دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 215-449 

پژوهشی - کاربردی

تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

صفحه 215-235

10.22059/jurbangeo.2018.206995.530

عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه