دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-877 

پژوهشی - بنیادی

کاربست روش مرور سیستماتیک ادبیات در شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق

صفحه 701-722

10.22059/jurbangeo.2019.248581.838

مجتبی امیری؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ کرامت‌اله زیاری؛ حسن اشتری


پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل

صفحه 785-806

10.22059/jurbangeo.2019.281137.1103

علیرضا محمدی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو