شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی پدیده‌ای است که به‌دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی-اجتماعی، مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت‌های لجام‌گسیخته در بیشتر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار شده است. با توجه به حجم و روند روبه‌افزایش این‌گونه سکونتگاه‌ها، رهیافت‌های مختلفی برای حل مسئلة حاشیه‌نشینی ارائه شده است. یکی از این رهیافت‌ها توانمندسازی، یعنی پذیرفتن حقوق شهروندی این ساکنان و حرکت به‌سوی مشارکت مردمی است. هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل‌کننده توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان است. ابزار پژوهش پرسشنامة محقق‌ساخته با 10 پرسش عمومی و 45 پرسش تخصصی است که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به مقدار کلی 852/0 تأیید شده است. جامعة آماری پژوهش ساکنان محلة عاشق‌آباد (18060 نفر) بودند و حجم نمونه 157 نفر بود. برای تحلیل داده‌ها از قابلیت‌های آماری در نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتیجة کاربرد آزمون t در سطح اطمینان 95 درصد و با سطح معناداری کمتر از 05/0 اثربخشی همة متغیرهای مورد بررسی را تأیید می‌کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد دستیابی به توانمندسازی ساکنان این محله، با بهبود شاخص‌های اثرگذار در پنج بعد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی آموزشی، زیست‌محیطی و اقتصادی با وزن‌های کوواریانسی 82/0، 78/0، 73/0، 56/0 و 53/0 میسر است و بیشترین اثربخشی در بعد کالبدی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of facilitating factors for the empowerment of Marginalized Neighborhoods of Isfahan (Case Study: Asheghabad Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • sedigheh kiani salmi 1
  • Mohsen Shaterian 2
  • Hamed safari 3
1 assistant professor
2 Department of geography
3 M.A student of geography and urban planning, University of Kashan
چکیده [English]

Marginalization and unofficial housing is a phenomenon that has followed structural changes and emerging socioeconomic problems such as rapid urbanization and unstable migration in most countries, especially in third world countries. Given the increasing volume and trend of such settlements, different approaches have been proposed to solve the problem of marginalization.One of these approaches is to empower citizens to accept citizenship rights and move towards public participation. The overall objective of this research is to identify the factors that facilitate the empowerment of suburbs in Isfahan.
The research tool was a researcher-made questionnaire with 10 general and 45 specialized questions whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test at 0.852. The statistical population of the study was inhabitants of Asheghabad neighborhood with a sample size of 157. Data were analyzed using SPSS software and structural equation modeling in AMOS software.The result of applying t-test at 95% confidence level with a significance level less than 0.05 confirms the effectiveness of all the variables studied. The results also show that achieving empowerment of the residents of Asheghabad neighborhood by improving effective indicators in five physical, social, cultural, environmental and economic dimensions with covariance weights of 0.82, 0.78, 0.73, 0.56, 0.53 that the highest efficacy was observed in the physical dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Marginalization
  • Informal Settlement
  • Asheghabad
احمدیان، محمدعلی، 1382، «حاشیه‌نشینی، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها»، اندیشة حوزه، جلد اول، شمارة 43 و 44، صص 91-110.
ابراهیم‌زاده، عیسی، بریمانی، فرامرز و یوسف نصیری، 1383، «حاشیه‌نشینی ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن (مورد: کریم‌آباد زاهدان)»، مجلة جغرافیا و توسعه، دورة دوم، شمارة 32، صص 121-146.
انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1396، آمارنامة شهر اصفهان، چاپ اول، فصل دوم، صص 55-95.
انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1394، آمارنامة شهر اصفهان، چاپ اول، آذرماه 1395، فصل دوم، صص 9-6.
بسحاق، محمدرضا، 1394، مدل‌سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران.
