کاربست روش مرور سیستماتیک ادبیات در شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق

نوع مقاله: پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشکدة جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری آینده‌پژوهی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شهر خلاق محصول هزارة سوم و تحولات آن است. بهره‌گیری از مؤلفه‌ها و شاخص‌های این نظریه به رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شهرها کمک می‌کند. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر شناخت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق براساس رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات است. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک ادبیات انجام شده است که شامل مراحل تعریف، جست‌وجو، انتخاب، تحلیل و سنتز است. فرایند جست‌وجوی منابع مرتبط با پژوهش در مردادماه 1396 به مدت 31 روز صورت گرفت. جست‌وجوی اولیه به شناسایی 114 منبع منتهی شد. از این میان، 71 منبع با موضوع پژوهش هم‌خوانی داشت که درنهایت 22 منبع از آن‌ها برای تحلیل نهایی انتخاب شد. بازة زمانی منابع انتخابی سال‌های 2000-2016 است. یافته‌های مرور سیستماتیک نشان می‌دهد بیشترین موارد مرتبط، به سال‌های 2007-2012 مربوط است که 11 منبع از پایگاه داده پژوهش را شامل می‌شود (57 درصد). به بیان دیگر، میزان مطالعات انتخابی برای سال‌های 2009، 2010، 2011، 2012 و 2007 به‌ترتیب 17، 13، 9، 9 و 9 درصد است. 68 درصد منابع کمی و 32 درصد نیز کیفی هستند. شهر خلاق درمجموع هفت بعد فضایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، ساختاری و نهادی و 28 مؤلفه و 141 شاخص دارد. بعد فضایی نیز دارای 6 مؤلفه و 28 شاخص است. بعد اقتصادی نیز 3 مؤلفه و 19 شاخص دارد. بعد اجتماعی دارای 3 مؤلفه و 19 شاخص و بعد فرهنگی نیز دارای 3 مؤلفه و 18 شاخص است. بعد ساختاری 7 مؤلفه و 22 شاخص و بعد انسانی، 3 مؤلفه و 16 شاخص دارد. بعد نهادی نیز دارای 3 مؤلفه و 19 شاخص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literature Systematic Review Method Implementation in Dimensions, Components and Indicators identification of the Creative City

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiry 1
  • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh 2
  • Karamat Allah Ziyari 3
  • hasan ashtari 4
1 Associate Prof. Faculty of management University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Tehran University
3 Professor at the Faculty of Geography, Tehran University
4 Futures studies ِDepartment,Faculty of Management University of Tehran
چکیده [English]

The creative city is the product of the third millennium and its developments. Utilizing the components and characteristics of this theory contributes to the economic, social, cultural and environmental prosperity of cities.. Accordingly, the present research purpose is creative city explanation based on its dimensions, components and indicators in order to understand many aspects. The present study was conducted using the literature systematic review, which includes the stages of definition, search, selection, analysis and synthesis. The resource search process was conducted in August 2017 for 31 days. The initial search has led to 114 cases identification; based on the research topic, 71 items were fully evaluated. Finally, resource 22 was selected for final analysis. Data has been selected between 2016-2000 time intervals. The literature systematic review findings show that the most relevant cases relate to 2012-2007, including 11 of the research databases (57%). In other words, the percentage of selected studies for 2009, 2010, 2011, 2012, and 2007 are 17%, 13%, 9%, 9% and 9%, respectively. 68% of the data is quantitative and 32% qualitative. The creative city has a dimensions seven including spatial, social, economic, cultural, human, structural and institutional, components 28 and indicators 141

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative city
  • Dimensions
  • Components
  • Literature Systematic Review
رفیعیان، مجتبی و مرتضی شبانی، 1396، «تحلیل شاخص‌های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران»، فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، سال پنجم، شمارة 16، صص 19-34.

عباسی، مهسا و امیرحسین شبانی، ۱۳۹۶، بررسی و تعریف شاخص‌های اجتماعی-فرهنگی شهر خلاق در توسعة شهری اصفهان، سومین همایش بین‌المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزارة سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز.

فتوحی مهربانی، باقر، کلانتری، محسن و سید عباس رجایی، 1395، «شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی»، نشریة جغرافیا (فصلنامة علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، سال چهاردهم، شمارة 51، صص 101-118.

کلانتری، محسن، رجایی، سید عباس باقر و فتوحی مهربانی، 1395، «تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص‌های شهر خلاق»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، سال چهارم، شمارة 4، صص 587-612.

