تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعة موردی: اقامتگاه‌های گردشگری شهر اصفهان)

نوع مقاله: پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت در همة کشورهایی که از جاذبه‌های گردشگری برخوردارند، رو به افزایش است. امروزه جذب گردشگران به رقابتی فزاینده در میان نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل ‌شده است. شهر اصفهان، یکی از شهرهای کشور در عرصة گردشگری است که نقش منحصربه‌فردی در سیستم اقتصاد گردشگری ایران دارد. براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، سالانه 3 میلیون گردشگر داخلی و 300 هزار گردشگر خارجی از این شهر بازدید می‌کنند. پژوهش تحلیلی کاربردی حاضر به بررسی تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز اقامتی شهر اصفهان پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به‌کمک مشاهده، مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به سازمان‌های مربوط به‌دست آمده است. تجزیه و تحلیل لایه‌های اطلاعاتی در نرم‌افزار ArcGIS و IDRISI Taiga و با استفاده از منطق فازی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش میانگین نزدیک‌ترین همسایه (Moran's) تحلیل وضعیت اقامتگاه‌های گردشگری شهر اصفهان صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد الگوی پراکنش فضایی اقامتگاه‌های گردشگری به‌صورت خوشه‌ای است. پس از استانداردسازی هرکدام از معیارها، از نرم‌افزار IDRISI استفاده شد؛ یعنی با استفاده از منوی MCE و انتخاب گزینة WLC، نقشه‌های محدودیت و نقشه‌های معیار با یکدیگر تلفیق شدند. نتیجة حاصل از این تلفیق، نقشة نهایی است که در آن پهنه‌های مناسب برای احداث اقامتگاه‌های گردشگری جدید در شهر اصفهان شناسایی شد. مکان‌های بهینه برای احداث اقامتگاه‌های گردشگری جدید در اطراف حاشیة رودخانة زاینده‌رود و در مجاورت مراکز تفریحی ازجمله باغ ‌گل‌ها، باغ تجربه، باغ جوان، مجموعه تفریحی ‌ناژوان و صفه، باغ پرندگان، باغ نور، باغ ‌بانوان ‌ناژوان، کوه آتشگاه و منارجنبان و همچنین در قسمت‌هایی از منطقة 3 اصفهان و در مجاورت جاذبه‌های گردشگری از جمله مسجد جامع و بازار، منار سابان و... در کنار سایر معیارهای مورد نیاز مکان‌یابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Heidari 1
  • abolfazl dehghan 2
2 department geography, university of kashan
چکیده [English]

Today, the attraction of tourists has become a growing competition among the institutions involved in the tourism industry. City of Isfahan, as one of the cities of the country, has a unique role in tourism in Iran's tourism economy system. And as an international destination, thousands of domestic and foreign tourists are visited annually. This study studies spatial analysis and location of hotels in city Esfahan.The research method of this study is descriptive-analytic. Theoretical foundations are based on documentary, library and field studies, and referring to relevant organizations and organizations. In this study, geographic information system, IDRISI software and fuzzy logic were used to locate suitable hotels construction sites in Isfahan. Analysis of spatial distribution of hotels in Isfahan: The distribution of hotels in the city of Isfahan is clustered. The city of Isfahan has 57 hotels and 30 guest houses, the statistics show that hotels in Isfahan are not enough for tourists, including tourists.Because about 250,000 tourists arrived last year in Isfahan. in this study, suitable locations for the construction of new hotels were identified in Isfahan. Appropriate locations for the construction of new hotels around the Zayanderud River, adjacent to the recreational centers, golha gardens, garden Tajrobeh, garden Javan, Najvan and Sofe recreational complex, garden parandegan, Garden Nour, Najvan Banovan garden, mountains atashgah and monar jonban, and in parts of Isfahan's 3rd district, and in the vicinity of tourist attractions, the masjed jameh and bazar, and along with other required criteria are located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Urban Tourism
  • hotel
  • Spatial Analysis
  • idrisi
ابراهیم‌زاده، عیسی، رضازاده، معصومه‌حافظ و مرضیه دارائی، 1391، «برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینة تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS، موردشناسی: شهر سمنان»، نشریة جغرافیا و توسعه، شمارة 35، صص 33-48.