برمر، سمیه، علی محمدیان، معصومه، سجادی، سید علیرضا، پوستچی، حسین، حسینی، سید مصطفی و مهدی یاسری، 1397، «آشنایی با مدل‌سازی معادلات ساختاری تعمیم‌یافته و کاربرد آن در پژوهش‌های بهداشتی»، مجلة دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره شانزدهم، شمارة اول، صص 51-62.
بختیاری، تقی، هاشمی، حمید و سید عباس سعیدی، 1392، «بررسی تأثیر حاشیه‌نشینی بر جرائم اجتماعی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)»، فصلنامة پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال پنجم، شمارة 2، صص 139-163.
پیمانی، ضیاءالدین، 1380، حقوق اختصاصی جرائم علیه امنیت، چاپ پنجم، جلد اول، نشر میزان، تهران.
پورافکاری، نصرالله و عسکر قنبری، 1391، «سازوکار توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت سازمان‌های ورزشی»، مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایران، سال چهارم، شمارة 3، صص 25-38.
تقوایی، مسعود، حسینی‌خواه، حسین و جبار علیزاده اصل، 1394، «استراتژی توسعة شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری (مطالعة موردی: اکبرآباد یزد)»، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شمارة 16، صص 129-147.
توکلی‌نیا، جمیله، صالحی، مونا و فرانک سعیدی‌فرد، 1392، توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی بر پایة توسعة اجتماعات محلی، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی.
حیدری سورشجانی، رسول، 1396، «مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده‌های گردشگری مصنوعی (مورد مطالعه پارک و دریاچة چیتگر تهران)»، فصلنامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شمارة 11، صص 149-168.
حیدری نوشهر، مژگان و اصغر نظریان، 1390، «بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه‌نشینی و بازتاب‌های آن، با تأکید بر کاربری خدمات شهری (مورد: شهر یزد)»، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، سال هشتم، شمارة 31، صص 31-49.
حاتمی‌نژاد، حسین، 1382، «اسکان غیررسمی در جهان»، ماهنامة شهرداری‌ها، سال پنجم، شمارة 50، صص 47-59.
حیدری سورشجانی، رسول و محسن شاطریان، 1396، درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهری، جلد اول، نشر سخنوران، تهران.
جمشیدی، علیرضا، 1392، «اسکان غیررسمی، اولویت‌بندی چالش‌های کرمانشاه»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌و‌پنجم، شمارة 4، صص 221-242.
شاطریان، محسن و امیر اشنویی، 1392، «عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهر کاشان»، فصلنامة انجمن جغرافیایی ایران، سال یازدهم، شمارة 36، صص 159-280.
شکور، علی، شمس‌الدینی، علی، حافظ رضازاده، معصومه و سارا پاکزاد، 1393، «بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت‌های فرسودة شهری (مطالعة موردی: محله‌های باربند و فاز 1 زمین شهری فیروزآباد)»، فصلنامة آمایش محیط، شمارة 27، صص 79-102.
شفقی، سیروس، 1381، جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
شماعی، علی، ملکان، جواد و پریسا صادقی، 1393، «راهبردهای توانمندسازی حاشیه‌نشینان با استفاده از تکنیک QSPM (مطالعة موردی: شهرک شهدای سنقر)»، فصلنامة اطلاعات جغرافیایی سپهر، دورة بیست‌و‌سوم، شمارة 90، صص 25-40.
رضایی، میثم، بلاغی، رسول، شمس‌الدینی، علی، شاعر، فاطمه و سعید ماندنی، 1395، «ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها (مطالعة موردی: محلات حاشیه‌نشین شیراز)»، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، سال سیزدهم، شمارة 52، صص 57-75.
ربانی، رسول، 1381، جامعه‌شناسی شهری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران.
ریاحی، وحید،، 1389، «بررسی مخاطرات زیست‌محیطی اسکان غیررسمی پیرامون کلان‌شهر تهران؛ مطالعة موردی اسلام‌شهر»، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دورة سیزدهم، شمارة 16، صص 83-104.
