تحلیل آثار پروژه‌های عمرانی بر بافت پیرامون (مطالعۀ موردی: پروژۀ برج‌های دوقلو در شهرکرد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

افزایش برج‌سازی در سال‌های اخیر، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است که می‌توان آن‌ها را از جمله مقوله‌های بحرانی درنظر گرفت. براین‌اساس می‌توان ارزیابی منطقی آثار گوناگون برج‌ها را در ابعاد مختلف مهم‌ترین و مؤثرترین روش برخورد با موضوع دانست. پروژة برج‌های دوقلوی کوه نور و الماس نور شهرکرد در ضلع شمال‌غربی میدان بسیج در خیابان شریعتی قرار دارد که از ابتدا به‌دلیل مکان‌یابی نامناسب با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و ترافیک شدید و مشکلات فراوانی در خیابان‌ها و محله‌های اطراف ایجاد کرده است؛ از این‌رو پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی پروژة برج‌های دوقلو در شهرکرد انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه و جامعة آماری مورد مطالعه ساکنان شهرکرد است. براساس فرمول کوکران، 96 پرسشنامه میان محله‌های اطراف پروژه تکمیل شد. پردازش اطلاعات با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه با روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos انجام شد. براساس نتایج، احداث این پروژه‌ در مکان فعلی که از میدان‌های مرکزی محسوب می‌شود و در یکی از پر رفت و آمدترین خیابان‌های شهر قرار دارد، آلودگی هوا را افزایش داده است. همچنین ضایعات نفتی و نخاله‌های ساختمانی حاصل از آن، علاوه‌بر مسدودکردن مسیرهای رفت‌وآمد، مقوله‌هایی مانند آلودگی و از بین بردن چهرة شهر را به‌دنبال داشته است. از ابعاد مثبت احداث این پروژه نیز می‌توان به افزایش گردشگر در منطقه و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ به‌دلیل بهره‌مندی از امکانات بیشتر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Development Projects on the Surrounding Urban Textures (Case Study: Shahrekord Twin Towers)

نویسندگان [English]

  • Younes Gholami 1
  • Zahra Momenbeik 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Kashan, Kashan, Iran
2 MA in Geography and Urban Planning, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urban development projects have special economic, social, and environmental effects on urbna textures. Increasing high-rise building activities in recent years has raised concerns that can be leaded into serious problems and crises. Fundamental issues related to the high-rise buildings are including (1) economic effects: the impact of tall buildings on building density and land use and cost of construction of high-rise buildings. (2) social effects: a lack of consistency with adjacent cultures, lack of neighborhood life and community groups, ethnic, national and racial impacts of high-rise buildings, non-compliance with high population density and households, security issues, disaster problems such as earthquake, wind, fire, and identity issues. (3) Climate and environmental effects: air and environment pollution and also the light and the sun status.
Shahrekord Twin Towers, in Chaharmahal va Bakhtiari province, is under construction in the northwest Basij square on Shariati Street in an area of 6 thousand square meters. The project will be built on 25 floors. Locating the project in one of the most crowded city streets (Shariati), in the proximity to the largest and most important hospitals  the health clinic, medical center, and sports complex faced the construction project with many problems. There is also intense discontent among residents. Thus, this study is to define present problems of the project and reduce its harmful effects in the future. 
Methodology
This is an applied research with descriptive and analytical method. The data have been collected through the survey documents and field studies using a questionnaire and analyzed by SPSS and Amos software. The study population is all the residents in the surrounding areas of the project. According to the Cochran formula with unknown study population and 95% confidence level, the sample size in this study was 96. Reliability of the 96 completed questionnaires using Cronbach's alpha was confirmed in 0.767.  
Results and conclusion
The present study is to evaluate the effects of the construction of Shahrekord Twin Towers.  According to the study objectives, four hypotheses were examined. About every four hypotheses we answer the following questions: 1- Does the construction of the Twin Towers lead to economic changes in the region? 2- Does the construction of the Twin Towers lead to physical changes in the region? 3- Does the construction of the Twin Towers lead to environmental changes in the region? 4- How much the construction of the Twin Towers can lead to social changes in the region? The effectiveness of each variable was tested using structural equation modeling and Amos software. The outcome variables showed that p values for the variables are less than 0.05, it is meaningful and acceptable. Therefore, the hypotheses of this research are confirmed. We conclude that even in the earlier stages of the project before its completion, it leads to higher prices of land and property in surrounding districts, decline in production, and dissatisfaction of business people due to lower sales. Implementation of the project will also lead to the loss of esthetic values in urban landscape in the region. It also greatly reduced available lands around the region, particularly for hospital and made heavy traffic on the busy streets. However, this project at the current location improved the renewal and improvement of the abandoned areas in the vicinity. Construction of the project at the current location greatly increased air pollution, destroying the image of the city, leading to a lot of pollution for residents. Nevertheless, construction of the project has positive aspects. It increased tourism in the region and reduced migration to big cities because of its features.
