ارزیابی سناریوهای مختلف پراکنش فضایی کاربری‌های شهری به‌منظور کاهش حجم ترافیک (مطالعة موردی: کاربری‌های آموزشی شهر کاشان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

کاربری زمین و حمل‌ونقل و انتقالات شهری دو جزء جدانشدنی سیستم عمومی ساختار شهری و مبحث کلیدی مطالعات شهری و ناحیه‌ای محسوب می‌شوند؛ زیرا یکی از نقش‌های اساسی زندگی شهری را تشکیل می‌دهند که با ارتبا‌ط‌بخشی امور انسانی به یکدیگر و جریان‌یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می‌شود. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربری حاضر، ارزیابی تأثیرات اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک برای ساماندهی و بازتوزیع فضایی آن‌ها در بافت مرکزی شهر کاشان است. در این پژوهش، کاربری آموزشی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و کاربری درمانی در محدودة مرکزی کاشان برای نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبه و اطلاعات طبقه‌بندی‌شدة کاربری اراضی شهرداری بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از الگوریتم k-means در محیط Arc GIS استفاده شد. در بازة زمانی که برای بازتوزیع کاربری‌های مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم k-means درنظر گرفته شد، در حداقل شعاع دسترسی دبستان 14/16 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 99/17 درصد، کاربری دبیرستان در حداقل شعاع دسترسی 22/17 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 31/1 درصد، کاربری مدرسة راهنمایی در حداقل شعاع دسترسی 32/7 و در حداکثر شعاع دسترسی 67/6 درصد و در کاربری درمانی در حداقل شعاع دسترسی 51/31 از ترافیک شهری کاسته خواهد شد. نتایج این پژوهش میزان تراکم ترافیک در بخش مرکزی کاشان را در مقایسه با ‌کل شهر و نقش کاربری بهداشتی و درمانی در ترافیک بخش مرکزی به دلیل هم‌پوشانی به کل شهر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Scenarios of Urban Spatial Distribution in Order to Reduce Traffic Volume (Case Study: Educational Applications in Kashan)

نویسندگان [English]

  • Younes Gholami Bimargh 1
  • Sayed Ahmad Hosseini 2
  • Mohsen Shateryan 3
  • Akram Mohammadi 4
  • Abolfazl Dehghan Jazi 4
1 Assistant Professor of Earth Science, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran
3 Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran
4 MA in Geography and Urban Planning, University of Kashan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, due to the rapid growth of urbanization, the mismatch of today's streets with the needs of the population, the placement of crowded uses on the edge of city streets and placement of misplaced applications together, has caused traffic congestion in cities. The traffic phenomenon is one of the major problems in most-large cities, and even medium and small.This is one of the social problems of today's societies in different cities. The city center of Kashan attracts a large crowd to the city center due to the old market, and monuments, schools, busy streets, commercial, educational, and health amenities. It can also cause severe traffic in this area. Therefore, the need to pay attention to this problem, and the need to redistribute the spatial distribution of population-absorbing applications, is necessary. This study examines the role of land use, urban traffic development, in the central part of Kashan, and the re-distribution of spatial uses, and identifies the relationship between the distribution of educational, therapeutic, and urban traffic usage.
Methodology
The research is conducted by descriptive, analytical and applied method. Indicators of the research are including compatibility, comfort, utility, efficiency, health and safety. The required information was collected through library, documents, expert interviews, as well as referrals to the offices. Then, the data was prepared to enter the GIS software. For data analysis, the GIS software and the k-means algorithm were used.
Results and discussion
Spatial Redistribution Scenario for the Educational user is: the primary school at a minimum operating range of 4 minutes, in the whole city, covers an area of 42703.40 hectares, covers the city's coverage. The primary school has coverage of 55232.34 hectares with a maximum access time of 5 minutes, in the city center. While the standard 5-minute standard service for this number of schools is about 103573.22 hectares. The middle school, located in the city of Kashan, covers a surface area of 81409.00 hectares in a 6 minute working radius. If, taking into account the standard operating range of 6 minutes, this school can cover a total of 278619.37 hectares in urban areas. The middle school covers a total area of 89176.01 hectares in the city of Kashan at a maximum radius of 7 minutes. In the case of a standard 7-minute radius, and the number of schools distributed in the city of Kashan, an area of 382,355.92 hectares, the city can be covered by middle school services in a maximum radius of 7 minutes. Users of high school schools service the city at a service life of at least 8 minutes, with an area of 322279.75 hectares. If for this city high school, according to the standard radius of 8 minutes, the area of 642272.75 hectares is suitable for high school. The high school in the city, within a radius of access of up to 10 minutes, covers an area of 104413.67 hectares. If for this high school, at the city level, the maximum range of high school access is 526671.19 hectares, it can be served by these schools at the city level. Thus, the school high school services are ranged across the city at a maximum radius of 10 minutes.