رفیعیان، مجتبی، خدائی، زهرا و هاشم داداش‌پور، 1392، «ظرفیت‌سازی اجتماعات محلی به‌مثابة رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی»، فصلنامة جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دورة اول، شمارة 2، صص 133-161.
رضازاده، راضیه، محمدی آیدغمیش، فاطمه و رفیعیان، مجتبی، 1391، «توسعة اجتماع محلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکتی در رویکرد دارایی‌مبنا (مطالعة موردی: محلة امامزاده حسن، منطقة 17 تهران)»، دورة شانزدهم، شمارة 2، صص 37-55.
زاهدانی، زاهد، 1369، حاشیه‌نشینی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
زاهدی، محمدجواد، 1388، نقش سازمان‌های غیر دواتی در توسعة پایدار، نشر مازیار، تهران.
زنگی‌آبادی، علی و امید مبارکی، 1391، «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حاشیه‌نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن؛ مطالعة موردی: محلات احمدآباد، کوی بهشتی، خلیل‌آباد»، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌سوم، شمارة 1، صص 67-80.
سعیدی رضوانی، نوید و رؤیا معارف‌دوست، 1389، بررسی راهکار توانمندسازی در بهبود کالبد سکونتگاه غیررسمی شهرک حجت مشهد، دومین همایش ملی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد خمینی‌شهر.
شکویی، حسین، 1380، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، تهران.
فربد، ابراهیم، 1393، مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک Amos 22، نشر مهرگان قلم، تهران.
فرید، یدالله، 1368، جغرافیا و شهرشناسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تبریز.
فنی، زهره، 1389، «اقتصاد غیررسمی زمین و اسکان غیررسمی؛ مورد: نسیم‌شهر شهرستان رباط‌کریم»، پژوهش‌های دانش زمین، سال اول، شمارة 3، صص 41-59.
فتح‌زاده، حیدر و سید سعید زاهد زاهدانی، 1394، «برنامه‌ریزی راهبردی، به‌منظور توانمندسازی محلات حاشیه‌نشین، محلات حاشیه‌نشین سیلاب، احمدآباد و یانوق درة سی تبریز»، دوفصلنامة پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال چهارم، شمارة 6، صص 61-88.
قرخلو، مهدی و عبدالنبی شریفی، 1383، «پیدایش تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی اقتصادی حاشیه‌نشینی (مورد: محلة عین 2 اهواز)»، نشریة پژوهش‌های جغرافیایی، دورة سی‌و‌ششم، شمارة 50، صص 87-101.
صابری‌فر، رستم، 1395، «بررسی تحلیلی حاشیه‌نشینی در شهر بیرجند؛ مورد: منطقة کارگران»، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، شمارة 92، صص 29-51.
صالحی‌امیری، سید رضا، 1390، توانمندسازی منابع انسانی، انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران.
صرافی، مظفر، 1381، «مسئلة حاشیه‌نشینی شهری»، مجلة هفت‌شهر، سال سوم، شمارة 8، صص 6-15.
کریمی‌ثانی، وجیهه، رهنما، محمدرحیم و امیدعلی خوارزمی، 1394، «مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی شهر الکترونیک در سبزوار»، شهر پایدار، دورة دوم، شمارة 1، صص 1-23.
کیخا، بتول و حامد مرادی سیاسر، 1394، «واکاوی وقوع جرائم اجتماعی از منظر حاشیه‌نشینی»، فصلنامة انتظام اجتماعی، سال هفتم، شمارة 3، صص 107-129.
فتایی، مهری، سیدی، فرانک، فتایی، پریسا و پریسا کیانی هرچگانی، 1393، «تأثیر برنامه‌های توانمندسازی با رویکرد اجتماع‌محور بر افزایش سرمایة اجتماعی ساکنان شهر خرم‌آباد»، فصلنامة مددکاری اجتماعی، دورة سوم، شمارة 2، صص 3-11.
