تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه شهر هوشمند به‌عنوان راهبرد جدید توسعة شهری، ابعاد مختلفی دارد. همچنین از مدیریت هوشمند شهر به‌عنوان مهم‌ترین بعد شهر هوشمند یاد می‌شود. هدف از پژوهش توصیفی –تبیینی حاضر ایجاد بینش بیشتر و مشترک در موفقیت مدیریت هوشمند شهر و فرایندهای خاصی است که می‌تواند این هدف را بهبود بخشد. داده‌‌های پژوهش به روش کتابخانه‌ای و میدانی از جمله، ابزار متن‌خوانی، فیش‌برداری، آمارخوانی، استفاده از جدول‌ها، مصاحبه، پرسشنامة پنل خبرگان (دلفی) و نرم‌افزار MicMac استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که با توجه به اولویت‌بندی برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت هوشمند شهر، از میان 33 شاخص مطرح‌شده ابتدا باید شرایط 9 شاخص (از جمله مهیا‌بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تشکیل پایگاه داده، تداوم به‌کارگیری نوآوری در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، مبادلة داده و اطلاعات میان تمام ذی‌نفعان و غیره) مهیا شود. در ادامه با توجه به نتایج پژوهش نوع و سطح رابطه بین مدیریت شهر و شهروندان تعیین شده است. در پایان ضمن ارائة مدل مفهومی-اجرایی برای مدیریت هوشمند، دو پیشنهاد شامل طراحی مجدد روابط مدیریت و بازیگران و همچنین استقرار سیستم مکان‌مبنای تحت وب در راستای کارایی بیشتر مدیریت هوشمند شهر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Hosseini 1
  • Ilia Laali Niyat 2
  • Saeed Heidarinia 2
1 PhD Geography and Urban Planning, Sistan and Baluchestan University
2 PhD Student, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
چکیده [English]

Introduction
One of the most important issues in today's cities is the rapid growth of the population and, consequently, the rapid expansion of cities. The problems are resulted from the lack of an effective program and management,  in response to these issues, concepts and new approaches for future developments. The most important approaches are including approaches, electronic city, digital city, creative city, smart city, and so on. Many researches have been in relation to electronic, virtual and digital cities and smart cities in the world and in Iran, but in relation to urban intelligence management component it has been less studied.
According to Castells, after industrial revolution and the second revolution, which is a science and technology revolution, the era of the emergence of a networked and emerging information society is driven by the spread of technology and the increasing use of information and technology in all economic and social spheres and its infiltration. Faced with the lives of citizens, cities and urban spaces with different structures, the urban life mediums have undergone fundamental changes. One of the strategies for achieving smart city in the context of sustainable development is to prioritize urban management intelligence.
According to Forester, ICT management (smart governance) is the core of smart city projects. What are the most important indicators for using intelligent management? How should the executive management model of intelligent be? How should the relationship between city management and citizens be? In this regard, after determining the indices and analyzing the situation of urban management in Iran, elite panel method and MicMac software are used to analyze the problem.
Methodology
In terms of purpose, this research is an applied and developmental research, and in terms of the nature of the data, it is a quantitative. Regarding the nature of the subject, the approach used in this research is descriptive-explanatory method. In fundamental research with exploratory nature, the use of a prediction method is not sufficient; a combination of expert panel methods (Delphi) and cross-sectional matrix analysis (Micmac) have been used for this purpose. In this research, we have also used library and field methods including text reading, scanning, using tables, interviewing, expert panel questionnaire and Micmac software.
Results and discussion
Based on the direct effect matrix, the index of availability of software and hardware infrastructure in organizations has had the greatest impact on other factors. In addition to this factor, the creation of a database, the continued use of innovation in relevant organizations and institutions, the exchange of data and information between citizens - institutions and between institutions, participation of people in how to prepare, approve and implement urban plans, cooperation with technology leaders, the existence of force.
Based on this, it became clear that the existence of software and hardware infrastructure in the success of urban intelligent management is one of the key principles for achieving good urban governance. Also, the status of relations in the graph of influence indicates that the variables of designing and implementing spatial information databases, the availability of software and hardware infrastructure, and the continuity of innovation in organizations and institutions are the source of the most severe effects and increased their role in the system. The share of women's representatives in the councils, the level of political participation of citizens, and the degree of satisfaction with the transparency of the bureaucracy were also strongly influenced by other variables in the system. Therefore, it can be said that intelligent governance (governance) is defined as an approach "for Iranian cities to solve public problems through IT-based solutions based on multilateral partnership and through municipal institutions, especially the municipality”.