انوری، آریا و مینا نساج، 1386، بررسی و تبیین نقش صنعت گردشگری در توسعة فضای شهری، همایش منطقه‌ای جغرافیا، گردشگری و توسعة پایدار، دانشگاه آزاد اسلام‌شهر.
بیرانوند، اسماعیل، 1387، تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری طبیعی شهرستان خرم‌آباد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی، دانشگاه اصفهان.
پورمحمدی، محمدرضا، 1392، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، مرکز پژوهش و توسعة علوم انسانی.
تقدیسی، احمد، تقوایی، مسعود و سیامک پیری، 1392، «ارزیابی و سطح‌بندی دهستان‌های شهرستان دالاهو براساس توان منابع گردشگری در جذب گردشگر»، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، سال بیست‌و‌نهم، شمارة چهارم، صص 197-214.
تقوایی، مسعود، عبداله‌زاده، مهدی، پورعیدی‌وند، لاله و فرزانه افشارپور، 1392، «تحلیلی بر مکان‌یابی بهینة مراکز اقامتی در شهر تبریز با بهره‌گیری از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)»، فصلنامة علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شمارة 43 صص 171-189.
چراغی، مهدی و علی ذولفی، 1396، «مکان‌یابی اماکن تفریحی و اقامتی استان زنجان (مطالعة موردی: محور گردشگری سلطانیه- کتله‌خور)»، مجلة مهندسی جغرافیای سرزمین، دورة دوم، شمارة 2 صص 79-93.
دانش‌پور، فرناز، 1394، مکان‌یابی احداث هتل‌های جدید در شهر اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی استاد امیر گندم‌کار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شیخ‌بهایی اصفهان.
رضوانی، علی‌اصغر، 1389، جغرافیا و صنعت توریسم، دانشگاه پیام‌نور.
شهابی، هیمن، 1388، نقش عوامل ژئومورفیک در مکان‌یابی دفن مواد زائد شهر سقز با استفاده از مدل‌های GIS و فناوری سنجش‌ازدور، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشته ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز.
شیخ‌الاسلامی، علیرضا و رضا حسنوند، 1396، مکان‌یابی کاربری‌های خدمات گردشگری هتل‌ها با استفاده از مدل AHP مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد، کنفرانس پژوهش‌های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، شیراز، دبیرخانة دائمی کنفرانس.
شیخی‌نارانی، طهورا و ناصر حافظی مقدس، 1386، پهنه‌بندی مناطق مستعد دفن پسماندها با کمک GIS (مطالعة موردی: استان قم)، دانشگاه آمل اولین کنفرانس GIS شهری.
طاهری‌بچگان، سیما، هادی‌اصل، فاطمه و پانته‌آ صیقلانی، 1393، «مکان‌یابی سایت‌های گردشگری شهر بندرعباس جهت ایجاد فضای توریستی»، نشریة گردشگری شهری، دورة اول، شمارة 1، صص 113-126.
فاضل‌نژاد، ندا، میرزایی، روح‌اله و رسول حیدری سورشجانی، 1396، «کاربرد روش الکتر در مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماندهای شهری، مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد»، مجلة پژوهش در بهداشت محیط، دورة سوم، شمارة 1، صص 55-66.
کازس، ژرژ و پوتیه فرانسواز، 1382، جهانگردی شهری، ترجمة صلاح‌الدین محلاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
کاظمیان، غلامرضا، حکیم‌الهی، آیدا و محمود ضیایی، 1390، اولویتبندی عوامل مؤثر بر مکان‌گزینی هتل‌ها در شهر تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مدیریت علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
کدیور، علی‌اصغر، وفایی، مهدی و داود کدیور، 1394، امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل AHP، مطالعة موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران، همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعة منطقه‌ای با تأکید بر استان گلستان، مؤسسة آموزش عالی جرجانی گرگان.
موحد، علی، امان‌پور، سعید و کاوه نادری، 1389، «بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه»، نشریة برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شمارة 3، صص 17-36.
مهتابی اوغانی، مرضیه، 1389، کاربرد فرایند تحلیل شبکه و سامانة اطلاعات جغرافیایی برای گزینه‌های دفن مواد زائد شهری، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران.
مهندسین مشاور باوند، 1385-1388، گزارش‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان.
وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود و احمد شاهیوندی، 1390، «تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان با تأکید بر هتل‌ها»، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌دوم، شمارة 4، صص 91-112.
