کاربرد تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری در بازآفرینی فرهنگ مبنا، با رهیافت گردشگری در محله‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: محلۀ ظهیرآباد تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

4 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

تغییرات اقتصاد ملی و بین‌المللی کشورها در دو دهۀ پایانی سدۀ بیستم میلادی و لزوم تعدیل شیوه‌های مداخله در نواحی شهری براساس نیازهای محلی، سبب شده است ابزارهای سنتی به‌کار گرفته‌شده برای تجدید حیات شهرها که به‌تنهایی توان رویارویی با علل بروز افت شهری ندارند به چالش دچار شوند. حرکت دیدگاه‌ها از مداخلات بزرگ‌مقیاس، پروژه‌محور و دولت‌محور به‌سوی بازآفرینی محلی و فرایندمحوری با تکیه بر ظرفیت‌های درونی و مشارکت‌محور، از ویژگی‌های بارز بازآفرینی شهری فرهنگ مبناست. در این میان، گردشگری فرهنگی به‌عنوان تسهیل‌کنندۀ این بازآفرینی، در حال تبدیل‌شدن به رهیافتی کارآمد و پایدار است. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر، تبیین ارتباط این دو مقوله با استفاده از روش/ فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری در توسعۀ گردشگری فرهنگی محلۀ تاریخی ظهیرآباد منطقۀ 20 شهرداری تهران است. نتایج نشان می‌دهد این روش/ فن با قابلیتی که در ارتباط‌گیری گسترده با طیف وسیعی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند بازآفرینی دارد به‌همراه تقویت اقتصاد و ساختار مدیریت محله‌ای، در اولویت برای آغاز برنامه‌ریزی بازآفرینی این محله قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Decision Areas in Cultural-Led Urban Regeneration with Tourism Approach in Historical Neighborhoods (Case Study: Zahir Abad)

نویسندگان [English]

  • Musa Pazhoohan 1
  • Nabi Moradpoor 2
  • Reza Qashqaee 3
  • Mahboobe Ashoori Shadehi 4
1 PhD of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran
3 PhD of Architecture, Gachsaran Branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran
4 MA in Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran Markaz Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The emergence of changes in national and international economies in the last two decades of the twentieth century as well as the need to modulate urbanization interventions based on local needs have been challenging traditional tools to rebuild cities. The changes in the views from large-scale, project-driven, and state-centered interventions to local rehabilitation based on internal capacities is a central feature of urban regeneration. Cultural tourism has become a catalyst for urban regeneration as an efficient and sustainable approach. It has regarded as an important policy consideration in broadening the tourist offerings of tourist destinations. Accordingly, from the last two decades of the twentieth century, many regeneration plans, especially in European countries, have used culture as an accelerating factor to promote urban historical areas and cultural rehabilitation. It has been a successful approach in intervention of declining historical centers. In Britain, As Basset (1993) argued, from the early 1980s onwards cities such as London, Birmingham, Glasgow, and Newcastle launched a series of new cultural strategies to apply arts in urban policy. These new strategies were marked by a radical widening of the concept of 'culture' and the virtual erasure of the traditional distinction between high art and popular entertainment. Over time, these strategies grew in complexity, covering more and more activities, but typically including some combination of the following themes;  
(1) A concern with opening up traditional institutions such as museums and theatres to wider public use, by increasing access and encouraging more involvement in the local community.
(2) An expanded program of support for community arts, ethnic minority cultures, and socially and culturally deprived neighborhoods;
3) A new focus on the infrastructure necessary for cultural production, embracing investment in studios, workshops, marketing and support organizations, and the planning of 'cultural districts';
After decades experiencing various paths of urban regeneration trough culture, cultural-led urban regeneration both as tool and as a rehabilitation approach is an activity that introduces the appropriate path to urban regeneration process through the use of cultural resources. In this activity, culture is considered as the main means of urban regeneration, because the culture uses efficient ways that are effective in helping to promote the economic and social conditions of the deprived historic urban areas. In Iran, the history of intervention in the deteriorated urban areas back to more than 50 years ago. But intervention policies in the areas with historical values are implemented regardless of their cultural potentials. It has led to a distortion of their cultural and historical identity. The main purpose of this paper is to explain the relationship between cultural tourism and urban regeneration using the analysis of decision areas method in the development of cultural tourism in the Zahir Abad, one of the historical districts of Tehran.  