Conclusion
The Twin Towers project is now under construction with unsuitable site selection, without planning and regarding urban design. The project is enormous heterogeneity within the context of a small town. A heterogeneous glass with high-rise building in the middle of a small town make the surrounding buildings look like slums, while one of the reasons for building this tower is to be a municipal and provincial symbol.
It can be suggested to supply the required infrastructure in the region, improve pathways development of urban transportation networks to reduce traffic load, finance the residents of the project due to financial problems, predict how to design garbage collection and reduce environmental impacts, forecast pedestrian access to the Tower, supply the appropriate number of parking around the tower in a suitable location for outside parking, strengthen the role of Shahrekord in the tourism and hospitality services with an emphasis on urban capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrekord Twin Towers
  • environmental effects
  • social effects
  • physical effects
  • Amos
امین‌زاده، بهناز، 1376، «ساختمان‌های بلند و محیط شهری»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ساختمان‌های بلند در ایران، دانشگاه علم و صنعت، صص 25-29.
اقبالی، هدی، 1387، «تاریخچة بلندمرتبه‌سازی در ایران»، نشریة مسکن، سال پنجم، شمارة 23، صص 31-44.
زریونی، محمدرضا، 1374، «با کنار گذاشتن شهرسازی نمی‌توان شهر امروزی ساخت»، مجلة آبادی، سال چهارم، شمارة 18، صص 28-31.
شهریاری، علی، 1376، «توان آتش‌نشانی‌ها در مقابله با آتش‌سوزی برج‌ها»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ساختمان‌های بلند در ایران، جلد اول، دانشگاه علم و صنعت ایران، صص 271-274.
شهودی، سهراب، 1375، «بلندمرتبه‌سازی در تهران و لزوم تدوین ضوابط ویژه برای جلوگیری از اثرات مخرب آن»، مجلة علمی معماری و شهرسازی، دورة ششم، شمارة 6 و 7، صص 109-117.
صدوقیان‌زاده، مینوش، 1371، بلندمرتبه‌سازی و فضای شهری، پایان‌نامة کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــــــ ، 1376، «بررسی آثار کالبدی یا حجمی بلندمرتبه‌سازی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ساختمان‌های بلند در ایران، جلد اول، دانشگاه علم و صنعت، ایران، صص 23-54.
طاهری، فرزانه و همکاران، 1375، مسائل اساسی بلندمرتبه‌سازی، برگزیدة آخرین چاپ کتاب معروف ولفگانگ شولر و مقالات چهارمین کنفرانس جهانی ساختمان‌های بلند 1990، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
عزیزی، محمدمهدی، 1377، «ارزیابی اثرات کالبدی فضایی برج‌سازی در تهران؛ محلات فرمانیه و کامرانیه»، مجلة هنرهای زیبا، سال اول، شمارة 4 و 5، صص 33-46.
عزیزی، محمدمهدی و صارم ملک محمدنژاد، 1386، «بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)»، مجلة هنرهای زیبا، سال هفتم، شمارة 32، صص 27-38.
غمامی، مجید، 1371، «ملاحظاتی در باب سیاست افزایش تراکم در شهرها»، مجلة آبادی، سال دوم، شمارة 5، صص 54-57.
فرهودی، رحمت‌اله و علیرضا محمدی، 1380، «تأثیر ساختمان‌های بلندمرتبه بر کاربری‌های شهری مطالعه موردی: مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران»، مجلة پژوهش‌های جغرافیایی، سال دهم، شمارة 41، صص 71-82.
معاونت برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری شهرکرد، 1391، آمارنامه‌های سال 91 شهر شهرکرد، جلد اول، سرزمین و آب‌و‌هوا.
منعام، محمدرضا و فرناز ضرابیان، 1386، «بررسی اثرات کالبدی-فضایی بلندمرتبه‌سازی در شهر (نمونة مطالعاتی شهر همدان)»، ماهنامة شهرداری‌ها،‌ سال هشتم، شمارة 82‌، صص 102-108.
میرحیدر، محسن و ایرج کلانتری، 1376، «ساختمان‌های بلندمرتبه: برخی معیارهای پایه»، مجلة آبادی، سال پنجم، شمارة 18، صص 42-46.
نجفی شاهرودی، مبینا، 1391، مطالعة تأثیر احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر کاربری‌های شهری (مطالعة موردی شهر قائمشهر)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور مرکز ساری.
نصری، محسن، 1374، «مسکن عمودی، فرهنگ افقی»، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعة مسکن در ایران، تهران، ص 207.