وارثی، حمیدرضا و میثم رضایی، 1391، «تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی، مطالعة موردی: شهر شیراز»، فصلنامة آمایش محیط، شمارة 19، صص 1-26.
 محمدی‌یگانه، بهروز، مهدی‌زاده، عفت، مهدی‌زاده، عصمت و صدیقه هاشمی، 1392، «امکان‌سنجی اماکن تفریحی اقامتی به‌منظور توسعة گردشگری در مناطق روستایی (مطالعة موردی: شهرستان دره‌شهر)»، مجلة جغرافیا و مطالعات محیطی، دورة دوم، شمارة 7، صص 79-94.
Abrahimzadeh, I., Rezazadeh, M., and Daraei, M., 2012, Optimizing Planning and Locating Urban Tourism Facilities and Infrastructure Using GIS Case Study: Semnan City. Geography and Development Iranian Journal, No. 35, PP. 33-48. (In Persian)
Albert, S., Anna, G., Ricard, R., Mar, V., and Modest, F., 2014, Do Implicit Prices for Hotels and Second Homes Show Differences in Tourists’ Valuation for Public Attributes for Each Type of Accommodation Facility, IJHM, Vol. 36, No. 120129.
Anvari, A., and Nassaj, M., 2007, Investigating and Explaining the Role of Tourism Industry in Urban Space Development, Regional Conference on Geography, Tourism and Sustainable Development, Islamic Azad University of Islamshahr. (In Persian)
Ashworth, G., and Tunbridge, J., 1990, The Tourist-Historic City, Belhaven, London.
Barros, C. P., 2005, Measuring Efficiency in the Hotel Sector, Ann. Tour, Res, Vol. 32, No. 2, PP. 456477.
Bav and Consulting Engineers., 2005-2008, Isfahan Detailed Plan Revision Plan Reports.
Biranvand, E., 2008, Spatial Analysis of Natural Tourism Attractions in Khorramabad City, M.Sc. in Rural Geography, University of Isfahan. (In Persian)
Chaves, M., Silveira, R. G., and Cristiane, P., 2012, Analysing Reviews in the Web 2.0: Small and Medium Hotels inPortugal, Tourism Management, Vol. 33, No 5, PP. 1286–87.
Cheraghi, M., and Zolfi, A., 2017, Location of Resorts and Accommodation in Zanjan Province (Case Study: Soltanieh-Kataleh Khor Tourist Center), Journal of Geographical Engineering of Territory, Vol. 2, No. 2, PP. 79-93. (In Persian)
Chu, R. K. S., and Choi, T., 2000, An Importance-Performance Analysis of Hotel Selection Factors in The Hong Kong Hotel Industry: A Comparison of Business and Leisure Travellers, Tourism Management, Vol. 21, No. 4, PP. 363–377. https://doi.org/10.1016/s02615177(99)00070-9.
Daneshpour, F., 2015, Locating New Hotels in Isfahan, Master's Thesis, Supervisor Amir Gandomkar, Faculty of Management, Sheikhbahi University. (In Persian)
Edwards, D., Griffin, T., and Hayllar, B., 2008, Urban Tourism Research: Developing An Agenda. -Ann. Tour, Res, Vol. 35, No. 4, PP. 10311052.
Eun Min P., and Young Ook K., 2012, an analysis of urban hotel location focusing on market segment and local and foreign guest preference, Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium Edited by M. Greene, J. Reyes and A. Castro. Santiago De Chile: PUC.
Fazelnejad, N., Mirzaei, R., and Heidary Soreshjani, R., 2017, Application of Electrode Method in Municipal Landfill Sanitation, Case Study of Khorramabad City, Journal of Research in Environmental Health, Vol. 3, No. 1, PP. 55-66. (In Persian)
Gabrijela, P., Dragisa, S., Miodrag, B., and Darjan, K., 2019, A Multiple-Criteria Decision-Making Model for the Selection of a Hotel Location, L and Use Policy, No. 84, PP. 49–58.
Givi, A. A., Karimi, S., Foroughi, N., Moarab, Y., and Nikzad, V., 2015, Using Fuzzy Logic Analysis in GIS and FAHP Method for Parks Site Selection in Urban Environment (Case Study: Region 7, Tehran Municipality), Current World Environment, Vol. 10, No. 2, P. 432.
