ارزیابی سناریوهای مختلف پراکنش فضایی کاربری‌های شهری به‌منظور کاهش حجم ترافیک (مطالعة موردی: کاربری‌های آموزشی شهر کاشان)

نوع مقاله: پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

کاربری زمین و حمل‌ونقل و انتقالات شهری دو جزء جدانشدنی سیستم عمومی ساختار شهری و مبحث کلیدی مطالعات شهری و ناحیه‌ای محسوب می‌شوند؛ زیرا یکی از نقش‌های اساسی زندگی شهری را تشکیل می‌دهند که با ارتبا‌ط‌بخشی امور انسانی به یکدیگر و جریان‌یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می‌شود. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربری حاضر، ارزیابی تأثیرات اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک برای ساماندهی و بازتوزیع فضایی آن‌ها در بافت مرکزی شهر کاشان است. در این پژوهش، کاربری آموزشی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و کاربری درمانی در محدودة مرکزی کاشان برای نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبه و اطلاعات طبقه‌بندی‌شدة کاربری اراضی شهرداری بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از الگوریتم k-means در محیط Arc GIS استفاده شد. در بازة زمانی که برای بازتوزیع کاربری‌های مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم k-means درنظر گرفته شد، در حداقل شعاع دسترسی دبستان 14/16 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 99/17 درصد، کاربری دبیرستان در حداقل شعاع دسترسی 22/17 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 31/1 درصد، کاربری مدرسة راهنمایی در حداقل شعاع دسترسی 32/7 و در حداکثر شعاع دسترسی 67/6 درصد و در کاربری درمانی در حداقل شعاع دسترسی 51/31 از ترافیک شهری کاسته خواهد شد. نتایج این پژوهش میزان تراکم ترافیک در بخش مرکزی کاشان را در مقایسه با ‌کل شهر و نقش کاربری بهداشتی و درمانی در ترافیک بخش مرکزی به دلیل هم‌پوشانی به کل شهر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different scenarios of urban spatial distribution in order to reduce traffic volume (case study: educational applications in Kashan)

نویسندگان [English]

  • Younes Gholami 1
  • ahmad hosseini 2
  • mohsenn shaterian 3
  • akram mohammadi 4
  • abolfazl dehghan jazi 4
2 Sayed Ahmad Hosseini, PhD in Geography and Urban Planning
3 , Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University
4 Masters of Geography and Urban Planning, University of Kashan
چکیده [English]

Introduction
Today, due to the rapid growth of urbanization, the mismatch of today's streets with the need of the population, the placement of crowded applications on the edge of the city streets and the placement of incompatible uses together have caused traffic congestion in cities. Traffic phenomena are one of the major problems in most large and even medium and small cities. This is one of the social problems of today's societies and cities. Although extensive studies have been conducted on the structure of the network and the use of the device separately, their interrelationships have been neglected (castmost, 2003: 19). The central texture of the city of Kashan, on the one hand, is based on the history of the city, which has attractive elements of the population such as the old Kashan bazaar and historic buildings and schools on the one hand, and streets embodying a vibrant population such as commercial, educational, and health use, on the other hand, a large population throughout the The day, especially during peak hours, absorbs traffic, causing severe traffic congestion in this tissue, therefore, it is necessary to pay attention to this problem and to re-distribute the space of absorbent applications of the population in this tissue. The present study evaluates the role of land use in creating urban traffic in the central part of Kashan and the re-distribution of spatial uses and identifies the relationship between the distribution of medical applications and urban traffic.
Methodology

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban Land use
  • Urban Traffic
  • open space distribution
اسدی، مهدیه، رهنما، محمدرحیم و محمد لگزیان، 1390، «بررسی رابطة متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهری؛ مطالعة موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد»، مدیریت شهری، شمارة 30، صص 131-144.

تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا و مظفر بهمن اورامان، 1391، «بررسی پراکنش کاربری‌های پزشکی و تأثیر آن بر روی ترافیک شهری کرمانشاه»، مطالعات لاهور، سال نهم، شمارة 17، صص 7-35.

حسینی، سید احمد، 1391، نقش شبکه‌های ارتباطی در توزیع کاربری‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونة موردی: منطقة سه تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی استاد محسن احدنژاد روشتی و مهدی مدیری، دانشگاه تهران.

رضویان، محمدقلی، 1381، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، چاپ اول، تهران.

رهنما، محمدرحیم و حجت فرقانی، 1388، برنامه‌ریزی دسترسی اتوبوس در ایران (محدودة مورد مطالعه: شهر مشهد)، دانشگاه فردوسی مشهد.

سلطانی، علی و نیلوفر پناهی، 1393، «ظرفیت سنجی معابر درون‌شهری بر مبنای ویژگی‌های ساختاری و پیوند با فعالیت‌های مجاور؛ مطالعة موردی منطقة 6 شهرداری شیراز»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شمارة 19، صص 21-38.