Spatial Redistribution Scenario for the Therapeutic Usage is: Therapeutic use in the minimum accessible radius 7 minutes, at the city level, covers an area of 75221.46 hectares of the city. In this number of therapeutic users at the city level for the radius of access, can provide a minimum of 79850.06 hectares of the city. Therapeutic use in a radius of access of up to 8 minutes at the city level covers an area of 506296.19 hectares of the city. If the number of therapeutic users in the city is located for a radius of access of at least 92736.14 hectares, it can serve the city level. Therefore, the area of urban health care services has an overlap in the city.
Conclusion
In the present study, in order to re-distribute the studied applications, the scenario used by the k-means algorithm reduced significantly the traffic surplus. This surplus traffic is due to the overlapping of service utilities in the pursuit of non-observance of the standard operating range when locating them and distributing their clustering, especially in the city center. In this scenario, with the re-distribution of the applications under study at a minimum radius of access to the primary school, a reduction can be observed about 16.14% at a maximum radius of access of 17.99%, the minimum radius of access to high school is 17.22%, and at the maximum accessible radius of 1.31%, at the minimum radius of school access 7.32 and at the maximum Access radius was 6.67%; in treatment at a minimum radius of access, 31.51% of urban traffic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban land use
  • urban traffic
  • open space distribution
  • k-means algorithm
اسدی، مهدیه، رهنما، محمدرحیم و محمد لگزیان، 1390، «بررسی رابطة متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهری؛ مطالعة موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد»، مدیریت شهری، شمارة 30، صص 131-144.
تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا و مظفر بهمن اورامان، 1391، «بررسی پراکنش کاربری‌های پزشکی و تأثیر آن بر روی ترافیک شهری کرمانشاه»، مطالعات لاهور، سال نهم، شمارة 17، صص 7-35.
حسینی، سید احمد، 1391، نقش شبکه‌های ارتباطی در توزیع کاربری‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونة موردی: منطقة سه تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی استاد محسن احدنژاد روشتی و مهدی مدیری، دانشگاه تهران.
رضویان، محمدقلی، 1381، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، چاپ اول، تهران.
رهنما، محمدرحیم و حجت فرقانی، 1388، برنامه‌ریزی دسترسی اتوبوس در ایران (محدودة مورد مطالعه: شهر مشهد)، دانشگاه فردوسی مشهد.
سلطانی، علی و نیلوفر پناهی، 1393، «ظرفیت سنجی معابر درون‌شهری بر مبنای ویژگی‌های ساختاری و پیوند با فعالیت‌های مجاور؛ مطالعة موردی منطقة 6 شهرداری شیراز»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شمارة 19، صص 21-38.
سیف‌الدینی، فرانک، حسینی، علی و علی‌اصغر احسانی‌فرد، 1391، «برنامه‌ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره‌گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری؛ نمونة موردی: شهر سمنان»، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارة 24، صص 65- 82.
غلامی، محمد، رستگار، موسی و معصومه مقدم، 1390، «اثرات پراکنش کاربری‌های ورزشی- تفریحی در ترافیک درون‌شهری؛ مطالعة موردی: شهر زنجان»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال دوم، شمارة 3، صص 84- 92.
گروه مؤلفان مهندسان مشاور طرح راهبرد پویا، 1391، مرجع شهرسازی، انتشارات آذرخش، تهران.
مهندسان مشاور توسعة بوم‌سازگان پایدار، 1385، مطالعات جابه‌جایی و حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی طرح جامع تهران، جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازی شهر تهران.
نوریان، فرشاد و سمانه حجازی، 1393، «کاربری کلان داده‌ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی»، فصلنامة علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 8، صص 83-91.
