سنجش پایداری و ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز (LAV) در فضاهای سبز شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

وقتی از زیبایی‌شناسی صحبت می‌کنیم، به‌‌دنبال ابعاد عمیق چشم‌انداز جغرافیایی هستیم. رویکرد اساسی NWHS حفظ طبیعت در کنار نشان‌دادن زیبایی‌شناسی چشم‌اندازهای طبیعی است. مفهوم پایداری اکولوژیکی نیز محصول زیبایی‌شناسی بصری، جغرافیا و بوم‌شناسی است. هدف این پژوهش، ارزیابی توصیفی و عینی (برای شاخص‌های NWHS و اکولوژیکی) و ادراکی (ترجیحات عموم) فضاهای سبز شهری است. این پژوهش کلی‌نگر و جامع و شامل ادغام دو روش کمی و کیفی است. بدین‌ترتیب ابتدا پیشینة مربوط به خدمات فرهنگی اکوسیستم، چشم‌انداز و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و پایداری در چشم‌انداز فضاهای سبز بررسی شده است تا شاخص‌های مورد نیاز برای ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز استخراج شود. با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها، تخمین دقیق حجم نمونه به روش نمونه‌گیری مکانی (سطحی) که کاملاً جغرافیایی است صورت گرفته و 150 پرسشنامه در 17 نقطه برای سنجش معیار ترجیحات عموم توزیع شده است. معیار NWHS با ضریب 274/0 و اکولوژیکی با ضریب 422/0 و ترجیحات عموم (تجربة مشاهده‌کنندگان) با ضریب 304/0 از نظر تأثیرگذاری بر زیبایی‌شناسی چشم‌انداز منطقه در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. هستة اصلی باغ گیاه‌شناسی ایران، نیمة شرقی پارک جنگلی چیتگر، نیمة شمالی پارک خرگوش‌دره و مجتمع آزادی، نیمة شرقی آبشار تهران و بخش مرکزی پارک جوانمردان، بیشترین ارزش زیبایی‌شناختی را در منطقه دارند. این مناطق 39 درصد از کل محدودة سبز را تشکیل می‌دهند. 28 درصد از فضاهای سبز نیز از نظر زیبایی‌شناختی متوسط تا خوب است. پارک جنگلی وردآورد، لتمال ‌کن و نیمة غربی آبشار تهران با 33 درصد کمترین ارزش زیبایی‌شناسی را دارند. اگرچه زیبایی‌شناسی فرایندی جامع است، تأکید بر تعدادی از شاخص‌ها دشوار است و ممکن است در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی به‌همراه داشته باشد. همچنین چالش اصلی این است که زیبایی‌شناسی نگرانی اصلی پژوهشگران و نظریه‌پردازان شهری نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sustainability and Landscape Aesthetic Value (LAV) in Urban Green Spaces. The case of Tehran, District 22

نویسندگان [English]

  • Hassan Jangi 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
  • Mohammad Taghi Razavian 3
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The basic approach of NWHS is to preserve nature alongside the aesthetic representation of natural landscapes. The concept of ecological sustainability is also the product of visual aesthetics, geography, and ecology. The purpose of this study is to provide a descriptive and objective assessment (for NWHS and Ecological indices) and perceptual (Viewing Experience) of urban green spaces. This is holistic and comprehensive research and a combination of both quantitative and qualitative methods. We first examined the literature on cultural ecosystem services, landscape and environmental issues, and sustainability in the landscape of green spaces to extract the indices needed for the value of landscape aesthetics. By collecting information and questionnaires and analyzing them, an accurate estimation of sample size was done by geographical proportional sampling method and 150 questionnaires in 17 points for measuring criteria. Ecological criteria with a score of 0.422 and viewing experience with a score of 0.304 and NWHS with a score of 0.274 were ranked first to third in influencing the landscape aesthetics of the study area. The most aesthetic value is the central core of the National Botanical Garden , Chitgar ,Khargoush Dareh and Azadi , the eastern half of Tehran Waterfall (especially the northeast) and the central part of Javanmardan.Finally, it should be noted that although aesthetics is a comprehensive process, it is difficult to emphasize a number of indicators and may yield different results in different studies. Also, the main challenge is those aesthetics are not the main concern of urban researchers and theorists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Landscape Aesthetic Value (LAV)
  • Green Spaces
  • Tehran
اخوت، هانیه، 1393، «تحلیل مفهومی، کارکردی و زیباشناختی عناصر محیطی آب و گیاه با تأکید بر جنبة کالبدی باغ‌های ایرانی»، مجلة علوم تکنولوژی محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات، دورة شانزدهم، شمارة 44، صص 559-572.