میره، محمد، 1384، بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر قم، مورد: شیخ‌آباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی دکتر رحمت‌الله فرهودی، دانشگاه تهران.
لطفی، حیدر، 1389، «بحران حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در مدیریت کلان‌شهرها و رهیافت‌های جهانی»، فصلنامة جغرافیای انسانی، سال دوم، شمارة 2، صص 135-145.
لهاسایی، عبدلعلی، 1368، نظریات مهاجرت، جلد اول، انتشارات نوید، شیراز.
علوی، موسی، 1392، «مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش‌های مرتبط با آموزش علوم سلامت: معرفی روش و کاربرد آن»، مجلة آموزش در علوم‌پزشکی، دورة ششم، شمارة 16، صص 519-530.
عبدی، عطاءالله، کرمی، تاج‌الدین و حمید مستجابی، 1396، «تبیین مفهومی پیامدهای حاشیه‌نشینی شهری و مسئلة تعلق مکانی»، پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال نهم، شمارة 4، صص 166-200.
مجیدی، علی، مقدم، یحیی، 1387، «تأثیر توانمندسازی بر خلاقیت کارکنان ناجا»، فصلنامة دانش انتظامی، شمارة 37، صص 10-18.
مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1393، اطلس جامع گیتاشناسی، نشر مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
معاونت برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان، 1394، اطلس کلان‌شهر اصفهان، نشر نواندیشان، اصفهان.
مشهدی‌زاده دهاقانی، ناصر و فرامرز رستمی، 1395، «ساماندهی و توانمندسازی محلات نابسامان با رویکرد ارزش‌گرایی»، مجلة هفت‌شهر، شمارة 54، صص 52-71.
مسعود، محمد و امیرمحمد معزی، 1391، «رویکرد دارایی‌مبنا، رهیافتی نوین در ساماندهی بافت‌های فرسوده و تاریخی»، مجلة مرمت، آثار و بافت تاریخی، فرهنگی، سال دوم، شمارة سوم، صص 63-77.
نصر اصفهانی، رضا، صفاری، بابک و سارا غفاریان، 1394، «بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان (مطالعة موردی: شهر اصفهان)»، فصلنامة اقتصاد شهری، سال اول، شمارة 1، صص 1-16.
نظریان، اصغر، سادین، حسین، زال‌نژاد، کاوه، استقامتی، مهناز و مهدی ولیانی، 1395، «بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار در سال 1388»، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال سوم، شمارة 3، صص 115-135.
یاسوری، مجید، 1390، «نقش سازمان‌های غیردولتی (NGO) در توانمندسازی زنان و جوانان روستایی (نمونه: روستای اردوغش)»، چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، شمارة 17، صص 44-60.
 
Abdi, A., Karami, T., and Mostajabi, H., 2017, "Conceptual explanation of the consequences of urban marginalization and the issue of spatial belonging", Social Disciplinary Research, Year Vol. 9, No. 4, PP. 166-200.  (In Persian)
Ahmadian, M.A., 2003, "Marginalization, Roots and Solutions", AndiShe Hoze, Vol. 1, No. 43 and 44, PP. 91-110. (In Persian)
Alavi, M., 2013, "Structural Equation Modeling in Health Science Education Research: Introducing the Method and Its Application", Journal of Medical Science Education, Vol. 6, No. 16, PP. 519-530.  (In Persian)
Alijani B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle East, Geography Research Quarterly, Vol. 6, PP. 24-48.
Ansell, N., 2005, Migrant Childrens Prespectives on Life Informal Accommodation, Mag Environment and Planning, Vol. 37, PP. 423-440.
B.W. W., G. S. S., F.A.O. (Fred) Otieno, 2011, A Review of Physical And Socio-Economic Characteristics and Intervention Approaches of Informal Settlements, Habitat International, Vol. 35, No. 2, PP. 238-245.
