طراحی و توسعة سیستم ارسال تبلیغات شهروندمحور مبتنی بر مفهوم حصار جغرافیایی (Geofence)

نوع مقاله: پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 تبلیغات رسانه‌ای و محیطی مرسوم (رادیو و تلویزیون، وب‌سایت‌ها، بیلبوردها و نوشته‌های روی ساختمان‌ها) علاوه‌بر محدودیت، در مواردی از قبیل مکان و زمان ثابت آن‌ها، هزینة بالا و اثر مخرب آن‌ها در منظر و سیمای شهری، مکان‌محور نیست یا به عبارتی براساس موقعیت مکانی افراد ارائه نمی‌شود. تبلیغات و بازاریابی مبتنی بر مکان و موقعیت کاربر، از جمله روش‌های نوین و کاربردی در مدیریت تبلیغات شهری به‌شمار می‌آید. در این پژوهش، با استفاده از مفهوم حصار جغرافیایی و ابزارهای GIS، سرویس تبلیغاتی مکان-مبنای شهروند-محور به نام مشتری‌یاب به‌منظور نمایش تبلیغات در تلفن همراه مشتریان براساس موقعیت جغرافیایی و زمانی آن‌ها در محیط شهری فراهم شده است. به‌کمک این سیستم، صاحبان کسب‌وکار می‌توانند تبلیغات لازم را به مشتریان بالقوة خود در یک مکان و زمان مشخص ارائه دهند. سیستم مذکور به سه بخش مدیریت سایت، صاحبان کسب‌وکار (فروشگاه‌ها) و کاربران (مشتریان) تقسیم شده است. در مدیریت سایت، ایجاد، به‌روزرسانی و تغییر وضعیت حصار جغرافیایی و کاربران فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد. صاحبان کسب‌وکار می‌توانند آگهی‌های مورد نیاز خود را در یک حصار جغرافیایی و زمان مشخص در سیستم وارد کنند. مشتری‌ها نیز زمانی که وارد محدودة مدنظر می‌شوند، پیام‌ها و اعلان‌هایی از قبیل آگهی و تخفیف را براساس موقعیت خود در محدوده دریافت خواهند کرد. آزمایش سیستم مورد نظر در منطقة 6 تهران با شعاع 400 متر حصار جغرافیایی صورت گرفت و تبلیغات چندین فروشگاه دریافت شد. میزان کاربردپذیری و رضایتمندی از سیستم به روش مقیاس کاربردپذیری سیستم (SUS ) اندازه‌گیری شد؛ درنتیجه مشتریان بیش از 70 درصد از سیستم رضایت‌ داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and developing a citizen-oriented advertisement system based on the concept of geographic fence (Geofence)

نویسندگان [English]

  • Nouraddin Misagh 1
  • mohammadreza jelokhani 2
1 university of tehran
2 university of tehran
چکیده [English]

conventional media and environment advertising (radio and television, websites, billboards, a), in addition to limitations such as their fixed location and time, their high cost, and their damaging effects on urban landscape, are not location-oriented and, they are not prepared based on the location of the people. Therefore, they have less effectiveness and flexibility. Advertising and marketing based on the location of user is considered as a new and practical way of managing urban advertising. This research tries to use a concept of Geofence and GIS tools to create a citizen-oriented called Customer Finder in order to display advertisements on customers' mobile phones based on their spatial and temporal in urban environments. Through this system, business owners can provide advertisements to their potential customers at a specific place and time. The system is divided into three parts: site management, business owners (stores), and users (customers). Site administration, in addition to managing the site, is responsible for creating, updating and changing the Geofence of the stores. Business owners can enter their ads in the system with a specific time and related Geofence, and customers also receive messages and notices such as ads and discounts when they enter the Geofence range. The system was tested in the 6th District of Tehran with a radius of 400 meters and the advertising of several stores by the system was received. The usability and satisfaction of the system was measured using the service usability system (SUS). proposed system obtained satisfaction of over 70% for customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geofence
  • targeted advertising
  • location-based services (LBS)
  • citizen-oriented GIS
اسداللهی، مصطفی، 1389، «بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا»، مجلة منظر، شمارة 7، صص 67-70.
جلوخانی نیارکی، محمدرضا، 1395، «سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شهروندمحور: نسل جدید GIS در مدیریت شهری»، مجلة شهرنگار، شمارة 81، صص 72-79.
عزیزخانی، مصطفی، ملک، محمدرضا، ۱۳۹۷، «طراحی و پیاده سازی سیستم مکان مبنا برای تبلیغات هدفمند»، نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، شماره ۹، صص 11-16.
زاهدی، عارقه، 1392، بررسی نقش تابلوهای تبلیغاتی بر منظر شهری شیراز، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، صص 22-31.
Azaz, L., 2011, The Use of Geographic Information Systems (GIS) in Business. in Int. Conf. Humanit, 299-303.
Bangor, A., Kortum, P., and Miller, J., 2009, Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale, Journal of Usability Studies, Vol. 4, No. 3, PP. 114-123.
Bareth, U., Kupper, A., and Ruppel, P., 2010, Geoxmart-A Marketplace for Geofence-Based MobileServices, IN 2010 IEEE 34th Annual Computer Software and Applications Conference (PP. 101-106). IEEE.
Barnes, S. J., 2002, Wireless Digital Advertising: Nature and Implications, International Journal of Advertising, Vol. 21, No. 3, PP. 399-420.
Berrocal, J., Garcia-Alonso, J., Murillo, J. M., and Canal, C., 2017, Rich Contextual Information for Monitoring the Elderly in an Early Stage of Cognitive Impairment, Pervasive And Mobile Computing, No. 34, PP. 106-125.
Bossler, J. D., Campbell, J. B., Mcmaster, R. B., and Rizos, C., 2010, Manual of Geospatial Science and Technology, CRC Press.
Brimicombe, A. J., 2002, GIS-Where Are the Frontiers Now, in Proceedings GIS 2002 (PP. 33-45).
Brimicombe, A., and Li, C., 2009, Location-Based Services and Geo-Information Engineering (Vol. 21). John Wiley and Sons.
Brooke, J., 1996, System Usability Scale (SUS), Usability Evaluation in Industry. Taylor and Francis, London.
Buczkowski, A., 2012, Location-Based Marketing: The Academic Framework (Doctoral Dissertation).
Dhamodaran, S., Mahesh, J. V. S., and Saiswaroop, M., 2016, Optimised Keyword Search with Proximity Location Based Services, In 2016 International Conference on Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC) (PP. 790-795). IEEE.
Gary Teng, S., and Jaramillo, H., 2006, Integrating the US Textile and Apparel Supply Chain with Small Companies in South America, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11, No. 1, PP. 44-55.
Gupta, A., and Harit, V., 2016, Child Safety and Tracking Management System by Using GPS, Geo-Fencing and Android Application: An Analysis, Second International Conference on Computational Intelligence and Communication Technology (CICT) (PP. 683-686). IEEE.
Hadjioannou, V., Mavromoustakis, C. X., Mastorakis, G., Markakis, E. K., Valavani, D., and Pallis, E., 2016, Context Awareness Location-Based Android Application for Tracking Purposes in Assisted Living, In 2016 International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU) (PP. 1-7). IEEE.
Hopkins, J., and Turner, J., 2012, Go Mobile: Location-Based Marketing, Apps, Mobile Optimized Ad Campaigns, 2D Codes and Other Mobile Strategies to Grow Your Business, John Wiley and Sons.
Hristova, N., and O'Hare, G. M., 2004, Ad-Me: Wireless Advertising Adapted to the User Location, Device and Emotions, In 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004, Proceedings of the (PP. 10). IEEE. http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp.
Koldrack, P., Luplow, M., Kirste, T., and Teipel, S., 2013, Cognitive Assistance to Support Social Integration in Alzheimer's Disease. Geriatric Mental Health Care, Vol. 1, No. 2, PP. 39-45.
Kuah, A. T., 2002, Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Business Locating in a Vibrant Cluster, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 4, No. 3, PP. 206-228.
Küpper, A., 2005, Location-Based Services: Fundamentals and Operation, John Wiley and Sons.
Li, K., and Du, T. C., 2012, Building a Targeted Mobile Advertising System for Location-Based Services, Decision Support Systems, Vol. 54, No. 1, PP. 1-8.
Patrick, A., Aaron, G., Garry, T., 2010, Systems and Methods for a Graphical Personal Assistant with Context-Sensitive Advertising, U.S. Patent Application 12/477,864, 4.
Rahimi, H., Maimaiti, T., and Zincir-Heywood, A. N., 2014, A Case Study for a Secure and Robust Geo-Fencing and Access Control Framework, In 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS) (PP. 1-8). IEEE.
Rosenkrans, G., and Myers, K., 2018, Optimizing Location-Based Mobile Advertising Using Predictive Analytics, Journal of Interactive Advertising, Vol. 18, No. 1, PP. 43-54.
Şengel, E., 2013, Usability Level of a University Web Site, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 106, PP. 3246-3252.
Steiniger, S., Neun, M., Edwardes, A., andLenz, B., 2008, Foundations of LBS, Cartouche-Cartography for Swiss Higher Education, Obtido Em, 20, 2010.
Ververidis, C., and Polyzos, G. C., 2008, Location-Based Services in Mobile Communications Industry, In Electronic Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (PP. 2150-2157). IGI Global.
Young, S., 2010, There Is an App for That: Television and the Internet, Communication, Politics and Culture, Vol. 43, No. 2, P. 144.
Yüce, Y. K., Gülkesen, K. H., and Barcın, E. N., 2012, Balancing Autonomy and Security Over Geotracking Patients with Alzheimer Is Using a Personalized Geotracking System with Social Support Network, Procedia Computer Science, No. 10, PP. 1064-1072.
Lindqvist, J., Cranshaw, J., Wiese, J., Hong, J., and Zimmerman, J., 2011, I Am the Mayor of My House: Examining Why People Use Foursquare-A Social-Driven Location Sharing Application, In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, PP. 2409-2418.
Asadollahi, M., 2010, Investigating the Role of Environmental Elements in Visual Quality of Space, Journal of Landscape, No. 7, PP. 70-67. (In Persian)
Jelokhani-Niaraki, M., 2016, Citizen-Centered Geographic Information Systems: The New Generation of GIS in Urban Management, Shahrnegar Journal, No. 81, PP. 79- 72. (In Persian)
Zahedi, A., 2013, Investigating the Role of Advertising Boards on Shiraz Urban Perspective, National Conference on Architecture, Culture and Urban Management, PP. 22-31. (In Persian)