مختاری ملک‌آبادی، رضا، سقایی، محسن و فاطمه ایمان، 1394، «سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان از نظر شاخص‌های شهر خلاق با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شمارة 15، صص 105-120.

ملکی، سعید، مرادی‌مفر، سمیرا و اکبر حسین‌زاده، 1394، «اولویت‌بندی شاخص‌های شهر خلاق با استفاده از مدل تحلیل شبکة ANP (مورد مطالعه: مناطق شهری 1 و 4 زنجان)»، نشریة شهر پایدار، سال دوم، شمارة 1، صص 78-98.

موسوی، میرنجف، 1393، «رتبه‌بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به‌سوی خلاقیت با تأکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP»، فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، سال چهارم، شمارة 10، صص 19-38.

Acs, Z., and Megyesi, M., ­2009, Creativity and Industrial Cities: A Case Study of Baltimore, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 1, No. 4, PP. 421-439.

KEA European Affairs. 2009, The Impact of Culture on Creativity, Rapport Préparé Pour La Commission Européenne. Bruxelles: Commission Des Communautés Européennes.

ARC-CCI. ­2012, The CCI Creative City Index 2012, Cultural Science Journal, Vol. 5, No. 1, PP. 1-18.

Batty, M., Axhausen, K., Fosca, G., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., and Portugali, Y., ­2012, Smart Cities of the Future, Centre for Advanced Spatial Analysis University College London.

Boschma, R. A., and Fritsch, M., ­2009, Creative Class and Regional Growth: Empirical Evidence From Seven Countries, Economic Geography, Vol. 85, No. 4, PP. 391-423.

Bowen, H., Moesen, W., and Sleuwaegen, L., ­2006, A Composite Index of the Creative Economy, Review of Business and Economics, Vol. 54, No. 4, PP. 375-397.

Bury, J., 2013, Creative Capital in Small Cities? Niepołomice as an Example, the Idea of Creative City, the Urban Policy Debate, Cracow 17-18 October 2013.

Byrne, T., ­2013, Cultural Policy and the Creative City: Legitimation Discourses, Culture and the State, Doctoral Thesis, Dublin Institute Oftechnology.

Carrillo, F. (2006). Capital systems: implications for a global knowledge agenda. Journal of

Knowledge Management. 6(4): 379-399.

Castro, C. M., ­2012, New Technology and Creative Tourism –A Case Study for the City of Porto, Supervisor: Joana César Machado, Escola Das Ar Tes Da Un I Versida De C Atólica P Or Tug Ues A, Mestrado Em Gestão De Indústrias Criativas.

Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (COIN). 2017, Cultural and Creative Cities Monitor 2017, Oint Research Centre (JRC), the European Commission’s Science and Knowledge Service, Ispra, Italy.

Commonwealth of Australia, 2011, Our Cities, Our Future, A National Urban Policy for a Productive, Sustainable and Liveable Future, Department of Infrastructure and Transport, GPO Box 594, Canberra ACT 2601, Australia.

Correia, C., and Oliveira, M., 2012, Creative Indexes: Economic Space Matters? Master Degree Dissertation in Economics, Area of Specialisation in Economic Analysis, University of Porto School of Economics and Business.

Durmaz, S. B., ­2012, Creative Clusters and Place-Making: Analysing the Quality of Place in Soho and Beyoglu, PhD Thesis, University of Nottingham.

Florida, R., 2005, Cities and the Creative Class, Oxon: Routledge.

Florida, R., Mellander, C., and King, K., ­2015, The Global Creativity Index 2015, The Martin Prosperity Institute, University of Toronto’s Rotman School of Management.

Gossling, T., and Rutten, R., 2007, Innovation in Regions, European Planning Studies, Vol. 15, No. 2, PP. 1-20.

Grodach, C., ­2012, Before and After the Creative City: the Politics of Urban Cultural Policy in Austin, Texas, Journal of Urban Affairs, Vol. 34 (2012), PP. 81–97.

Hahn, J., ­2010, Creative Cities and (Un)Sustainability – Cultural Perspectives, Cultura 21 Ebooks Series on Culture and Sustainability Cultura 21 Ebooks Reihe Zur Kultur Und Nachhaltigkeit, Vol. 3, No. ­3, PP. 1-20.