ازی‌محمد، زینب و‌ مجید شریعت‌پناهی، 1395، «نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعة شهری، مطالعة موردی: منطقة 22 تهران»، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دورة هشتم، شمارة 3، صص 85-98.
امین‌زاده، بهناز، 1379، «حکمت تماس با طبیعت در شهرهای مسلمین»، انتشارات صفه، دانشگاه شهیدبهشتی، دورة دهم، شمارة 31، صص 40-53.
بارو، سی. جی، 1376، «توسعة پایدار مفهوم، ارزش و عمل»، ترجمة سید علی بدری، فصلنامة تحقیقاتی جغرافیایی شمارة 48، صص 43-67.
براتی، ناصر، 1382، «نگاهی نو به مفهوم فرهنگی باغ و فضای سبز در زبان فارسی»، فصلنامة محیط‌شناسی، دورة بیست‌و‌نهم، شمارة 31، صص 1-12.
بیوکیان نائینی، فائزه، 1393، ارزیابی فعالیت سازمان زیباسازی شهر تهران در ارتقای هویت شهروندی، مطالعة موردی: منطقة 8 شهرداری تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور استان تهران.
پورتئوس، ج، داگلاس، 1391، زیبایی‌شناسی محیط‌زیست و معماری منظر، ترجمة لیلا آقاداداشی، انتشارات کلهر، تهران.
پوراحمد، احمد، 1397، قلمرو و فلسفة جغرافیا، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.
ترک، حسین، 1391، معماری منظر-نظرگاه شهری، نمونة موردی تپة عباس‌آباد همدان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
تقوایی، سید حسن، 1391، معماری منظر (درآمدی بر تعریف‌ها و مبانی نظری)، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
رزمجوئی، نازیلا، مهدوی، مهدی و حمیده افخمی، 1397، «کنترل سیل و تأمین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری، مطالعة موردی منطقة 22 تهران»، نشریة علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دورة بیستم، شمارة 5، صص 95-109.
رفیعیان، مجتبی، افشار، نگین و علی‌اکبر تقوایی، 1396، «تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره‌گیری از مدل LUCIS»، هویت شهر، دورة یازدهم، شمارة 29، صص 5-16.
شریعتمداری، احسان، سنماری، محمدمهدی، مدی، حسین و محمدرضا مهربانی گلزار، 1398، «برنامه‌ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها، نمونة موردی: منطقة 22 تهران»، نشریة علمی باغ نظر، دورة شانزدهم، شمارة 72، صص 41-52.
شکویی، حسین، 1396، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، چاپ هیجدهم، انتشارات سمت، تهران.
کالینسون، دایانه، 1388، تجربة زیباشناختی، ترجمه فریده فرنودفر، چاپ دوم، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
لوینسون، جرولد و پل گایر، 1393، زیبایی‌شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی‌شناسی جدید (مجموعه مقالات زیبایی‌شناسی آکسفورد)، ترجمة فریبرز مجیدی، چاپ دوم، انتشارات متن، تهران.
محمودی، مصطفی، 1394، «محیط‌زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر، مطالعة موردی منطقة 22 شهر تهران»، فصلنامة فضای گردشگری، دورة چهارم، شمارة 22، صص 27-44.
همدانی، مینا، قلعه‌نویی، محمود، دانش‌پور، عبدالهادی، فرامرزی، سالار و احمد شاهیوندی، 1394، «مقایسة تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگ‌سالان، مطالعة موردی: شهر اصفهان»، فصلنامة مطالعات شهری، دوره 4، شمارة 14، صص 19-30.
هی وود، اندرو، 1393، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ ششم، تهران.
Alati, M., Liliana, C., Di Martino, R., Gerosa, L., Tresoldi, C, 2005, Form Natural Forms to Models, Nexus Network Journal, Vol. 7, No. 1, PP. 18-41.
Amanda, R., 2012, Nineteenth-Century Planned in dustrial Communities and the Role of Aesthetics in Spatial Practices: The Visual Ideologies of Pullman and Port Sunlight, Journal of Cultural Geography, Vol. 29, No. 2, PP. 185-214.
