مقایسۀ ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محله‌هایی با بافت فرسوده و غیررسمی شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، مفهوم بازآفرینی شهری و بازآفرینی شهری پایدار به یکی از مهم‌ترین روش‌های ساماندهی بافت‌های فرسودة شهری و مناطقی با بافت غیررسمی تبدیل شده است. این مفاهیم در کشور ما نیز مدنظر قرار دارند. بافت‌های فرسوده و غیررسمی در دو دهة گذشته به یکی از چالش‌های مدیریت شهری مریوان تبدیل شده است. از سوی دیگر، مقایسة پتانسیل دو بافت فرسوده و غیررسمی برای بازآفرینی، یکی از موضوعات مهمی به‌شمار می‌آید که کمتر بررسی شده است. پژوهش حاضر به‌منظور مقایسة ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محله‌های دارای بافت فرسوده و غیررسمی شهری در شهر مریوان استان کردستان انجام شده است. این پژوهش، کاربردی، پیمایشی و توصیفی-تحلیلی است. جامعة آماری آن نیز شامل همة ساکنان محله‌های بافت فرسوده و غیررسمی شهر مریوان بود که از این دو گروه، محله‌های چهارباغ و لیلاخی بافت فرسوده و تپة ‌موسک و نوبهار بافت غیررسمی بودند که برای بررسی انتخاب شدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه ساکنان محله‌های هدف، بهبود شرایط اجتماعی اولین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار، رونق اقتصادی دومین شاخص دارای ظرفیت بازآفرینی، ارتقای کالبدی سومین شاخص دارای پتانسیل و بهبود وضعیت زیست‌محیطی چهارمین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار هستند. ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در خرده‌مقیاس‌های شرایط اجتماعی-فرهنگی، رونق اقتصادی، بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت کالبدی در بافت فرسوده در حد بالا و زیاد است. ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در این خرده‌مقیاس‌ها نیز در بافت غیررسمی در حد متوسط است. در مجموع شاخص‌ها، ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیررسمی است که باید مدنظر مجریان بازآفرینی شهری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of urban regeneration Capacity in Urban rusty texture and Urban informal settlements, Case Study: Marivan City

نویسندگان [English]

  • farzad veisi 1
  • eskandar moradi 1
  • arman divani 2
1 geography group of P.N.U
2 geography group of P.N.U
چکیده [English]

The present study aims to compare the capacity of sustainable regeneration in urban areas with a rusty texture and informal texture in Marivan city of Kurdistan province in 2016 implemented. The research method is applied in terms of its purpose and in terms of implementing and information collecting is descriptive-analytic. The statistical population of this research includes all residents in the rusty and informal texture areas of Marivan city, from these two groups, Chaharbagh and Lyanhikh from the worn texture, Musc and Hop of Musc and Nowbahar from the informal tissue were randomly selected. The statistical analysis of this research showed From the perspective of residents of the neighborhoods aimed at improving social conditions as the first indicator in sustainable urban regeneration, the economic prosperity as the second indicator in regeneration; physical enhancement as the third indicator in regenerating and improving the ecological status has been raised as the fourth indicator in regeneration.
Sustainable urban regeneration capacity is high in the subscales of socio-cultural conditions, economic prosperity, environmental status and the improvement of physical quality in the worn out tissue. The sustainability of urban regeneration capacity in these subscales in the informal context is moderate. Sustainable urban regeneration capacity is high in the rusty texture and in the informal texture is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable urban regeneration
  • capacity comparison
  • rusty texture
  • informal texture
  • marivan city
امینی، میلاد، صارمی، محمدرضا و محمدباقر قالیباف، 1397، جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسودة شهری، مطالعة موردی: منطقة 12 شهر تهران، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، سال سی‌وسوم، شمارة 3، صص 202- 217.
ایزدی، محمد سعید، 1389، بازآفرینی حفاظت مدار یا بازآفرینی از طریق حفاظت، نشریة علمی پژوهشی صفه، دوره 20، شماره 51، صص 25- 38.
آئینی، محمد.، 1388، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و نابسامان شهری، چالش‌ها، فرصت‌ها و پیشنهاد استراتژی‌های مناسب مداخله با استفاده از تکنیک سوات، همایش سیاست‌های توسعة مسکن در ایران، جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، تهران.
