دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 451-647 

پژوهشی - بنیادی

2. انفجار مادرشهر و توسعۀ گسیختۀ منطقۀ کلان‌شهری تهران در چارچوب نظریۀ زوال شهری

صفحه 451-472

10.22059/jurbangeo.2018.251153.859

حمیدرضا تلخابی؛ محمد سلیمانی؛ احمد سعیدنیا؛ احمد زنگانه


پژوهشی - کاربردی

4. تحلیل فضایی امنیت در پارک‌های شهر تهران

صفحه 491-510

10.22059/jurbangeo.2018.246430.822

حسین نظم‌فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


پژوهشی - بنیادی

6. بررسی تأثیر مؤلفه‌های حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام

صفحه 531-543

10.22059/jurbangeo.2018.225412.655

سید اسکندر صیدایی؛ رسول داراب‌خانی؛ ابراهیم جهانگیر؛ جواد امینی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 649-844 پاییز 1397، صفحه 451-647 تابستان 1397، صفحه 215-449 بهار 1397، صفحه 1-213