Aminzadeh, B., 2000, The Wisdom of Contacting Nature in Muslim Cities, Sofeh, Shahid Beheshti University, Vol. 10, No. 31, PP. 40-53. (In Persian)
Appleton, J., 1975, The Experience of Landscape, Wiley, London.
Barati, N., 2003, A New Look at the Cultural Concept of Garden and Green Space in Persian, Journal of Environmental Studies, Vol. 29, No. 31, PP. 1-12. (In Persian)
Barrett, T. L., Farina, A., Barrett, G. W., 2009, Aesthetic Landscapes: An Emergent Component in Sustaining Societies, Landscape Ecol, No. 24, PP. 1029–1035.
Barrow, C. J., 1995, Sustainable Development: Concept, Value and Practice, Third World Plann Rev, Vol. 17, No. 4, PP. 369-386.
Biukian Naeini, F., 2014, Evaluation of Tehran Beautification Organization Activity in Citizenship Promotion, Case Study: District 8 of Tehran Municipality, M. Sc., Payame Noor University of Tehran - Faculty of Social Sciences. (In Persian)
Casado-Arzuaga, I., Onaindia, M., Madariaga, I., Verburg, P. H., 2013, Mapping Recreation and Aesthetic Value of Ecosystems in the Bilbao Metropolitan Greenbelt (Northern Spain) to Support Landscape Planning, Landscape ecology, Vol. 29, No. 8, PP. 1393–1405.
Çelik, D., and Açiksöz, S., 2017, Urban Aesthetic and Urban Landscape Design Guides: A Case Study of Bartın- Turkey, Journal of Environmental Biology, No. 38, PP. 893-901.
Collinson, D., 2009, Aesthetic Experience, Translated by Farideh Farnoodfar, Second Edition, Academy of Art Publications, Tehran. (In Persian)
Da Costa Cristiano, S., Portz, L. C., Anfuso, G., Rockett, G. C., and Barboza, E. G., 2018, Coastal Scenic Evaluation at Santa Catarina (Brazil): Implications for Coastal Management, Ocean and Coastal Management, No. 160, PP. 146–157.
Daniel, T. C., and Vining, J., 1983, Methodological Issues in the Assessment of Landscape Quality, in I. Altman and J. Wohlwill (Eds) Behavior and the Natural Environment, New YorkY Plenum, Vol. 6, PP. 39–84.
Di Giovine, M. A., 2014, World Heritage List: Criteria, in scription, and Representation, in C. Smith (Ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, NewYork, NY: Springer NewYork, PP. 7885–7894.
Dickie, G., 1996, the Century of Taste: the Philosophical Odyssey of Taste in the Eighteenth Century, NewYork: Oxford University Press.
Dulebenets, N., Ozguven, E., and Moses, R., 2018, the Highway Beautification Act: Towards Improving Efficiency of the Federal Outdoor Advertising Control Program, Transportation Research, Vol. 110, PP. 88-106.
Egarter Vigl, L., Depellegrin, D., Pereira, P., De Groot, R., and Tappeiner, U., 2017, Mapping the Ecosystem Service Delivery Chain: Capacity, Flow, and Demand Pertaining to Aesthetic Experiences in Mountain Landscapes, Science of the Total Environment, No. 574, PP. 422–436.
Febriana, N. P. R., 2015, Tourism Track Management of Cibeureum Waterfall as a Provider of Landscape Beautification Service at Gunung Gede Pangrango National Park, the 1st in Ternational Symposium on LAPAN-IPB Satellite for Food Security and Environmental Monitoring, No. 24, PP. 174-183.
Frank, S., Fürst, C., Koschke, L., Witt, A., and Makeschin, F., 2013, Assessment of Landscape Aesthetics—Validation of a Landscape Metrics-Based Assessment by Visual Estimation of the Scenic Beauty, Ecological in dicators, No. 32, PP. 222–231.
Gárdos, B., 2018, Aesthetics and Landscape History: in Tersections, Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, Vol. 38, No. 4, PP. 353-357.
Hall, P., 1993. Toward Sustainable and in novative Cities for 21 Century, In Proceedings of the Third Conference of the World Capitals, Tokyo, PP. 22-28.