Bakhtiari, T., Hashemi, H. and Saeedi, S. A., 2013, "Study of the effect of marginalization on social crimes (Case study: Mashhad city)", Quarterly Journal of Social Discipline Research, Fifth Year, No. 2, PP. 139-163.  (In Persian)
Balard, R., 2012, Contemporary Social Movements in South Africa, Mag African Affairs, Vol. 10, No.8, PP. 615-634.
Boshaq, M. R., 2015, Modeling structural equations in the humanities, Sociologists Publications, Tehran.  (In Persian)
Bremer, S., Ali Mohammadian, M., Sajjadi, S. A., Poustachi, H., Hosseini, S. M. and Yaseri, M., 2018, "Introduction to Generalized Structural Equation Modeling and its Application in Health Research", Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, Vol. 16, No. 1, PP. 51-62.  (In Persian)
Calavita, K., 2000, Imagration and Marginalization in a Global Economy, Jornal Article, Vol. 32, No. 3, PP. 529-566.
Collier, P., 2010, The Marginalization of Africa, International Labour Review, Vol. 134, No. 4, PP. 98-110.
Ebrahimzadeh, I., Barimani, F. and Nasiri, Y., 2004, "Marginalization of Urban Anomalies and Its Modification Strategies (Case: Karimabad Zahedan)", Journal of Geography and Development, Vol. 2, No. 32, PP. 121-146.  (In Persian)
Enzo F., Zambrano-Verratti, J., and Reinout, K., 2019, Web-Based Participatory Mapping in Informal Settlements: The Slums of Caracas, Venezuela, Habitat International, in Press, Corrected Proof, Available Online, Article 102038.
Fani, Z., 2010, "Unofficial Land Economics and Informal Settlement; Case: Nasimshahr, Robat Karim County", Land Knowledge Research, First Year, Vol. 1, No. 3, PP. 41-59.  (In Persian)
Farbod, E., 2014, Modeling Structural Equations in Questionnaire Data with Amos 22, Mehregan Ghalam Publishing, Tehran.  (In Persian)
Farid, Y., 1989, Geography and Urbanism, Vol. One, Tabriz University Press.  (In Persian)
Fataei, M., Seyedi, F., Fataei, P., and Kiani Harchgani, P., 2014, "The effect of empowerment programs with a community-oriented approach on increasing the social capital of residents of Khorramabad", Quarterly Journal of Social Work, Vol. 3, No. 2, PP. 3-11.  (In Persian)
Fatehzadeh, H. and Zahed Zahedani, S. S., 2015, "Strategic Planning, in order to empower the marginalized neighborhoods, flooded suburbs, Ahmadabad and Yanuk in Tabriz C", two quarterly journals of Contemporary Sociological Research, Vol. 4, No. 6, PP. 61-88.  (In Persian)
Felory, A., 2017, Responses to Informal Accommodation, Magazine a Capemy Management, Vol. 43, No. 2, PP. 47-60.
G. Shatkin, 2004, Planning to Forget: Informal Settlements As' Forgotten Places' In Globa-Lising Metro Manila, Urban Stud, Vol. 41, No. 12, PP. 2469–2484.
Gharkhloo, M., and Sharifi, A., 2004, "The Origin of Physical Evolution and Socio-Economic Situation of Marginalization (Case: Ain 2 Neighborhood of Ahvaz)", Journal of Geographical Research, Vol. 36, No. 50, PP. 87-101.  (In Persian)
Graham Saunders, S., Dani, J., Barrington, S., Sridharan, S., Meo, W., Hadwen Katherine F., Shields, R. S., Jamie, K. B., 2016, Addressing Wash Challenges in Pacific Island Countries: Aparticipatory Marketing Systems Mapping Approach to Empower Informal Settlement Community Action, Habitat International, Vol. 55, PP. 159-166.
Guttentag, D., 2013, Disruptive Innovation and the Rise of an Informal a Ccommodation, Mag Current, Vol. 18, No.12, PP. 1192-1217.