Methodology
This research with a qualitative method ihas used a questionnaire tool for collecting data. The questionnaire designed for the residents of Zahir Abad neighborhood was based on the application process of analysis of decision areas. It includes questions in four categories of following characteristics including identification of the issues and the reasons for their emergence, identification of residents' views on how to solve problems in associating with cultural tourism potentials and identification of important cultural and cultural spaces to be used in planning of urban regeneration with the cultural tourism approach. In order to measure the reliability of the designed questionnaire, Cronbach's alpha has been calculated for questionnaires using SPSS. The value of 0.81 for the alpha was acceptable. Questions are designed using the Likert scale on a scale of five degrees of answers from 1 to 5 based on the agreement of the respondents.
The region 20 of Tehran municipality was developed about 6,000 years ago, and the Zahir Abad neighborhood in this region, despite its historical and cultural significance, has problems in reducing the productivity of economic activities, insecurity, reducing the motivation of residence, the process of identity loss, gradual weakening of the functioning cultural spaces and their replacement with commercial and administrative functions.  
Results and discussion
Today, based on the successful experiences of the world, the process of urban regeneration using cultural resources, by adopting a cultural and historical approach to tourism, is a more sustainable and wise path to achieving the rehabilitation and modernization of historical neighborhood in old cities. The nature and method of planning and how to combine the objectives of cultural-led regeneration with the tools and requirements of cultural tourism can be crucial in achieving this goal. This combination is done in this article using analysis of decision areas method. The results show that this method has the ability to broadly connect with a range of factors influencing the process of rebuilding and that the economic strengthening and management structures of the neighborhood which are in the top priority for initiating the rehabilitation planning of the neighborhood.
Conclusion
The application of the analysis of decision areas method to the Zahir Abad neighborhood showed that strengthening the local economy infrastructure by strengthening the infrastructure of cultural and entrepreneurial tourism, along with the strengthening of community-based management structures and the provision of social security, were the most important initial options for cultural-led regeneration activities. This can be used to direct the budgeting of related organizations in this area.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural-led urban regeneration
  • cultural tourism
  • analysis of decision areas
  • Zahir Abad neighborhood
  • TEHRAN
مامفورد، لوئیز، 1385، فرهنگ شهرها، ترجمۀ عارف اقوامی مقدم، انتشارات آگه، تهران.
عزیزی، محمدمهدی، 1379، «سیر تحول سیاست‌های مداخله در بافت‌های کهن شهری در ایران»، نشریۀ هنرهای زیبا، سال 3، شمارۀ 7، صص 37-46.
مهندسان مشاور توسعۀ بوم‌سازگان پایدار، 1385، طرح ساختاری-راهبردی توسعه و عمران شهر تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران.
مهندسان مشاور مهرازان، 1385، طرح مطالعات و بررسی مسائل توسعۀ شهری منطقۀ 20 شهر تهران، نهاد مشترک مسئول تهیۀ طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران.
Andrew S.Ingvild V., and Krogh S., 2010, Oslo’s New Opera House: Cultural Flagship, Regeneration Tool or Destination Icon? European Urban and Regional Studies
Blessi, G. T., 2012, New Trajectories in Urban Regeneration Processes, Cultural Capital as Source of Human and Social Accumulation- Evidence from the Case of Tohu in Montreal, Cities.
Christian M, R., 2012, Urban Tourism, Economic Regeneration and Inclusion: Evidence from South Africa, The Journal of the Local Economy Policy Unit
Law, C. M. (1992). Urban tourism and its contribution to economic regeneration. Urban studies, 29(3-4), 599-618.
Middleton, C., and Freestone, Ph., 2008, The Impact of Culture-Led Regeneration on Regional Identity in North East England, Regional Studies Association International Conference the Dilemmas of Integration and Competition Prague, Czech Republic.
Clare, M., and Emily B., 2006, Testing a Conceptual Model of Cultural Tourism Development in the Post-Industrial City: A Case Study of Glasgow, Tourism and Hospitality Research.
Comedia, R., 2003, Releasing the Cultural Potential of our Core Cities: Culture and the Core Cities (http://Corecities.Com/Coredev/Comedia/Com_Cult.Html). 
Dekker, F. et al., 1978, What a Multi Level Application of Strategic Choice at the Sub- Regional Level, The Town Planing Review, Vol. 49, No. 2, PP. 149-162.
Eugenia, W., 2016, The Consumption of Cultural Experiences in City Tourism, Tourism and Hospitality Research.
Evans, G., 2005, Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration, Urban Studies, Vol. 42, No. 5, PP. 959-983.
