تحلیل فضایی امنیت در پارک‌های شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامهریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری برنامهریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پارک‌ها محلی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان هستند و امن‌بودن آن‌ها امری مهم به‌شمار می‌آید. تا آنجا که نبود امنیت در این مکان‌ها منجر به کاهش مراجعه و تبدیل‌شدن پارک‌ها به فضایی مرده می‌شود. در پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر، با توجه به اهمیت و جایگاه امنیت در پارک‌ها، ارزیابی و تحلیل فضایی این مقوله در پارک‌های شهر تهران انجام شد. جامعۀ آماری 41 پارک شهر تهران در سال 1393 است. برای تعیین اهمیت هریک از شاخص‌ها از ANP، به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل V PROMETHEE، برای تهیۀ نقشۀ پارک‌هایی که بیشترین ناامنی در آن‌ها رخ داده از مدل درون‌یابی تخمین تراکم کرنل و برای نشان‌دادن جهت توزیع، از بیضی انحراف معیار و مرکز میانگین استفاده شد. براساس نتایج، پارک‌های سهند، الغدیر، سعادت‌آباد، میثاق، شفق و 22 بهمن امنیت زیادی دارند، اما پارک‌های لویزان، چیتگر و سرخه‌حصار، مکان‌هایی امن محسوب نمی‌شوند. همچنین نتایج تحلیل تراکم کرنل و توزیع جغرافیایی نشان می‌دهد امنیت پارک‌های شرقی و غربی شهر تهران اندک است. علل اصلی این امر، شاخص‌های دستگیری معتاد، دستگیری اغفال‌کننده، دستگیری زورگیر، مظنون به زورگیر، دستگیری سارق، دستگیری اراذل‌واوباش، دستگیری شارب خمر و مشروبات الکلی، دستگیری حامل سلاح سرد و گرم، دستگیری سی‌دی‌فروش غیرمجاز، صدور قبض ابلاغ تخلفات خودرویی امنیت اجتماعی و توقیف خودرو در این پارک‌هاست؛ از این‌رو ضروری است راهکارهایی برای کاهش ناامنی در برنامه‌ریزی‌های آتی مدنظر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Security in Parks of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossein Nazmfar 1
  • Saeideh Alavi 2
  • Ali Eshghi 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
3 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

Introduction
Increased urbanization and increasing population density have made security as one of the basic human needs in urban life. For this reason, throughout history, human beings do not feel safe. In fact, one of the criteria for urban development is the sense of security, as a measure of the effectiveness of urban development programs that influence citizen’s behaviors and, consequently, urban dynamics. Many factors affect the removal of urban security that threaten or reduce the security of the cities. Some urban spaces, especially public spaces such as parks, are considered as one of the main threats to the security of the cities. For many reasons, they are safe spaces for unlawful and abusive activities. Parks are one of the most important urban utilities that make a significant contribution to the realization of leisure and recreational functions for residents of urban spaces and attract many people every day. Attention to security in the parks is because of the fact that these spaces do not have security factors and users will not be welcomed, so there are problems like lack of socialization and sense of belonging in these places. Use of these spaces as insecure areas does not lead to a serious decline in the quality of the environment, but also is in contradiction with the principle of citizenship. In fact, the sense of security of people in urban spaces greatly affects the individual and collective behavior of users. In other words, if space is not used because of insecurity, it loses its dynamism, which may provide a favorable ground for its crime due to the reduction of social supervision. Providing security of the parks is one of the most urgent categories of society. Therefore, city policemen have the duty to ensure the safety of the people in these places because the number of families in parks and recreation centers for leisure time and the use of nature increase once providing their safety and comfort. The sense of security in Tehran parks differs from other cities in the country, and the flow of social life of its inhabitants is challenged. This is due to social, economic and even socially-based activities that provide more favorable conditions for the emergence and exacerbation of insecurity. The continuation of such an issue in the near future may cause the capital of the country with severe problems. Therefore, due to the importance and safety of parks, the present study was conducted with the aim of assessing and measuring security in the parks of Tehran. We have used 24 indicators to assess and measure the security of parks in Tehran. The following are the most important research questions.
