بررسی تأثیر مؤلفه‌های حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام

نوع مقاله : پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

مباحث شهروندی در جهان معاصر از جمله مباحث جذاب محسوب می­شود که توجه بسیاری از عالمان اجتماعی و سیاسی را در رشته‌های گوناگون به خود جلب کرده است. تحولات ساختاری و کارکردی نظام‌های اجتماعی و سیاسی و ایجاد بسترهای متفاوت در ادارۀ امور شهرها، همچنین ماهیت اسلامی­بودن قوانین ایران، نگرش‌های گوناگونی دربارۀ حقوق و وظایف شهروندی پدید آورده است. هدف پژوهش توصیفی و هم­بستگی حاضر، تأثیر مؤلفه‌های مختلف حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام است. جامعۀ آماری شهروندان شهر ایلام است که برای نمونه 200 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود که متناسب با اهداف پژوهش تنظیم شد و پایایی آن به­کمک آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ حقوق شهروندی 75 درصد و برای مدیریت شهری 74 درصد به­دست آمد. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری استفاده شد که نشان­دهندۀ تأیید پایایی پرسشنامۀ مورد نظر است. درنهایت مجموعۀ داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل پژوهش که به­کمک آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون و تی­تست حاصل شد، نشان می­دهد حقوق شهروندی برای افراد متعددی قابل‌درک و معنادار نیست. همچنین آگاهی از این حقوق می‌تواند بر مدیریت شهری شهروندان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Civil Rights on Urban Management in Ilam City

نویسندگان [English]

  • Seyed Eskandar Sidaiy 1
  • Rasoul Darab Khani 2
  • Ibrahim Jahangir 3
  • Javad Amini 3
1 Associate Professor of Urban Planning, University of Isfahan, Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran
3 MA in Geography and Urban Planning, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urban issues are of general interest in contemporary world and they have attracted the attention of many social and political scientists in different courses. Structural and functional changes of social and political systems and creation of different grounds in managing urban affairs from one perspective and Islamic bases of Iranian law from the other hand have created different perspectives toward citizen rights and duties.
Growing procedure of urbanization in Iran and different cultures and groups’ companionship with each other and turning rural affairs to urban ones highlights the necessity of redefining the activists’ interactions with each other and with urban institutions in urban society suitable with update legal criteria, which have strong executive guarantee. 
City is considered as a development source and urban management in development and improvement urban settlements plays a very important and determinative role. Management of favorable process of urban life can play the most important role on human settlements and stability of urban growth. The civil program authorization and regulating factor arises from practicability of urban management.  
Ilam city has have experienced a hasty and ungovernable growth and an inappropriate population growth, and physical transformations. These events resulted in extreme immigration reception.
Population growth and immigration from rural areas and adjacent cities has resulted in a growth in unemployment rate, social problems, land and housing anxiety, urban dissociation (vacant lots in town), urban landscape ravages, city development to potentially dangerous areas, ugly and ungovernable growth (hasty skeletal developmental growth), crowding city traffic (accumulation of city traffic), changing agricultural lands to residential spaces, improper urban construction, and noncompliance of urban infrastructure neighborhood. Moreover, it raises this question that if the awareness of citizens about different civil rights has a relationship with urban management programming? In addition, how much effects do the awareness of citizens about different civil rights components has on urban management programming?   
Methodology
This is an applied research by a descriptive analytical methodology. Statistical population of the research is all the people of Ilam city. We have selected 200 subjects as statistical sample. The questionnaire tools has been used for data acquisition. The reliability of the tool is tested through Cronbach’s alpha. The value of the alpha has been obtained 75 % and 74% for questionnaires of civil rights and urban management, respectively. For the validity of questionnaire, the face validity has been used. This shows the validity of the research. Finally, all data were analyzed using SPSS.  
Results and discussion
The results of examining the hypothesis of this research through Kolmogorov–Smirnov and t-regression test indicated that civil rights are not meaningful for majority of people and being aware of civil rights in citizen’s urban management.
Nowadays people talk about the active collaboration of citizens in urban programs on urban governing. Practical ways of answering to citizen’s requirements by the local decision makers can be helpful to determine different aspects of collaboration. The social justice in urban level is the responsibility of urban management in modern systems from social and economical to cultural and political systems. In complicated urban system, civil rights perform this function. Urban management system contains 3 levels of management including political-social, institutional and planning and performative and technical management. . Citizen unawareness and lack of knowledge has caused many problems and has put civil society and management in hardship. Diversity of institutions and responsible structures in Ilam’s city and their separate performance according to their own criteria, financial deficiencies for urban management, lack of instructions based on citizen’s collaboration in urban management, has caused ignoring citizen’s collaboration in managing urban affairs.
