بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

پارک‌‌ها و فضای سبز شهری از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌‌دهی پایداری اجتماعی هستند و یکی از شاخص‌‌های توسعه‌‌یافتگی جوامع محسوب می‌‌شوند. زمانی می‌‌توان از این فضاها استفادة مطلوب کرد که فرد در آن احساس امنیت و آرامش کند. نابرابری در کیفیت طراحی، خدمات‌‌رسانی و امکانات این مکان‌‌ها، سبب مطلوب‌‌نبودن آن می‌شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‌‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی صورت گرفت. محدودة مورد مطالعه پارک‌‌های ملت و کوه‌‌سنگی شهر مشهد در مناطق توسعه‌‌یافتة شهر، و پارک‌‌های وحدت و رجا در مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند. در پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر، اطلاعات به دو روش کتابخانه‌‌ای و میدانی جمع‌‌آوری شده است. برای سنجش سطح امنیت، 22 معیار با نظر متخصصان تعیین شد. وزن‌‌دهی معیارها نیز با مدل تحلیل سلسله‌‌مراتبی و به‌‌کارگیری دیدگاه‌‌های متخصصان صورت گرفت. به‌ منظور رتبه‌‌دهی پارک‌ها از روش تحلیل رابطة خاکستری استفاده، و اطلاعات اولیه با پرسشنامه‌هاستخراج شد. با استفاده از فرمول کوکران، 384 پرسشنامه به‌‌دست آمد، اما برای اطمینان بیشتر 400 پرسشنامه تکمیل شد. براساس یافته‌‌های پژوهش، وضعیت امنیت در پارک‌‌‌‌های واقع در مناطق توسعه‌یافتة شهر مشهد از مناطق کمتر توسعه‌یافته مناسب‌‌تر است؛ به‌طوری‌که پارک ملت در توسعه‌‌یافته‌‌ترین سطح، و پارک وحدت در پایین‌‌ترین سطح توسعه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Security Level in Urban Parks from Viewpoint of Spatial Justice (Case Study: Mashhad, Iran)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Annabestani 1
  • Masoume Hosseini 2
1 Professor of Geography, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 MA in Geography and Urban Planning, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urban expansion and development of modernism approaches involves more green spaces to improve living conditions of residents. Parks and greenbelts are the main factors forming social stability as one of the development indexes. When there is safety and peace in these places, one can effectively make use of such environments. Hence, because of the security in these spaces, we can see concerns about the recent events at this location, especially in metropolitan parks. Unbalance in the design quality, providing services and facilities make these places undesirable. According to the research on the security of the parks, the environments are able to influence the citizen’s satisfaction. Therefore, in the present study we conducted a comparative analysis of security level in the urban parks from viewpoint of spatial justice. The study area is consisted of Mellat and Koohsangi Parks in the developed districts and Vahdat and Raja Parks in less developed districts of Mashhad.  
Urban public spaces are thhe basic component to make a public city with social concept. Such spaces as places of calmness and comfort can be of significant importance for managers and city planners. In socio-cultural perspective, public spaces are the places for building and strengthening the outer relations, interactions, and confrontation of social change, where different groups with different desires are gathered together. In this respect, one of the most important conditions is that you need to have a public space and mutual social interaction and communication to the people in public spaces. The urban parks, as one of the most discussed spaces, play an active role in the health of the citizens. According to recent studies, the use of urban spaces such as parks has a direct relationship with a sense of security. Thus, one of the main missions of urban planners and managers in this area is to create securely spaces through research, and planning.                                                                               
Methodology
This study is an applied descriptive-analytic research using library and field method for data collection. Using the experts’ recommendations, 22 criteria were determined for assessing the level of security. In order to weigh the criteria, hierarchal model was used. For ranking the parks, we used Grey method and the primary data were obtained via the questionnaire. The number of questionnaires were set 384 using Cochran’s Formula. For moree confidence, we completed 400 questionnaires.