• What is the status of Tehran's parks in terms of security?
• Which factors have the greatest role in the insecurity of the studied parks?
Methodology
The statistical sample of the research is 41 parks of Tehran city. The security of the parks was evaluated by 24 indicators. Data were obtained from the performance statistics and arrests of the Tehran Municipality Protection Unit at the parks level. The importance of each of the indicators was determined with the help of the Network Analysis Model (ANP). The data analysis was performed using the Promethean model and the toolboxes in the GIS. After analyzing the data, the parks were classified into five groups with high, moderate, low, very low security and no security. The results of this stage are mapped into the GIS software environment. Different layers have been overlayed in GIS. Then, the information on the descriptive table of the layer was added. Using the kernel density estimation interpolation model, the zones with the greatest insecurity factors were identified and deispalyed on the map.
Results and discussion
In 2014, among the 41 selected parks in Tehran, 6 parks have the great security. The 6 parks are Sahand, Al-Ghadir, Saadatabad, Cestag, Shafagh and 22 Bahman parks. The parks with moderate security are including Niavaran, Thought, Miyad, Flight, Bahman, Shariati, Jamshidieh, Saeed, Razi, Narges, Fadak, Basij, Darband, Ghaem, Koohsar, Knowledge, Mahdi and Darabad. The parks of Baharan, Beast, Mellat, City, Derek, Tochal, Laleh, Persian Gulf and Nahjolbalagheh had low security. The security of Azadegan, Daneshjo, Velayat and police parks was very low, and Lovzan, Chitgar and Sarkhahsar had no security. Out of the 24 security indicators, the most important are including addict, deceptive, impostor, suspect, robber, thieves, hijab and alcoholic beaters, cold and hot arms, CD sales, automobile violations and vehicle seizure mainly in the east and west parts of Tehran. In fact, these indicators are the main causes of insecurity in the parks located in the west and east Tehran. According to the distribution map of the dispersion side, the most insecurity factors in the parks of Tehran are located in the east and west. The directional distribution circle also suggests that most of the insecure parks are centered in the eastern and western parts of Tehran.
Conclusion 
The Sahand Park with the Phi value of 0.416 is in the first rank and the Sorkheh Hesar Park with the value of -0.728 is in the last rank. In Sahand Park, we can observe the least amount of arrests of drug addicts, coffers and alcoholic beverages, the perpetrators of conflict, social corruptors and wicked people, and denial of bribes. On the contrary, the Sorkheh Hesar Park is the worst in arresting of the deceiver, force majeure, suspect, thief, and the thug and illegal sale of CDs. In 2014, a total of 17,883 crimes were committed in the designated parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • park
  • TEHRAN
  • PROMETHEE
بلیانی، یدالله، حکیم‌دوست، یاسر و بهلول علیجانی، 1393، اصول و مبانی پردازش دادههای مکانی (فضایی) با استفاده از روشهای تحلیل فضایی، نشر آزادپیما، تهران.
بنی‌اسد، سعید، 1394، «احساس امنیت در پارک‌های شهر تهران به تفکیک سرکلانتری‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 1، شمارۀ 41، صص 83-110.
بوزان، باری، 1378، مردم، دولتها و هراس، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران.
پوراحمد، احمد، مهدی، علی و معصومه مهدیان به‌نمیری، 1392، «امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک‌های شهری در منطقۀ 2 شهر قم»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 2، شمارۀ 1، صص 1-24.
پورعزت، علی‌اصغر، باغستانی، حوریه و مصطفی نجاتی، 1386، «الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایۀ بررسی اسناد موجود»، رفاه اجتماعی، سال 7، شمارۀ 26، صص 131-160.
