سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

نوع مقاله : پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زابل

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد سمنان

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی برنامه‌ریزی شهری ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برای شهروندان است. در این میان، مبلمان شهری یکی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری است که به شکلی وسیع با مفهوم امکانات زندگی، رفاه و روابط اجتماعی مرتبط می‌شود و می‌تواند بسترساز تقویت کیفیت زندگی شهروندان باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش مؤلفه‌های مبلمان شهری (کیفیت محیط، جانمایی صحیح مبلمان، تناسب و زیبایی و ساختار ناموزون شهری) و تأثیر آن بر سطح رضایت‌مندی شهروندان شهر زاهدان بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که داده‌های آن به‌کمک مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعة آماری آن نیز شامل ساکنان شهر زاهدان در سال 1395 (587.730 نفر) است. همچنین حجم نمونه با فرمول کوکران، 323 نفر محاسبه شده و به روش تصادفی ساده برحسب جمعیت مناطق توزیع شده است. به‌منظور حصول تصویر کلی سطح ارزیابی شهروندان از مؤلفه‌های چهارگانة مبلمان شهری، از آزمون T تک‌نمونه‌ای استفاده شد. برای بررسی ارتباط متقابل عامل‌های مبلمان شهری و شاخص رضایت‌مندی نیز محاسبة ضریب هم‌بستگی پیرسون برای هر زوج از عامل‌ها و شاخص رضایت‌مندی صورت گرفت. براساس نتایج مطالعه، میانگین عددی عامل‌های چهارگانة مبلمان شهری پایین‌تر از میانگین مفروض آزمون (عدد 3) است. همچنین رابطة معنادار مثبتی میان عوامل مبلمان شهری و شاخص رضایت‌مندی وجود دارد. در پایان به‌منظور سطح‌بندی مناطق پنج‌گانة شهر زاهدان از نظر مؤلفه‌های رضایت از مبلمان شهری و تعیین مطلوب‌ترین منطقه، از مدل ویکور استفاده شد که نتایج آن نشان می‌دهد مناطق 1 و 3 شهر زاهدان با ضریب 036/0 و 000/1 به‌ترتیب در بهترین و بدترین وضعیت از نظر شاخص‌های مبلمان شهری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of Urban Residents about the Urban Furniture (Case Study: Five Different Regions of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Istgaldi 1
  • Fahime khajeh Nabei 2
  • Fazel Hajizadeh 3
  • Nezamaldin Sattarzadeh 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Zabol University, Zabol, Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran
3 MA in Geography and Urban Planing University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
In urban areas, public spaces are considered as the areas widely used citizens. They can also potentially play an important role in promoting the social quality of life by creating a similar sense of place for the urban community. Hence, the urban space is the place where people spend most of their time and establish maximum communication with each other and their surroundings. Therefore, the arrangement of space and the facilities that are nowadays known as urban furniture is very important. Thus, urban furniture is a set of structural elements that depend on the cultural characteristics of cities and play an important role in recognizing the city, especially in promoting social welfare. According to Bairex, urban furniture elements have the characteristics to make communication among people, meaning functional and beauty. Hence, there are many qualities that give identity to the region and complement it. For these reasons, urban furniture elements are of great importance not only for functional purposes, but also because of the effects they have on restoring urban prospects. Since the three main goals of urban planning are health, comfort and beauty, achieving all three items, along with paying attention to the pleasant design of urban space, are thoroughly boring in the design and planning of urban furniture. The beautiful furniture in the sunny atmosphere will not be charming, and the beauty of the area where the furniture will be laid will not appear. For this purpose, the design of the urban space and urban furniture is the basis for reaching the present-day healthy city. On the other hand, paying attention to human proportions in the manufacture of urban furniture, as well as to the conditions of the climatic conditions and indigenous materials is also a necessity in the design of urban furniture.
Methodology
This research has an applied-developmental purpose with descriptive-analytical method. The population of the study is all residents of Zahedan city. According to the census of 2016, population of the city was 587730 people. Using Cochran formula, 323 people were selected as samples. Therefore, a simple random sampling method was used to distribute questionnaires at the level of five areas of Zahedan proportional to the population of each region at the level of districts. Thus,  validity of the questionnaire was confirmed by expert opinions via Cronbach's alpha. This was used to measure the reliability of the questionnaire. The Cronbach's alpha for each group of factors and indicators is as follows: Environmental Quality 0.864, Fit and beauty, 0.775, correct layout of furniture 0.782 and non-coherent urban structure 0.876. In order to analyze the data collected by one-sample T-test, Pearson correlation coefficient was used in SPSS software. For leveling of the five areas of Zahedan city, we used urban models of the model components.