Conclusion
According to the findings of the research, none of the indicators have strategic and strategic status. Therefore, there is no indicator that has a strong impact and severe impact on other indicators. But in the regions of two (effective), three (independent) and four (influential) indicators are scattered. It can be said that this dispersion will be stable. Given the political, economic, social conditions, the ruling cities of our country in the near future we will not see massive changes in the field of urban management. In the end, the type of city management relationship should be identified with citizens. The type of relationship is determined by the level of technology, social strategy, current management, and access to funding, given the various aspects of city management's relationship with citizen-type citizenship to conservative management. At this level, the relationship between roughly changing and fewer changes in organizations is needed in terms of structure. Citizens will help the city's management to be more responsive and effective. In fact, at this stage, the main responsibility of the city administration is the responsibility of urban management organizations. But citizens can influence their orientation and outcomes by applying their opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Intelligence
  • Urban Planning
  • Future Studies
  • Elites Panel
برنا، میلاد، 1392، حکمرانی هوشمند و نقش آن در تحقق شهرهای هوشمند، همایش ملی شهر هوشمند، مؤسسة آموزش عالی سپهر.
برنامة اسکان بشر ملل متحد، 2016، گزارش وضعیت شهرهای جهان، شهرنشینی و توسعة آینده‌های پیشرو، مترجم گلسا همراهی، وزارت راه و شهرسازی
جلالی، علی‌اکبر، 1382، شهر الکترونیک، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
شربت‌دار، موسی، کاهانی، محسن، جوادی، وحید، قهرمانی، علی، طالبیان، حمید، طیرانی‌راد، احسان و الفت گنجی بیدمشک، 1394، مطالعة تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد، هشتمین اجلاس نظام اداری الکترونیکی.
فلامکی، محمد منصور، 1378، فارابی و سیر اندیشة شهروندی در ایران، نشر نقره، تهران.
قنبریان یزدی، علی، 1395، بررسی استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریتی حاکم بر مدیریت شهرهای هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، تهران.
کاظمیان، غلامرضا و زهره میرعابدینی، 1390، «آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری»، نشریة هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، دورة سوم، شمارة 46، صص 27-38.
کیانی، اکبر، فاضل‌نیا، غریب و فرضعلی سالاری، 1391، «مقایسة تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال چهارم، شمارة 2، صص 81-100.
مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل متحد (هابیتات)، 2001، شهرها در فرایند جهانی‌شدن، گزارش جهانی سکونت‌گاه‌های انسانی، ترجمة رضا پورخردمند و همکاران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، چاپ اول، 1388.
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، 1395، شهر هوشمند و الزامات قانونی، کد موضوعی 280.
مولایی، محمدمهدی، دباغچی، سمانه و گلاره شاه‌حسینی، 1395، «تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مؤلفه‌ها و عوامل کلیدی اثرگذار»، فصلنامة نقش‌جهان، دوره 6، شمارة 3، صص 75-93.
Borna, M., 2014, Smart Governance and Its Role In the Realization  of Smart Cities, National Congress  of Smart City, Sepehr Institute  of Higher Education. (In Persian)
United Nations Human Settlements Program, 2016, Reporting the Situation  of Cities in the World, Urbanization and Development of the Future, Glassa Translator Accompaniment. Ministry of Roads and City Planning (In Persian)
Jalali, A. a., 2003, Electronic City, Tehran, Iran University  of Science and Technology Publishing Center. (In Persian)
Sharbatdar, M., Kahani, M., Javadi, V., Ghahremani, A., Talebian, H., Tyrani Rad, E., and Ganji Bidmashkh, O., 2015, A Comparative Study  of Smart Cities  of Amsterdam, Barcelona and NewYork, and an Introduction to the Documentation of the Smart City  of Mashhad, Eighth Meeting of the Electronic Administrative System. (In Persian)
Falamaki, M. M., 1999, Farabi and Citizenship Thought in Iran, Silver Publishing, Tehran. (In Persian)
Ghanbariyan Yazdi, A., 2016, Review  of Management Strategies and Models for Managing Smart Cities, First National Conference on Smart City, Tehran. (In Persian)
Kazemian, Gh., and Mirabadini, Z., 2011, Pathology of Integrated Urban Management in Tehran From the Perspective of Urban Policy Making and Decision Making, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development, Vol. 3, No. 46, PP. 27-38. (In Persian)
Kiani, A., Fazelnia, G., and Salari, F., 2012, Comparative Comparison of the New and Traditional Urban Management Approach in Iran, Two Quarterly Journal  of Urban Ecology Research, Vol. 4, No. 2, PP. 81-100. (In Persian)
United Nations-Habitat, 2001, Cities in the Process of Globalization, Global Report on Human Settlements, Translation by Reza Pourkherdmand and others, Tehran University of Studies and Planning Publisher. (In Persian)
Deputy of Infrastructure and Manufacturing Research, Office: New Communications and Technology Studies, 2016, Smart City and Legal Requirements, Thematic Code 280. (In Persian)
Molaei, M. M., Dabbachchi, S., and Shah Hossaini, G., 2017, Explaining How to Intelligent Cities in the Context of the Components and Key Factors Influencing, Nagshe Jahahan Quarterly, Vol. 6, No. 3, PP. 75-93. (In Persian)
Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Nam, T., Pardo, T. A., Scholl, H. J., and Walker S., 2012, Building Understanding of Smart City initiatives. International Conference on Electronic Government. Springer Publishing
Aoun, C., 2013, the Smart City Cornerstone: Urban Efficiency, Schneider Electric.