Hagihara, M., ­2010, Urban Regeneration in Kyoto after the Meiji Restoration: From a Creative City Theory Perspective, Faculty of Liberal Arts, Osaka Shoin Women’s University.

Hall, P., 2000, Creative Cities and Economic Development, Urban Studies, Vol. 37, No. 4, PP. 639-649.

HKSAR, ­2004, A Study on Creativity Index, Hong Kong: HKSAR.

INTELI, 2011, Creative-Based Strategies in Small and Medium-Sized Cities: Guidelines for Local Authorities, URBACT II Programme of the European Commission (EC).

Jopek, D., 2013, Good City Form, Creative NewYork, the Idea of Creative City, The Urban Policy Debate­, Cracow 17-18 October 2013.

Kloudova, J., and Stehlikova, B., 2010, Creativity Index for the Czech Republc in Terms of Regional Similarities and Geographic Location, Economics and Management, Vol. 1 (2010), PP. 100-109.

Kong, L., ­­2012, Singapore and the Making of a Creative City, Chinese Creative Industries Forum 2012 Macau 2 June 2012, Department of Geography National University of Singapore.

Kooijman, D., and Romein, A., ­2007, the Limited Potential of the Creative City Concept: Policy Practices in Four Dutch Cities, Faculty of Architecture, RE and H Department of Delft University of Technology.

Krop, M. F., ­2013, Implementation From Above? the Conditions for Cultivating the Creative Industry in Shenzhen, China, Master Thesis Graduate Degree Urban and Regional Planning, UVA University of Amsterdam, Department of Human Geography, Planning and International Development Studie.

Landry, C., 2000, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, London: Earthscan.

Leng, K. S., Badarulzaman, N., Samat, N., Rohayah, S., and Dawood, S., ­2014, Capitalising on Urban Cultural Resources for Creative City Development: A Conceptual Review and the Way Forward for Malaysia’s George Town, GEOGRAFIA Onlinetmmalaysian Journal of Society and Space, Vol. 10, No. 5, PP. 20 – 29.

Lewisin. M., and Donald, B., 2010, A New Rubric for‘Creative City’potential in Canada’s Smaller Cities, Urban Studies, Vol. 47 (2010), PP. 29–54.

Liu, H., 2015, Creative Industries and Urban Spatial Structure, Advances in Asian Human-Environmental Research, DOI 10.1007/978-3-319-16610-0-2, Springer International Publishing Switzerland Springer International Publishing Switzerland.

Lowes, M., 2015, Placemarketing and the Discourse of Creativity in Toronto’s Creative City Revitalization Strategy, 2003-2008, CJMS Fall 2015/RC, M Automne 2015, University of Ottawa.

Mellander, C., and Florida, R., 2012, The Rise of Skills: Human Capital, The Creative Class and Regional Development, CESIS Electronic Working Paper Series, Paper No. 266, the Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), http://www.cesis.se.

Oliveira, C. I. P., 2011, Creative Cities: The Potential of Portuguese Cities, Master Degree Dissertation in Economia E Gestão Das Cidades, Do Porto University.

Peng, K., and Yang, Y., 2013, An Exploratory Study on Creative City From the Citizen's Point of View, IJCCI, Vol. 1, No. 1, PP. 1-20.

 Petrov, A., 2007, A Look Beyond Metropolis: Exploring Creative Class in the Canadian Periphery, Canadian Journal of Regional Science, Vol. 30, No. 3, PP. 451-474.

Pratt, A. C., ­2008, Creative Cities: the Cultural Industries and the Creative Class, Geografiska Annaler: Series B,Human Geography, Vol. 90, No. 2, PP. 107-171.

Pratt, A. C., 2010, Creative Cities: Tensions Within and Between Social, Cultural and Economic Development: A Critical Reading of the UK Experience, City, Culture and Society, Vol. 1 (2010), PP. 13–20

President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), 2016, Report to the President Technology and the Future of Cities, Executive Office of the President, February 2016.

Price Waterhouse Coopers, 2005, Cities of the Future, Global Competition, Local Leadership Global.

Ramos, A. R., Navarro, J. L. M., Martos, M. L. P., and Camacho, M. I. M., 2016, Indexes of Creativity: A Measurement Proposal for Spain and Its Autonomous Communities, 19th International Conference on Cultural Economics by the ACEI Valladolid (Spain), 21-24June 2016.

Renz, E., 2015, Business Models and the Creative City: Amsterdam’s Knowledge Mile in the Limelight, CREATE-IT Applied Research Research Group Cross Media, Hogeschool Van Amsterdam.