Issahaku A., and Francis, E., 2014, Hotel Characteristics and Location Decisions in Kumasi Metropolis, Ghana, Journal Tourism Geographies An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, Vol. 16, No. 4., PP.  653-668.Issahaku, A., and Francis, E. A., 2013, Dimensions of  Hotel Location in the Kumasi Metropolis, Ghana. Tour, Manag. Perspect, No. 8, PP. 18.
Kadivar, A., Vafaei, M., and Kadivar, D., 2015, Feasibility Study of Suitable Areas for Tourism Accommodation Centers Using AHP Model, (Case Study of Golmakan Village of Chenaran County), National Conference on Tourism Science in L and Planning and Regional Development with Emphasis on Golestan Province, Gorgan, Jorchani Institute of Higher Education. (In Persian)
Karski, A., 1990, Urban Tourism: A Key to Urban Regeneration, Planner, No. 6, PP. 1517.
Kauss, G., and François, P., 2003, Urban Tourism, Translated, by: Salaheddin Mahallati, Tehran, Shahid Beheshti University Press. (In Persian)
Kazemian, G., Hakimollahi, A., and Ziaie, M., 2010, Prioritizing the Factors Affecting the Location of Hotels in Tehran, Master's Degree, Management, Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, School of Management and Accounting. (In Persian)
Lee, K. W., 2003, Research of How Location of Hotel May Affect Their Relationships With Guests ‐ Only for the FIT Guests in 5‐Star Hotel in Seoul City.
Lee, K. W., Hong Bumm, K., Hak Seon, K., and Dongsoo, L., 2010, The Determinants of Factors in FIT Guests’ Perception of Hotel Location, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 17, No. 1, PP. 167–74.
Li, H., Qiang, Y., and Rob, L., 2013, Determinants of Customer Satisfaction in the Hotel Industry: An Application of Online Review Analysis, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 18, No. 7, PP. 784–802.
Li, M., Fang, L., Huang, X., and Goh, C., 2015, A Spatial–Temporal Analysis of Hotels in Urban Tourism Destination, International Journal of Hospitality Management, No. 45, PP. 34–43.
Lu, W., and Svetlana, S., 2012, Ecotourism Experiences Reported Online: Classification of Satisfaction Attributes, Tourism Management, Vol. 33, No. 3, PP. 702–12.
Marco Lajara, B., Claver Cortés, E., Úbeda García, M., and Zaragoza Sáez, P. D. C., 2016, Hotel Performance and Agglomeration of Tourist Districts, Regional Studies, Vol. 50, No. 6, PP. 1016–1035.
Mimi, Li, Lei, F., Xiaoting, H., and Carey, G., 2015, A Spatial–Temporal Analysis of Hotels in Urban Tourism Destination, International Journal of Hospitality Management, PP. 34-45.
Mohammadi Yeganeh, B., Mehdizadeh, E., Mehdizadeh, Es. And Hashemi, S., 2013, Feasibility Study of Residential Recreational Areas for Tourism Development in Rural Areas (Case Study: Dare Shahr City), Journal of Geography and Environmental Studies, Vol. 2, No. 7, PP. 79-94. (In Persian)
Movahed, A., Amanpour, S., and Naderi, K., 2009, Urban Tourism Marketing Based on Branding Using AHP Model Case Study, Kermanshah City, Journal of Spatial Planning, Vol. 1, No. 3, PP. 17-36. (In Persian)
Ohghani, M., 2010, Application of Network Analysis Process and GIS for Municipal Landfill Options. Master Thesis, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Pearce, D. G., 1998, Tourism Development in Paris: Public Intervention, Ann. Tour. Res, Vol. 25, No. 2, PP. 457476.
Pourmohammadi, M., 2013, Urban L and Use Planning, Organization for the Study and Development of Humanities Textbooks (Samt), Tehran, Humanities Research and Development Center. (In Persian)
Ren, L., Qiu, H., Wang, P., and Lin, P. M., 2016, Exploring Customer Experience with Budget Hotels: Dimensionality and Satisfaction, International Journal of Hospitality Management, No. 52, PP. 13-23.
Rezvani, A., 2010, Geography and Tourism Industry, Payam Noor University. (In Persian)
Rigall-I-Torrent, R., Fluvià, M., Ballester, R., Saló, A., and Ariza, E., Espinet, J., 2011, The Effects of  Beach Characteristics and Hotel Location with Respect to the Beach on Hotel Prices, Tour, Manag, Vol.  32, No. 5, PP. 11501158.
