تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه کوثر بجنورد

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده

توزیع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به‌دلیل جاماندن توسعة شهر از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالش‌های مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. با بررسی میزان نابرابری‌ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی‌عدالتی در سطح شهر می‌توان پی برد که کدام‌یک از خدمات در وضعیت نامناسب‌تری هستند و بی‌عدالتی‌ها بیشتر در کدام بخش و محلة شهری تمرکز یافته است؛ از این‌رو مدیریت شهری می‌تواند با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری‌های فضایی را کاهش دهد و با ارتقای کیفیت زندگی، توسعة پایدار شهری را تضمین کند. بدین‌منظور در پژوهش حاضر به مسئلة توزیع خدمات عمومی با تأکید بر عدالت اجتماعی توجه شده است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که داده‌های آن به‌صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. سپس با استفاده از روش‌های تحلیل خوشه‌ای، تکنیک ویکور فازی و آزمون‌های آمار استنباطی میزان برخورداری از خدمات عمومی به تفکیک محله و بافت‌های شهری تحلیل شده است. براساس نتایج، شهر بجنورد با کمبود شدید مراکز خدمات عمومی روبه‌روست. همچنین این کمبود به‌صورت ناعادلانه در محله‌های شهری مشاهده می‌شود و شاهد بروز نابرابری و بی‌عدالتی میان محله‌ها هستیم. این نابرابری‌ها به‌صورت مرکز پیرامونی است و هرچه از بخش مرکزی شهر به سمت حاشیه‌ها حرکت می‌کنیم، به محرومیت محله‌ها افزوده می‌شود. درواقع توسعة شتابان این شهر در سال‌های اخیر و برخی مشکلات ساختاری مربوط به نظام برنامه‌ریزی شهری سبب ناکارآمدی در تخصیص خدمات میان‌محله‌ای شده است؛ به‌طوری‌که تمرکز و تجمع امکانات در محله‌های مرکزی شهر سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای ساکنان این محله‌ها شده و دسترسی به خدمات عمومی برای ساکنان محله‌های محروم و حاشیه‌ای دشوارتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial distribution of public services in terms of spatial justice approach (Case study: Bojnourd)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi 1
  • Ali akbar Shamsipour 2
1 teacher at Kosar University of Bojnord
2 Islamic Azad University-Shirvan Branch
چکیده [English]

One of the most important consequences of rapid urbanization and the physical development of cities in recent decades in Iran has been the disruption of the distribution system of urban services, hence, the inequality in the provision thereof. Therefore, the most important mission of urban managers and planners in this field is to try to realize the goal of “equal opportunities” in providing access to urban services for all urban strata and eliminate the conflicts in providing educational and healthcare services and the like. The present study is a developmental applied research in terms of its objectives and a descriptive-analytic research in terms of its methods. A thorough literature review was conducted for data collection via library resources. In fact, some of the data needed for this study were collected from library resources or the reports provided by organizations involved in urban management. Each public service is assessed in terms of the frequency and distribution of different elements of public services in different neighborhoods of the city. The results of the study indicate a severe shortage of public services at the neighborhood level in Bojnourd city such that in some neighborhoods, there is no such thing as a health center, a park or a school. The results indicate that neighborhoods development coefficients range from a minimum of 2.3 to a maximum of 0.25 such that the neighborhood 7-4 ranks first (featuring the highest development coefficient) whereas the neighborhood 10-1 ranks 41st among the neighborhoods of Bojnourd city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial justice
  • public services
  • Bojnourd
  • Fuzzy VIKOR
امیری، مقصود، 1386، «تصمیم‌گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی»، فصلنامة مطالعات مدیریت صنعتی، شمارة 16، صص 167-188.
پوراحمد، احمد، حاتمی‌نژاد، حسین، زیاری، کرامت‌الله، فرجی سبک‌بار، حسنعلی و ابوذر وفایی، 1393، «بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)»، آمایش سرزمین، دورة ششم، شمارة 2، صص 179-208.
پورطاهری، مهدی، 1389، کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در جغرافیا، انتشارات سمت، تهران.
پورمحمدی، محمدرضا، حکمت‌نیا، حسن و محمدعلی صفرلویی، 1393، «بررسی و تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در مناطق شهری ارومیه»، دوفصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دورة پنجم، شمارة 1، صص 57-70.