Rezaie Eshaghvandi, S., and Rostami, M., 2015, A Vision Development of the Creative City of Kermanshah – Iran in Line with the Process of City Development Strategy (CDS) Through the Adoption of OREGON Model, J. Appl. Environ. Biol. Sci., Vol. 5, No. 1, PP. 219-229.

Romein, A., and Trip, J., 2010, Key Elements of Creative City Development: An Assessment of Local Policies in Amsterdam and Rotterdam, Delft University of Technology, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Jaffalaan 9, Delft, the Netherlands.

Saal, H., Hammer, S., Wayman, R., Compton, P., and Flynn, T., 2002, Creative Community Index: Measuring Progress toward a Vibrant Silicon Valley, Cultural Initiatives Silicon Valley.

Sasaki, M., 2003, Kanazawa: A Creative and Sustainable City, Jan. 2003.

Sasaki, M., 2008, Developing Creative Cities Through Networking, Issued by the Participants of World Creative City Forum 2007, OSAKA Mar 2008.

Sasaki, M., 2010, Urban Regeneration through Cultural Creativity and Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory through a Japanese Case Study, Cities, Vol. 27 (2010), PP. S3–S9.

Scott, A. J., 2006, Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions, Journal of Urban Affairs, Vol. 28 (2006), PP. 1–17.

Trip, J. J., 2007, What Makes a City? Planning for Quality of Place,THECase of High-Speed Train Station Area Development. Delft: TU Delft.

Vanova, A., and Miskovicova, A., 2014, What Makes the City Creative –Comparison of Creative City’s and Local Socio-Economic Development’s Factors, 5thcentral European Conference in Regional Science –CERS, 2014.

Vanolo, A., 2009, the Image of the Creative City, Eight Years Later: Turin, Urban Branding and the Economic Crisis Taboo, Vol. 46 (2015), PP. 1–7.

Yigitcanlar, T., 2005, The Making of Knowledge Cities: Lessons Learned From Melbourne, International Symposium on Knowledge Cities, 2005, 28-30 November 2005, Saudi Arabia, Medina.

Zamudio, R. M., and Barar, F., 2013, Looking for the Creative City: Urban Development Through Education and Cultural Strategies in Medellin, the Idea of Creative City, Vol. 1(2013), PP. 40-45.

Zherdev, N., 2014, Festivalization As a Creative City Strategy, Doctoral Working Paper Series, IN3 Working Paper Series, Vol. 14, No. 002, PP. 5-25.

Abbasi, M., and Shabani, A. M., 2015, Socio-Cultural Indicators Investigation and Definition of Creative City in Urban Development of Isfahan, Third International Conference on Civil and Urban Architecture At the Beginning of the Third Millennium, Tehran, Alborz University- Alborz Province Architecture and Urban Development Association. (In Persian)

Fotouhi Mehrabani, B., Kalantari, M., and Rajaii, S. A., 2014, Creative City and Iranian Creative City Indicators, Journal of Geography, Vol. 14, No. 51, PP. 101-118. (In Persian)

Kalantari, M.,  Rajaee, S. A., and Fotouhi Mehrabani, B., 2016, An Analysis of the Metropolitan Areas of Iran Enjoying Creative City Indices, Geographical Research Urban Planning, Vol. 4, No. 4, PP. 587-612. (In Persian)

Maleki, S., Moradi Mafar, S., and Hosseinzadeh, A., 2015, Prioritization of Creative City Indicators Using Analytical Model of ANP Network Study of Zanjan Urban Areas 1 and 4, Journal of Sustainable City, Vol. 2, No. 1, PP. 78-98. (In Persian)

 Mokhtari Malek Abadi, R., Saghaei, M., and Iman, F., 2014,Classification of Isfahan Fifteen Areas In Terms of Creative City Indicators Using Regional Planning Models, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 5, No. 15, PP. 5-10. (In Persian)

Mousavi, M. N., 2014, Ranking Sardasht City Neighborhoods for Moving Towards Creativity with Emphasis on Realizing City Creation Using TOPSIS and ANP, Geography and Urban Planning, Vol. 4, No. 10, PP. 19-38. (In Persian)

Rafieian, M., and Shabani, M., 2015, Analysis of Urban Creativity Indices in the Residential System of Mazandaran Province, Journal of Geography and Urban-Regional Planning, Vol. 5, No. 16, PP. 19-34. (In Persian)