دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 215-449 

پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

صفحه 215-235

10.22059/jurbangeo.2018.206995.530

عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 649-844 پاییز 1397، صفحه 451-647 تابستان 1397، صفحه 215-449 بهار 1397، صفحه 1-213