The purpose of this study is to study the effects of components of the civil rights on urban management in Ilam.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • city
  • civil rights
  • Ilam urban management
قرآن کریم.
ارفع­نیا، بهشید، 1374، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات عقیق، تهران.
احمدی طباطبایی، محمدرضا، 1388، «حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب، سال سوم، شمارۀ 8، صص 3-88.
پللو، روبر، 1370، شهروند و دولت، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
پاک‌نژاد، فاطمه و هدایت شکوری، 1380، بررسی لزوم آموزش حقوق شهروندی در ایران، همایش راهکارهای توسعه و فرهنگ شهروندی، انتشارات محبان، اصفهان.
پروین، فرهاد، 1392، «قانون‌گریزی؛ نقض متقابل حقوق شهروندی»، مجلۀ پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، شمارۀ 2، صص 175-186.
حاج­زاده، مصطفی و اعظم منصوری، 1392، «سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی»، مجلۀ جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال 4، شمارۀ 12،  صص 57-76.
حسین­زاده دلیر، کریم و سعید ملکی، 1387، «تبیین شاخص‌های پایداری مناطق شهری با رویکرد توسعۀ پایدار در شهر ایلام»، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال سیزدهم، شمارۀ 26، صص 29-60.
ربانی، رسول، اسماعیلی، محمد و منصور حقیقتیان، 1385، «بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی (شهر اصفهان در سال 1384)»، مجلۀ علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر)، سال 27، پیش‌شمارۀ 1، صص 147-168.
رحمانی، محمد، 1391، کلان‌شهر، ویژگی‌ها و مفاهیم، انتشارات امید انقلاب، تهران.
زیاری، کرامت­الله و همکاران، 1392، «ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری»، مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، سال اول، ­شمارۀ 1، صص 59-77.
سیف، حمیدرضا، 1379، جامعۀ مدنی و راه­های رسیدن به آن، نشر جوانان موفق، تهران.
شیعه، اسماعیل، 1382، «لزوم تحول مدیریت شهری در ایران»، مجلۀ جغرافیا و توسعه، سال اول، شمارۀ 1، صص 37-62.
شیانی، ملیحه، 1388، «تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شهر تهران: نگاهی به مدیریت شهری»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورة سوم، شمارة 2، صص 31-45.
شریفیان ثانی، مریم، 1380، «مشارکت شهروندی حکمرانی شهری و مدیریت شهری»، نشریۀ مدیریت شهری، سال دوم، شمارۀ 8، صص 42-55.
قرخلو، مهدی و بهزاد عمران­زاده، 1384، «وضعیت حقوقی تعاملات دولت و شهرداری در ایران»، نشریة علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال سوم، شمارة 6 و 7، صص 49-68.
صرافی، مظفر و مجید عبدالهی، 1387، «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین و مقررات مدیریت شهری کشور»، مجلۀ پژوهش‌های جغرافیایی، سال چهلم، شمارۀ 63، صص 115-134.
کریمیان­پور، فاطمه، 1389، بررسی جایگاه مشارکت شهروندی در مدیریت شهر مشهد (با تأکید بر نقش شورای شهر)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
لطفی، حیدر و همکاران، 1388، «مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندان»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شمارۀ 1، صص 101-110.
مدنی، سید جلال، 1375، حقوق اساسی نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، تهران.
مهرپور، حسین، 1374، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، نشر اطلاعات، تهران.
نظریان، اصغر و نادر شوهانی، 1390، «توانمندسازی نظام مدیریت شهری براساس الگوی شهر شهروندمدار در ایلام»، مجلۀ مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه­های انسانی، سال ششم، شمارۀ 16، صص 134-151.
هاشمی، فضل‌الله، 1379، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
Demain, J. et al., 1996, Beyond Communitarianism, Macmillan.
Lees, A. et al., 1976, The Urbanization and Economic Development in Germany 1815- 1914 in: Town in Societies, Essays in Economic History and Historical Society (P. Abrams and E. A. Wrigley, Eds.) Cambridge Univ, Press.
Mukomo‌, S. I., 1996‌, On Sustainable Urban Development in Sub-Sahara Africa, Cities, Vol. 13, No. 4, PP. 265-271.