Results and discussion
The present research used to measure urban furniture from a large number of components in the four dimensions of "environmental quality", "beauty and fit", "proper placement" and "urban inhuman structure". In addition, one-sample T-test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the components of urban furniture. Results of the components related to the "quality of the environment" indicate that the majority of the components are less than the initial set value of the test, that is, the number 3, as a whole, the overall status of the "environmental quality" indicator with an average of 2.63 is lower than the level of the initial test value. The four factors related to the "beauty and fit of urban furniture" shows that all its components are considered to be low. Also, the mean value obtained for all components related to the factor of "urban inhomogeneity" was lower than the mean value of the test, and the average overall factor of the "urban inhomogeneity structure" was equal to 2.34. Pearson correlation coefficient test results indicate that in all cases, there is a significant relationship between four factors of urban furniture and satisfaction index. Among urban furniture factors, the most correlation is due to the correct placement of urban furniture and urban inhomogeneity with a correlation coefficient of 0.481. Findings of the Vicor model also indicate that the districts one and five in terms of urban furniture elements are in high level of development.
Conclusion
The theme of urban furniture, as one of the most prominent examples of the maintenance, identity, visual beauty of the city, and citizens' satisfaction, has become an important knowledge of the suitability of the city's space and the quality of life of individuals. In this regard, the aim of the present research is to analyze the urban furniture components including environmental quality, proper furniture layout, fitness and beauty, and heterogeneous urban structure and its effects on satisfaction level of citizens in Zahedan. The results of a single-sample T test indicate that the mean value of the four components of the urban furniture is less than the assumed mean value of the test, so that the environmental quality factor with a mean of 2.63 is more than the correct furniture placement factors. The heterogeneous structure of the city and its beauty are consistant with the average values and in a relatively favorable situation. In the next step, the effects of four factors of urban furniture on satisfaction index were investigated using Pearson correlation coefficient test. Calculation of correlation coefficient of the four factors of urban furniture as well as between these factors and satisfaction index indicate that there is a significant positive relationship between the factors and the mentioned index. Thus, among the urban furniture factors, the most correlation value was related to the correct location of urban furniture and urban inhomogeneity with a correlation coefficient of 0.481. Also, the highest correlation coefficient was related to the relationship between the correct layout of urban furniture and satisfaction index. Finally, the VIKOR model was used in order to examine the five areas of Zahedan in terms of the urban furniture components and determine the most desirable region. The results of this model indicate that the districts of 1 and 3 of Zahedan have a coefficient of 0.036, 0 and 1.000 in the best and worst situation in terms of urban furniture indicators.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban furniture
  • citizen’s satisfaction
  • fourth component of urban furniture
  • Zahedan City
احمدآخوندی، عباس و همکاران، 1393، «سنجش کیفیت زندگی شهری در کلان‌شهر تهران»، نشریة هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دورة نوزدهم، شمارة 2، صص 5-22.
اسدی، لادن، حسینی، علی و مهدی مرادی، 1394، بررسینقشمبلمانشهریدرآرامشتوریسممذهبی؛نمونةموردی: خیابانامامرضا (ع) مشهدمقدس، هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعة شهری، مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
اشرفی، یوسف و همکاران، 1393، «مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دورة دوم، شمارة 4، صص 435-464.
افرادی، کاظم، 1395، «مبلمان شهری و کاهش احتمال وقوع جرم در فضاهای شهری جرم‌خیز (مطالعة موردی: بوستان کارگران شهر بیرجند)»، فصلنامة دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال پنجم، شمارة 3، صص 23-51.
امیری، حکمت، بیرانوندزاده، مریم و مهدی خداداد، 1395، «رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت مبلمان پارک‌های محلات شهری در کلان‌شهر تهران»، فصلنامة مطالعات مدیریت شهری، سال هشتم، شمارة 28، صص 47-56.
آزادخانی، پاکزاد و زهرا طهماسبی‌کیا، 1395، بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایت‌مندی شهروندان (مطالعة موردی: منطقة 4 شهرداری کرمانشاه)»، نشریة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم، شمارة 27، صص 93-110.
پرهیزکار، فرهاد، 1393، «نقش مبلمان شهری در خدمات‌رسانی به شهروندان»، راه ابریشم، سال نوزدهم، شمارة 159، صص 51-52.