وحیدی، منوچهر، 1371، «تأثیر افزایش ارتفاع بر هزینه احداث بنا و کاربری زمین‌های شهری»، مجلة آبادی، سال دوم، شمارة 7، صص 60-65.
هیراسکار، جی‌کی، 1376، درآمدی بر برنامه‌ریزی شهری، ترجمة محمد سلیمانی و همکاران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
Burton, E., 2000, The Compact City: Just or Just Compact, A Preliminary Analysis, Urban Studies, University of Glasgow. (In Persian)
Yuen, B., 2005, Romancing the Highrise in Singapore, Cities, Vol. 22, No. 1, PP. 3-13. (In Persian)
Amin Zadeh, B., 1997, Tall Buildings and the Urban Environment, Proceedings of the First National Congress of Tall Buildings on Iran, University of Science and Technology, Iran, PP. 25-29. (In Persian)
Azizi, M., 1997, Congestion on Urban Projects: Theoretical Perspectives in Understanding the Problem, Causes and Effects, Journal of Fine Arts, College of Fine Arts, Tehran University, The Second Issue, PP. 32-24. (In Persian)
Azizi, M., 1998, Evaluation of the Spatial Effects of Building a Tower in Tehran; Farmanieh and Kamranieh Neighborhoods, Journal of Fine Arts, Vol. 1, No. 4 and 5, PP 33-46. (In Persian)
Azizi, M., and Malekmohammad Nejad, S., 2007, A Comparative Study of Two Residential Complex Pattern (Conventional and High), Fine Arts Magazine, Vol. 7, No. 32, PP. 27-38. (In Persian)
Deputy Municipal Planning and Research of Shahrekord, 2012, Shahrekord Statistics of The Year 1391, Vol. Land, Water and Air, PP. 11-25. (In Persian)
Farhoodi, R., and Mohammadi, A., 2001, The Impact of Tall Buildings on Urban Land Case Study Regions of 1, 2 and 3 in Tehran, Journal of Geographical Studies, Vol. 10, No. 41, PP. 71-82. (In Persian)
Ghomami, M., 1992, Considerations on the Policy of Increasing Density in Cities, Abadi Magazine, Vol. 2, No. 5, PP. 54-57. (In Persian)
Hyraskar, J. k., 1997, In the Introduction to Urban Planning, Translated by Mohammad Soleimani and Colleagues, University of Teacher Education. (In Persian)
Manaam, M,. and Zarabian, F., 2007, Physical and Spatial Effects of High Rise Buildings in the City (Case Study of Hamadan), Municipalities Magazine, Vol. 8, No. 82, PP. 102-108. (In Persian)
Mousavi, M., 2014, Mehr News Agency Reported On. (In Persian)
Mir Haydar, M., and Kalantari, I., 1997, High-Rise Buildings: Some Basic Criteria, Towns Magazine, Vol. 5, No. 18, PP. 42-46. (In Persian)
Najafi Shahroudi, M., 2012, The Effect of the Construction of High-Rise Buildings on Urban Land (Case Study Ghaemshahr), Master's Thesis, Payam Noor University of Sary. (In Persian)
Nasri, M., 1995, Housing Vertical, Horizontal Culture, Proceedings of the Seminar on the Development of Housing Policies in Iran, p. 207, Tehran, Iran. (In Persian)
Shahriari, A., 1997, Firefighters Can Cope with Fire Towers, Proceedings of the First National Congress of Tall Buildings in Iran, , Vol. 1, Iran University of Science and Technology, PP. 271-274. (In Persian)
Sadooghian Zadeh, M., 1991, High-Rise Building and Urban Space, Urban Planning Master's Thesis, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Tehran. (In Persian)
_______________ ,1997, Physical Impacts or Volume of a Tall Building, High-Rise Buildings in the Proceedings of the Conference, , Vol. 1, University of Science and Technology, Iran, PP. 23-54. (In Persian)
Shohoodi, S., 1995, Tall Building in Tehran and Need Special Regulations and to Prevent Its Damaging Effects, Journal of Architecture, Vol. 6, No. 6 and No. 7, PP. 109-117. (In Persian)
Taheri, F. et al., 1996, High-Rise Building Issues, Selected Latest Book of Wolfgang Schuler and Articles of the Fourth World Conference on Tall Buildings (1990 First Edition), Tehran, Publication Center for Urban and Architectural Studies and Research. (In Persian)
Vahidi, M., 1991, The Effect of Height on the Cost of Construction and Urban Land Use, Abadi Magazine, Vol. 2, No. 7, PP. 60-65. (In Persian)
Zarivani, M. R., 1993, Leaving Aside the City Cannot Build a Modern City, Abadi Journal, Vol. 4, No. 18, PP. 28-31. (In Persian)