توکلی‌نیا، جمیله، مسلمی، آرمان، فیروزی، ابراهیم و سارا بندانی، 1394، «تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایة عدالت فضایی، (مطالعة موردی: شهر اردبیل)»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دورة سوم، شمارة 3، صص 285-308.
حاتمی‌نژاد، حسین، فرهودی، رحمت‌الله و محمودپور جابری، مرتضی، 1387، «تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری، مورد مطالعه: شهر اسفراین)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 65، صص 71-85.
حکمت‌نیا، حسن، گیوه‌چی، سعید، حیدری نوشهر، نیر و مهری حیدری نوشهر، 1390، «تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‌ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعة موردی: شهر اردکان)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 77، صص 165-179.
حیدری‌چیانه، رحیم، علیزاده زنوزی، شاهین و داوود عیوض‌لو، 1393، «تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور»، مطالعات برنامه‌ریزی شهری، شمارة 7، صص 11-28.
خلج‌امیری، سهیلا، 1393، تحلیل تأثیر پراکنده‌رویی بر عدالت فضایی از جنبة دسترسی به خدمات شهری، مطالعة موردی نواحی شهر قزوین، پایان‌نامة کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا.
داداش‌پور، هاشم و فرامرز رستمی، 1390ب، « بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی؛ مطالعة موردی: شهر یاسوج)»، جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، شمارة 16، صص 171-198.
رحیمی، حبیب‌اله و فاطمه طرف، 1397، «بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در مادة اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریة عدالت توزیعی جان رالز»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، شمارة 25، صص 59-88.
رستمی، فرامرز، 1389، بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی، مطالعة موردی شهر یاسوج، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌مدرس.
رضایی‌نیا، حسن، 1391، عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی: تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی (نمونة موردی: منطقة 9 شهرداری تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
پوراحمد، احمد، رضایی‌نیا، حسن، حسینی، علی و سهیلا اندیشه، 1395، «تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی درون‌شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (مطالعة موردی: محله‌های مسکونی منطقة 9 تهران)»، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، مقاله در دست انتشار.
رهنما، محمدرحیم و جواد ذبیحی، 1390، «تحلیل توزیع تسهیلات عمومی در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچة دسترسی در مشهد»، جغرافیا و توسعه، شمارة 23، صص 5-26.
زیاری، کرامت‌اله، مهدیان بهنمیری، معصومه و علی مهدی، 1392، «بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارة 28، صص 217-242.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی، 1396.
شمس‌الدینی، علی و محمدرضا امیری فهلیانی، 1394، «رتبه‌بندی مکانی خدمات عمومی و کمبود آن‌ها در سطح شهرها (مطالعة موردی: شهر نورآباد ممسنی)»، اقتصاد و مدیریت شهری، شمارة 12، صص 119-136.
صالحی امیری، رضا، 1387، «بررسی مفهومی عدالت اجتماعی»، از مجموعه مقالات کتاب عدالت اجتماعی، تهران، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
طبیبیان، منوچهر، 1386، «مقایسة تطبیقی دیدگاه‌های جان رالز و دیوید هاروی در فلسفة عدالت»، مجلة شهرنگار، شمارة 48.
عمتی، رمضان و غلامعلی رئیسی، ۱۳۸۴، رتبه‌بندی عملکردها در مهندسی ارزش فازی، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه تربیت مدرس، https://www.civilica.com/paper-iiec04-iiec04_022.html
کیانی، اکبر و علی‌اکبر کاظمی، 1394، «تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدل‌های خودهم‌بستگی فضایی در نرم‌افزار Geo DA و Arc GIS»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارة 22، صص 1-14.
محتشمی، علی و محمد میری‌اصل، 1396، «ارائة مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی جهت اولویت‌بندی و انتخاب استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات»، فصلنامة مدیریت توسعه و تحول، شمارة 28، صص 63-70.
مرکز آمار ایران، 1395، قابل‌دسترسی از طریق سایت:‌ https://www.amar.org.ir/
مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس، 1389، طرح توسعة شهر بجنورد، جلد دوم، بررسی و شناخت شهر، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی.