پورمحمدی، محمدرضا و روشن کوشانه، 1392، «ارزیابی و تحلیل فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة موردی: شهر تبریز)»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شمارة 17، صص 37-52.
پیری، عیسی و همکاران، 1394، «تأثیر کیفیت نقشة ذهنی بر امنیت اجتماعی خانواده در فضاهای عمومی شهر؛ مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز»، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، دورة نهم، شمارة 1، صص 50-70.
حکمت‌نیا، حسن و همکاران، 1393، «سطح‌بندی توسعه‌یافتگی محله‌های شهری با تأکید بر رضایت‌مندی استاندارد مبلمان شهری (مطالعة موردی: محله‌های شهر ابرکوه)»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دورة دوم، شمارة 4، صص 501-519.
رحمانی‌فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی، 1394، «بررسی جامعه‌شناسی رابطه بین مبلمان شهری و کیفیت زندگی»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال پنجم، شمارة 16، صص 179-200.
زنگی‌آبادی، علی و نازنین تبریزی، 1387، «تحلیل فضایی مبلمان شهری محدودة گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان»، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارة اول، صص 45-66.
زیاری، کرامت‌اله، مهدی، علی و معصومه مهدیان بهنمیری، 1392، «بررسی و تحلیلی بر مبلمان شهری از دریچة شهروندی و عملکرد مدیریت شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)»، فصلنامة جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، دورة پنجم، شمارة 18، صص 7-28.
سلیمانی، علیرضا و همکاران، 1396، «بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخلاق شهروندان (مطالعة موردی: خیابان‌های امام، مدرس و کاشانی ارومیه)»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دورة پنجم، شمارة 2، صص 289-314.
شفیعی‌ثابت، ناصر و نگین‌سادات میرواحدی، 1396، «رتبه‌بندی رضایت‌مندی از مسکن روستایی با استفاده از تکنیک ویکور (مطالعة موردی: شهرستان ورامین)»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال ششم، شمارة 1، صص 153-172.
کارگر، بهمن، زیویار، پروانه و حمید بحیرایی، 1396، «بررسی و ارزیابی میزان رضایت‌مندی شهروندان از استانداردهای مبلمان شهری (مطالعة موردی: ناحیة 2، منطقة 2 شهر تهران)»، مدیریت شهری، سال شانزدهم، شمارة 46، صص 307-320.
کاشانی‌جو، خشایار، 1389، «بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری»، نشریة هویت شهر، سال چهارم، شمارة 6، صص 95-106.
کیانی، اکبر، پاسبان‌عیسی‌لو، وحید و لیلا گهرمیر، 1396، «بررسی و تحلیل فضای عمومی شهری با استفاده از مدل استنتاج منطق فازی (موردشناسی: ناحیة 1 و 2 شهر زابل)»، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، شمارة 25، صص 125-146.
لحمیان، رضا، عبوری، مهدی و معصومه براری، 1392، «نقش مبلمان شهری در توسعة گردشگری (مطالعة موردی: شهر ساری)»، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شمارة 10، صص 101-120.
محمدی، علیرضا و الهه پیشگر، 1397، تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: حاشیه­ی رودخانه­ی بالیخی­چای، شهر اردبیل)، آمایش جغرافیایی فضا، دوره 8، شماره 27، صص 1-20.
محمدی، ندا و ملیحه تقی‌پور، 1394، «نقش مبلمان شهر در سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی (نمونة موردی: خیابان حافظیه و شهرداری)»، دوفصلنامة پژوهش‌های منظر شهر، سال دوم، شمارة 4، صص 59-96.
مشیری، سیدرحیم، رحمانی، بیژن و قربان اسلامی‌راد، 1393، «مقایسة تطبیقی منظر بافت‌های شهر براساس شاخص‌های مبلمان شهری (مطالعة موردی: شهر بهشهر)»، فصلنامة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، چشم‌انداز زاگرس، سال ششم، شمارة 19، صص 81-98.
همتیان، نغمه، 1396، «شهر-اینستاگرام: رسانة جدید و درک اجتماعی از فضاهای عمومی»، نشریة مدیریت شهری، شمارة 48، صص 143-158.
یوسف‌زاده، زهره، پارسایی، جابر و راحله افشار، 1393، «بررسی و مطالعة رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری (مورد مطالعه: نواحی 3 و 7 منطقة یک تهران)»، پژوهش‌های دانش زمین، سال پنجم، شمارة 19، صص 30-43.