Results and discussion
Spatial justice issues in recent years are to achieve sustainable development goals among experts, particularly planners and urban managers. Since urban public services such as parks construct the form and nature of the physical, social and spatial features of a city, injustice in distribution of these services put numerous challenges to urban management. Optimal use of these spaces takes place when a person feels secure in the place. Thus, the aim of this study is to compare the spatial equity approach with security in urban parks. The results of this research show that the security condition in the parks of developed districts is far better than those of the less developed districts, to such an extent that in terms of the security perspective, Mellat Park has the highest and Vahdat Park has the lowest security.
Conclusion
To enhance condition of the parks according to the indicators mentioned in the proposal, some options have to be considered in management:
A decrease in the security level of urban parks can be resulted from a lack of security applications near the park and down the street. Unfortunately, this is regarded in none of the parks we studied.
Many addicts, drug dealers, and homeless people are staying in Vahdat Park,  especially in the eastern side of the park. Thus, the security of the Park is greatly reduced.    
Something noteworthy about the Vahdat Park is blind spots in the park due to irregularities, improper placement of trees and buildings, benches and unsuitable places of facilities. So, a redesign is recommended. It should be noted that the nation's blind spots can be seen in the park, but due to the presence of CCTV cameras and traffic wardens, it would not make critical security problems in the park.
One of the reasons for low security of Raja Park is regional security issues. There are 6 districts as the areas most fertile for crime and the most insecure in Mashhad. As a result, most of the citizens avoid going to the parks. Researches in this area can improve the level of security that lead to proper solutions.                                                                                         

کلیدواژه‌ها [English]

  • park
  • security indexes
  • spatial justice
  • Mashhad city
ابراهیمی کارگرشیرازی، سیدحسن حسینی، آزاده و فرزانه امین، 1396، تأثیر نورپردازی بر حضورپذیری کودکان در فضاهای شهری، نمونة موردی: پارک ارم شهر سبزوار، اولین همایش بین‌المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار.
ادیبی سعدی‌نژاد، فاطمه و آزاده عظیمی، 1390، «تبیین امنیت در محیط شهری برمبنای پارامترهای کالبدی و طراحی (مورد: شهر بابلسر)»، نشریة محیط، دورة چهارم، شمارة 15، صص 81-105.
امیر فخریان، مصطفی، خاکپور، براتعلی، دانایی، مجید و معصومه توانگر، 1391، «بررسی و تحلیل نقش کارکردهای اجتماعی پارک‌های شهری براساس موقعیت مکانی و شرایط کلی منطقه؛ نمونة مطالعاتی مناطق 1 و 6 شهرداری مشهد»، فصلنامة فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارة 40، صص190-211.
الماسی‌‌فر، نینا و مجتبی انصاری، 1389، «بررسی امنیت محیطی در پارک‌‌های منطقه‌ای به‌عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایة رویکرد CPTED (مطالعة موردی: پارک ساعی)»، فصلنامة مدیریت شهری، دورة هشتم، شمارة 25، صص 21-34.
بردی آنامرادنژاد، رحیم، 1387، «جایگاه توسعه‌یافتگی استان‌‌های کشور در شاخص‌‌های عمدة بخش کشاورزی»، فصلنامة روستا و توسعه، سال یازدهم، شمارة 3، صص 173-194.
بمانیان، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی و الهام ضابطیان، 1388، «سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط‌های شهری»، پژوهش زنان، سال هفتم، شمارة 3، صص 49-67.  
پوراحمد، احمد، مهدی، علی و معصومه مهدیان بهنمیری، 1392، «امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سطح سنجش امنیت پارک‌‌های شهری در منطقة 2 شهر قم»، پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شمارة 1، صص 1-24.
پیری، عیسی، زالی، نادر و علی‌اکبر تقیلو، 1391، «امکان‌سنجی به‌کارگیری رهیافت‌‌های توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ناحیة گل‌شهر مشهد»، مطالعات و پژوهش‌‌های شهری و منطقه‌‌ای، سال سوم، شمارة 12، صص 119-134.
تقوایی، مسعود، مرادی، گلشن و اعظم صفرآبادی، 1389، «بررسی و ارزیابی شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان»، مجلة جغرافیا و برنامه‌‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌یکم، شمارة 2، صص 47-64.
تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا و افشین درکی، 1390، «بررسی نقش نورپردازی در توسعة گردشگری شهری (مطالعة موردی: شهر اصفهان)»،مطالعات و پژوهش‌‌های شهری و منطقه‌‌ای، سال دوم، شمارة 8، صص 1-18.
جوان، جعفر و عبدالله عبداللهی، 1388، «عدالت فضایی در فضاهای دوگانة شهری (تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای نابرابر در حاشیة کلان‌‌شهر مشهد)»، فصلنامة ژئوپلیتیک، سال چهارم، شمارة 2، صص 131-156.  
حکمت‌‌نیا، حسن، گیوه‌چی، سعید، حیدری نوشهر، نیر و مهری حیدری نوشهر، 1390، «تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‌‌ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعة موردی: شهر اردکان)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌و‌سوم، شمارة 77، صص 165-179.
داداش‌‌پور، هاشم و فرامرز رستمی، 1390، «بررسی و تحلیل نحوة ‌‌توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعة موردی: شهر یاسوج)»، جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، سال نهم، شمارة 16، صص 171-194.
رزاقیان، فرزانه، رهنما، محمدرحیم، توانگر، معصومه و حسین آقاجانی، 1391، «تحلیل اکولوژیکی پارک‌‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)»، محیط‌شناسی، سال سی‌وهشتم، شمارة 4، صص 155-168.
رضازاده، مرضیه، 1380، «بحران ادراکی رفتاری در فضای شهری»، مجلة شهرداری‌‌ها، ویژه‌نامة طراحی شهری، سال سوم، شمارة 23، صص 3-8.
رمضانی ‌یاسوج، سیدمجتبی، 1395، رابطۀ امنیت و حضور بانوان در فضاهای شهری (نمونة موردی پارک بانوان)، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست در هزارة سوم، رشت.
رهنما، محمدرحیم و جواد ذبیحی، 1390، «تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهر در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچة دسترسی در مشهد»، جغرافیا و توسعه، سال نهم، شمارة 23، صص 5-26.
زنگی‌‌آبادی، علی و رضا مختاری ملک‌‌آبادی، 1384، «شهرها، فضای سبز و رویکردی نوگرایانه به ابعاد انسانی طراحی»، ماهنامة ‌‌پیام سبز، سال پنجم، شمارة 42، صص 4-9.
زیاری، کرامت‌‌اله، مهدی، علی و معصومه مهدیان بهنمیری، 1392، «تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر؛ مورد: پارک‌‌های مناطق چهارگانة شهرداری قم»، نشریة آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شمارة 7، صص 25-50.
شاهیوندی، احمد، 1385، مکان‌‌یابی فضای سبز شهری؛ نمونة موردی: خرمآباد، پایان‌نامة ‌‌کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
صادقی ده‌چشمه، مهرداد و میثم بابایی فارسانی، ۱۳۸۹، «نقش امنیت در توسعه گردشگری»، همایش منطقه‌ای صنعت توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر.
صدیق­سروستانی، رحمت­الله و نوروز نیمروزی، 1389، «بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد»، مجلة دانش انتظامی، سال دوازدهم، شمارة 47، صص 185-220.
طواری، مجتبی، سوخکیان، محمدعلی و سیدعلی میرنژاد، 1387، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهر‌ه‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌‌های MCDM (مطالعة موردی: یکی از شرکت‌‌های تولیدی پوشاک جین در استان یزد)»،نشریة مدیریت صنعتی، سال اول، شمارة 1، صص 71-88.
فارمر، فرنوش و سپیده ابوالفتحی، 1392، نقش روشنایی در تأمین امنیت و سرزندگی سبز راهها؛ نمونة موردی: پارک چمران شیراز، همایش بین‌المللی روشنایی و نورپردازی ایران، مجموعة فرهنگی سرزمین سبز، شیراز.
گلی، علی، 1390، «زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری (مطالعة موردی: پارک آزادی شیراز)»،نشریة جامعه‌شناسی تاریخی، سال سوم، شمارة 2، صص 143-165.