پیوسته‌گر، یعقوب، حیدری، علی‌اکبر و مریم کیایی، 1396، «تحلیل پارک‌های شهری از منظر جرم‌شناسی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا؛ مطالعۀ موردی: پارک لاله تهران»، مطالعات شهری، سال 6، شمارۀ 22، صص 17-28.
تازیکی، طلعت، 1393، «عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت زنان در پارک‌های شهر (مطالعۀ موردی: زنان 18-50 سال شهرستان بجنورد)»، فصلنامۀ دانش انتظامی خراسان شمالی، سال 1، شمارۀ 1، صص 111-136.
تریف، تری، 1383، مطالعات امنیتی نوین، ترجمۀ علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران.
تکیه‌خواه، جاهده و همکاران، 1392، «بررسی آسیب‌شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی شهر سنندج»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال2، شمارۀ 2، صص 131-144.
جهانبخش گنجه و همکاران، 1395، «تأثیر تجربۀ جرم بر احساس امنیت»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 3 شمارۀ 47، صص 53-79.
حسینی غیاثوند، کربلایی، ابوالفضل و حسین ذبیحی، 1395، «ارائۀ مدل تحلیلی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) از ساختمان‌های مسکونی با توجه به رویکرد پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی (CPTED) (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 شهرداری قزوین)»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 3، شمارۀ 47، صص 139-172.
حمیدی‌فر، علیرضا و قدرت‌اله عباسی، 1395، «بررسی رابطۀ ترس از جرم و افکار پارانویایی با احساس امنیت عمومی»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 4، شمارۀ 48، صص 199-219.
رهنما، محمدتقی و سید مصطفی حسینی، 1395، «مطالعۀ احساس امنیت در پارک‌های منطقۀ 4 شهر مشهد»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 3، شمارۀ 47، صص 229-253.
زیویار پرده‌ای، پروانه، رجبی، آزیتا و آزاده عظیمی، 1394، «احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری»، پژوهشنامۀ زنان، سال 6، شمارۀ 13،  صص 81 -102.
سالنامۀ شهر تهران، 1393.
سجادی، ژیلا و حسن جنگی، 1395، «سنجش قابلیت جرم‌خیزی پارک‌های شهری خوی براساس مدل ترکیبی»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 48، شمارة 2‌، صص 297-312.
سجادیان، ناهید، اورکی، پریوش و مرتضی نعمتی، 1395، «بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه)»، جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال 3، شمارۀ 2، صص 87-105.
سجادیان، ناهید و همکاران، 1394، «ارزیابی نقش طایفه‌گرایی در احساس امنیت اجتماعی مطالعۀ موردی: شهر ایذه»، اطلاعات جغرافیایی سپهر، سال 24، شمارۀ 94، صص 59-76.
سلطانی، لیلا، بیک‌محمدی، حسن و سمیه حیدری، 1395، «تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)»،پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 5، شمارۀ 3، صص 87-104.
شاطریان، محسن، سهراب‌زاده، مهران و نرجس‌سادات حسینی، 1395، «سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهرهای جدید؛ نمونۀ موردی: پرند»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 4 شمارۀ 48، صص 173-198.
شریعتی‌منش، محمدرضا، 1394، «بررسی تأثیر حاشیه‌نشینی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر جهرم در سال 1394»، دوفصلنامۀ مشارکت و توسعۀ اجتماعی، سال اول، شمارۀ 2، صص 42-61.
شکوری اصل، شیده، 1395، «ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری؛ نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت»، پژوهشنامۀ زنان، سال 7، شمارۀ 2، صص 85-108.
___________، 1395، «شناسایی ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری؛ مطالعۀ موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقۀ 11 شهر تهران»، مطالعات شهری، سال 6، شمارۀ 21، صص 77-91.
