آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تربیت‌مدرس

2 دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت‌مدرس

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تربیت‌مدرس

4 دانشیار شهرسازی، دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

آیندة شهر تهران به‌عنوان پایتخت و یک کلان‌شهر در گرو تغییرات شدید در کلان‌روندهای محیطی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه است. در میان این دگرگونی‌ها و تحولات شدید، ساختار حکمروایی کلان‌شهر تهران نیز مستثنا نخواهد ماند و آینده‌های مختلفی در پیش دارد. براین‌اساس نیاز است این آینده­ها شناسایی شده و مدنظر قرار بگیرد تا مسیر بهینه برای عبور از چنین تحولاتی آشکار شود. در این پژوهش دربارة اصول و مفاهیم آینده‌نگاری حکمروایی بحث شده و سناریوهای حکمروایی کلان‌شهر تهران در افق 1420 ترسیم و تبیین شده‌ است. براساس خروجی‌های دلفی آنی، پیش‌ران‌های اصلاحات اساسی در ساختار ادارة کشور، شکل‌گیری نظام فدرالیسم در کشور، جهانی‌شدن و آثار آن بر کلان‌شهر تهران و وضعیت مشارکت سمن‌ها و نهادهای مدنی در حکمروایی بیشترین اثرگذاری و بیشترین عدم قطعیت را دارند. براساس سه عدم­قطعیت بحرانی شناسایی شده و از ترکیب آن‌ها درمجموع هشت سناریوی ممکن شکل گرفته است. پس از حذف ناسازگاری درونی سناریوها، پنج سناریو به‌عنوان سناریوهای سازگار باقی ماند و در ادامه داستان سناریوها برای هرکدام تدوین شد. هریک از این سناریوها تأثیرات متفاوتی بر حکمروایی شهری و تقویت یا تضعیف شاخص‌های حکمروایی شایستة شهری در کلان‌شهر تهران خواهد داشت. سناریوی اول (حکمروایی در کلاس جهانی) همراه با مجموعه‌ای از فرصت‌های بهبود ساختار حکمروایی کلان‌شهر تهران بوده و در صورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سناریو الگوی بهینة حکمروایی شهری امکان‌پذیر شده است و عمدة موانع آن رفع خواهد شد، اما در سناریوی سوم (روزگار سخت خسروان) وقوع پیش‌فرض‌های منفی عدم قطعیت‌های بحرانی، رفع موانع حکمروایی را بسیار دشوار کرده است و مجموعه‌ای از موانع جدید به همراه خواهد داشت. در سایر سناریوها نیز ترکیبی از ظرفیت‌ها و موانع حکمروایی شهری شکل گرفته و نگرش مدیران را به آینده‌های محتمل گسترده‌تر کرده است؛ بنابراین مدیران شهری باید با آگاهی از ظرفیت‌ها و موانع هریک از سناریوها آمادگی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها را داشته باشند، خود را برای موانع جدید آمده کنند و به روش‌های محدود اصلاح ساختار حکمروایی کلان‌شهر اتکا نکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance Foresight, a Concept Development and Future of Tehran Metropolitan Governance

نویسندگان [English]

  • Aboalfazl Meshkini 1
  • Taha Rabbani 2
  • Roknoddin Eftehkari 3
  • Mojtaba Rafieian 4
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Department of Geography and Planning, Tarbiat Modares University, Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Department of Geography and Planning, Tarbiat Modares University, Iran
3 Professor of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Department of Geography and Planning, Tarbiat Modares University, Iran
4 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Governance foresight in scientific literature has its root in social foresight. At the operational and executive level, policy making based on foresight is a branch of foresight which has been related with foresight of governance. The results of a governance system are the policies and programs resulted from. In a lower level of governance pattern, the pattern of decision making and policy making can be foresight-based. Policy oriented foresight attempts to see public policy making in long term and also refuses to predict. Furthermore, policy oriented foresight is based on this assumption that governments have the potential to influence the future. They consider the alternative ways of changing society by using foresight methods in order to that each of them needs different requirements and demands which needs different ways. The evolution of technology and rapid growth of physical-economic cities along with rapid changes in life style and relationships among citizen together in one hand and relationships between citizens and urban management in another hand show clearly the importance of the future of urban governance. In foresight literature, the future of management was discussed by researchers in the form anticipatory governance and governance foresight theories, but among these researches there are few cases which have considered the future of metropolitan’s governance.  