لطفی، صدیقه، بردی آنامرادنژاد، رحیم و محمد ساسانی‌‌پور، 1393، «بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعة موردی: کلان‌‌شهر شیراز)»، مجلة پژوهش و برنامه‌‌ریزی شهری، سال پنجم، شمارة 19، صص 39-56.  
لطفی، صدیقه و مرتضی شعبانی، 1391، «ارائة مدل تلفیقی جهت رتبه‌بندی توسعة منطقه‌ای؛ مطالعة موردی: بخش بهداشت و درمان استان مازندران»، نشریة پژوهش‌های کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شمارة 28، صص 7-30.  
فرهادی، محمدامین و مریم شیروانی، 1393، «امنیت و ایمنی در پارک‌‌های شهری (نمونة موردی: پارک آزادی)»، همایش ملی معماری، عمران و توسعة ‌‌نوین شهری، تبریز.
محمدی، جمال، محمدی ده‌‌چشمه، مصطفی و منصور ابافت یگانه، 1386، «ارزیابی کیفی و نقش فضای سبز شهری در بهینه‌سازی استفادة شهروندان از آن در شهرکرد»، مجلة محیط‌شناسی، سال سی وسوم، شمارة 44، صص 95-104.
مرکز آمار ایران، 1389، سالنامة آماری استان خراسان رضوی، تهران.
مرکز آمار ایران، 1390، سالنامة آماری استان خراسان رضوی، تهران.
موسی‌‌پور میاندهی، پری، 1386، «تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی با تأکید بر مدل متغیرهای استانداردشده»، فصلنامة جغرافیای سرزمین، سال هفتم، شمارة 26، صص 119-137.  
مؤمنی، مهدی و الهه صابر، 1391، «تعیین توسعه‌یافتگی شهر نایین در شهر اصفهان»، مجلة جغرافیا و برنامه‌‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌سوم، شمارة 1، صص 185-200.  
میرفخرالدینی، حیدر، فرید، داریوش، طحاری مهرجردی، محمدحسین و محمد زارعی محمودآبادی، 1389، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک‌‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه»، مدیریت سلامت، سال چهاردهم، شمارة 43، صص 51-62.
 نوذری، مژگان، صالحی، اسماعیل و مهرداد مظلومی، 1394، امنیت در فضاهای شهری با تأکید بر پارکهای شهری از دیدگاه روان‌شناسی محیطی مورد مطالعاتی: پارک پردیسان شهر تهران، همایش بین‌المللی معماری عمران و شهرسازی در هزارة سوم، تهران.
Barker, R. G., 1968, Ecological Psychology, Stanford Ca: Stanford University Press.
Bennett, T., 1986, Situational crime prevention from the offenders' perspective. Situational crime prevention: From theory into practice. London: HMSO.
Bhatia, V. K., and Rai, S. C., 2004, Evaluation of Socio-Economic Development in Small Areas, Indian Society of Agricultural Statistics, Iasri Campus, Library Avenue, Pusa, New Delhi.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S., 2003, Public Places-Urban Spaces, Oxford, Architectural Press.
Chapman, D., 2005, Start with the park: Creating sustainable urban green spaces in areas of housing growth and renewal. CABE Space.
Chiesura, A., 2004, The Role of Urban Parks for the Sustainable City, Landscape and Urban Planning, Vol. 68, No. 1, PP. 129-138.
Clancey, G., Lee, M., and Fisher, D., 2012, Crime Prevention Through Environmental Design (Cpted) and the New South Wales Crime Risk Assessment Guidelines: A Critical Review, Crime Prevention and Community Safety, Vol. 14, No. 1, PP. 1-15.
Cozens, P., and Van Der Linde, T., 2015, Perceptions of Crime Prevention Through Environmental Design (Cpted) at Australian Railway Stations, Journal of Public Transportation, Vol. 18, No. 4, PP. 73-92.