Hataminejad, H., 2003, "Informal Settlement in the World", Journal of Municipalities, Fifth Year, Vol. 5, No. 50, PP. 47-59.  (In Persian)
Heidari Nowshahr, M., and Nazarian, A., 2011, "A Study of Factors Affecting Marginalization and Its Reflections, with Emphasis on the Use of Urban Services (Case: Yazd City)", Sarzamin Geographical Quarterly, Year 8, No. 31, PP. 31-49.  (In Persian)
Heidari Soureshajani, R., 2017, "Structural Modeling Factors Affecting Tourists' Attraction to Artificial Tourism Phenomena (Case Study: Chitgar Park and Lake)", Journal of Tourism and Development, Vol. 6, No. 11, PP. 149-168.  (In Persian)
Heidari Soureshajani, R., and Shaterian, M., 2017, An Introduction to Empowering Local Urban Communities, Vol. One, Sokhvaran Publishing, Tehran.  (In Persian)
Http:isfahan.ir/index.aspx?tempname=piramon12&lang1&sub=25
Iacobucci D., 2009, Structural Equations Modeling: Fit Indices, Sample Size, and Advanced Topics, Journal of Consumer Psychology, Vol. 20, No. 1, PP. 90–98.
Institute of Geography and Cartography of Gita Shenasi, 2014, Comprehensive Atlas of Gita Shenasi, Publishing Institute of Geography and Cartography of Gita Shenasi.  (In Persian)
Isfahan Municipality Cultural and Entertainment Organization Publications, 2017, Isfahan City Statistics, First Edition, Second Chapter, PP. 55-95.  (In Persian)
Isfahan Municipality Cultural and Entertainment Organization Publications, 2015, Isfahan City Statistics, First Edition, Chapter 2, PP. 9-6.  (In Persian)
Isfahan Municipality Research and Information Technology Planning Deputy, 2015, Isfahan Metropolitan Atlas, Nawandishan Publishing, Isfahan.  (In Persian)
Jamshidi, A., 2013, "Informal Settlement, Prioritizing the Challenges of Kermanshah", Human Geographical Research, Vol. 55, No. 4, PP. 221-242.  (In Persian)
Karara, H., 2018, Assembling Marginality in Northen Pakistan, Mag Political Geography, Vol. 63, PP. 65-74.
Karimisani, V., Rahnama, M. R., and Kharazmi, O. A., 2015, "Modeling structural equations of factors affecting the implementation of e-city in Sabzevar", Sustainable City, Vol. 2, No. 1, PP. 1-23.  (In Persian)
Keikha, B., and Moradi Siasar, H., 2015, "Analysis of the occurrence of social crimes from the perspective of marginalization", Social Regulation Quarterly, Year, Vol. 7, No. 3, PP. 107-129.  (In Persian)
Knawel, Z., 2018, Marginality and Social Exclusion Inpanjab Pakistan, Mag Sustainable Cities and Society, Vol. 37, PP. 203-212.
Kretzmann, J., and Mcknight, J., 1993, Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Chicago, IL: ACTA Publications.
Lahasaei, A. A., 1989, Immigration Theories, Vol. One, Navid Publications, Shiraz.  (In Persian)
Lotfi, H., 2010, "Crisis of marginalization and informal settlements in the management of metropolises and global approaches", Quarterly Journal of Human Geography, Second Year, Vol. 2, PP. 135-145.  (In Persian)
Majidi, A., and M., Y., 2008, "The effect of empowerment on the creativity of NAJA employees", Quarterly Journal of Disciplinary Knowledge, Vol. 37, PP. 10-18.  (In Persian)
Mamdouh, D., Nassar, H., and Elsayed, G., 2019, From Informal Settlements to Sustainable Communities, Alexandria Engineering Journal, Vol. 57, No. 4, PP. 2367-2376.