Holy Quran. (In Persian)
Arfania, B., 1996, Private International Law, First Edition, Aghigh Publishing, Tehran. (In Persian)
Afrough, E., 2006, Total Essays of the First Urban, Society and Religious Thought Conference in Shiraz. (In Persian)
Ahmadi Tabatabaie, M. R., 2010, Civil Right with Emphasis on Republic Islamic Constitutional Law, Rahyaft Enghelab Quarterly Research Periodical, 8th Issue. (In Persian)
 Ruber, P., 1990, Citizen and Government, Abolfazl Ghazi Translation, Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
Paknezhad, F., and Shakouri, H., 2000, Studying the Necessity of Teaching Civil Rights in Iran, Development and Citizenship Culture Approaches, Mohebban Publishing, Isfahan. (In Persian)
Parvin, F., 2014, Law Aversion and Mutual Civil Rights Violation, Islamic Social Research Magazine, 19th Year, Second Issue (Consecutive 97). (In Persian)
Hajzadeh, M., and Mansouri, A., 2014, Examining the Level of General Awareness of Civil Rights in Northern Khorasan Province, Youth Studies Sociology Magazine, 12th Issue. (In Persian)
Hossein Zadeh Delir, K., and Maleki, S., 2009, Explaining Urban Region’s Stability Indexes with Sustainable Development in Ilam City, Geography and Planning Magazine, Vol. 13, No. 26. PP. 29-60 (In Persian)
Rabani, R., Esmaeli, M., and Haghigatian, M., 2007, Studying Social, Cultural and Awareness Level of People About Civil Rights (Isfahan City in 2007), Social Science Magazine (Azad University of Shoushtar), The Journal Social science (Islamic Azad University, Shoushtar), Vol. 27, No. 1, PP. 147-168. (In Persian)
Rahmani, M., 2013, Metropolis, Characteristics and Implications, Omid Engelab Publishing, First Edition.
Ziari, K. A. 2012, Assessing the General Awareness of Piranshahr Citizen of Civil Rights and Laws, Civil Planning Geography Research Magazine, Vol. 1, No. 1, PP. 59-77.
Seif, H., 1999, Civil Society and Ways of Reaching to that, Javanane Movafagh Publishing, Tehran. (In Persian)
Shia, E., 2002, Necessity of Civil Management Change in Iran, Geography and Development, Vol. 1, No. 1, PP. 37-62. (In Persian)
Shiani, M., 2010, An Analysis of Civil Situation in Tehran City: A Review of Civil Management, Iran’s Social Studies Magazine  8th Vol. 3, No. 2, PP. 31-45. (In Persian)
Sharifiyan Sani, M., 2002, Civil Cooperation, Civil Governing and Civil Management, Civil Management Journal, 8th Vol. 2, No. 8, PP. 42-55. (In Persian)
Safari Rad, A., Tahvildari, M., 2016, An Analysis of Civil Management and Its Role in Civil Rights Awareness and Civilization; Case Study of Langroud City, National Conference of Civility and Architecture with an Approach on Sustainable Development. (In Persian)
Gharakhhu, M., and Omranzadeh, B., 2006, The Legal Status of Government and Mayoralty Interactions in Iran, Iran’s Geographical Association of Research-Science Journal, New Period, Vol. 3, No. 6 and 7, PP. 49-68. (In Persian)
Sarafi, M., and Abdollahi, M., 2009, Conception of Citizenship’s Analysis and Appraising It’s Status in Country’s Civil Management Law, Geographical Research Magazine, Vol. 40, No. 63, PP. 134-115. (In Persian)
Karimiyan Pour, F., 2011, Studying the Status of Citizen Partnership in Mashhad City’s Management (With Emphasis on the Role of City Counselor), MA Thesis of Geography and Urban Management, Ferdosi Mashhad University, Supervisor Ezatollah Mali.
Lotfi, H., 2010, Urban Management and It’s Status in Raising Civil Rights, Human Geography Science-Research Quarterly Journal, Vol. 1, No. 2, PP. 101-110.
Madani, J., 1995, Basic Rights of Political Institutions of Islamic Republic of Iran, Hamrah Tehran Press. (In Persian)
Masti, M., and Falahi, A., 1999, A View of Civil Rights Regarding Judicial Perspectives, Bar Association, New Period, 17th and 18th Vol. (In Persian)
Statistical Center of Iran, General Census of Population and Housing, 2007.
Mehrpour, H., 1994, Human Rights in International Documents and Islamic Republic of Iran’s Position, Etelaat, Tehran. (In Persian)
Nazariyan, A., and Shouhani, N., 2012, Strengthening Urban Management System According to Citizenship Oriented Pattern in Ilam, Geographical Perspective Magazine (Human Studies) Vol. 6, Vol. 16, PP. 134-151 (In Persian)
Hashemi, F., 1999, Civil Right and Planning Rules, Ministry of Housing and Urban Planning, Iran’s Urban Planning and Architecture Research and Studies, Tehran. (In Persian)