دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-236 

پژوهشی - کاربردی

2. ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری شهری جزیرۀ کیش

صفحه 1-22

10.22059/jurbangeo.2019.260659.927

احمد پور احمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ سعید زنگنه شهرکی؛ شیوا پورقربان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 671-905 پاییز 1399، صفحه 469-669 تابستان 1399، صفحه 237-467 بهار 1399، صفحه 1-236