Mashhadi-Zadeh Dehaghani, N., and Rostami, F., 2016, "Organizing and Empowering Disorganized Neighborhoods with a Value-Approved Approach", Haftshahr Magazine, Vol. 54, PP. 52-71.  (In Persian)
Massoud, M., and Moezzi, A. M., 2012, "Approach to asset-based approach, new approach in organizing worn-out and historical contexts", Journal of Restoration, Historical and Cultural Works and Textures, Second Year, Third Issue, Vol. 2, No. 3, PP. 63-77.  (In Persian)
Mireh, M., 2005, Review and Organization of Informal Settlement in Qom, Case: Sheikh Abad, Master's Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Dr. Rahmatollah Farhoudi, University of Tehran.  (In Persian)
Nasr Esfahani, R., Saffari, B., and Ghaffarian, S., 2015, "Study of the economic causes of marginalization using the effect of treatment (Case study: Isfahan)", Quarterly Journal of Urban Economics, First Year, Vol. 1, No. 1, PP. 1-16.  (In Persian)
Nazarian, A., Sadin, H., Zalnejad, K., Eeteghamati, M., and Valiani, M., 2016, "Study of economic, social and demographic factors of marginalization and informal settlement of Shahriar immigrants in 2009", Spatial analysis of environmental hazards, third year, Vol. 3, No. 3, PP. 115-135.  (In Persian)
Neeraj, D., and Sandra, C., 2019, Residents’self-Initiatives for Flood Adaptation in Informal Riverbank Settlements of Kathmandu, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 40, Article 101156.
Peymani, Z., 2001, Exclusive Rights of Crimes against Security, Fifth Edition, Vol. One, Mizan Publishing, Tehran.  (In Persian)
Pourafkari, N., and Ghanbari, A., 2012, "Mechanism of human resource empowerment in the management of sports organizations", Iranian Journal of Social Development Studies, Fourth Year, Vol. 4, No. 3, PP. 25-38.  (In Persian)
Rabbani, R., 2002, Urban Sociology, Vol. One, Samat Publications, Tehran.
Rafieian, M., Khodaei, Z., and Dadashpour, H., 2013, "Capacity Building of Local Communities as an Approach to Empowering Social Institutions", Sociological Journal of Social Institutions, Vol. 1, No. 2, PP. 133-161.  (In Persian)
Rebecca Enobong, R., and Ogochukwu, O., 2018, Measuring the Socio–Economic Impact of Forced Evictions and Illegal Demolition; A Comparative Study Between Displaced and Existing Informal Settlements, The Social Science Journal, in Press, Corrected Proof, Available Online 27 December 2018.
Rezaei, M., Bolaghi, R., Shams al-Dini, A., Shaer, F. and Mandani, S., 2016, "Assessment and Analysis of Social Dimensions of Suburbanization in Metropolises (Case Study: Shiraz Suburbs)", Geographical Quarterly, Vol. 13, No. 52, PP. 57-75.  (In Persian)
Rezazadeh, R., Mohammadi Aydaghmish, F., and Rafieian, M., 2012, "Development of Local Community by Using Participatory Capacities in Approach to Property Approach (Case Study: Imamzadeh Hassan Neighborhood, District 17 of Tehran)", Vol. 16, No. 2, Page 37, Page 37 -55.  (In Persian)
Riahi, V., 2010, "Study of environmental and informal hazards of informal settlement around the metropolis of Tehran; a case study of Islamshahr", Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 13, No. 16, PP. 83-104.  (In Persian)
Rongbo, H., Camilla, F., Wenm, P., Thomas, L., and Thomas, B., 2017, A Case Study on Regenerating Informal Settlements in Cairo Using Affordable and Adaptable Building System, Procedia Engineering, Vol. 196, PP. 113-120.
