دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 655-877 

پژوهشی - بنیادی

4. کاربست روش مرور سیستماتیک ادبیات در شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق

صفحه 701-722

10.22059/jurbangeo.2019.248581.838

مجتبی امیری؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ کرامت‌اله زیاری؛ حسن اشتری


8. پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل

صفحه 785-806

10.22059/jurbangeo.2019.281137.1103

علیرضا محمدی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 655-877 پاییز 1398، صفحه 431-653 تابستان 1398، صفحه 211-429 بهار 1398، صفحه 1-209