Countries: Assessment and Implication Com Pact Cities, London Spon Press.
Sivam, A., and Karuppannan, S., 2009, Density Design and Sustainable Residential Development, Presented at the European Network for Housing Research Conference, 28 June to 1 July, Prague, Czech Republic.
Towers, G., 2006, An Introduction to Urban Housing Design: At Home in the City, Elsevier.
Transportation Research Board of the National Academ, 1996, Transit and Urban Form, Report, Vol, 2, Washington, DC: National Academy Press.
Tsai, Y. h., 2005, Quantifying Urban Form: Compactness Versus Sprawl, Urban Studies, Vol. 42, No. 1, PP. 141-161.
Williams, K., Burton, E., and Jenks, M., 2000, Achieving Sustainable Urban Form, E and FN Spon, London.
Askari, A. et al, 2005, Urban Transportation and Percentile Fluctuations Of Building Density, Traffic News: No. 13. (In Persian)
Azizi, M. M., 2013, The Role and Status of Building Density in Urban Development, Proceedings of the First Seminar on Construction in Tehran. (In Persian)
ـــــــــــــ , 2014, Density in Urban Planning, University of Tehran.
Commission the European Communities (CEC), 1990,Green Paper on The Urban Environment European Commission,Brussele.
Elahi, A., 2013, Physical-Spatial Impacts of Increased Building Density on Urban Environment, Urban Planning Master's Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran. (In Persian)
Ghorbani, R., 2005, Analysis of the Distribution of Population Density in Tabriz City Using Statistical Zoning Techniques, Geographical Research, Vol. 4, No. 54, PP. 123-136. (In Persian)
NejatTalab, J. A., 2002, Provide a Method to Determine the Density of Urban Housing, Urban Planning Master's Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Rahnama, M. R., and Abbaszadeh, R., 2004, A Comparative Study of Measuring the Density Distribution in two Metropolitans of Sydney and Mashhad, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 6, No. 6, PP. 101-128. (In Persian)
Saifoddini, F., 2009, Urban and Regional Planning Terminology, Abij Publications. (In Persian)
Sheikhi, H. et al, 2011, Analyze and Determine Physical Form of Isfahan Using Grey and Moran Model, Journal of Research and Urban Planning, Vol. 3, No. 9, PP. 119-136. (In Persian)