دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 649-844 

پژوهشی - کاربردی

2. تحلیلی بر کنترل فضای عمومی در پارک‌های شهر تهران

صفحه 649-673

10.22059/jurbangeo.2018.260642.937

احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ حسن رضایی‌نیا


پژوهشی - بنیادی

6. سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

صفحه 735-752

10.22059/jurbangeo.2018.252274.865

مصطفی ایستگلدی؛ فهیمه خواجه‌نبی؛ فاضل حاجی‌زاده؛ نظام‌الدین ستارزاده


پژوهشی - کاربردی

7. گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 753-768

10.22059/jurbangeo.2018.256650.903

محمدحسن زال؛ فرشته دوستی؛ مهدی رمضان‌زاده لسبوئی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 649-844 پاییز 1397، صفحه 451-647 تابستان 1397، صفحه 215-449 بهار 1397، صفحه 1-213