واکاوی شکل‌گیری سایبرپارک‌ها به‌عنوان فضاهای باز عمومی هوشمند شهری (مطالعة موردی: پروژه‌های پیشگام سایبرپارک)

نوع مقاله: پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت سریع فناوری محرک هوشمندسازی در حوزه‌های مختلف است که به ظهور الگوها و روابط نوینی میان مکان‌ها، انسان‌ها و افزارها منجر شده است. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با وجود چالش‌ها، فرصت‌های فراوانی را با ارائة خدمات گوناگون دیجیتالی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این میان، سایبرپارک‌ها نوعی از فضاهای باز عمومی شهری هوشمند هستند که با هم‌آفرینی و برهم‌کنش‌های دیجیتالی، به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، انتقال دانش و به اشتراک‌گذاری تجارب شکل می‌گیرند. از آنجا که سایبرپارک فضای واقعی و مجازی را با هم ادغام می‌کند، می‌تواند تعادلی میان زندگی دیجیتالی و انسانی برقرار کند؛ بنابراین با توجه به معضلات فعلی شهرها و رهیافت‌های نوین شهری، مطالعة نیازها، اولویت‌ها، الزامات و ملاحظات پیرامون پروژه‌های سایبرپارک ضروری است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، مقایسه و تحلیل پروژه‌های پیشگام سایبرپارک به‌منظور استخراج مدل‌ها، اجزا و فرایندهای شکل‌گیری آن‌هاست تا بتوان به‌ُسوی توسعه و تکامل این فضا گام برداشت. با توجه به اینکه سایبرپارک مفهومی جدید و پیچیده و پروژه‌های آن نیز نوظهور است، در این پژوهش، با استفاده از ویژگی‌های تحلیل محتوایی و راهبرد پژوهشی مطالعات موردی، بررسی موشکافانه و نظام‌مند پژوهش‌ها، اسناد و مدارک مرتبط با این پروژه‌ها، اهداف و روش‌های اجرای سایبرپارک بیان شده است. در روند پژوهش، سه نمونة اصلی پروژة پیشگام سایبرپارک و زیرمجموعه‌ها و اجزای آن‌ها بررسی و تحلیل شده‌اند. همچنین نقش و جایگاه فضاهای باز عمومی، ذی‌اثران و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌همراه روش‌های اجرا و اهداف شکل‌گیری سایبرپارک‌ها در نمونه‌های مطالعاتی بررسی شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین دستاورد سایبرپارک‌ها، تشویق مردم برای مشارکت، تعامل و هم‌افزایی در امور گوناگون جامعه، به‌منظور آفرینش محیط‌زیست شهری باکیفیت و درنتیجه ارتقای کیفیت زندگی در شهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the formation of Cyberparks as the urban smart public open spaces (Case study: the initiative Cyberpark projects)

نویسندگان [English]

  • behnod barmayehvar
  • leila kowkabi
Assistant Professor in Science & Technology of Architecture, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid growth of information and communication technology, mobile connectivity and social media has led to the emergence of new needs, patterns and relationships. They are driving forces in smartification and extremely influencing the way that people experience time and space. Cyber parks are a kind of smart public open spaces that focusing on Technological systems, human and environmental issues. In this context, real-world space is combined to intelligent infrastructure through the co-creation. This cyber-physical system allows users to exchange information, share knowledge, experiences, and transfer technology and innovation as drivers of future growth.
The aim of this research is to compare and analyze the pioneering cyberpark projects in order to extract their goals, models and processes. this research attempts to use the features of qualitative content analysis and systematically research in order to document the cyberpark pioneering projects, their goals and methods of cyberpark implementation.
In the research method, three key examples of the pioneering cyberpark project and their elements have systematically reviewed by comparatively analyzing from different approaches. The pattern and function of public open spaces, stakeholders and ICTs along with the implementation methods and goals of cyberpark development have been explored in the case studies.The research findings indicate that the most important achievement of cyber park as a social networking context is to encourage people to participate and interact in various community affairs in order to create quality, vibrant and intelligent urban environments and thus promote sense of place, social interaction and vitality in public open spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberpark projects
  • Public Open spaces
  • Stakeholders
  • Information and Communication Technologies
  • smart
Almeida, I. A., 2018, Teenagers as Co-Researchers in the Production of Inclusive Public Spaces, Insights from a Living Lab in Lisbon.