Grecia, B., 2005, Deconstructing the City of Culture: The Long Term Cultural Legacies of Glasgow 1990, Urban Studies, Vol. 42, No. 6, PP. 841-868.
Javier, M., and Manuel G., 2016, Culture, Urbanism and Planning (Heritage, Culture and Identity), Routledge, 1 Edition.
Joaquim, R. U., 2014, Culture and Authenticity in Urban Regeneration Processes: Place Branding in Central Barcelona, Journal of Urban Studies, Vol. 51, No. 14, PP. 3026-3045.
K, B., 1993, Urban Cultural Strategies and Urban Regeneration: A Case Study and Critique, Environment and Planning A: Economy Space.
Kearns, G., and Philo, C., 1993, Selling Places, The City as Cultural Capital, Past and Present, Oxford, Pergamon Press.
Herrero-Prieto, L. C., & Gomez-Vega, M. (2017). Cultural resources as a factor in cultural tourism attraction: Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain. Tourism Economics, 23(2), 260-280.
Hudec, O., and  Džupka, P., 2014, Culture Led Regeneration Through the Young Generation: Košice as the European Capital of Culture, European Urban and Regional Studies.
Steven M., and Ronan P., 2005, Introduction: The Rise and Rise of Culture Led Urban Regeneration, Urban Studies.
Azizi, M, M., 2000, Evolution of Intervention Policies in Urban Old Neighborhoods in Iran, Fine Arts Magazine, Vol. 3, No. 7, PP. 37-46. (In Persian).
Bassett, K., 1993, Urban Cultural Strategies and Urban Regeneration: A Case Study and Critique, Environment and Planning A: Economy Space
Boom Sazegan Consulting Engineers, 2006, Structural Strategic Development Plan of Tehran City, Ministry of Housing and Urban Development Tehran Municipality. (In Persian)
Rogerson, C, M., 2012, Urban Tourism, Economic Regeneration and Inclusion: Evidence from South Africa, The Journal of the Local Economy Policy Unit, Vol. 28 No. 2, PP.188-202.
Law, C, M., 1992, Urban Tourism and Its Contribution to Economic Regeneration, Urban Studies.
Murphy, C., and Boyle, E., 2006, Testing a Conceptual Model of Cultural Tourism Development in the Post Industrial City, A Case Study of Glasgow, Tourism and Hospitality Research.
Herrero-Prieto, L. C., & Gomez-Vega, M. (2017). Cultural resources as a factor in cultural tourism attraction: Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain. Tourism Economics23(2), 260-280.
Monclus, J., and Guardia, M., 2005, Culture, Urbanism and Planning (Heritage, Culture and Identity), Ashgate, Burlington, VT, Routledge, 1 Edition,
Mehrazan Consulting Engineers, 2006, Study of Urban Development Issues on District 20 of Tehran Municipality, Joint Unit Responsible for Comprehensive and Detailed Plans of Tehran. (In Persian)
Mumford, L., 2006, Culture of the Cities, Translation by Aref Aqvami Moghaddam, Age Publishing. (In Persian)
Smith, A., and Strand, I. K., 2010, Oslo’s New Opera House: Cultural Flagship, Regeneration Tool or Destination Icon? European Urban and Regional Studies.
Wickens, E., 2016, The Consumption of Cultural Experiences in City Tourism, Tourism and Hospitality Research.
Ulldemolins, J, R., 2014, Culture and Authenticity in Urban Regeneration Processes: PlaceBranding in Central Barcelona, Urban Studies
Doucet, P., 2006, Territorial Cohesion of Tomorrow: A Path to Cooperation or Competition? European Planning Studies, Vol. 14, No. 10, PP. 1473-1485.
Sasaki, M., 2007, Urban Regeneration Through Cultural Diversity And Social Inclusion, (http://Cujucr.Com/Downloads/Individual%20Articles/2/Vol2%20Masayuki%20Sasaki.Pdf).
Evans, G., and Shaw, P., 2004, The Contribution of Culture to Regeneration in the UK: A Review of Evidence, A Report to the Department for Culture Media and Sport, London Metropolitan University.
Miles, R., and Paddison, R., 2005, The Rise and Rise of Culture Led Urban Regeneration,  Urban Studies, Vol. 42, No. 6, PP. 833-839
Guachalla, A., 2016, Perception and Experience of Urban Areas for Cultural Tourism: A Social Constructivist Approach in Covent Garden, Tourism and Hospitality Research, Vol. 18, No. 3, PP. 297-308