بحرینی، حسین، 1386، شهرسازی و توسعة پایدار، رهیافت شمارة 17، شورای پژوهش‌های علمی کشور، تهران.
بحرینی، سید حسین، ایزدی، محمدسعید و مهرانوش مفیدی، 1392، رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)، فصلنامة مطالعات شهری، سال سوم، شمارة 17، صص 17-29.
بهزادفر، مصطفی، نقره‌کار، عبدالحمید و سید کمیل صالحی، 1397، ارزیابی شاخص‌های توانمندسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلان‌شهر تهران، نمونة موردی محلة میان‌آباد اسلام‌شهر، فصلنامة علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، سال شانزدهم، شمارة 57، صص 97-114.
پوراحمد، احمد، کشاورز، مهناز، علی‌اکبری، اسماعیل و فرامرز هادوی، 1396، بازآفرینی پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری، مورد مطالعه، منطقة 10 تهران، فصلنامة آمایش محیط، دورة دهم، شمارة 37، صص 167-194.
توانا، مصطفی و احمد عابدینی، 1394، بازآفرینی بافت فرسودة شهر با رویکرد توسعة پایدار و مشارکت مردمی (نمونة مورد مطالعه: محلة سیروس)، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران.
جنگجو، شهرام، 1384، مجموعه مباحث کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، نشر بهین‌نگار، تهران.
حاتمی‌نژاد، حسین، پوراحمد، احمد و مرتضی نصرتی هشی، 1398، آینده‌پژوهی در بافت فرسودة شهری، مطالعة موردی: ناحیة 1، منطقة 9 شهر تهران، فصلنامة اطلاعات جغرافیایی سپهر، دورة بیست‌و‌هشتم، شمارة 109، صص 38-55.
حاجی‌پور، خلیل، 1386، مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دورة زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز هزارة سوم)، فصلنامة شهرشناسی اندیشة ایران‌شهر، سال دوم، شمارة 9-10، صص 21-42.
حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی، 1388، مرمت شهری، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
حناچی، پیروز و سمیه فدایی‌نژاد، 1393، تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت‌های فرهنگی-تاریخی، نشریة هنرهای زیبا، شمارة 46، صص 15-26.
رابرتز، ماریون، 2010، طراحی شهری و تجدید حیات شهری، ترجمة بهرام معلمی، فصلنامة هفت‌شهر، شمارة 4، صص 18- 35.
رحیمی، لیلا و طیبه عزیزی، 1396، بررسی ارتباط بین کیفیت کالبدی مسکن و شاخص امنیت تصرف در مناطق حاشیه‌نشین، موردشناسی: منطقة وکیل‌آباد شهر ارومیه، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، شمارة 25، صص 203- 222.
سجادزاده، حسن، ایزدی، محمدسعید و محمدرضا حقی، 1395، راهبردهای ارتقای کیفیت محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی بر مبنای نظرات ساکنان، نمونة مطالعه: محلة حصار در شهر همدان، محیط‌شناسی، دورة چهل‌و‌دوم، شمارة 1، صص 96-8.
شیعه، اسماعیل، حبیبی، کیومرث و حامد کمالی‌نسب، 1390، فرایند شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، نمونة موردی: محلة سهرابیه کرج، مسکن و محیط روستا، دورة سی‌ام، شمارة 133، صص 39-48.
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 1394، شیوه‌نامة تعیین محله‌ها و محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و راهکارهای اجرایی آن، وزارت راه و شهرسازی، تهران.
صرافی، مظفر، 1387، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در پرتو حکمروایی خوب شهری، نشریة شهر، شمارة 23-24، صص 1-4.
صرافی، مظفر و علیرضا محمدی، 1384، شکل‌گیری و گسترش اسکان غیررسمی، علل، چالش‌ها و راهبردها، مطالعة موردی: محلة ترانس در شهر زنجان، نشریة علوم زمین، شمارة 11، صص 59-79.
عظیمی، آزاده، زیویار، پروانه و فرجی ملائی، امین ، 1393، برنامه‌ریزی و مدیریت نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسودة شهری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام‌خمینی (ره)، چاپ، اول.
عندلیب، فتانه، 1389، مجموعه‌ها، مراکز تاریخی و سیر تحول جنبش حفاظت و صیانت از آثار معماری، فصلنامة شهرسازی و معماری آبادی، سال چهاردهم، شمارة 45. صص 61-78.