یوسفی، لقمان، 1380، ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخص‌های چندگانة پیرانشهر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز.
Black, W. R., 2003, Transportation: A Geographical Analysis, Guilford, New York, P. 325.
Boarnet, M., and Handy, S., 2010, Draft Technical Background Document on the Impacts of Residential Density Based on a Review of the Empirical Literature. http://www.arb.ca.gov/cc/sb375/policies/de,nsity/resdensitybkgd.5.9.pdf, 15/5/2010.pp.1-4.
Browstone, Kim, J., 2013, the Impact of Residential Density on Vehicle Usage and Fuel Consumption: Evidence From National Samples, Energy Economics, 2013, No. 40, PP. 196-206.
Cervero, R., 2013, Linking Urban Transport and Land Use in Developing Countries. University of California, Berkeley, Vol. 6, No. 1, PP. 7-24.
Chapin, F. S., 1972, Urban Land Use Planning, Second Edition., Urban, University of Illinois.
Chen, C., Chen, J., and Barry, J., 2009, Diurnal Patterns of Transit Ridership: A Case Study of the New York City Subway System, Journal of Transport Geography, No. 17, PP. 176–186.
Chigbu, 2017, Combining Land Use Planning and Tenure Security: A Tenure Responsive Land Use Planning Approach for Developing Countries, Journal of Environmental Planning and Management, https://dx.doi.org/10.1080/09640568.2016.1245655.
Curtis, C., 2008, Planning for Sustainable Accessibility: the Implementation Challenge, Transport Policy, Vol. 15, PP. 104-112.
Goodchild, M. F., and Janelle, D. G., 1984, The City Around the Clock: Space-Time Patterns of Urban Ecological Structure, Environment and Planning A, No. 16, PP. 807–820.
Goodchild, M. F., Klinkenberg, B., and Janelle Donald G., 1993, A Factorial Model of Aggregate Spatio-Temporal Behavior: Application to the Diurnal Cycle, Geographical Analysis, No. 5, PP. 277–294.
Guller, P., 2005, Integration of Transport and Land-Use Planning in Japan: Relevant Findings From Europe, European Conference of Ministers of Transport.
Hamilton, Bruce W., 1982, Wasteful Commuting, the Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 5, PP. 1035–1053.
Jensen, J. R., 1983, Biophysical Remote Sensing, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 73, No. 1, PP. 111–132.
Khisty, C. J., and Lall, B. K., 2003, Transportation Engineering: An Introduction (3rd Ed.), Upper Saddle River, Nj: Pearson, P. 385.
Litman, T., 2016, Land Use Impacts on Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute.
Long, H., and Qu, Y., 2018, Land Use Transitions and Land Management: A Mutual Feedback Perspective, Land Use Policy, No. 74, PP. 111–120. doi:10.1016/j.landusepol.2017.03.021. issn 0264-8377.
Lu, D., and Weng, Q., 2005, Urban Land-Use and Land-Cover Mapping Using the Full Spectral Information of Landsat Etm+ Data in Indianapolis, Indiana, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 71, No. 11, PP. 1275–1284.
Maat, K., Van Wee, B., and Stead, D., 2005, Land Use and Travel Behaviour: Expected.
Mc, Eldowney M. et al., 2005, Integrating Land-Use Planning and Transportation in Belfast: A New Policy Agenda for Sustainable Development, Journal of Environmental Planning and Management 48.
Oduwaye, L., Alade, W., and Adekunle, S., 2011, Land Use and Traffic Pattern Along Lagos-Badagry Corridor, Lagos, Nigeria. Proceedings Real Corp 2011 Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, 18-20 May, PP. 525-532.
Rahnama, M. R., and Lyth, A., 2004, Accessibility and Environment Sustainability in Sydney(1991-2001), Environmental Health Risk III, Italy, PP. 365-374.
Savini, F., and Aalbers, M. B., 2016, The De-Contextualisation of Land Use Planning Through Financialisation: Urban Redevelopment in Milan, European Urban and Regional Studies, Vol. 23, No. 4, PP. 878–894.
Shaw, S., and Xin, X., 2003, Integrated Land Use and Transportation Interaction: A Temporal Gis Exploratory Data Analysis Approach, Journal of Trans Port Geography, No. 11, PP. 103–115.
Shen, Q., 2000, Spatial and Social Dimensions of Commuting, Journal of the American Planning Association, No. 66, PP. 68–82.