Hamedani, M. et al., 2015, Comparing the Aesthetic Parameters of Urban Space from the Viewpoint of Children and Adults: The Case Study of Isfahan, Motaleate Shahri Journal, Vol. 4, No. 14, PP. 19-30. (In Persian)
Harris, I., 2007, Landscape Aesthetics and Environmentalism: Some Observation on the Representation of Nature.
Hellstrom R., M., 2010, Unsettling Ecoscapes-Aesthetic Performances for Sustainable Futures, Journal of Landscape Architecture, No. 1, PP. 24–37.
Heywood, A., 2014, Political Ideologies: An in troduction, Red Globe Press, 6th Edition, UK.
Hudson, B. J., 2012, Waterfall: Nature and Culture, London: Reaktion Books.
Hutson, A., 2011, Urban Sustainability and Community Development: Creating Sustainable Urban Community, Department of City and Regional Planning University of California at Berkley.
Isaacs, A. J., 2008, Self-Organization Architecture: Design Through Form-Finding Methods, Georgia in stitute of Technology.
Jaal, Z., and Abdullah, J., 2012, Users' Preferences of Highway Landscape of Malaysia: A Review and Analysis of Literature, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 36, PP. 265-272.
Jennings, V., Larson, L., and Yun, J., 2016, Advancing Sustainability Through Urban Green Space: Cultural Ecosystem Services, Equity, and Social Determinants of Health, In t. J. Environ. Res, Public Health, Vol. 13, No. 2, P. 196.
Kendall, L, W., 1993, How Marvelous Toward a Theory of Aesthetic Value, Journal of Aesthetics and Art Criticism, PP. 499-510.
Kuhn, F., 1968, Research in Human Space, Ekistics, No. 25, PP. 395–398.
Lawrence, R. J., 1982, Approaches to Environmental Aesthetics, Journal of Environmental Psychology, Vol. 2, No.1, PP. 53–60.
Levinson, J., and Gayer, P., 2009, Philosophical Aesthetics and the History of New Aesthetics Oxford Aesthetics Papers, Translated by Fariborz Majidi, Text Publication, Second Edition, Tehran. (In Persian)
Leyshon C, 2014, Cultural Ecosystem Services and the Challenge for Cultural Geography, Geography Compass, Vol. 8, No. 10, PP. 710-725.
Liu, J., Wang, J., Wang, S., Wang, J., and Deng, G., 2018, Analysis and Simulation of the Spatiotemporal Evolution Pattern of Tourism Lands at the Natural World Heritage Site Jiuzhaigou, China. Habitat in Ternational, No. 79, PP. 74–88.
Mahmoudi, M., 2015, Sustainable Environment in Tourist Areas, Case Study of District 22 of Tehran City, Journal of Tourism Space, Vol. 4, No. 22, PP. 27-44. (In Persian)
Malekmohammadi, B., and Jahanishakib, F., 2017, Vulnerability Assessment of Wetland Landscape Ecosystem Services Using Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) Model, Ecological in Dicators, Vol. 82, PP. 293–303.
Okhovat, H., 2015, Studying the Natural Principles of Water and Plant in Persian Gardens with a Special View to Their Conceptual, Functional and Esthetic Aspects, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), Islamic Azad University, Vol. 16, No. 1, PP. 559-572. (In Persian)
Othman, N., Noralizawati, M., and Mohd Hisham, A., 2015, Landscape Aesthetic Values and Visiting Performance in Natural Outdoor Environment, Social and Behavioral Sciences, No. 202, PP. 330-339.
Ozguner, H., Kendle, D., and Bisgrove, R., 2007, Attitudes of Landscape Professionals Towards Naturalistic Versus Formal Urban Landscapes in the UK, Landscape and Urban Planning, Vol. 81, No. 1-2, PP. 34-45.
Peng, H., Zhang, J., Lu, L., Tang, G., Yan, B., Xiao, X., and Han, Y., 2017, Eco-Efficiency and Its Determinants at a Tourism Destination: A Case Study of Huangshan National Park, China, Tourism Management, No. 60, PP. 201–211.
Porteous, J. D., 2012, Environmental Aesthetics and Landscape Architecture, Translated by Leila Agadadashi, Kalhor, Publications, Tehran. (In Persian)
Pourahmad, A., 2018, the Realm and Philosophy of Geography, Tehran University Press, Seven Edition, Tehran. (In Persian)
Prior, J., 2017, Sonic Environmental Aesthetics and Landscape Research, Landscape Research, Vol. 42, No. 1, PP. 6-17
Punter, J. V., 1982, Landscape Aesthetics: A Synthesis and Critique; In J.R. Gold and J. Burgess (Eds) Valued Environments, London; Allen and Unwin, PP. 100-123.
