دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 431-653 

پژوهشی - کاربردی

2. آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

صفحه 431-453

10.22059/jurbangeo.2019.241191.778

ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 655-877 پاییز 1398، صفحه 431-653 تابستان 1398، صفحه 211-429 بهار 1398، صفحه 1-209