Samuelson, P.A., 1954, The Pure Theory of  Public Expenditure, Rev, Econ, Stat, Vol. 36, No. 4, PP. 387389.
Seo, J., 2002, An Application of Analytic Hierarchy Process to Select the Hotel Site.
Shahbi, H., 2009, The Role of Geomorphic Factors in Landfill Site Detection in Saqez City Using GIS Models and Remote Sensing Technology. M.Sc., Geomorphology, University of Tabriz. (In Persian)
Shaykh Al-Islami, A., and Hasanvand, R., 2017, Locating Hotel Tourism Services Uses Using AHP Model Case Study of Khorramabad City, Iranian Islamic and Historical Architecture and Urbanism Research Conference, Shiraz, Permanent Secretariat Conference. (In Persian)
Sheikhnarani, H., 2007, Zoning of Hazardous Waste Areas By GIS Qom Province Case Study, University of Amol First Urban GIS Conference. (In Persian)
Sim, J., Mak, B., and Jones, D., 2006, A Model of Customer Satisfaction and Retention for Hotels, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, Vol. 7, No. 3, PP. 1–23.
Susana, C., and António Miguel, M., 2017, Hotel  and Hostel Location in Lisbon: Looking for Their Determinants, An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, Vol. 20, No. 3, PP. 504-523.
Tagdisi, A., Taqawi, M., and Piri, S., 2013, Evaluation and Classification of Dalhou Townships Based on Tourism Resource Capacity in Tourism Attraction, Geographical Research Quarterly Journal, Vol. 29, No. 4, PP. 197-214. (In Persian)
Tahri Bachegan, S., Hadiasel, F., and Seyqalizadeh, P., 2014, Location of Tourist Sites in Bandar Abbas City to Create Tourist Space, Journal of Urban Tourism, Vol. 1, No. 1, PP. 113-126. (In Persian)
Taqawi, M., Abdollahzadeh, M., Pouraiedivand, L., and Afsharpour, F., 2013, An Analysis of the Optimal Location of Residential Centers in Tabriz City Using The AHP Process, Journal of Geogarphic Space, Vol. 13, No. 43, PP. 171-189. (In Persian)
Varesi, H., and Rezai, M., 2012, Spatial Analysis and Location of Residential Centers in Historical Cities, Case Study of Shiraz, Journal of Management System, No. 19, PP. 1-26. (In Persian)
Varesi, H., Taqawai, M., and Shahivandi, A., 2010, An Analysis of the Status of Tourism Infrastructure in Isfahan With Emphasis on Hotels, Journal of Geography and Environmental Planning, Vol. 22, No. 4, PP. 91-112. (In Persian)
Wall, G., and Dudycha, D., 1985, Point Pattern Analyses of Accommodation in Toronto, Annals of Tourism Research. No. 12. PP. 603-618.
Weaver, D. B., 1993, Model of  Urban Tourism for Small Caribbean Islands, Geogr. Rev, Vol. 83, No. 2, PP. 134140.
Yang, Y., Luo, H., and Law, R., 2014, Theoretical, Empirical, and Operational Models in Hotel Location Research, International Journal of Hospitality Management, No. 36, PP. 209–220. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.09.004.
Yang, Y., Tang, J., Luo, H., and Law, R., 2015, Hotel Location Evaluation: A Combination of Machine Learning Tools and Web GIS, International Journal of Hospitality Management, No. 47, PP. 14–24. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.02.008.
Yang, Y., Wong, K. K. F., and Wang, T., 2012, How Do Hotels Choose Their Location? Evidence From Hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, No. 3, PP. 675–685. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.003.
Yang, Y., Zhenxing, M., and Jingyin, T., 2017, Understanding Guest Satisfaction with Urban Hotel Location, Journal of Travel Research, 57(2), PP. 243-259.Yang, Y., Hao, L., and Rob, L., 2014, Theoretical, Empirical, and Operational Models in Hotel Location Research, IJHM, No. 36, PP. 209220.
Yoo, K. M., & Kim, N. J. (2009). Tourism resource development strategies using space syntax. Journal of Tourism Sciences, 33(6), 75-92.
Zhou, L., ShunYe, P., Pearce, L., and Mao Ying, W., 2014, Refreshing Hotel Satisfaction Studies by Reconfiguring Customer Review Data, International Journal of Hospitality Management, No. 38, PP. 1–10.