سیف‌الدینی، فرانک، حسینی، علی و علی‌اصغر احسانی‌فرد، 1391، «برنامه‌ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره‌گیری از ICT در ساماندهی ترافیک شهری؛ نمونة موردی: شهر سمنان»، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارة 24، صص 65- 82.

غلامی، محمد، رستگار، موسی و معصومه مقدم، 1390، «اثرات پراکنش کاربری‌های ورزشی- تفریحی در ترافیک درون‌شهری؛ مطالعة موردی: شهر زنجان»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال دوم، شمارة 3، صص 84- 92.

گروه مؤلفان مهندسان مشاور طرح راهبرد پویا، 1391، مرجع شهرسازی، انتشارات آذرخش، تهران.

مهندسان مشاور توسعة بوم‌سازگان پایدار، 1385، مطالعات جابه‌جایی و حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی طرح جامع تهران، جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازی شهر تهران.

نوریان، فرشاد و سمانه حجازی، 1393، «کاربری کلان داده‌ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی»، فصلنامة علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 8، صص 83-91.

یوسفی، لقمان، 1380، ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخص‌های چندگانة پیرانشهر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز.

Black, W. R., 2003, Transportation: A Geographical Analysis, Guilford, New York, P. 325.

Boarnet, M., and Handy, S., 2010, Draft Technical Background Document on the Impacts of Residential Density Based on a Review of the Empirical Literature. http://www.arb.ca.gov/cc/sb375/policies/de,nsity/resdensitybkgd.5.9.pdf, 15/5/2010.pp.1-4.

Browstone, Kim, J., 2013, the Impact of Residential Density on Vehicle Usage and Fuel Consumption: Evidence From National Samples, Energy Economics, 2013, No. 40, PP. 196-206.

Cervero, R., 2013, Linking Urban Transport and Land Use in Developing Countries. University of California, Berkeley, Vol. 6, No. 1, PP. 7-24.

Chapin, F. S., 1972, Urban Land Use Planning, Second Edition., Urban, University of Illinois.

Chen, C., Chen, J., and Barry, J., 2009, Diurnal Patterns of Transit Ridership: A Case Study of the New York City Subway System, Journal of Transport Geography, No. 17, PP. 176–186.

Chigbu, 2017, Combining Land Use Planning and Tenure Security: A Tenure Responsive Land Use Planning Approach for Developing Countries, Journal of Environmental Planning and Management, https://dx.doi.org/10.1080/09640568.2016.1245655.

Curtis, C., 2008, Planning for Sustainable Accessibility: the Implementation Challenge, Transport Policy, Vol. 15, PP. 104-112.

Goodchild, M. F., and Janelle, D. G., 1984, The City Around the Clock: Space-Time Patterns of Urban Ecological Structure, Environment and Planning A, No. 16, PP. 807–820.

Goodchild, M. F., Klinkenberg, B., and Janelle Donald G., 1993, A Factorial Model of Aggregate Spatio-Temporal Behavior: Application to the Diurnal Cycle, Geographical Analysis, No. 5, PP. 277–294.

Guller, P., 2005, Integration of Transport and Land-Use Planning in Japan: Relevant Findings From Europe, European Conference of Ministers of Transport.

Hamilton, Bruce W., 1982, Wasteful Commuting, the Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 5, PP. 1035–1053.

Jensen, J. R., 1983, Biophysical Remote Sensing, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 73, No. 1, PP. 111–132.

Khisty, C. J., and Lall, B. K., 2003, Transportation Engineering: An Introduction (3rd Ed.), Upper Saddle River, Nj: Pearson, P. 385.

Litman, T., 2016, Land Use Impacts on Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute.

Long, H., and Qu, Y., 2018, Land Use Transitions and Land Management: A Mutual Feedback Perspective, Land Use Policy, No. 74, PP. 111–120. doi:10.1016/j.landusepol.2017.03.021. issn 0264-8377.

Lu, D., and Weng, Q., 2005, Urban Land-Use and Land-Cover Mapping Using the Full Spectral Information of Landsat Etm+ Data in Indianapolis, Indiana, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 71, No. 11, PP. 1275–1284.

Maat, K., Van Wee, B., and Stead, D., 2005, Land Use and Travel Behaviour: Expected.

Mc, Eldowney M. et al., 2005, Integrating Land-Use Planning and Transportation in Belfast: A New Policy Agenda for Sustainable Development, Journal of Environmental Planning and Management 48.

Oduwaye, L., Alade, W., and Adekunle, S., 2011, Land Use and Traffic Pattern Along Lagos-Badagry Corridor, Lagos, Nigeria. Proceedings Real Corp 2011 Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, 18-20 May, PP. 525-532.

Rahnama, M. R., and Lyth, A., 2004, Accessibility and Environment Sustainability in Sydney(1991-2001), Environmental Health Risk III, Italy, PP. 365-374.