وارثی، حمیدرضا، بیک‌محمدی، حسن و محمود اکبری، 1390، «تحلیل فضایی و برنامه‌ریزی نارسایی‌های مراکز خدمات شهری یاسوج»، تحقیقات جغرافیایی، شمارة 100، صص 71-88.
وارثی، حمیدرضا، زنگی‌آبادی، علی و حسین یغفوری، 1387، «بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد: زاهدان»، جغرافیا و توسعه، شمارة 11، صص 139-156.
هاروی، دیوید، 1376، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمة فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی‌زاده، چاپ نخست، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران.
Amer, Sh., 2007, Towards Spatial Justice in Urban Health Services Planning: A Spatial Analytic GIS-Based Approach Using Dar Es Salaam, Tanzania As a Case Study, Doctoral Thesis, Utrecht University
Amiri, M., 2010, Group decision making to select machine tools by using fuzzy VIKOR method, Industrial Management Studies, Vol. 6, No. 16, PP. 167-188. (In Persian)
Athari, K.., 2008, the typology of social housing, The 13th Conference on Housing Development Policy in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)
Bolary, J. C., Pedrazzini, Y., Rabinovich, A., Catenazzi, A., and Plen, C. G., 2005, Urban Environment, Spatial Fragmentation and Social Segration in Latin America: Where Does Innovation Lie? Habitat International, No. 29, PP. 627-645.
Cho, Ch., 2003, Study on Effects of Resident-Perceived Neighborhood Boundaries on Public Services: Accessibility and Its Relation to Utilization: Using Geographic Information System Focusing on the Case of Public Parks In Austin, Texas A and M University, Texas.
Dadashpoor, H., Rostami, F., and Alizadeh, B., 2016, Is Inequality in the Distribution of Urban Facilities Inequitable? Exploring a Method for Identifying Spatial Inequity in an Iranian City, Cities, No. 52, PP. 159-172. (In Persian)
Dadashpour, H and Rostami, F., 2011a., Measuring social justice integral to urban public services based on population distribution, accessibility and efficiency in Yasuj cit,. Urban and Regional Studies, Vol. 3, No. 10, PP. 1-22. (In Persian)
Dadashpour, H., and Rostami, F., 2011b, an analysis of the distribution of urban public services from the perspective of spatial justice (Case study: Yasuj city), Geography and Regional Development, Vol. 16, PP. 171-198. (In Persian)
Fredriksson, et al., 2016, Location-Allocation of Public Services- Citizen Access, Transparency and Measurement, A Method and Evidence From Brazil and Sweden, Socio-Economic Planning Sciences, 1-12. Article in Press.
Harvey, D., 2003, Social justice and the city, Translators: Haeri, M., Hesamiyan, F., Monadizadeh, B., urban planning and processing company. Tehran. (In Persian)
Hataminejad, H., Farhudi, R., and Mohamoudpour Jaberi, M., 2008, an analysis of social inequality in gaining access to urban services. (Case study: Esfarayen city), Studies in Human Geography, Vol. 40, No. 65, PP. 71-85. (In Persian)
Heidari Chianeh, R., Alizadeh Zenouzi, Sh., and Eyvazlou, D., 2014, an analysis of population distribution and accessibility to urban services in the city of Marand based on a justice-oriented approach,  Studies in Urban Planning, Vol. 2, No. 7, PP. 11-28. (In Persian)
Hekmatnia, H., Givehchi, S., Heidari Nowshahr, N., and Heidari Nowshahr; M., 2011, a spatial analysis of urban public services using the data standardization method: Numerical taxonomy and the feature factor model (Case study: Ardakan city), Studies in Human Geography, Vol. 43,  No. 77, PP. 165-179. (In Persian)
Hosni, Z., 2014, the role and status of Mehr housing in the physical development of Damavand city, (Master's thesis in Urban and Regional Planning), Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
Khalafkhani, M., 2008, Civil institutions as social capital and social justice. Social Justice, Tehran: Institute for Strategic Research, Expediency Council, Cultural and Social Research Group. (In Persian)
Khalaj Amiri, S., 2014, an analysis of the impact of dispersive development on spatial justice in terms of Residential to urban services (Case study: Urban areas of Qazvin), Master’s thesis in Urban and Regional Planning, Tehran: Faculty of Fine Arts, University of Tehran. (In Persian)
Kiani, A., and Kazemi, A., 2016, an analysis of the distribution of public services in Shiraz city via the spatial autocorrelation model in Geo DA and Arc GIS, Urban Planning and Research, Vol. 6, No. 22, PP. 1-14. (In Persian)
Kinman, E. L., 1999, Evaluating Health Services Equity at a Primary Care Clinic in Chilimarca, Bolivia Social Science and Medicine, Vol. 49, No. 5, PP. 39-58.