Arvanitidis, P., Kenna, T., & Maksymiuk, G., 2019, Public space engagement and ICT usage by university students: An exploratory study in three countries. In CyberParks–The Interface between People, Places and Technology (pp. 87-108). Springer, Cham.

Batagan, L., 2011, Smart Cities and Sustainability Models, Informatica Economic, Vol. 15, No. 3, PP. 80-87.

Castells, M., 2001, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford Press.

Castells, M., and Cardoso, G., 2005, The Network Sociey: From Knowledge to Policy. Washington D. C. Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.

Colldahl, C., Frey, S., & Kelemen, J. E., 2013, Smart Cities:StrategicSustainableDevelopment foran Urban World, Institute of Technology Karlskrona, Sweden.

COST, 2015, CyberParks Project, Fostering Knowledge about the Relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces Supported by Strategies to Improve Their Use and Attractiveness, www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/ TU1306, [Access date: 01.02.2015].

Costa Echaniz, O., 2014, What Is the Role of Sustainable Consumption in the Smart Sustainable Cites’ Projects Across Europe? Master of Science Thesis, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Costa, C. S., and Šuklje E., 2019, The Rationale of Cyberparks and the Potential of Mediated Public Open Spaces, In CyberParks–The Interface Between People, Places and Technology (pp. 3-13), Vol. 11380. Springer.

Costa, C. S., Bovelet, J., Dolata, K., & Menezes, M., 2018. Building a theory on co-creating a Cyberpark Lessons learnt from the COST Action CyberParks and the Flussbad Project, Berlin. Beyond Mirrors: research pathways (CeiED 2013-2017), PP. 165-174.

Costa, C. S., Erjavec, I. Š., & Mathey, J., 2008, Green Spaces – A Key Resource for Urban Sustainability, The Green Keys Approach for Developing Green Spaces, Urbani Izziv, Letnik, Vol. 19, No. 2, PP. 199-211.

Cresswell, T., 2014, Place: An Introduction, Blackwell: Wiley.

Dulsich, L., 2016, Smart City Projects and Energy Transition, A Comparative Case Study of the Smart City Projects in Amsterdam and Cologne, Radboud University, Nijmegen.

Erjavec, I. S., and Ruchinskaya, T., 2019, A Spotlight of Co-Creation and Inclusiveness of Public Open Spaces, In Cyberparks, 209-224.

Femenia Serra, F., and Neuhofer, B., 2018, Smart Tourism Experiences: Conceptualisation, Key Dimensions and Research Agenda, Journal of Regional Research, Vol. 42, PP. 129-150.

Frantzeskaki, N., 2016, Resilient Europe, A Concept for Co-Creating Cities of the Future, University Rotterdam, Netherlands.

Girardi, P., & Temporelli, A. (2017). Smartainability: a methodology for assessing the sustainability of the smart city. Energy Procedia, Vol. 111, No. 1, PP. 810-816.

Katzeff, C., Wangel, J., 2015, Social Practices, Households, and Design in the Smart Grid, in ICT Innovations for Sustainability, Springer, PP. 351-365.

Kim, B. H., Oh, S. Y., 2014, A Study on the SMART Education System Based on Cloud and N-Screen, Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society Vol 15, No. 1, PP. 137-143.

Klichowski, M., 2017, Learning in Cyberparks, A Theoretical and Empirical Study, Series Interdisciplinary Research, Adam Mickiewicz University Press, No. 49, P. 66.

Klichowski, M., 2018, Learning in Cyberparks: Evidence From EEG Experiment Supported by TUD COST Action TU1306.

Klichowski, M., Bonanno, P., Jaskulska, S., Smaniotto Costa, C., de Lange, M., & Klauser, F. R., 2015, Cyberparks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, American Journal of Educational Research, Vol. 3, No. 12A, PP. 1-10.