Savini, F., and Aalbers, M. B., 2016, The De-Contextualisation of Land Use Planning Through Financialisation: Urban Redevelopment in Milan, European Urban and Regional Studies, Vol. 23, No. 4, PP. 878–894.

Shaw, S., and Xin, X., 2003, Integrated Land Use and Transportation Interaction: A Temporal Gis Exploratory Data Analysis Approach, Journal of Trans Port Geography, No. 11, PP. 103–115.

Shen, Q., 2000, Spatial and Social Dimensions of Commuting, Journal of the American Planning Association, No. 66, PP. 68–82.

Small, Kenneth, A., and Song, S., 1992, Wasteful Commuting: A Resolution, Journal of Political Economy, No. 100, PP. 888–898.

Soltani, A., 2014, Design for Movement; How Urban Design Affects Active Travel, Scholar’s Press, Berlin.

Wang, F., 2001, Explaining Intraurban Variations of Commuting by Job Accessibility and Workers’ Characteristics, Environment and Planning B, No. 28, PP. 169–182.

Wang, F., Antipova, A., and Porta, S., 2011, Street Centrality and Land Use Intensity in Baton Rouge, Louisiana, Journal of Transport Geography, No. 19, PP. 285–293.

Xiao, J., Shen, Y., Ge, J., Tateishia, R., Tanga, C., Liang, Ya., and Zhiying, H., 2006, Evaluating Urban Expansion and Land Use Change in Shijiazhuang, China, By Using Gis and Remote Sensing, Landscape and Urban Planning, Vol. 75, No. 1 and 2, PP. 69–80.

Zaina, S., 2017, Impact Assessment of Land Use Planning on Travel Behavior in Doha, Qatar.

Zandviliet, R., and Dijst, M., 2006, Short-Term Dynamics in the Use of Places: A Spacetime Typology of Visitor Populations in the Netherlands, Urban Studies, Vol. 43, No. 7, PP. 1159–1176.

Asadi, M., Rahnama, M.,, and Legzian, M., 2011, Investigating the Relationship Between Land Use Management and Urban Transport and Traffic Situation, Case Study: Commercial Complex Almas Sharq Mashaha,. Urban Management, No. 30, PP. 131-144. (In Persian)

Authors of Consulting Engineers of Poya Strategy, 2012, Urban Planning Reference, Azarakhsh Publishing House. (In Persian)

Gholami, M., Rastegar, M., and Moghaddam, M., 2011, the Effects of Sport-Recreational Use in Urban Traffic, Case Study: Zanjan City, Two Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Vol. 2, No. 3, PP. 84-92. (In Persian)

Hosseini, A., 2010, the Role of Communication Networks in Distribution of Uses with the Nonprofit Defense Approach (Case Study: Tehran District 3), Master's Thesis, Guiding Teachers: Mohsen Ahadnejad Roosti and Mehdi Modiri, University of Tehran. (In Persian)

Nourian, F., and Hejazi, S., 2014, the Use of Macro-Data in the Critique of Public Transport Development, Journal of Urban Studies, No. 8, PP. 83-91.

Rahnema, M., and Faraghani, H., 2009, Bus Availability Planning in Iran (Case Study: Mashhad City), Mashhad Ferdowsi University.

Razavian, M. Gh., 2002, Urban Land Use Planning, Publication of the Secretariat, First Printing, Tehran.

Rezaei, M. R., Safarpour, M., and Kamandari, M., 2014, Mashhad Islamic Council Research Center, 6th National Conference on Urban Planning and Management.

Rezazadeh, R., and Behseresht, A., 2007, Application of Fuzzy Logic in Land Use Modeling - Urban Transport.

Sazandgan Paydar Boom Development Consultant Engineers, 2006, Transition and Transportation Studies and Communication Networks of Tehran Master Plan, Vol. I, Ministry of Housing and Urban Planning, Tehran City.

Seifodini, F., Hosseini, A., and Ehsani Fard, A., 2012, Urban Land Use Planning Using ICT in Urban Traffic Management Case Study: Semnan City, Journal of Applied Geographical Sciences, Vol. 12, No. 24, PP. 65-82.

Soltani, A., and Panahi, N., 2014, Capacity Measurement of Inner City Streets Based on Structural Features and Linkage with Adjacent Activities, Case Study of Shiraz 6thDistrict, Journal of Urban Planning and Research, Vol. 5, No. 19, PP. 21-38.

Taqvaei, M., Vareci, H. R., and Bahman Oraman, M., 2012, Investigating the Distribution of Medical Uses and Its Impact on Urban Traffic in Kermanshah, Lahore Studies, Vol. 9, No. 17, PP. 7-35.

Yousefi, L., 2001, Evaluation f the Use of Urban Lands According to Multiple Indices of Piranshahr, Master's Thesis of Geography and Urban Planning of Tabriz University.