Kunzmann, K. R., 1998, Planning for Spatial Equity in Europe, International Planning Studies, Vol. 1, No. 3, PP. 91-108.
Li, H., and Yali, L., 2016, Neighborhood Socioeconomic Disadvantage and Urban Public Green Spaces Availability: A Localized Modeling Approach to Inform Land Use Policy, Land Use Policy, No. 57, PP. 470-478.
Liao, C. H., Chang, H. S., and Tsou, K. W., 2009, Explore the Spatial Equity of Urban Public Facility Allocation Based on Sustainable Development Viewpoint, 14th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, 22–25 April 2009, Spain: Sitges.
Management and Planning Organisation of Iran, (2019). Bojnourd.
Marsusi, N., 2003, Spatial analysis of social justice in Tehran (Case study: Tehran Municipality), Doctoral dissertation in Geography and Urban Planning, Tehran: Tarbiat Modares University. (In Persian)
Mc Lafferty, S., 2016, Urban Structure and Geographical Access to Public Services, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 72, No. 3, PP. 347-354.
Miller, D., 1999, Principles of Social Justice, Harvard University Press.
Mina Bassett, S., 2013, The Role of Spatial Justice in the Regeneration of Urban Spaces: Groningen, The Netherlands, Network of European-United States Regional and Urban Studies (NEURUS) Program and Master of Urban Planning Capstone Project, University of Illinois at Urbana-Champaign
Mohtashmi, A., Miri-asl, M., Proposing a Hybrid Model of Fuzzy Multi Attribute Decision Making for Prioritizing and Selecting Maintenance Strategies, Journal of Development Evolution Management, Vol. 1396, No. 28, PP. 63-70. (In Persian)
Mozaffari, Gh., 2016, explaining the patterns of financing for the sustainable development of Tehran metropolis with an emphasis on Bank Shahr, Doctoral dissertation in Geography and Urban Planning, Shakesh Pajouh Research Institute. (In Persian)
Naqsh-e-Jahan Pars Consulting Engineers, 2010, Development Plan of Bojnourd, Vol. 2, Analysis of and Inferences from the Surveys. Housing and Urban Development Organization of North Khorasan Province. (In Persian)
Naqsh-e-Jahan Pars Consulting Engineers, 2010, Development Plan of Bojnourd, Vol. 3, Analysis of and Inferences from the Surveys. Housing and Urban Development Organization of North Khorasan Province. (In Persian)
Nemati, R., Reesi, Gh., 2005, Ranking performance in engineering of fuzzy value, Fourth National Conference on Industrial Engineering, https://www.civilica.com/Paper-IIEC04-IIEC04_022.html. (In Persian)
Omer, I., 2005, Evaluating Accessibility Using House-Level Data: A Spatial Equity Perspective, Computers, Environment and Urban Systems, No. 30, PP. 254–274.
Opricovic, S., and Tzeng, G. H., 2007, Extended VIKOR Method in Comparison with Outranking Methods, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No. 178, PP. 514-529.
Ouyang, W., Wang, B., Tian, Li., and Niu, X., 2016, Spatial Deprivation of Urban Public Services in Migrant Enclaves Under the Context of a Rapidly Urbanizing China: An Evaluation Based on Suburban Shanghai, Cities, Article in Press.
