تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه شهر هوشمند به‌عنوان راهبرد جدید توسعة شهری، ابعاد مختلفی دارد. همچنین از مدیریت هوشمند شهر به‌عنوان مهم‌ترین بعد شهر هوشمند یاد می‌شود. هدف از پژوهش توصیفی –تبیینی حاضر ایجاد بینش بیشتر و مشترک در موفقیت مدیریت هوشمند شهر و فرایندهای خاصی است که می‌تواند این هدف را بهبود بخشد. داده‌‌های پژوهش به روش کتابخانه‌ای و میدانی از جمله، ابزار متن‌خوانی، فیش‌برداری، آمارخوانی، استفاده از جدول‌ها، مصاحبه، پرسشنامة پنل خبرگان (دلفی) و نرم‌افزار MicMac استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که با توجه به اولویت‌بندی برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت هوشمند شهر، از میان 33 شاخص مطرح‌شده ابتدا باید شرایط 9 شاخص (از جمله مهیا‌بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تشکیل پایگاه داده، تداوم به‌کارگیری نوآوری در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، مبادلة داده و اطلاعات میان تمام ذی‌نفعان و غیره) مهیا شود. در ادامه با توجه به نتایج پژوهش نوع و سطح رابطه بین مدیریت شهر و شهروندان تعیین شده است. در پایان ضمن ارائة مدل مفهومی-اجرایی برای مدیریت هوشمند، دو پیشنهاد شامل طراحی مجدد روابط مدیریت و بازیگران و همچنین استقرار سیستم مکان‌مبنای تحت وب در راستای کارایی بیشتر مدیریت هوشمند شهر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Hosseini 1
  • Ilia Laali niat 2
  • saeed heidarinia 2
1 Geographic Organization of the Armed Forces, Lecturer at Lorestan University
2 kharazmi of university
چکیده [English]

Today, the smart city is emerging as a new urban development strategy that has different dimensions.Smart city management is considered as the most important smart city dimension.The purpose of the present research is to create more and common insight into smart city management and specific processes that can improve this goal.Regarding the nature of the subject, the prevailing approach to this research is descriptive-explanatory.In this regard, library and field methods including text-editing, phishing, reading, tabling, interviewing, panel questionnaire (Delphi) and Micmac software have been used.The results indicate that according to the prioritization made for successful implementation of smart city management, out of thirty-three indicators, first of all, the conditions of nine (9) indicators (including the availability of software and hardware infrastructure, base formation Data, The continued use of innovation in relevant organizations and institutions, the exchange of data and information among all stakeholders & ...) Then, according to the results of the research, we have determined the type and level of relationship between city management and citizens.. In the end, while presenting a conceptual model-executive for intelligent management, two suggestions have been made in the direction of more efficient city intelligent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban Management
  • " Intelligence
  • " Urban Planning
  • " Future Studies
  • " Elites Panel"
برنا، میلاد، 1392، حکمرانی هوشمند و نقش آن در تحقق شهرهای هوشمند، همایش ملی شهر هوشمند، مؤسسة آموزش عالی سپهر.
برنامة اسکان بشر ملل متحد، 2016، گزارش وضعیت شهرهای جهان، شهرنشینی و توسعة آینده‌های پیشرو، مترجم گلسا همراهی، وزارت راه و شهرسازی
جلالی، علی‌اکبر، 1382، شهر الکترونیک، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
شربت‌دار، موسی، کاهانی، محسن، جوادی، وحید، قهرمانی، علی، طالبیان، حمید، طیرانی‌راد، احسان و الفت گنجی بیدمشک، 1394، مطالعة تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد، هشتمین اجلاس نظام اداری الکترونیکی.
فلامکی، محمد منصور، 1378، فارابی و سیر اندیشة شهروندی در ایران، نشر نقره، تهران.
قنبریان یزدی، علی، 1395، بررسی استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریتی حاکم بر مدیریت شهرهای هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، تهران.
کاظمیان، غلامرضا و زهره میرعابدینی، 1390، «آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شهری»، نشریة هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، دورة سوم، شمارة 46، صص 27-38.
کیانی، اکبر، فاضل‌نیا، غریب و فرضعلی سالاری، 1391، «مقایسة تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال چهارم، شمارة 2، صص 81-100.
مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل متحد (هابیتات)، 2001، شهرها در فرایند جهانی‌شدن، گزارش جهانی سکونت‌گاه‌های انسانی، ترجمة رضا پورخردمند و همکاران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، چاپ اول، 1388.
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، 1395، شهر هوشمند و الزامات قانونی، کد موضوعی 280.
مولایی، محمدمهدی، دباغچی، سمانه و گلاره شاه‌حسینی، 1395، «تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مؤلفه‌ها و عوامل کلیدی اثرگذار»، فصلنامة نقش‌جهان، دوره 6، شمارة 3، صص 75-93.