صارمی، حمیدرضا و مسعود صارمی، 1390، «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تجلی شهر امن از دیدگاه اسلام»، مدیریت شهری، سال 9، شمارۀ 27، صص 7-18.
صالحی، اسماعیل، 1387، ویژگیهای محیطی فضاهای شهری امن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری تهران.
طبری کوچکسرایی، سعید، لقایی، حسنعلی و سید محسن حسینی، 1391، «ارزیابی پارک‌های شهری قائم‌شهر و بهینه‌سازی قابلیت استفادل آن‌ها برای شهروندان»، آمایش محیط، سال 5، شمارۀ 19، صص 75-98.
عبدی، توحید، شرافتی‌پور، جعفر و غلامرضا سجادی، 1388، «تأثیر عملکرد پلیس اجراییات در افزایش احساس امنیت شهروندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های تهران»، فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، سال 4، شمارۀ 4، صص 587-600.
علوی، سید علی و همکاران، 1395، «ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در محلات شهری، مطالعۀ موردی: شهر یزد»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 4، شمارۀ 48، صص 149-172.
علیزاده، کتایون و سید حسین عنبر، 1396، «نقش فضاهای بی‌دفاع شهری در وقوع جرم با تأکید بر پارک‌های منطقۀ 9 مشهد»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 29، صص 141-160.
غنی‌زاده، جهان و محسن کلانتری، 1391، «آسیب‌شناسی نظم و امنیت در پارک‌های شهر تهران با استفاده از اصول و راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی»، نظم و امنیت انتظامی، سال 3، شمارۀ 19، صص 77-106.
کوزه‌گر کالجی، لطفعلی، ضرغامی، سعید و پرویز آقایی، 1393، «سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی؛ موردپژوهی: پارک ملت تهران»، پژوهشنامۀ جغرافیای انتظامی، سال 2، شمارۀ 7، صص 139-156.
لطفی، صدیقه، بردی آنامرادنژاد، رحیم و حیدر واحدی، 1394، «ارزیابی مؤلفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 4، شمارۀ 1، صص 131-152.
موسوی، میرنجف و همکاران، 1394، «احساس امنیت در فضاهای شهری؛ مورد: شهر سرخس»، جغرافیا، سال 13، شمارۀ 45، صص 185-202.
مؤیدی، محمد، علی‌نژاد، منوچهر و حسین نوایی، 1392، «بررسی نقش مؤلفه‌های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونۀ مورد مطالعه: محلۀ اوین تهران)»، مطالعات امنیت اجتماعی، سال 4، شمارۀ 35، صص 159-191.
یغفوری، حسین، پایداری، ابوذر و امیر سنجری، 1394، «توزیع پارک‌ها و ارزیابی کیفیت آن‌ها در سطح شهرها با استفاده از مدل VIKOR (نمونۀ موردی: شهر عنبرآباد، استان کرمان)»، آمایش محیط، سال 8 ، شمارۀ 31، صص 123-145.
Arisoy, O., 2007, Integrated Decision Making in Global Supply Chains and Network, Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh, School of Enginnering.
Bogdanovic, D., Nikolic, D., and Ilic, I., 2012, Mining Method Selection by Integrated AHP and PROMETHEE Method, Anais Da Academia Brasileira De Ciências, Vol. 84, No. 1, PP. 219-233.
Brans, J., and Mareschal, B., 2005, PROMETHEE Method Cited At: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, NewYork.
Brans, J. P., and Mareschal, B., 1994, The PROMCALC and GAIA Decision Support System for Multicriteria Decision Aidî, Decision Support Systems, Vol.12 No. 4-5, PP. 297-310.
Brans, J. P., and Vincke, Ph., 1985, A Preference Ranking Organization Method, Management Science, Vol. 31, No. 6, PP. 647-656.
Brans, J. P., Vincke, Ph., and Marechal, B., 1986, How to Select and How to Rank Projects: The Prometheemethod, European Journal of Operational Research, Vol. 24, No. 2, PP. 228- 238.