Bulut, Y., and Atabeyoglu, O., 2007, Fountains as Urban Furniture in Historical Urban Structure and Usage Culture: Erzurum City Case, Building and Environment, Vol. 42, No. 6, PP. 2432-2438.
Bulduk, B., 2012, An Analysis of the Use of Urban Furniture in City Advertising in Terms of Aesthtic/ Visual Appreciation Training: City Design, Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, PP. 3279-3283.
Rasidia, M. H., Jamirsahb, N., and Ismail, S., 2012, Urban Green Space Design Affects Urban Residents Social Interaction, Social and Behavioral Sciences, Vol. 68, PP. 464-480. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.242
Ziyaee, M., 2017, Assessment of Urban Identity Through a Matrix of Cultural Landscapes, Cities, Vol. 84, 1-11, https://Doi.Org/10.1016/J.Cities.2017.10.021.
Wardono, P., and Soelami, F., 2016, Effects of Luminous Furniture on Mood, Social and Behavioral Sciences, Vol. 222, PP. 342-350. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.178
Abdul Wahab, M. H. et al., 2015, Malay Furniture: Design, Function and Meaning, Social and Behavioral Sciences, Vol. 202, PP. 285-293. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.232
Nigro, H. O., González Císaro, S., 2016, The Citizen Satisfaction Index: Adapting the Model in Argentine Cities, Cities, Vol. 56, PP. 85-90. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.03.010
Afradi, K., 2016, Urban Furniture and Reducing the Probability of Occurrence of Crime in Urban Spaces of Crime (Case Study: Birjand Kargaran Booth), Journal of Law Enforcement, Vol. 5, No. 3, PP. 23-51. (In Persian)
Amiri, K., Biranvandzadeh, M., and Khodad, M., 2016, Citizens' Satisfaction with the Quality of Furniture in the Inner City Parks in Tehran, Journal of Urban Management Studies, Vol. 8, No. 28, PP. 47-56. (In Persian)
Ashrafi, Y. et al., 2014, Conceptualization And Typology Of Contemporary Urban Public Space, Geographical Urban Planning Research, Vol. 2, No. 4, PP. 435-464.(In Persian)
Azadkhani, P., and Tahmasbi Kiya, Z., 2016, Examine the Role and Function of Urban Furniture Urban Environment and Enhance the Quality o Citizens' Satisfaction (Case Study: Kermanshah Municipal District 4), Urban Research and Planning, Vol. 7, No. 27, PP. 93-110. (In Persian)
Babaiaghdam, F., Eghbal, M., and Omrani, M., 2014, An Income to Understand Urban Furniture Elements, Edition 1. (In Persian)
Bonenberg, W., 2015, Public Space in the Residential Areas: The Method of Social Spatial Analysis, Procedia Manufacturing, Vol. 3, PP. 1720-1727. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.493
Gibbins, J., and Oberholzer, B., 1991, Urban Streetscape, London Publisher: NewYork: Van Nostrand Reinhold.
Hamzeh, F., Moeiti, J., and Mortezaei, Sh., 2018, Review and Analysis of Designing and Redevelopment of Urban Furniture in the Direction of Urban Beautification in Different Dimensions with Emphasis on the Development of Tourism and Economic Dynamics in Astara, Quarterly of Geography, Vol. 29, No. 1, PP. 129-152. (In Persian)
Hekmatniya, H. et al., 2014, The Scale of Development in Urban Areas with an Emphasis on the Satisfaction Level Standards of Urban Furniture (Case Study: Abarkuh Localities City), Geographical Research of Urban Planning, Vol. 2, No. 4, PP. 501-519. (In Persian)
Hematiyan, N., 2017, City- Instagram: New Media And Social Understanding Of Public Spaces, Urban Management, Vol. 14, No. 48, PP. 143-158. (In Persian)
Karegar, B. et al., 2017, Analyzing Mental Dimensions And Investigating the Effects of Lighting on the Improvement of Urban Settlements (Case Study: Tehran Metropolis), Urban and Rural Management, Vol. 3, No. 46, PP. 307-320. (In Persian)
Kashanijou, Kh., 2010, Recognizing Theoretical Approaches to Urban Public Spaces, Urban Identity Journal, Vol. 4, No. 6, PP. 95-106. (In Persian)