Borna, M., 2014, Smart Governance and Its Role In the Realization  of Smart Cities, National Congress  of Smart City, Sepehr Institute  of Higher Education. (In Persian)
United Nations Human Settlements Program, 2016, Reporting the Situation  of Cities in the World, Urbanization and Development of the Future, Glassa Translator Accompaniment. Ministry of Roads and City Planning (In Persian)
Jalali, A. a., 2003, Electronic City, Tehran, Iran University  of Science and Technology Publishing Center. (In Persian)
Sharbatdar, M., Kahani, M., Javadi, V., Ghahremani, A., Talebian, H., Tyrani Rad, E., and Ganji Bidmashkh, O., 2015, A Comparative Study  of Smart Cities  of Amsterdam, Barcelona and NewYork, and an Introduction to the Documentation of the Smart City  of Mashhad, Eighth Meeting of the Electronic Administrative System. (In Persian)
Falamaki, M. M., 1999, Farabi and Citizenship Thought in Iran, Silver Publishing, Tehran. (In Persian)
Ghanbariyan Yazdi, A., 2016, Review  of Management Strategies and Models for Managing Smart Cities, First National Conference on Smart City, Tehran. (In Persian)
Kazemian, Gh., and Mirabadini, Z., 2011, Pathology of Integrated Urban Management in Tehran From the Perspective of Urban Policy Making and Decision Making, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development, Vol. 3, No. 46, PP. 27-38. (In Persian)
Kiani, A., Fazelnia, G., and Salari, F., 2012, Comparative Comparison of the New and Traditional Urban Management Approach in Iran, Two Quarterly Journal  of Urban Ecology Research, Vol. 4, No. 2, PP. 81-100. (In Persian)
United Nations-Habitat, 2001, Cities in the Process of Globalization, Global Report on Human Settlements, Translation by Reza Pourkherdmand and others, Tehran University of Studies and Planning Publisher. (In Persian)
Deputy of Infrastructure and Manufacturing Research, Office: New Communications and Technology Studies, 2016, Smart City and Legal Requirements, Thematic Code 280. (In Persian)
Molaei, M. M., Dabbachchi, S., and Shah Hossaini, G., 2017, Explaining How to Intelligent Cities in the Context of the Components and Key Factors Influencing, Nagshe Jahahan Quarterly, Vol. 6, No. 3, PP. 75-93. (In Persian)
Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Nam, T., Pardo, T. A., Scholl, H. J., and Walker S., 2012, Building Understanding of Smart City initiatives. International Conference on Electronic Government. Springer Publishing
Aoun, C., 2013, the Smart City Cornerstone: Urban Efficiency, Schneider Electric.
Azkuna, I., 2013, Smart City Studies International Study on the Situation   of ICT, Innovation and Knowledge in Cities Published By: the Committee of Digital and KnowledgeBased Cities  of UCLG, Chaired by Iñaki Azkuna, Mayor Of the City  of Bilbao, Bilbao.
Belissent, J., 2011, The Core  of a Smart City Must Be Smart Governance, Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
Caragliu, A., Del Bo, C., and Nijkamp, P., 2013, Smart Cities in Europe, Routledge, London.
Chourabi, H., Walker, S., Mellouli, S., Nam, T., Gil-Garcia, J., Ramon, N., Karine, A., Pardo, T., and Jochen Scholl, H., 2013, Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, Th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, PP. 2289–2297.
Carlitz, R., and Gunn, R., 2002, Online Rulemaking: A Step Towards Egovernance, Governance Information Quarterly, Vol. 19, No. 4, PP. 389–405.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E., Pichler-Milanović, N., 2007, Smart Cities: Ranking  of European Medium-Sized Cities. Project Report, Vienna: Centre  of Regional Science, Retrieved January 31, Fromhttp://www.smart-cities .eu/ download /smart_cities_final_report.pdf
Kramers A., Wangel, J., and Höjer, M., 2016, Governing the Smart Sustainable City the Case of the Stockholm Royal Seaport, International Conference on ICT for Sustainability.
Holzer M., Zheng Y., Manoharan, A., and Shark, A., 2014, Digital Governance in Municipalities Worldwide(Sixth Global E-Governance Survey: A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World, School  of Public Affairs and Administration (SPAA) Rutgers.
Horne, M., and Shirley, T., 2009, Co-Production in Public Services: A New Partnership with Citizens (Discussion Paper). U.K.: Cabinet Office [The Strategic Unit].
Lee, S., Yigitcanlar, T., Han, J., and Leem, Y., 2008, Ubiquitous Urban Infrastructure: Infrastructure Planning and Development in Korea. Innovation: Management, Policy and Practice, Vol. 10, No. 2-3, PP. 282-292.
Meijer, A., and Rodríguez, P., 2013, Governing the Smart City: Scaling-Up the Search for Socio-Techno Synergy EGPA 2013, Edinburgh.
Rakodi، C., 2001, Forget Planning، Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries, Journal  of Jagl, Vol. 3, No. 3, PP. 209-223.
T. M., Vinod Kuma, 2001, Advances in 21st Century Human Settlements, Springer.
Tapscott, D., Williams, A. D., Herman, D., 2007, Government 2.0: Transforming Government and Governance for the Twenty-First Century, Report, New Paradigm.
The City  of NewYork, 2012, NYC Information Technology and Telecommunications: About Doitt. retrieved from http://www.nyc.gov/html/doitt/html/about/about.shtml.
European Commission, and Bartholmes, J., 2014, European Innovation Partnership on Smart Cities and Communication, Paper Presented at the ERRIN and Smart City Stakeholder Platform Brokerage Event.
Yigitcanlar, T., Velibeyoglu, K., and Martinez-Fernandez, C., 2008, Rising Knowledge Cities:The Role  of Urban Knowledge Precincts, Journal  of Knowledge Management, Vol. 12, No. 5, PP. 8–20.