فرجی ملائی، امین، 1389، انواع روش‌های مداخله در بهسازی و نوسازی شهری، ماهنامة اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، شمارة 54، صص 34- 46.
 فری، هیلدر براند، 2013، طراحی شهری به‌سوی یک شکل پایدارتر شهر، ترجمة سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
کشاورز، مهناز، 1389، سنجش و ارزیابی رویکرد توسعة پایدار و امکان کاربست آن در بازآفرینی بافت‌های فرسودة شهری (مطالعة موردی، شهر خرم‌آباد)، رسالة دکتری به راهنمایی دکتر احمد پوراحمد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
لطفی، سهند، 1390، بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن‌مایه‌های فرهنگی و کنش بازآفرینی، نشریة هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شمارة 45 صص 47-60.
مرکز آمار ایران، 1397، نتایج تفصیلی آمارگیری 1395، مرکز آمار ایران، تهران.
مشکینی، ابوالفضل، طاهری، کبری و مهدی خداداد، 1397، نقش گروه‌های قومی در هویت‌یابی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعة موردی: شهر ساوه)، مجلة علوم جغرافیایی، شمارة 82، صص 214-228.
معینی‌فر، فاطمه، 1392، ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسودة شهری با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونة موردی: محلة مهدی‌آباد قصرالدشت شیراز)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه شهرسازی دانشگاه شیراز، به راهنمایی دکتر علیرضا پاکشیر و مهسا شعله.
مفیدی، مهرانوش، 1393، رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)، پایان‌نامة دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
منوچهری، دانیال، 1394، بررسی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های نابسامان شهرستان مریوان در سال 1394-1395، پایان‌نامة رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی.
نژادابراهیمی، احد و نژداغی، نسترن، 1397، تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری اجتماع‌محور مبتنی بر آموزش در بافت‌های تاریخی، دانش شهرسازی، دورة دوم، شمارة 3، صص 21-34.
نصیری هنده خاله، اسماعیل و مرضیه سالاری‌نیا، 1396، تحلیل عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت‌های فرسودة شهری، مطالعة موردی محلة 20 منطقة 17 شهر تهران، فصلنامة علمی-پژوهشی جغرافیایی سرزمین، سال چهاردهم، شمارة 55، صص 135-148.
ویسی، فرزاد، 1396، مقایسة تحلیلی الگوی سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعة موردی: شهر مریوان، جغرافیا و توسعه، شمارة 46، صص 207- 224.
هال، پیتر، 1992، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ترجمة جلال تبریزی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران.
Amini, M., Saremi, M. R., and Ghalibaf, M. B., 2018, The Position of Urban Governance in the Regeneration Process of Urban Decay Texture, Case Study: District 12 of Tehran, Geographical Research Quarterly, Vol. 33, No. 3, PP. 217-220. (In Persian)
Andalib, F., 2010, Urban Heritage Complex Center, and the Movement of Protection of Architecture Work, Abadi Journal, Vol. 14, No. 45, PP. 61-78. (In Persian)
Azimi, A., Ziviar, P., and Faraji Molaei, A., 2014, Planning and Management of Renovation and Improvement of Urban Decay Textures, Azad University of Yadegaram Imam Khomeini Branch Publications, First Publish. (In Persian)
Bahraini, H., 2007, Urban Development and Sustainable Development, APProach No. 17, National Research Council of Iran, Tehran. (In Persian)
Bahraini, H., Izadi, M. S, and Mofidi, M., Urban Renewal APProaches and Policies, From Reconstruction to Sustainable and Urban Regeneration Urban Studies Quarterly, Vol. 3, No. 9, PP. 17-29. (In Persian)
Behzadfar, M., Naghkarkar, A., and Salehi, K., 2018, Evaluation of Empowerment Indicators in Informal Settlements with Asset-Based APProach in Tehran Metropolis, Case Study (Mid-Neighborhood of Islamshahr), Geography (Association For International Research and Research Quarterly) Geography of Iran, New Age, Vol. 16, No. 57, PP. 97-114. (In Persian)
Bevilacqua, C., and Jusy, C., 2013, The Role Community in Urban Regeneration: Mixed Use Area APProach in Usa Procceding REAL CORP 2013, Tagungsb and 20- 23 May 2013, Rome, Italy.