The future of Tehran as a metropolitan and capital is dependent upon drastic changes in macro trends of environmental, political, social, economic and technological conditions. Among these drastic changes, the structure of governance in Tehran won't be an exception; there are many future possibilities ahead. Accordingly, this future needs to be identified and discussed in order to determine an optimized path to tolerate such changes. The principles and concepts of foresight have been discussed and the scenarios of Tehran governance in 2040 horizon have been plotted and explained in this research.
Methodology
The nature of this research is descriptive-analytical and exploratory. It is exploratory because it doesn't follow the confirmation or rejection of the relationship between two variables and its goal is not test of a hypothesis, but it follows to recognize effective driving forces on the future of Tehran' governance and explore scenarios for future. The time horizon of the research is 2040 (1420) and this emphasize on the time horizon when asking from the experts about the degree of its effectiveness and uncertainty. In order to know effective deriving forces on the future of Tehran, first of all the global driving forces have been recognized by environmental scanning in form of STEEP method. In the meantime, the review of urban foresight experiments and using interview with mayors of different cities of all around the world about macro trends and effective driving forces on the future of the cities are the most  important references. In order to completion and localization of identified deriving forces, the method of real-time Delphi (RTD) has been used. After the preparation of final list and the localization of driving forces, in order to recognize critical uncertainties, the ideas of 32 experts have been considered about the degree of driving forces' effectiveness and uncertainty  on the future of Tehran' governance. Therefore, the scenarios are identified and 3 critical uncertainties are the basis for the scenarios. The incompatible scenarios have been removed by morphology analysis method and finally three scenarios are remained and the story of them is presented.  
Results and discussion  
Based on real-time Delphi results, the driving forces make major reforms in structure of the country administration and forming federalism in country, globalization and its influences on Tehran and participation status of NGOs and civil institutions in governance have the most degree of effectiveness and uncertainties. Based on three identified critical uncertainties and its combination overall 8 possible scenarios are created by the research. After internal incompatibility of scenarios the removing, 5 scenarios are remain as compatible ones and in following, the story for each of them is presented. Each of these scenarios will have different effects on urban governance and strengthening or weakening indicators of good urban governance on Tehran metropolis. In part of scenarios analyzed and explained about the effectiveness of every scenario on urban governance indicators.  .
Conclusion
The results of the research show the future of Tehran governance won't be like the past, it’s also not so ideal that all obstacles to governance will be eliminated overnight. After reviewing scientific literature and based on the results of  real-time Delphi it is clear that the future of Tehran governance is under the influence of a set of economic, political, natural, social and technological (overall 32) driving forces. The forces will be effective on the Tehran governance in their own style. In the meantime, 5 possible scenarios are applied in Tehran governance. Two of them at the two end of spectrum show the best and the worst possible status of key challenges and opportunities of Tehran governance.
The first scenario (governance at world class) is along a series of opportunities to improve the structure of Tehran governance. If the capacities of this scenario will be used in the best way, so the optimal pattern of urban governance will be possible and its major obstacles will be eliminated. However, in the third scenario (hard times of Khosrowan) the occurrence of negative defaults of critical uncertainties has made very difficulties to remove the obstacle. It also will have a series of new problems. In other scenarios, there are a combination of capacities and obstacles of urban governance; they make the managers to the possible futures. Thus, urban managers must be prepared to use each of the capacities with the knowledge and obstacles of scenarios and at the same time they must be prepared themselves for new obstacles and won’t rely only on limited methods to reform metropolitan governance structure.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Foresight
  • Scenario planning
  • Tehran metropolis
احمدی، نسیبه، 1388، «معرفی و نقد روش دلفی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارة 22، صص 103-112.
اطاعت، جواد و سیده زهرا موسوی، 1389، «تمرکززدایی و توسعة پایدار در ایران»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة ۷۱، صص 89-106.
بصیرت، میثم، عزیزی، محمدمهدی، زبردست، اسفندیار و عباس احمدآخوندی، 1391، «فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلان‌شهری خوب در عصر جهانی‌شدن؛ مطالعة موردی تهران»، نشریة هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دورة هفدهم، شمارة 1، صص 5-16.
پورموسوی، موسی و مرجان رحیم‌زاده، 1387، مروری بر 30 سال مدیریت شهری در تهران، ماهنامة شهرداری‌ها، شمارة 92، تهران.