Small, Kenneth, A., and Song, S., 1992, Wasteful Commuting: A Resolution, Journal of Political Economy, No. 100, PP. 888–898.
Soltani, A., 2014, Design for Movement; How Urban Design Affects Active Travel, Scholar’s Press, Berlin.
Wang, F., 2001, Explaining Intraurban Variations of Commuting by Job Accessibility and Workers’ Characteristics, Environment and Planning B, No. 28, PP. 169–182.
Wang, F., Antipova, A., and Porta, S., 2011, Street Centrality and Land Use Intensity in Baton Rouge, Louisiana, Journal of Transport Geography, No. 19, PP. 285–293.
Xiao, J., Shen, Y., Ge, J., Tateishia, R., Tanga, C., Liang, Ya., and Zhiying, H., 2006, Evaluating Urban Expansion and Land Use Change in Shijiazhuang, China, By Using Gis and Remote Sensing, Landscape and Urban Planning, Vol. 75, No. 1 and 2, PP. 69–80.
Zaina, S., 2017, Impact Assessment of Land Use Planning on Travel Behavior in Doha, Qatar.
Zandviliet, R., and Dijst, M., 2006, Short-Term Dynamics in the Use of Places: A Spacetime Typology of Visitor Populations in the Netherlands, Urban Studies, Vol. 43, No. 7, PP. 1159–1176.
Asadi, M., Rahnama, M.,, and Legzian, M., 2011, Investigating the Relationship Between Land Use Management and Urban Transport and Traffic Situation, Case Study: Commercial Complex Almas Sharq Mashaha,. Urban Management, No. 30, PP. 131-144. (In Persian)
Authors of Consulting Engineers of Poya Strategy, 2012, Urban Planning Reference, Azarakhsh Publishing House. (In Persian)
Gholami, M., Rastegar, M., and Moghaddam, M., 2011, the Effects of Sport-Recreational Use in Urban Traffic, Case Study: Zanjan City, Two Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Vol. 2, No. 3, PP. 84-92. (In Persian)
Hosseini, A., 2010, the Role of Communication Networks in Distribution of Uses with the Nonprofit Defense Approach (Case Study: Tehran District 3), Master's Thesis, Guiding Teachers: Mohsen Ahadnejad Roosti and Mehdi Modiri, University of Tehran. (In Persian)
Nourian, F., and Hejazi, S., 2014, the Use of Macro-Data in the Critique of Public Transport Development, Journal of Urban Studies, No. 8, PP. 83-91.
Rahnema, M., and Faraghani, H., 2009, Bus Availability Planning in Iran (Case Study: Mashhad City), Mashhad Ferdowsi University.
Razavian, M. Gh., 2002, Urban Land Use Planning, Publication of the Secretariat, First Printing, Tehran.
Rezaei, M. R., Safarpour, M., and Kamandari, M., 2014, Mashhad Islamic Council Research Center, 6th National Conference on Urban Planning and Management.
Rezazadeh, R., and Behseresht, A., 2007, Application of Fuzzy Logic in Land Use Modeling - Urban Transport.
Sazandgan Paydar Boom Development Consultant Engineers, 2006, Transition and Transportation Studies and Communication Networks of Tehran Master Plan, Vol. I, Ministry of Housing and Urban Planning, Tehran City.
Seifodini, F., Hosseini, A., and Ehsani Fard, A., 2012, Urban Land Use Planning Using ICT in Urban Traffic Management Case Study: Semnan City, Journal of Applied Geographical Sciences, Vol. 12, No. 24, PP. 65-82.
Soltani, A., and Panahi, N., 2014, Capacity Measurement of Inner City Streets Based on Structural Features and Linkage with Adjacent Activities, Case Study of Shiraz 6thDistrict, Journal of Urban Planning and Research, Vol. 5, No. 19, PP. 21-38.
Taqvaei, M., Vareci, H. R., and Bahman Oraman, M., 2012, Investigating the Distribution of Medical Uses and Its Impact on Urban Traffic in Kermanshah, Lahore Studies, Vol. 9, No. 17, PP. 7-35.
Yousefi, L., 2001, Evaluation f the Use of Urban Lands According to Multiple Indices of Piranshahr, Master's Thesis of Geography and Urban Planning of Tabriz University.