Brownlow, A., 2005, A Geography of Men's Fear, Geoforum, Vol. 36, No. 5, PP. 581-592.
Chou, T. Y. et al., 2004, Application of the PROMETHEE Technique to Determine Depression Outlet Location and Flow Direction in DEM, Journal of Hydrology, Vol. 287, No. 1 and 4, PP. 49–61.
De Leeneer, I., and Pastijn, H., 2002, Selecting Land Mine Detection Strategies by Means of Outranking MCDM Techniques, European Journal Operational Reasearch, Vol. 139, No. 2, PP. 327-338.
Gilliams, S. et al., 2005, Comparing Multiple Creteria Decision Methods to Extand Geographical Information System on Afforestation, Computer and Electronic in Agrecltlure, Vol, 49, No.1, PP. 142-158.
Caterino, N. et al., 2008, A Comparative Analysis of Decision Making Methods for the Seismic Retrofit of Rc Buildings, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
Omisakin, I. S., 1998, Crime Trends and Prevention Strategies in Nigeria, A Study of Old Oyo
State
, Monograph Series, Niser Ibadan, No, 9.
Roaf, S., 2010, Designing High Density Cities for Social and Environmental Sustainability,
London: Earthscan.
Valenta, R., 2013, Social Insecurity and Perception of Insecurity in Barcelona, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 149, PP. 462–466.
Valera, S., and Guàrdia, J., 2014, Perceived Insecurity and Fear of Crime in a City with Low Crime Rates, Journal of Environmental Psychology, Vol. 38, PP. 195-205.
Zender, L., 2007, Book Review, Democracy, Society, and the Government of Security, Theoretical Criminology, Vol. 11, No. 1, PP. ???.
Abdi, T., Sharaftipour, J., and Sajjadi, Gh., 2009, The Effect of Police Performance in Increasing the Satisfaction of Citizens Referring to Tehran Gardens, Journal of Police Management Studies, Vol. 4, No. 4, PP. 587-600. (In Persian)
Alavi, A. et al., 2016, Evaluation of Factors Affecting the Sense of Security in Urban Neighborhoods, Case Study: Yazd City, Social Security Studies, Vol. 4, No. 48, PP. 149-172. (In Persian)
Alizadeh, K., and Anbar, H., 2017, The Role of Urban Defenseless Spaces in Crime with Emphasis on Parks in Area 9 of Mashhad, Urban Research and Planning, No. 29, PP. 141-160. (In Persian)
Balyani, Y., HakimDust, Y., and Alijani, B., 2014, Principles and Basics of Spatial Data Processing Using Spatial Analysis Methods, Azad Peyma Publishing. (In Persian)
 Bani Assad, S., 2015, Sensation of Security in Parks in Tehran City, by Separate Surveyors of Tehran's Police Command, Social Security Studies, Vol. 1, No. 41, PP. 83-110. (In Persian)
Boozan, B., 1999, People, Governments and Panic, First Edition, Translator Institute for Strategic Studies, and Tehran: Strategic Studies Institute Research. (In Persian)
Ghanizadeh, J., and Kalantari, M., 2012, The Pathology of Order and Security in Tehran's Parks Using Principles and Strategies for Crime Prevention Through Environmental Design, Discipline and Security Law Enforcement, Vol. 3, No. 19, PP. 77-106. (In Persian)
Hamidifar, A., and Abbasi, Gh., 2016, The Study of the Relationship Between Fear of Crime and Paranoid Thoughts with Public Safety, Social Security Studies, Vol. ???, No. 48, PP. 199-219. (In Persian)
Hosseini Ghiasvand, A., and Karbala'i Zabihi, H., 2016, An Analytical Model for the Prevention of Crime (Robbery) of Residential Buildings in Respect to the Crime Prevention Approach Through Design (CPTED) (Case Study: District 1 of Qazvin Municipality), Social Security Studies, Vol. 3, No. 47, 139-172. (In Persian)
Feizizadeh, B. et al., 2013, Landslide Susceptibility Mapping for the Urmia Lake Basin, Iran: A Multi-Criteria Evaluation Approach Using GIS, Int. J. Environ. Res. 7, 319e336, Http://Ijer.Ut.Ac.Ir. (In Persian)
Feizizadeh B. et al., 2012, Monitoring Land Surfacetemperatur,Relationship to Land Use/Land Cover from Satellite Imagery in Maraqeh County, Iran, J Environ Planning, Manag. Doi:10.1080/09640568.2012.717888.