دماری، بهزاد، حیدرنیا محمدعلی و مریم رهبری بناب، 1393، «نقش و عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه»، مجلة پایش، دورة سیزدهم، شمارة 5، صص 541-550.
سیاف‌زاده، علیرضا، 1387، «ضرورت اصلاحات نظام مدیریت توسعة شهری در کلان‌شهر تهران»، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شمارة 18، صص 35-54.
صیامی قدیر و جواد وکیلی، 1394، «تبیین سناریوهای مشارکت‌جویانه و دموکراتیک نهادی در ساختار نظام حکمروایی منطقة کلان‌شهری تهران»، مجلة راهبرد و مجلس، سال 23، شماره 86، صص 269-302.
Barbanente, A., Khakee, A., and Puglisi, M., 2002, Scenario Building for Metropolitan Tunis, Futures, Vol. 34, No, 7, PP. 583-596.
Calof, J., and Smith, J. E., 2010, Critical Success Factors for Government-Led Foresight, Science and Public Policy, Vol. 37, No. 1, PP. 31-40.
Cerniglia, F., 2003, Decentralization in the Public Sector: Quantitative Aspects in Federal and Unitary Countries. Journal of Policy Modeling, Vol. 25, No. 8, PP. 749-776.
Conway, M., and Stewart, C., 2004, Creating and Sustaining Social Foresight in Australia: A Review of Government Foresight, Australian Foresight Institute, November.
Conway, M., 2004, Applying An Integral Framework to Government Foresight Projects, Journal of Futures Studies, Vol. 11, No, 1, PP. 57-74
Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C., and Scapolo, F., 2008, The Impact of Foresight on Policy-Making: Insights From the FORLEARN Mutual Learning Process, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 20, No. 3, PP. 369-387.
Fobé, E., and Brans, M., 2011, Policy-Oriented Foresight As a Tool for Strategic Policy-Making. an Assessment of Opportunities and Difficulties, In Paper Presented at the 33rd EGPA Annual Conference In Bucharest (Vol. 7, P. 10).
Eriksson, E. A., and Weber, K. M., 2008, Adaptive Foresight: Navigating the Complex Landscape of Policy Strategies, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 75, No. 4, PP. 462-482.
European Committee of the Regions (Cor), 2011, Urban Governance in the EU Current Challenges Aand Future Prospects.
Floyd, J., and Hayward, P., 2008, Fostering Social Foresight in the Community Sector. AGSE, 1083-1096.
Giessecke, S., Van Der Giessen, A. M., and Elkins, S., 2012, The Role of Forward-Looking Activities for the Governance of Grand Challenges, Insights From the European Foresight Platform.
Van Der Giessen, A. M., and Marinelli, E., 2012, The Value of FLA for Strategic Policy Making, European Commission.
Gordon, T., and Pease, A., 2006, RT Delphi: An Efficient “Round-Less” Almost Real Time Delphi Method, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73, No. 4, PP. 321-333.
Gordon, T. J., 2017, The Real-Time Delphi Method, Futures Research Methodology Version, 3, P 19.
Havas, A., Schartinger, D., and Weber, M., 2010, The Impact of Foresight on Innovation Policy-Making: Recent Experiences and Future Perspectives, Research Evaluation, Vol. 19, No. 2, PP. 91-104.
Jakil, A., 2011, Sustainability Governance Foresight: Towards Bridging the Knowledge Gap Between Policy Analysis and EU Governance for Sustainable Development, Na.
Stenvall, J., and Kaivo-Oja, J., 2013, Foresight, Governance and Complexity of Systems: On the Way Towards Pragmatic Governance Paradigm, European Integration Studies, No. 7, PP. 28-34.
Kemp, R., and Loorbach, D., 2003, Governance for Sustainability Through Transition Management, In Open Meeting of Human Dimensions of Global Environmental Change Research Community, Montreal, Canada (Vol. 20).
Kemp, R., and Loorbach, D., 2006, Transition Management: A Reflexive Governance Approach. Reflexive Governance for Sustainable Development, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 103-30.
Kemp, R., Parto, S., and Gibson, R. B., 2005, Governance for Sustainable Development: Moving From Theory to Practice, International Journal of Sustainable Development, 8(1-2), 12-30.
Khakee, A., 1985, Futures-Oriented Municipal Planning, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 28, No. 1, PP. 63-83.
Khakee, A., 1988, Relationship Between Futures Studies and Planning, European Journal of Operational Research, Vol. 33, No. 2, PP. 200-211.
