تحلیل فضایی فرسودگی محله‌های شهر قم با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشکدة هنر دانشگاه تربیت‌مدرس

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکدة هنر دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

تحلیل الگوهای فضایی فرسودگی و بررسی روابط فضایی میان فرسودگی و عوامل مؤثر آن، بسیار تأثیرگذار و قابل‌توجه است؛ زیرا به درک بهتر عوامل مؤثر و بهبود عملکرد مدیریت نوسازی شهری می‌انجامد. بدین‌منظور، پژوهش حاضر با روش‌های آمار فضایی به تحلیل الگوی فرسودگی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران دربارة توزیع فضایی فرسودگی این ضریب مثبت، و 314/0 است و خوشه‌ای‌بودن توزیع فضایی فرسودگی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه با شاخص موران نمی‌توان انواع طبقه‌بندی الگوهای فضایی را شناسایی کرد، تحلیل آمارة عمومی G می‌تواند برای این منظور کارساز باشد. براساس نتایج تحلیل آماری، محله‌هایی با فرسودگی زیاد کنار هم قرار دارند و از روند خوشه‌ای با تمرکز بالا برخوردارند. خوشه‌های خیلی گرم حدود 29/6 درصد از مساحت محدودة فرسوده را به خود اختصاص داده‌اند و 5 محله را شامل می‌شوند. همچنین در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فرسودگی با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) بررسی شد که در آن میزان فرسودگی به‌عنوان متغیر وابسته، و شاخص‌های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند. نتایج نشان می‌دهد مدل مورد نظر با ‌ برابر 92/0، و تعدیل‌شده برابر 84/0 است که دقت قابل‌قبولی را در مدل‌سازی روابط فضایی عوامل مؤثر بر فرسودگی شهری نشان می‌دهد. همچنین خودهم‌بستگی برآوردشده در مقادیر باقی‌مانده و حاصل مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از آمارة موران I (Moranʼs I) بیانگر عدم خودهم‌بستگی معنا‌دار است. مطابق نتایج میزان تأثیرگذاری هریک از شاخص‌ها بر فرسودگی، متغیرهای نفوذناپذیری، ریزدانگی، کیفیت زیرساخت‌ها، بار تکفل، مالکیت استیجاری و قیمت زمین، اثری افزایشی بر فرسودگی دارند؛ از این‌رو می‌توان این یافته‌ها را پایه‌ای علمی برای سیاست‌گذاری به‌منظور کاهش فرسودگی و آثار آن دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Deterioration in Qom's Neighborhoods Using Geographical Weighted Regression

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian 1
  • Nafiseh Zahed 2
1 Associate Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MA in Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction  
In just a few decades, urban areas across the world in both developed and developing countries have become increasingly deteriorated. In other words, it is a worldwide phenomenon. Deterioration and urban decay are created and aggravated by many factors and variables and considered as one of the most severe environmental and socio-economic problems of recent times. These areas were occupied by poor immigrants and low income groups. Thus, the areas are faced with physical deterioration, economic and environmental problems. Undesirable changes in urban environments make living conditions more difficult for citizens. What it is interesting in this research is the fabric that covers a decline in the area of 1074 hectares of Qom. This is allocated to about 6.8 percent of the city's legal limit and placed a population of over 220 thousand people. The process of physical, social and economic deterioration is confronted with inner city and central neighborhoods that can be explained in various ways. This process seems to be irreversible disclosing inequalities, poverty and serious environmental impacts that need to be systematically assessed. This study focuses on the causes and effects of urban decay. Therefore, the principal aim of this study is to explore the impacts of deterioration and suggest appropriate urban management interventions. Thus, analysis of spatial patterns of deterioration and spatial relationships between deterioration and its influencing factors is necessary for better understanding of effective factors and improving performance of urban renewal management. Hence, in this research we employed spatial statistical methods to analyze the spatial patterns of deterioration and its influencing factors.
Materials and methods
The research is conducted using descriptive and analytical approaches based on library research, documentation and data from Iran statistics Center (2011). In the present study, the city of Qom and 51 decline Neighborhoods have been investigated. In this regard, spatial statistics and geo-statistics methods are employed. The results obtained from Factor Analysis (FA) are used for identifying geographical patterns (Cluster, scattered and random) by using Moran’s spatial autocorrelation statistics. Also Getis-Ord general G statistics and Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran's I) statistics, respectively, are employed for detecting High/Low value clustering and mapping the cluster and outliers. All of the mentioned statistics are carried out in ArcMap 10.3.1 software.  