Jahanbakhsh Ganjeh, S. et al., 2016, Effect of Crime Experience on Feeling of Security, Social Security Studies, Vol. 3, No. 47, PP. 53-79. (In Persian)
Kozeghar, L., Zarghami, S., and Aghaei, P., 2014, Measurement of the Sense of Social Security in Public Spaces, Case Study: Tehran Mellat Park, Police Geography Research Center, Vol 2, No. 7, 139-156. (In Persian)
Lotfi, S., Bardi Anamradanejad, R., and Vahidy, H., 2015, Evaluation of the Physical Components of Public Spaces and Its Effect on the Sense of Social Security of Citizens of Babolsar, Security and Social Order Strategic Studies Journal, Vol. 4, No. 1, PP. 131-152. (In Persian)
Moeyedi, M., Ali Nejad, M., and Navia, H., 2013, Investigating the Role of Urban Landscape Components in Improving the Sense of Security in Urban Public Spaces (Case Study, Evin District of Tehran), Social Security Studies, Vol. 4, No. 35, PP. 159 -191. (In Persian)
Mousavi, M. et al., 2015, Sensation of Security in Urban Spaces Case: Sarakhs City, Geography, Vol. 13, No. 45, PP.185-202. (In Persian)
 Nazmfar, H., 2017, Urban Development Predictions Direction of Using a Combination GIS and Bayesian the Probabilistic Model (Case Study: Ardabil), Human Geography Research Quarterly, Vol. 49, No. 2, PP. 357-370.
 Nazmfar, H., and Roshan Roodi, S., 2015, Assessment of Development Sustainability Level in 9th District of Mashhad District Based on Hierarchy Models and Network Analysis, Journal Management System, Vol. 5, No. 15, PP. 49-68.
 Nazmfar, H., and Beheshti, B., 2016, Application of Combined Model Analytical Network Process and Fuzzy Logic Models in Landslide Susceptibility Zonation (Case Study: Chellichay Catchment), Journal Geography and Environmental Planning, Vol. 27, No. 1, PP. 53-68.
Nazmfar, H., 2012, An Analysis of Urban System with Emphasis on Entropy Model (Casestudy: The Cities of East Azerbaijan Province), Indian Journal of Science and Technology.Vol. 5, No. 9, PP. 3340 -3344.
Peyvastegar, Y., Heidari, A., and Keyani, M., 2017, Analysis of Urban Park Space in Terms of Criminology Through “Space Syntax” Technique (Case Study: Laleh Park In Tehran), Urban Study, Vol. 6, No. 22, PP. 17-28. (In Persian)
Poorezat, A. A, Baghestani, H., and Nejati, M., 2007, Logical Model of the Charter of Citizenship Rights Based on Existing Documents, Social Welfare, Vol. 7, No. 26, PP. 131-160. (In Persian)
Pourahmad, A., Mehdi, A., and Mehdian Behnamiri, M., 2013, Urban Security Public Spaces a Review and Survey of Security Levels in Parks of Qom's Second District, Security and Social Order Strategic Studies Journal, Vol. 2, No. 1, PP. 1-24. (In Persian)
Rahnama, M. T., and Hosseini, M., 2016, Study of the Feeling of Security in Parks in Area 4 of Mashhad, Social Security Studies, Vol. 3, No. 47, PP. 229-253. (In Persian)
Sajjadi, J.,and Jangi, H., 2016, Measurement of the Crime of Paradise in Urban Parks Based on the Combined Model, Human Geography Research, Vol. 48, No. 2, PP. 297-312. (In Persian)
Sajjadian, N. et al., 2015, Evaluation of the Role of Clientelism in the Sense of Social Security (Case Study: Izeh City), Sepehr Geographical Information Center, Vol. 24, No. 94, PP. 59-76. (In Persian)
Sajjadian, N., Oruki, P., and Nemati, M., 2016, The Study of Social Security and Its Influential Factors (Case Study: Izeh City), Geography and Urban Space Development, Vol. 3, No. 2, PP. 87-105.