Khakee, A., and Dahlgren, L., 1986, Values in Futures Studies and Long-Term Planning: Two Swedish Case Studies, Futures, Vol. 18, No. 1, PP. 52-67.
Khakee, A., and Strömberg, K., 1993, Applying Futures Studies and the Strategic Choice Approach in Urban Planning, Journal of the Operational Research Society, Vol. 44, No. 3, PP. 213-224.
Loorbach, D., 2010, Transition Management for Sustainable Development: A Prescriptive, Complexity‐Based Governance Framework, Governance, Vol. 23, No. 1, PP. 161-183.
Nevens, F., Frantzeskaki, N., Gorissen, L., and Loorbach, D., 2013, Urban Transition Labs: Co-Creating Transformative Action for Sustainable Cities, Journal of Cleaner Production, No. 50, PP. 111-122.
Puglisi, M., and While, A., 2004, Futureswork in Urban and Regional Governance: Rhetoric or Reality? In International Conference on Globalism and Urban Change (Vol. 8, P. 10).
Ramos, J. M., 2014, Anticipatory Governance: Traditions and Trajectories for Strategic Design, Journal of Futures Studies, Vol. 19, No. 1, PP. 35-52.
Rayle, L. L. M., 2010, Telling the Future Together: The Potential of Collaborative Scenario-Building in the Transformation of Urban Governance in Portugal (Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Voss, J. P., Bauknecht, D., and Kemp, R. (Eds.)., 2006, Reflexive Governance for Sustainable Development, Edward Elgar Publishing.
Rotmans, J., Kemp, R., and Van Asselt, M., 2001, More Evolution Than Revolution, Transition Management in Public Policy, Foresight, Vol. 3, No. 1, PP. 15-31.
Slaughter, R. A., 2002, From Forecasting and Scenarios to Social Construction: Changing Methodological Paradigms in Futures Studies, Foresight, Vo.l 4, No. 3, PP. 26-31.
Slaughter, R. A., 2006, Pathways and Impediments to Social Foresight, Strategic Foresight Program, Faculty of Business and Enterprise, Swinburne University.
Truffer, B., Voss, J. P., and Konrad, K, 2006, Sustainability Foresight As a Means for Participatory Transformation Management. Participatory Approaches in Science and Technology,PATH conference, Edinburgh, Scotland.
Unido., 2005, Technology Foresight Manual.
Voß, J. P., Truffer, B., and Konrad, K., 2006, Sustainability Foresight: Reflexive Governance in the Transformation of Utility Systems, Reflexive Governance for Sustainable Development, 162.
Voss, J. P., and Kemp, R., 2005, Reflexive Governance for Sustainable Development–Incorporating Feedback in Social Problem Solving, In Paper for ESEE Conference, Lisbon.
Van Zeijl‐Rozema, A., Cörvers, R., Kemp, R., and Martens, P., 2008, Governance for Sustainable Development: A Framework, Sustainable Development, Vol. 16, No. 6, PP. 410-421.
Etataat, J., and Mousavi, Z., 2010, Decentralization and Sustainable Development in Iran, Human Geography Research, No. 71, PP. 89-106. (In Persian)
Basirat, M., Azizi, M. M., Zebardast, E., and ahmad Akhondi, A., 2012, Opportunities and Challenges of Good Metropolitan Governance in the Globalization Ara, a Case Study of Tehran, Vol. 17, No. 1, PP. 5-16. (In Persian)
Damari, B., Heidarnia, M. A., and Rahbari, B. M., 2014, Role and Performance of Iranian Ngos in Community Health Promotion, Vol. 13, No. 5, PP. 541-550. (In Persian)
Pourmosavi, M., and Rahimzadeh, M., 2008, A Review of 30 Years of Urban Management in Tehran, Shahrdariha Monthly, No. 92, Tehran. (In Persian)
Siafzadeh, A., 2008, Necessity of Urban Development Management System Reforms in Tehran Metropolitan, Geographical Land Quarterly, vol. 5, No. 18, PP. 35-54. (In Persian)
Siami, Gh., and Vakili, J., 2016, Clarification of the Cooperative and Institutional Democratic, Scenario in Governance Structure of Terhan Metropolitan Area, Vol. 23, No. 86, PP. 260-302. (In Persian)
Ahmadi, N., 2009, Introduction and Critique of the Delphi Method, Social Science Month Book, No. 22, PP. 103-112. (In Persian)