Result and discussion
The deterioration indicators in the current study are divided into several dimensions: economic, social, and physical aspects due to their extensity and the opinions of experts. The results of the application of Moran's index on the spatial distribution of deterioration show that this coefficient is positive and equal to 0.314. Representing the spatial distribution of the deterioration is cluster. Since Moran index can not identify spatial diverse patterns, General G Statistic analysis covered the defects. General G statistic showed that neighborhoods with high deterioration together have a high concentration of the cluster. About 6.29 percent of the deteriorated area is devoted to hot high-cluster and consists of five neighborhoods. However, medium clusters are 75.29 percent and includes 36 neighborhoods. Since the deterioration is dependent on the local and spatial variables, Geographically Weighted Regression (GWR) was used to investigate the influencing factors on the deterioration. The amount of deterioration were considered as dependent variables and physical, economic and social indices as independent variables. The results showed that the model with  R2= 0.92 and R2 adjusted equal to 0.84 has acceptable accuracy in modeling the spatial relationships of effective factors on urban deterioration. Moran’s Iof residuals GWR refers to insignificant autocorrelation. The results of the effectiveness of each of the indices on deterioration shows that the variables of impermeability, microlithic state, the quality of infrastructure, household density, land prices, and leased property have increasingly affecteddeterioration. Other variables were not significant and interpreted. According to research findings, physical, social and economic problems  in the mentioned old area are considered as the most affecting issues. Therefore, to organize the region, the mentioned factors can be helpful in urban improvement planning.
Conclusion
Urban old areas created a suitable living space for their dwellers, due to technological improvements and changes occurred in environmental, social and economic requirements. Thus, the areas can no longer have the same performance as they once did. Once, these old areas were the heart of wealth and power of cities, but under current conditions (in almost all cities) and because of having poor infrastructures and urban services, they are considered as disorganized urban neighborhoods, but still important in the lives of the residents. Therefore, it is important to find out how the recent factors can affect these neighborhoods. Based on the obtained results of the present study and also based on the spatial auto-correlation indices, the concentration of urban deterioration in Qom city is clustered. Factors affecting urban burnout include variables such as: impermeability, microlithic, the quality of infrastructure, household density, land prices and leased property. As a result, social, economic, and physical planning is necessary to the participation of citizens to improve the quality of life. Therefore, these findings can show scientific basis for policy in order to reduce deterioration and its effectiveness. Evaluation of the benefits of urban-regeneration programs with appropriate spatial indicators is a fundamental step for identifying specific planning measures in future urban transformations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • urban decay
  • Qom City
  • Geographically Weighted Regression (GWR)
بلیانی، یدالله و سید یاسر حکیم‌دوست، 1393، اصول و مبانی پردازش داده‌های مکانی (فضایی) با استفاده از روش‌های تحلیل فضایی، آزادپیما، تهران.
حکیم‌دوست، سید یاسر و همکاران، 1393، «تحلیل فضایی خشک‌سالی اقلیمی و اثرات آن بر الگوی فضایی مکانگزینی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: روستاهای استان مازندران)»، جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1393، شمارة یازدهم، صص 61-75.
زبردست، اسفندیار، خلیلی، احمد و مصطفی دهقانی، 1392، «کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسودة شهری»، نشریة هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دورة هجدهم، شمارة 2، صص 27-42.
شماعی، علی و باقر احمدی، 1395، «تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان»، مجلة آمایش جغرافیایی، سال ششم، شمارة 20، صص 117- 128. 
عسگری، علی، 1390، تحلیل‌های آماری فضایی با ArcGIS، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، تهران.
عسگری، علی و نعمت‌‌اله اکبری، 1380، «روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد»، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال دوازدهم، شمارة 1 و 2، صص 93-122.
علیجانی، بهلول، 1394، «تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی»، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شمارة 3، صص 1-14.
Berry, B. J. L., and Marble, D. F., 1968, Spatial Analysis: A Reader in Statistical Geography, Prentice-Hall.
Bunge, W., 1966, Theoretical Geography (Vol. 1), Royal University of Lund, Dept, of Geography; Gleerup.
Curry, M. R., 2005, Toward a Geography of a World without Maps: Lessons from Ptolemy and Postal Codes, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 3, No. 95, PP. 680-691.
Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., and Charlton, M., 2003, Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships, John Wiley and Sons.
Gao, J., and Li, S., 2011, Detecting Spatially Non-Stationary and Scale-Dependent Relationships Between Urban Landscape Fragmentation and Related Factors Using Geographically Weighted Regression, Applied Geography, VoL. 31, No. 1, PP. 292-302.
Ghosh, D., and Manson, S. M., 2008, Robust Principal Component Analysis and Geographically Weighted Regression: Urbanization in the Twin Cities Metropolitan Area of Minnesota, Journal of the Urban and Regional Information Systems Association/ URISA, Vol. 20, No. 1, PP. 15-25.