Salehi, E., 2008, Environmental Features of Secure Urban Spaces, Center for Urban and Architectural Studies, Tehran. (In Persian)
Saremi, H. R., and Saremi, M., 2011, Investigation and Analysis of Effective Factors in the Manifestation of Safe City from Islamic Point of View, Urban Management, Vol. 9, No. 27, PP. 7-18. (In Persian)
Shahriyan, M., Sohrabzadeh, M., and Sadat Hosseini, N., 2016, Measure the Sense of Social Security of Women in the Public Spaces of New Cities Case Study: Parand, Social Security Studies, Vol. 4, No. 48, PP. 173-198. (In Persian)
Shakouri Asl, S., 2016, Fear of Crime in Women in Urban Spaces Case Study: Special Neighborhoods and Health, Women's Research Journal, Vol. 7, No. 2, PP. 85-108. (In Persian)
______________ 2016, Identification of Environmental Features Affecting Women's Safety in Urban Spaces, Case Study: Special Neighborhood and Health, District 11 of Tehran, Urban Studies, Vol. 6, No. 21, PP. 77-91. (In Persian)
Shariati Manesh, M. R., 2015, The Study of the Effect of Marginalization on the Sense of Social Security of Citizens of Jahrom City in 2015, Journal of Social Partnership and Development, Vol. 1, No. 2, PP. 42-61. (In Persian)
Soltani, L., Bikmohammadi, H., and Heidari, S., 2016, Spatial Analysis of Sense of Security in Different Urban Areas (Case Study: Qods City), Security and Social Order Strategic Studies Journal, Vol. 5, No. 3, PP. 87-104. (In Persian)
Tabari Kumaksaraei, S., Leghaee, H., and Hosseini, M., 2012, Evaluation of Urban Parks in Qaem Shahr and Optimization of Their Usability for Citizens, Environmental Planning, Vol. 5, No. 19, PP. 75-98. (In Persian)
Taziki, T., 2014, Factors Affecting Increasing Women's Sense of Safety in Parks of the City (A Case Study of Women 18-50 Years in Bojnourd), Northern Journal of Law, Northern Khorasan Quarterly, Vol. 1, No. 1, 111-136. (In Persian)
Tekyeh Khah, J. et al., 2013, Pathology of Parks and Recreational Green Spaces in Sanandaj, Security and Social Order Strategic Studies Journal, Vol. 2, No. 2, PP. 131-144. (In Persian)
Trif, T., 2004, New Security Studies, Translated by Alireza Tayyib and Vahid Bozorghi, First Printing, Strategic Studies Institute Research, Tehran. (In Persian)
Yaghfouri, H., Paydari, A., and Sanjari, A., 2015, Distribution of Parks and Their Quality Assessment in Urban Areas Using the VIKOR Model (Case Study: Amberabad City, Kerman Province), Environmental Education, Vol. 8, No. 31, PP. 123-145. (In Persian)
Yearbook of Tehran City, 2014. (In Persian)
Zivyar, Pardeei, P., Rajabi, A., and Azimi, A., 2015, Women's Sense of Security in Tourist Cities with an Emphasis on Urban Design, Women's Research Journal, Vol. 6, No. 13, PP. 81-102. (In Persian)