Kiyani, A., Pasbanisalou, V., and Goharmir, L., 2017, Analysis of Urban Public Space Using Fuzzy Logic Inference Model (Case Study: Districts 1 And 2, Zabol), Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 7, No. 25, PP. 125-146. (In Persian)
Lahmiyan, R., Obori, M., And Barari, M., 2014, The Role of Urban Furniture in Tourism Expanding Case Study: Sari City, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, Vol. 3, No. 10, PP. 102-121. (In Persian)
Mahdizadeh, J., 2012, The Role of Urban Furniture in the Quality of Urban Environment, Urban Planning, Vol. 19, No. 37 and 38, PP. 6-13. (In Persian)
Mohammadi, N., and Taghipour, M., 2015, The Role of City Furniture in the Vitality of Pedestrians in Historical Context (Case Study: Hafezieh and Municipality Street), Urban Landscape Research Quarterly, Vol. 2, No. 4, PP. 59-96. (In Persian)
Mohammdi, A., and Pishgar, E., 2018, Analyzing Urban Furniture Condition and Measuring Citizens Satisfaction, Case Study: Balikhlichai River Margins, Ardabil, Iran,  Geographical planning of space Quarterly, Vol. 8, No. 27, PP. 1-20. (In Persian)
Moshiri, R., Rahmani, B., and Eslamirad, Q., 2014, Comparative Comparison of Landscape of Urban Texture Based on Urban Furniture Indices (Case Study: Behshahr City), Geography and Urban Planning of the Zagros Landscape, Vol. 6, No. 19, PP. 81-98. (In Persian)
Parhizkar, F., 2014, The Role of Urban Furniture in Providing Services to Citizens, rah-e-abrisham,  Vol. 19, No. 159, PP. 51-52. (In Persian)
Poldma, T. et al., 2014, Understanding People’s Needs in a Commerical Public Space: About Accessibility and Lived Experience in Social Settings Alter, European Journal of Disability Research 8, PP. 206-216.
Pourmohamadi, M., and Kooshaneh, R., 2013, Evaluation and Analysis of Urban Public Spaces Using Topsis Model (Case Study: Tabriz), Urban and Regional Studies and Research, Vol. 5, No. 17, PP. 37-52. (In Persian)
Rahmani Firozjah, A., and Sohrabi, S., 2015, A Sociological Study on the Relationship Between Urban Furniture and Quality of Life, Urban Sociological Studies, Vol. 5, No. 16, PP. 179-200. (In Persian)
Rousta, M., 2018, Explaining and Analyzing the Resilience Level in the Face of Threats of Insecurity in Border Cities with a Spatial Approach (Sample Study: Zahedan City), Phd Thesis of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan. (In Persian)
Shafiei Sabet, N., and Sadat Mirvahedi, N., 2017, Rural Housing Satisfaction Ranking Using the Vikor Technique (Case Study: Varamin County), Vol. 6, No.1, PP. 153-172. (In Persian)
Solaymani, A. et al., 2017, The Effects of Urban Design on the Behavior and Morality of the Citizens (Case Study: The Streets of the Imam, Modares and Kashani of Urmia), Geography and Urban Planing Research, Vol. 5, No. 2, PP. 289-314. (In Persian)
Wardono, P., and Soelami, F., 2016, Effects of Luminous Furniture on Mood, Social and Behavioral Sciences, Vol. 222, PP. 342-350. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.178
Yosefzadeh, Z., Parsaei, J., and Afshar, A., 2014, Investigation and Study of Satisfaction of Citizens of the Quality of City Furniture (Case Study: Three and Seven Areas of One Tehran), Earth Science Research, Vol. 5, No. 19, PP. 30-43. (In Persian)
Zangiabadi, A., and Noori, M., 2015, A Comparative Analysis of Urban Furniture Urban Parks within the Metropolitan Views of Citizens (Case Study: City of Isfahan), Geography and Environmental Planing, Vol. 26, No. 1, PP. 85-104. (In Persian)
Zangiabadi, A., and Tabrizi, N., 2008, Spatial Analysis of Urban Furniture of the Tourism Area of the Central District of Isfahan, Journal of Humanities University of Isfahan,                                                                Vol. 3, No. 1, PP. 45-66. (In Persian)
Ziyari, K., Mehdi, A., and Mahdiyan Bahmanmiri, M., 2013, Investigating and Analyzing Urban Furniture from the Citizenship Gate and Urban Management Performance (Case Study: Mahabad City), Quarterly Geographical Landscape Zagros, Vol. 5, No. 18, PP. 7-28. (In Persian)