Goodchild, M. F., 1987, A Spatial Analytical Perspective on Geographical Information Systems, International Journal of Geographical Information System, Vol. 1, No. 4, PP. 327-334.
Goodchild, M. F., and Janelle, D. G., 2004, Thinking Spatially in the Social Sciences, Spatially Integrated Social Science, 3-22.
Greig, A., El-Haram, M., and Horner, M., 2010, Using Deprivation Indices in Regeneration: Does the Response Match the Diagnosis? Cities, Vol. 27, No. 6, PP. 476-482.
Ivajnšič, D., Kaligarič, M., and Žiberna, I., 2014, Geographically Weighted Regression of the Urban Heat Island of a Small City, Applied Geography, Vol. 53, No. 53, PP. 341-353.
La Rosa, D. et al, 2017, Assessing Spatial Benefits of Urban Regeneration Programs in a Highly Vulnerable Urban Context: A Case Study in Catania, Italy, Landscape and Urban Planning, Vol. 157, PP. 180-192
Lee, G. K. L., and Chan, E. H. W., 2006, Effective Approach to Achieve Sustainable Urban Renewal in Densely Populated Cities, In 1st International CIB Student Chapters Postgraduate Conference—Built Environment and Information Technologies, CIB Students Chapters, Turkey (PP. 16-18).
Lee, J., and Wong, D. W., 2001, Statistical Analysis with Arcview GIS, John Wiley and Sons.
Ley, D., 2000, The Inner City, in Bunting T, and Filion, P, Oxford University 14, International Structure of The City, Oxford University Press.
Mennis, J., 2013, Mapping the Results of Geographically Weighted Regression, The Cartographic Journal, Vol. 43, pp. 171-179.
Pitkin, B., 2001, Theories of Neighborhood Change: Implications for Community Development Policy and Practice, UCLA Advanced Policy Institute.
Roberts, P., and Sykes, H., (Eds), 2000, Urban Regeneration: A Handbook, Sage.
Rosenthal, S. S., 2008, Old Homes, Externalities, and Poor Neighborhoods, a Model of Urban Decline and Renewal, Journal of Urban Economics, Vol. 63, No. 3, PP. 816-840.
Sheng, J., Han, X., and Zhou, H., 2016, Spatially Varying Patterns of Afforestation/ Reforestation and Socio-Economic Factors in China: A Geographically Weighted Regression Approach, Journal of Cleaner Production, Vol. 153, PP. 362-371.
Synder, M., Distasio, J., and Hathout, S., 2006, The Use of Spatial and Non-Spatial Analysis for Evaluating the Need for Urban Revitalization in Winnipeg, Prairie Perspectives, Vol. 9, No. 1 , PP. 143-168.
Thomas, R. W., Hug Get, R. J., 1980, Modeling in Geography, A Mathematical Approach,Harperand Row, Publisher, London.
Weaver, R. C., 2014, Urban Geography Evolving: Toward an Evolutionary Urban Geography, Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, PP. 7-18.
Weaver, R. C., and Bagchi-Sen, S., 2013, Spatial Analysis of Urban Decline: The Geography of Blight, Applied Geography, Vol. 40, No. 40, PP. 61-70.
Shamaei, A., and Ahmadi, B., 2016, Spatial Analysis the Level of Development in Townships of Kurdistan Province, Geographical Planning of Space, Vol. 6, No. 20, PP. 117-128. (In Persian)
Alijani B., 2015, Spatial Analysis in Geography Studies, Jsaeh, Vol. 2, No. 3, PP. 1-14. (In Persian)
Asgari, A., and Akbari, N., 2002, Spatial Econometrics Methods: Theory and Application, Research Bulletin of Isfahan University (HUMANITIES), Vol. 12, No. 1 and 2, PP. 93 - 122. (In Persian)
Asgari, A., 2011, Spatial Statistical Analysis with Arc View GIS, Press Tehran Municipality ICT Organization. (In Persian)
Belyani, Y., andHakimdost, Y., 2014, The Principal of Spatial Data Analysis, Press, Azadpeyma. (In Persian)
Hakimdoust, Y. et al, 2014, Analysis of the Climate Drought and Its Effects on Spatial Patterns of Location in Rural Settlement (Case Study Villages in Mazandaran Province), Geography and Environmental Hazards, Vol. 3, No. 3, PP. 61-76. Doi: 10.22067/ Geo. V3i3. 32701. (In Persian)
Zebardast, E., Khalili, A., and Dehqani, M., 2013, Application of Factor Analysis Method in Identification of Decayed Urban Fabrics An. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, Vol. 18, No. 2, PP. 27-42. Doi: 10. 22059/ Jfaup. 2013. 50524. (In Persian)