Crowe, T. D., 2000, Crime Prevention through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, 2nd, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Dunnett, N., Swanwick, C., and Woolley, H., 2002, Improving Urban Parks, Play Areas and Green Spaces, London: Department for Transport, Local Government and the Regions, London.
Herbert, W., and Anderson, L. M., 1998, Precreation of Personal Safety in Urban Recreation Sites, Journal of Leisure Research, Vol. 1, No. 1, PP. 178-194.
Jacobs, B. A., and Addington, L. A., 2016, Gating and Residential Robbery, Crime Prevention and Community Safety, Vol. 18, No. 1, PP. 19-37.
Julong, D., 1989, Introduction to Grey System Theory, The Journal of Grey System, Vol. 1, No. 1, PP. 1-24.
Kuo, Y., Yang, T., and Huang, G. W., 2008, The Use of Grey Relational Analysis in Solving Multiple Attribute Decision-Making Problems, Computers and Industrial Engineering, Vol. 55, No. 1, PP. 80-93.
Lynch, K., 1984, Good City Form, Mit Press.
Massam, B. H., 1980, Spatial Search, Oxford, Pergamon Press.
Mekinc, J., and Cvikl, H., 2013, The Structure of Security and Safety Crises in Tourism, Journal of Tourism and Services, Vol. 1, No. 4, PP. 38-50.
Newman, O., and Space, D., 1972, People and Design in the Violent City, London, Architectural Press.
Pacione, M., 2005, UrbanGeography, Second Edition, Printed in Great Britain by Bell and Bain.
Pang, J., Zhang, G., and Chen, G., 2011, Electre I Decision Model of Reliability Design Scheme for Computer Numerical Control Machine, Jsw, Vol. 6, No. 5, PP. 894-900.
Pirdashti, M. et al, 2009, Multi-Criteria Decision-Making Selection Model with Application to Chemical Engineering Management Decisions, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 13, No. 49, PP. 54-59. (In Persian)
Reeves, D., 2005, Planning for Diversity: Policy and Planning in a World of Difference, London: Routledge.
Robinson, M. B., 2013, The Theoretical Development of “Cpted”: Twenty-Five Years of Responses to C. Ray Jeffery, The Criminology of Criminal Law, Vol. 2, No. 8, PP. 427-462.
Rothrock, S. E., 2010, Antiterrorism Design and Public Safety, Reconciling Cpted with the Post-9/11 City, Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
Saaty, R. W., 1987, The Analytic Hierarchy Process-What it is and How it is Used, Mathematical Modelling, Vol. 9, No. 3-5, PP. 161-176.
Sherer, P. M., 2003, Why America Needs More City Parks and Open Space, The Trust for Public Land.
Soares, J. O., Marquês, M. M. L., and Monteiro, C. M. F., 2003, A Multivariate Methodology to Uncover Regional Disparities: A Contribution to Improve European Union and Governmental Decisions, European Journal of Operational Research, Vol. 145, No. 1, PP. 121-135.
Steiner, F. R., 2006, Planning and Urban Design Standards, John Wiley and Sons Press.
Talen, E., 1998, Visualizing Fairness: Equity Maps for Planners, Journal of the American Planning Association, Vol. 64, No. 1, PP. 22-38.
Turner, T., 1992, Open Space Planning in London: From Standards Per 1000 to Green Strategy, Town Planning Review, Vol. 63, No. 4, P. 365.
Turner, T., 2004, Landscape Planning and Environmental Impact Design, Routledge.
Wheater, C. P. et al, 2007, Urban Parks and Public Health: Exploiting A Resource for Healthy Minds and Bodies, A Report from Department of Environmental and Geographical Sciences, Manchester Metropolitan University and Centre for Health, Liverpool John Moores University.
Whitaker, R., 2007, Validation Examples of the Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 46, No. 7-8, PP. 840-859.
Zhang, J., Wu, D., and Olson, D. L., 2005, The Method of Grey Related Analysis to Multiple Attribute Decision Making Problems with Interval Numbers, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 42, No. 9-10, PP. 991-998.