Azkuna, I., 2013, Smart City Studies International Study on the Situation   of ICT, Innovation and Knowledge in Cities Published By: the Committee of Digital and KnowledgeBased Cities  of UCLG, Chaired by Iñaki Azkuna, Mayor Of the City  of Bilbao, Bilbao.
Belissent, J., 2011, The Core  of a Smart City Must Be Smart Governance, Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
Caragliu, A., Del Bo, C., and Nijkamp, P., 2013, Smart Cities in Europe, Routledge, London.
Chourabi, H., Walker, S., Mellouli, S., Nam, T., Gil-Garcia, J., Ramon, N., Karine, A., Pardo, T., and Jochen Scholl, H., 2013, Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, Th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, PP. 2289–2297.
Carlitz, R., and Gunn, R., 2002, Online Rulemaking: A Step Towards Egovernance, Governance Information Quarterly, Vol. 19, No. 4, PP. 389–405.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E., Pichler-Milanović, N., 2007, Smart Cities: Ranking  of European Medium-Sized Cities. Project Report, Vienna: Centre  of Regional Science, Retrieved January 31, Fromhttp://www.smart-cities .eu/ download /smart_cities_final_report.pdf
Kramers A., Wangel, J., and Höjer, M., 2016, Governing the Smart Sustainable City the Case of the Stockholm Royal Seaport, International Conference on ICT for Sustainability.
Holzer M., Zheng Y., Manoharan, A., and Shark, A., 2014, Digital Governance in Municipalities Worldwide(Sixth Global E-Governance Survey: A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World, School  of Public Affairs and Administration (SPAA) Rutgers.
Horne, M., and Shirley, T., 2009, Co-Production in Public Services: A New Partnership with Citizens (Discussion Paper). U.K.: Cabinet Office [The Strategic Unit].
Lee, S., Yigitcanlar, T., Han, J., and Leem, Y., 2008, Ubiquitous Urban Infrastructure: Infrastructure Planning and Development in Korea. Innovation: Management, Policy and Practice, Vol. 10, No. 2-3, PP. 282-292.
Meijer, A., and Rodríguez, P., 2013, Governing the Smart City: Scaling-Up the Search for Socio-Techno Synergy EGPA 2013, Edinburgh.
Rakodi، C., 2001, Forget Planning، Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries, Journal  of Jagl, Vol. 3, No. 3, PP. 209-223.
T. M., Vinod Kuma, 2001, Advances in 21st Century Human Settlements, Springer.
Tapscott, D., Williams, A. D., Herman, D., 2007, Government 2.0: Transforming Government and Governance for the Twenty-First Century, Report, New Paradigm.
The City  of NewYork, 2012, NYC Information Technology and Telecommunications: About Doitt. retrieved from http://www.nyc.gov/html/doitt/html/about/about.shtml.
European Commission, and Bartholmes, J., 2014, European Innovation Partnership on Smart Cities and Communication, Paper Presented at the ERRIN and Smart City Stakeholder Platform Brokerage Event.
Yigitcanlar, T., Velibeyoglu, K., and Martinez-Fernandez, C., 2008, Rising Knowledge Cities:The Role  of Urban Knowledge Precincts, Journal  of Knowledge Management, Vol. 12, No. 5, PP. 8–20.