Colantinio, A., and Dixon, T., 2011, Urban Regeneration and Social Sustainability, Best Practice of European Cities, Chichister, Wiley- Blackwell.
Dubovyk, O., Sliuzas, R., and Flacke, J., 2011, Spatio-Temporal Modelling of Informal Settlement Development in Sancaktepe District, Istanbul, Turkey, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 66, No. 2, PP. 235-246.
Ebrahimi, A., and Nejdaghi, Nastaran 2018, Developing a Conceptual Framework for Community-Based Education-Based Urban Recreation in Historical Contexts, Urban Development Knowledge, Vol. 2, No. 3, PP. 21-34. (In Persian)
Faraji Molaei, A., 2010, Various Methods of Intervention in Urban Improvement and Renovation, Journal of Informatics, Educational, Research Councils, No. 54. (In Persian)
Ferry, H., 2013, To Move Towards a More Sustainable Form of City.: Translate, Seyed Hossein Bahraini. Vol. 1, University of Tehran Press, Tehran. (In Persian)
Furlan, R., and Faggion, L., 2017, Urban Regeneration of GCC Cities: Preserving the Urban Fabric’s Cultural Heritage and Social Complexity, Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences, Vol. 1, No. 1. PP. 14-18.
Gotham, K. F., 2010, “Urban Theory” Encyclopedia of Urban Studies, SAGE Publication, California, PP. 39- 43.
Habibi, M., and Maghsoudi, M., 2009, Urban Restoration, Fourth Edition, University of Tehran Press, Tehran. (In Persian)
Hajipour, K., 2007, Introduction to the Evolution of Urban Restoration APProaches From the First World War to the Beginning of the Third Millennium. Iranshahr Andisheh, A Quarterly Journal of Urban Studies, Vol. 2, No. 9 and 10. (In Persian)
Hall, P., 1992, Urban and Regional Planning, Translated By Jalal Tabrizi, Urban Planning and Processing Company Publications. (In Persian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Hall, P., 2012, Urban and Regional Planning, Hardmondsworth/ London, Penguin, 2004, 1982; Newton Abbott, David and Charles, 2004; London, Routledge, 2004, 2010.
Hanachi, P., and Fadaee Nejad, S., 2014, Developing a Conceptual Framework for Conservation and Integration in Cultural-Historical Contexts, Journal of Fine Arts, Vol. 46, PP. 15-26. (In Persian)
Hatami Nejad, H., Pour Ahmad, A., and Nosrati Hashi, M., 2019, Forecasting in Urban Decay Texture, Case Study: Area One, District 9, Tehran, Sepehr Geographical Information, Vol. 28, No. 109, PP. 38- 55. (In Persian)
Hopkins, C., Benjamin, C., and Carter, A., 2011, Regeneration - Some Legal and Practical Issues BURA, London, PP. 12-24.
Huchzermeyer, M., 2009, Enumeration As a Gressroot Tool Towards Security Informal Settlements, Case Study: Sohrabyh Karaj Neighborhoods, Villages. Housing and Environment, Vol. 30, No. 133, PP. 39-48.
Iran Statistical Center, 2018, Detailed Results of the Census 2016, Tehran, Iran Statistics Center. (In Persian)
Izadie, M. S., 2010, Protective Regenerative or Regenerative Through Protect, Scientific and Research Journal of S of Feh, PP. 25-38. (In Persian)
Keshavarz, M., 2010, Assessment and Evaluation of Sustainable Development APProach and Its APPlicability in the Reconstruction of Decayed Urban Textures (Case Study, Khorramabad City), Doctoral Dissertation, University of Tehran. University of Tehran: Faculty of Geography. (In Persian)
Korkmaz, C., and Balaban, O., 2020, Sustainability of Urban Regeneration in Turkey: Assessing the Performance of the North Ankara Urban Regeneration Project, Habitat International, Vol. 95, 102081.
Lotfi, S., 2011, Cultural Urban Basis: A Reflection on Cultural Themes and the Act of Recreation, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development Vol. 45, PP. 47-60. (In Persian)
Madartakhasosi Company of Iranian Urban Development, 2015, Neighborhood Style Sheets and Areas of Urban Regeneration Target and Implementation Strategies, Ministry of Urban and Road Development. (In Persian)
Manouchehri, D., 2015, Assessment of Quality of Life in the Troubled Settlements of Marivan City in 2015, Final Master's Degree in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili. (In Persian)
Meshkini, A., Taheri, K., and Khodad, M., 2018, The Role of Ethnic Groups in Identifying Informal Settlements Case Study: Saveh City, Journal of Geographical Sciences, No. 82, PP. 214-228. (In Persian)
Moeinifar, F., 2013, Evaluation of Urban Redevelopment and Renovation Plans with a Participatory Planning APProach. (Case Study: Mehdiabad Qasrashtasht-Shiraz Neighborhood), Msc in Urban Planning, Shiraz University, Supervisor, Alireza Pakshir, and Mahsa Sholeh, Advisor, Khalil Hajipour. (In Persian)
Mofidi, M., 2014, APProaches to Urban Renewal Policies (From Reconstruction to Sustainable Urban Recreation) Phd Thesis, College of Fine Arts, University of Tehran. (In Persian)
Mohammad, A., 2009, Urban Regeneration of Rusty and Unsuitable Texture, Challenges and Potentials and Intervention Strategy, Department of Ministry of Education and Science, Housing and Urban Planning Ministery. (In Persian)
Nasiri Hendeh Khaleh, E., and SalariNia, M., 2017, Analysis of Factors Affecting the Reconstruction of Rusty Urban Textures, Case Study of 20th District, District 17, Tehran, Journal of Geographical Survey, Vol. 14, No. 55, PP. 135-148. (In Persian)
Parkinson, M., 2014, The Thatcher Government’s Urban Policy, 1979-1989, Town Planning Review, Vol. 60, PP. 410-440.
Pour Ahmad, A., Keshavarz, M., AliAkbari, E., and Hadavi, F., 2017, Sustainable Regeneration of Inefficient Urban Tissues, Case Study, Tehran District 10, Environmental Statistics Quarterly, Vol. 10, No. 37, PP. 167-194. (In Persian)
Rahimi, L., and Azizi, T., 2017, Investigating the Relationship Between Physical Quality of Housing and Occupational Safety Index in Marginal Areas, Case Study, Vakilabad District of Urmia, Geography and Urban-Regional Planning, Vol. 25, PP. 222- 203. (In Persian)
Roberts, M., and GREED, C., 2010, Introducing Urban Design: Interventions and Responses, London: Longman, PP. 112-151
Roberts, P., and Sykes, H., 2000, Urban Regeneration: Handbook, Londan, Sage Publications.
Rubber, M., 2010, Urban Design and Urban Restoration, Transaltore: Moalemi, Bahram, Quarterly of Haft Shahr, No 4, PP. 18-35. (In Persian)
Sajjadzadeh, H., Izadi, M. S., and Haghi, M. R., 2016, Environmental Quality Improvement Strategies of Informal Settlements Based on Residents Views, Study Sample: Hesar Neighborhood in Hamadan, Environmental Studies, Vol. 42, No. 1, PP. 8-96. (In Persian)
Sarrafi, M., 2008, Organizing Informal Settlements of the Country in the Light of Good Urban Governance, Haft Shahr Publication, No. 23 and 24, PP. 1-4. (In Persian)
Sarrafi, M., and Mohammadi, A., 2005, Formation and Development of Informal Settlement, Causes, Challenges and Strategies, Case Study: Trans Neighborhood in Zanjan, Journal of Geosciences, Vol. 11, PP. 59-79. (In Persian)
Shahram, J., 2005, The Essentials of Urban Planning and Design, Tehran, Behin Negar Press, (In Persian)
Shaw, K., and Butler, T., 2020, Urban Regeneration, International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), PP. 97-103.
Shia, E., and Habibi, K., and Kamali Nasab, H., 2011, Process of Forming and Expanding Informal Settlements Case Study - Sohrabieh Neighborhood of Karaj, Housing and Rural Environment, Spring 2011, Vol. 30, No. 133, PP. 39-48. (In Persian)
Tavana, M., and Abedini, A., 2015, Regeneration of the Worn-Out Texture of the City with Sustainable Development Approach and Public Participation (Case Study: Sirus Neighborhood), Second National Conference on Sustainable Urban Architecture and Landscape, Tehran. (In Persian)
Weisi, F.,2017, Analytical Comparison of the Pattern of Informal Settlements Case Study: Marivan City, Geography and Development, Vol. 46, PP. 207-222. (In Persian)