Adibi Saadi Nejhad, F., and Azimi, A., 2011, Defining Security in Urban Environment Based on Physical Parameters and Design (In Babolsar), Geographical Journal of Environmental Preparation, Vol. 4, No. 15, PP. 81-105. (In Persian)
AlmasiFar, N., and Ansari, M., 2009, Analysis of Environmental Safety in Water Parks Area as Part of Urban Spaces from the Perspective of Women on Approach Cpted (Case Study: Saie Park), Journal of Urban Management, Vol. 8, No. 25, PP. 21-34. (In Persian)
Amirfakhrian, M. et al, 2013, Analysis of Social Implications of Urban Parks on the Basis of Location and General Condition of the Area, Case Study: Areas 1 and 6 Mashhad Municipality, Journal of Geographic Space, Vol. 12, No. 40, PP. 190-211. (In Persian)
Bardi Anamoradnezhad, R., 2008, The Development of the Country's Agricultural Sector Indices, Village and Development, Vol. 11, No. 3, PP. 173-194. (In Persian)
Center Statistical of Iran, 2010, Khorasan Razavi Statistical Yearbook, The First Season. (In Persian)
Center Statistical Of Iran, 2011, Khorasan Razavi Statistical Yearbook, The First Season. (In Persian)
Dadashpour, H., and Rostami, F., 2010, Analysis of the Spatial Distribution of Urban Public Services from the Perspective of Justice (Case Study: Yasouj), Geography and Regional Development, Vol. 9, No. 16, PP. 171-198. (In Persian)
Hekmatnia, H. et al, 2011, Analysis Distribution of Urban Public Services with Data Standardization, Taxonomy and Specification Coefficient Model (Case Study: Ardakan Town), Human Geography Research, Vol. 43, No. 77, PP. 165-179. (In Persian)
Javan, J., and Abdollahi, A., 2009, Spatial Equity in Dual Spaces, Urban (Metropolitan Periphery Defining Geopolitical Patterns of Inequality in Mashhad), Journal of Geopolitics, Vol. 4, No. 2, PP. 131-156. (In Persian)
Lotfi, S., and Shabani, M., 2011, A Compilation of Ratings Model Regional Development Case Study: Healthcare Province, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 13, No. 28, PP. 7-30. (In Persian)
Mirfakhredini, H. et al, 2009, Identify and Prioritize the Factors Affecting Health Care Quality Improvement Using Techniques Multiple Attribute Decision Making (Mcdm), Health Management, Vol. 14, No. 43, PP. 51-62. (In Persian)
Mohammadi, J., Mohammadi Dehcheshmehi, M., and Abaft Yegane, M., 2006, Quality Evaluation and Optimization of Urban Green Space in the City and Its Citizens, Journal of Ecology, Vol. 33, No. 44, PP. 95-104. (In Persian)
Momeni, M., and Saber, E., 2011, Determining the Development of the City of Nain in Isfahan, Geography and Environmental Planning Journal, Vol. 23, No. 1, PP. 185-200. (In Persian)
Musapour Miyandehi, P., 2009, Analysis of the Level of Development of Rural Areas Port City Anzlyba Emphasis on Standardized Variables Model, Geography Land, Vol. 7, No. 26, PP. 119-137. (In Persian)
Piri. E., Zali, N., and Taghilo, A. A., 2012, The Feasibility of Using the Empowerment Approach in Organizing the Informal Golshahr Mashhad Area, Studies and Research Urban and Regional, Vol. 3, No. 12, PP. 119-134. (In Persian)  
Rahnama, M., and Zabihi, J., 2010, Analysis of the Spatial Distribution of Public Facilities of the City in Line with the Integrated Access Justice in Mashhad, Geography and Development, Vol. 9, No. 23, PP. 5-23. (In Persian)
Razaghian, F. et al, 2010, Ecological Analysis of Urban Parks (Case Study: Mashhad), Ecology, Vol. 38, No. 4, PP. 155-168. (In Persian)
Shahivandi, A., 2005, Locating Urban Green Space; Case: Khorramabad, Master Thesis Geography and Urban Planning, University of Isfahan. (In Persian)