Kramers, A., Höjer, M., Lövehagen, N., & Wangel, J., 2014, Smart Sustainable Cities–Exploring ICT Solutions for Reduced Energy Use in Cities, Environmental Modeling and Software, Vol. 56, PP. 52-62.

Mayer Schonberger, V., and Cukier, K., 2013, Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Thing, Harcourt Publishing.

Menezes, M., and Mateus, D., 2018, Walking As Tactile Method Urban Planning and Design – In: Cyberparks, PP. 65-74.

Menezes, M., Arvanitidis, P., Costa, C. S., & Weinstein, Z., 2019, Teenagers’ Perception of Public Spaces and Their Practices In ICTs Uses. In CyberParks–The Interface between People, Places and Technology (pp. 109-119). Springer, Cham.

Menezes, M., Arvanitidis, P., Kenna, T., & Ivanova-Radovanova, P., 2019, People - Space - Technology: An Ethnographic Approach, In CyberParks–The Interface between People, Places and Technology (pp. 76-86). Springer, Cham.

Molin, J., Fors, H., & Faehnle, M. E., 2016, Citizen Participation for better urban green spaces: Policy Brief. NBforest. Info: Facts & Reviews: Policy brief.

Montserrat Pallares, B. et al. 2019, Challenging Methods and Results Obtained From User-Generated Content in Barcelona’s Public Open Spaces, In: Cyberparks, PP. 120–136.

Mora, L., Deakin, M., Aina, Y. A., & Appio, F. P., 2019, Smart city development: ICT innovation for urban sustainability. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals: Sustainable Cities and Communities. Cham: Springer.

Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F., 2014, Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylized Facts, Cities, Vol. 38, PP. 25-36.

Osaba, E., Pierdicca, R., Duarte, T., Bahillo, A., & Mateus, D., 2019, Using ICTs for the Improvement of Public Open Spaces: The Opportunity Offered by CyberParks Digital Tools. In CyberParks–The Interface between People, Places and Technology (pp. 278-293). Springer, Cham.

PMBOK Guide, 2017, The Project Management Institute (PMI), Sixth Edition.

Report for Living Lab in Gent, 2019, The Report of the Living Lab.

Report for Living Lab in Lisbon, 2018, The Report of the Living Lab.

Report for Living Lab in Vilnius, 2018, The Report of the Living Lab.

Rivera, M. B., Eriksson, E., & Wangel, J., 2015, ICT practices in smart sustainable cities-In the intersection of technological solutions and practices of everyday life. In EnviroInfo and ICT for Sustainability. Atlantis Press.

Sajid Khan, M. S., Woo, M., Nam, K., & Chathoth, P. K., 2017, Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai, Sustainability, Vol. 9, No. 12, P. 2279.

Siemens, G., 2005, Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technolgy and Distance Learning, Vol. 2, No. 1, PP. 3-10.

Skarzauskiene A., Maciuliene M., Ivanova-Radovanova P. (2019) Modelling Co-creation Ecosystem for Public Open Spaces. In: Smaniotto Costa C. et al. (eds) CyberParks – The Interface Between People, Places and Technology. Lecture Notes in Computer Science, Vol 11380. Springer, Cham

Smaniotto Costa, C., Menezes, M., & Šuklje Erjavec, I., 2015, How Can Information and Communication Technologies be Used to Better Understand the Way People Use Public Spaces. Planeamento Cultural Urbano em Áreas Metropolitanas, PP. 161-172.

Ssekatawa, D., 2016, Towards More Socially Inclusive Smart Sustainable Cities, A Study of Smart City Districts in the Greater Copenhagen Region, Lund, Sweden.

Thomas, S., 2014, Cyberparks Will Be Intelligent Spaces Embedded with Sensors and Computers, retrieved from http://theconversation.com/cyberparks-will-be-intelligent -spaces-embedded-with -sensors-and-computers-26837.

UNHabitat, 2018, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations.

United Nations, 2017, New Urban Agenda. A/RES/71/256. United Nations. http://habitat3.org/wp-content/uploads/nua-english.pdf.accessed 10 december 2017.

Yigitcanlar, T., and Kamruzzaman, Md., 2018, Does Smart City Policy Lead to Sustainability of Cities? Land Use Policy, Vol. 73, PP. 49-58.