Pourahmad, A., Hataminejad, H., Ziari, K., Faraji S., Hassan-A., and Vafaei, A., 2014, an investigation and evaluation of urban land use in terms of social justice (Case study: Kashan), Regional Spatial Planning (Amayesh-e Sarzamin), Vol. 6, No. 2, PP. 179-208. (In Persian)
Pourmohammadi, M., Safarloee, M., Hekmatniya, H., 2014, the Spatial Study and Analysis of Social Inequalities in Urban Zones of Uremia, Biannual journal of urban ecology research, Vol. 5, No. 9, PP. 57-70.  (In Persian)
Pourtaheri, M., 2017, Application of multi-criteria decision making methods in geography, SAMT press, Vol. 6. (In Persian)
Rahimi, H., and Torof, F., 2018, Features of Justice in the First Article of the Iranian Civil Liability Act in Comparison with of John Rawls's Distributive Justice Theory, Private Law Research, Vol. 7, No. 25, PP. 59-88. (In Persian)
Rahnama, M., and Zabihi, J., 2011, an analysis of the distribution of public facilities in line with spatial justice via the integrated access model in Mashhad, Geography and Development, Vol. 9, No. 23, PP. 5-26. (In Persian)
Rezaeinia, H., 2012, Social justice and spatial inequality: an analysis of accessibility to leisure spaces (Case study: District 9 of Tehran Municipality), Master’s thesis in Geography and Urban Planning, Tehran: Faculty of Geography, University of Tehran. (In Persian)
Pourahmad, A., Rezaeinia, H., Hosseini, A., and Andisheh, S., 2016, an analysis of the accessibility to intra-urban leisure spaces via the network analysis method (Case study: Residential neighborhoods in district 9 of Tehran), Environmental Science and Technology, in press. (In Persian)
Rostami, F., 2011, Investigating and analyzing the distribution of urban public services from the perspective of spatial justice, Master’s thesis in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Salehi Amiri, R., 2008, a conceptual analysis of social justice, Social Justice, Tehran: Institute for Strategic Research. (In Persian)
Shamsoddini, A., and Amiri Fahliyani, M., 2015, the ranking of public services and their deficiency in cities (Case study: Nurabad Mamasani city), Economics and Urban Management, Vol. 12, PP. 119-136. (In Persian)
Smith, D., 1994, Geography and Social Justice, Blackwell, Oxford, UK and Cambridge, USA.
Soja, E., 2009, The City and Spatial Justice, Paper Prepared For Presentation at the Conference Spatial Justice, Nanterre, Paris, March 12-14, 2008.
Srichuae, S., Nitivattananon, V., Perera, R., 2016, Aging Society in Bangkok and the Factors Affecting Mobility of Elderly in Urban Public Spaces and Transportation Facilities, IATSS Research, Vol. 40, No. 1, PP. 26–34.
Statistical Center of Iran, 2011, a report on the results of general population and housing census in 2011, population and households of North Khorasan province down to the level of villages. Statistical Center of Iran: Available at http://www.amar.org.ir. (In Persian)
Tabibian, M., 2008, Comparative comparison of urban views of John Rawls and David Harvey in the philosophy of justice, Shahrnegar Bimonthly, Vol. 48, PP. 7-22. (In Persian)
Talen, E., and Anselin, L., 1998, Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds,Environment and Planning, Vol. 30, No. 1, PP. 595-613.
Tavakolinia, J., Moslemi, A., Firouzi, E., and Bandani, S., 2015, an analysis of population distribution and distribution of urban services based on spatial justice. (Case study: Ardabil city), Research in Urban Planning Geography, Vol. 3, No. 3, PP. 285-308. (In Persian)
Tsou, K., Hung, Y., and Chang, Y., 2005, An Accessibility-Based Integrated Measure of Relative Spatial Equity in Urban Public Facilities, Cities, Vol. 22, No. 6, PP. 424–435.
Varesi, H., Zangi Abadi, A., and Yaghfouri, H., 2008, a comparative study on the distribution of urban public services in terms of social justice. (Case study: Zahedan), Geography and Development, Vol. 26, No. 11, PP. 139-156. (In Persian)
Wu, H., Tzeng, G. H., and Chen, Y. H., 2009, A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard, Expert Systems with Applications, No. 36, PP. 10135–10147.
You, H., 2016, Characterizing the Inequalities in Urban Public Green Space Provision in Shenzhen, China, Habitat International, No. 56, PP. 176-180.
Ziari, K., Mehdian Behnamiri, M., and Mehdi, A., 2013, Evaluating spatial justice in the utilization of urban public services based on population distribution and accessibility in Babolsar, Applied Research in Geosciences, Vol 30, No. 28, PP. 217-242. (In Persian)