Taghvaie, M., Moradi, G., and Safarabadi, A., 2010, Evaluation of City Based on Existing Criteria for Access and Disabled People, Magazine of Geography and Environmental Planning, Vol. 21, No. 2, PP. 47-64. (In Persian)
Tavary, M., Sukhkyan, M. A. and Mirnejad, A., 2008, Identify and Prioritize the Factors Affecting Ho, However, Labor Productivity Using Techniques Mcdm (Case Study: A Denim Apparel Companies in Yazd), Journal of Industrial Management, Vol. 1, No. 1, PP. 71-88. (In Persian)
Zangiabadi, A., and Mokhtari, R., 2005, Urban Green Space and A Modern Approach to Human Dimensions, Monthly Green Message, Vol. 5, No. 42, PP. 4-9. (In Persian)
Ebrahimi Kargar Shirazi, A., Hosieni, S. H., and Farzaneh, A., 2017, Effect of Lighting on the Presence of Children in Urban Spaces, Case Study: Eram Park in Sabzevar City, The First International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City. (In Persian)
Bemanian, M. R., Rafieyan, M., and Zabetian, E., 2009, Measurement of Effective Factors on Women's Safety in Urban Environments, Journal of Women Research, Vol. 7. No. 3, PP. 49-67. (In Persian)
Pourahmad, A., Mahdi, A., and Mahdian Banamiri, M., 2013, Urban Security; Public Spaces; Surveying and Measuring the Security of Urban Parks in 2 Zone of Qom City, Journal of Strategic Research on Security and Social Order, Vol. 2, No. 1, PP. 1-24. (In Persian)
Rezazadeh, M., 2002, Perceived Crisis Crisis in Urban Space, Journal Of Municipalities, Special Issue in Urban Design, Vol. 3, No. 23, PP. 3-8. (In Persian)
RamezaniYasouj, S. M., 2016, The Relationship Between Women's Security and Coverage in Urban Spaces (Case Study of Women's Park), International Civil Engineering Conference, Urban and Environmental Management Architecture in the Third Millennium, Rasht. (In Persian)
Ziari, K., Mahdi, A., and Mahdian Banamiri, M., 2013, An Analysis of the Security of the Public Spaces of the City. Parks of the Quaternary District of Qom, Journal of Geographical Planning of Space, Vol. 3, No. 7, PP. 25-50. (In Persian)
Seddigh Sarvestani, R., and Nimrouzi, N., 2010, Investigating the Relationship Between Participation in Neighborly Relations and the Sense of Securityin the Neighborhoods of Mashhad, Journal of Police Knowledge, Vol. 12, No. 47, PP. 185-220. (In Persian)
Farmer, F., and Abolfathi, S., 2013, The Role of Lighting in Ensuring the Security and Vitality of the Greenery; A Case Study of Chamran Park in Shiraz, International Conference on Lighting and Lighting of Iran, Cultural Complex of Green Land, Shiraz. (In Persian)
Goli, A., 2011, Women and Security in Urban Public Spaces (Case Study: Azadi Park in Shiraz), Journal of Historical Sociology, Vol. 3, No. 2, PP. 143-165. (In Persian)
Lotfi, S., Bardi Anamoradnezhad, R., and Sasanipour, M., 2014, Checking The Sense of Security in Public Spaces (Case Study: Shiraz Metropolitan), Journal of Research and Urban Planning, Vol. 5, No. 19, PP. 39-56. (In Persian)
Farhadi, M. A., and Shirvani, M., 2014, Security and Safety in Urban Parks (Case Study: Azadi Park), National Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Development, Tabriz. (In Persian)
Nozari, M., Salehi, E., and Mazloumi, M., 2015, Security in Urban Spaces with an Emphasis on Urban Parks from the Perspective of Environmental Psychology (Case Study: Pardisan Park of Tehran City), International Conference on Civil and Urban Architecture in the Third Millennium, Tehran. (In Persian)
Wheater, C. P. et al., 2007, Urban Parks and Public Health: Exploiting A Resource for Healthy Minds and Bodies, A Report from Department of Environmental and Geographical Sciences, Manchester Metropolitan University and Centre for Health, Liverpool John Moores University.