Saberifar, R., 2016, "Analytical study of marginalization in Birjand city; Case: Workers' Area", Journal of Geographical Research, Vol. 92, PP. 29-51.  (In Persian)
Saeedi Rezvani, N., and Moaref doost, R., 2010, A Study of Empowerment Strategy in Improving the Body of Informal Housing in Hojjat Town, Mashhad, 2nd National Conference on Civil Engineering, Khomeini Shahr Azad University.  (In Persian)
Salehi Amiri, S. R., 2011, Empowerment of Human Resources, Expediency Discernment Council Publications, Strategic Research Center, Tehran.  (In Persian)
Sandra, C., and Neeraj, D., 2019, Citizen-Government Negotiation: Cases of in Riverside Informal Settlements at Flood Risk, International Journal of Disaster Risk Reduction, No. 38, Article 101195.
Sarrafi, M., 2002, "The issue of urban marginalization", Haftshahr Magazine, third year, Vol. 3, No. 8, PP. 6-15.  (In Persian)
Shafaghi, S., 2002, Geography of Isfahan, Isfahan University Press.  (In Persian)
Shakur, A., Shams-ud-Din, A., Hafez Rezazadeh, M., Pakzad, and S., 2014, "Comparative study of empowerment strategies in dilapidated urban contexts (Case study: Barband neighborhood and phase 1 of Firoozabad urban land)", Quarterly Journal of Environmental Management, No. 27, PP. 79-102.  (In Persian)
Shamaei, A., Malekan, J., and Sadeghi, P., 2014, "Marginal Empowerment Strategies Using QSPM Technique (Case Study: Sanghar Martyrs' Town)", Sepehr Geographical Information Quarterly, Vol. 23, No. 90, PP. 25-40.  (In Persian)
Shaterian, M., and Oshnoei, A., 2013, "Factors affecting the formation of marginalization in Kashan", Quarterly Journal of the Geographical Association of Iran, Vol. 11, No. 36, PP. 159-280.  (In Persian)
Shokooei, H., 2001, New Perspectives on Urban Geography, Samat Publications, Tehran.  (In Persian)
Suzanne, S., Josephine, K., Musango, A., Brent, C., 2019, Understanding Electricity Legitimacy Dynamics in an Urban Informal Settlement in South Africa: A Community Based System Dynamics Approach, Energy for Sustainable Development, No. 49, PP. 39-52.
Taqvaee, M., Hossein khah, H. and Alizadeh Asl, J., 2015, "Urban Development Strategy with Emphasis on Empowering Urban Neighborhoods (Case Study: Akbarabad Yazd)", Journal of Geographical Spatial Planning, Vol. 6, No. 16, PP. 129-147.  (In Persian)
Tavakolinya, J., Salehi, M., and Saeedi Fard, F., 2013, Empowerment of informal settlements based on the development of local communities, the first national conference on urban planning and architecture over time, Qazvin, Imam Khomeini International University.  (In Persian)
UN DESA, 2008, United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, NewYork.
UN-Habitat, 2016, Urbanization and Development Emerging Futures, World Cities Report, Nairobi, Kenya.
Violato C, G.H.K., 2007, How to Use Structural Equation Modeling in Medical Education Research: A Brief Guide, Teaching and Learning in Medicine: An International Journal, Vol. 19, No. 4, PP. 362–371.
Wu, F., 2015, Urbn Poverty and Marginalization Under Market Transition, Mag Ijurr, Vol. 28, No. 2, PP. 401-423.
Yasouri, M., 2011, "The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Empowering Rural Women and Youth (Example: Ardoghsh Village)", Geographical Perspective (Human Studies), No. 17, PP. 44-60.  (In Persian)
Zahedani, Z., 1990, Marginalization, Shiraz University Press, Shiraz.  (In Persian)
Zahedi, M. J., 2009, The Role of Non-Governmental Organizations in Sustainable Development, Maziar Publishing, Tehran.  (In Persian)
Zangiabadi, A., and Mobaraki, O., 2012, "Study of effective factors on the formation of suburbanization of Tabriz and its consequences; Case study: Ahmadabad neighborhoods, Beheshti alley, Khalil Abad", Journal of Geography and Environmental Planning, Vol. 23, No. 1, PP. 68-80.  (In Persian)