Rafieian, M., Afshar, N., and Taghavei, A. A., 2017, Smart Land-Use Analysis in Areas with Capability Development with Using the Model of Land Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) (Case Study: 22nd. District of Tehran Metropolis), Hoviate Shahr, Vol. 11, No. 29, PP. 5-16. (In Persian)
Razmjouei, N., Mahdavi, M., and Afkhami, H., 2018, Flood Control and Water Supply for Irrigation Using Urban Runoff Extraction Management Plan, Case Study of Tehran District 22, Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 20, No. 5, PP. 95-99. (In Persian)
Rodríguez, A. L., Bombín, R. E., Jiménez, V. H., and Bell, S., 2018, Perceptions of Ecological and Aesthetic Quality by Natural Resource Professionals and Local People, A Qualitative Exploration in a Mountainous Landscape (La Rioja, Spain), Landscape Research, Vol. 44, No. 2, PP. 241-255.
Rosley, M. S. F., Lamit, H., and Rahman, S. R. A., 2013, Perceiving the Aesthetic Value of the Rural Landscape Through Valid in dicators. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 85, PP. 318-331.
Sakieh, Y., Salmanmahiny, A., Mirkarimi, H., and Saeidi, S., 2016, Measuring the Relationships Between Landscape Aesthetics Suitability and Spatial Patterns of Urbanized Lands: An in formed Modelling Framework for Developing Urban Growth Scenarios, Geocarto in Ternational, Vol. 32, No. 8, PP. 853-873.
Shakouei, H., 2017, New Perspectives on Urban Geography, Eighteenth Edition, Samt Publications, Tehran. (In Persian)
Shamsuddin, S., Sulaiman, A. B., and Amat, R. C., 2012, Urban Landscape Factors That in fluenced the Character of George Town, Penang UNESCO World Heritage Site. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 50, PP. 238-253.
Shariatmadari, E., Senmari, M. M., Madi, H., Mehrabani, Golzar, M. R., 2019, Landscape Planning Based on Microclimate with the Aim of Reducing Air Pollutants in Metropolises, Baghenazar, Vol. 16, No. 72, PP. 41-52. (In Persian)
Shariatpanahi, M., and Ozimohammad, Z., 2016, the Role of Tourism Capabilities and Capabilities in Urban Development, Case Study: District 22, Tehran, New Attitudes in Human Geography, Vol. 8, No. 3, PP. 85-98. (In Persian)
Shelley, E., and Bowring, J., 2004, Beyond the Romantic and Native: the Search for a Complex Ecological Aesthetic Design Language for Landscape Architecture in New Zealand, Landscape Research, Vol. 29, No. 1, PP. 57-73.
Sibley, F., 1959, Aesthetic Concepts, Philosophical Review, No. 68, PP. 421-450.
Smith, C., Clayden, A., and Dunnett, N., 2008, Residential Landscape Sustainability, A Checklist Tools, Shefield: Blackwell Publishing
Stolnitz, J., 1961, On the Origins of Aesthetic Disinterest, Journal of Aesthetic and Are Criticism, No. 20, PP. 131-143.
Taghvaei, H., 2006, Landscape and Ecosystem Stability in Hot and Dry and Desert Regions of Iran, Regional Conference on Desert Architecture, Ardestan, Islamic Azad University of Ardestan Branch. (In Persian)
Taghvaei, H., 2012, Landscape, Shahid Beheshti University Press, Tehran. (In Persian)
Tork, H., 2012, Landscape Architecture - Urban View Case Study of Abbas Abad Hill, Hamedan, MA in Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran. (In Persian)
Treib, M., 2018, Ethics ≠ Aesthetics, Journal of Landscape Architecture, Vol. 13, No. 2, PP. 30-41.
Veinberga, M., Skujāne, D., and Rivža, P., 2019, The Impact of Landscape Aesthetic and Ecological Qualities on Public Preference of Planting Types in Urban Green Spaces.  Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, Vol. 14, No. 14, PP. 7-17.
Winthrop, R. H., 2014, The Strange Case of Cultural Services: Limits of the Ecosystem Services Paradigm, Ecol. Econ, No. 108, PP. 208–214.
Wissmann, T., 2014, Geographies of Sound. Farnham: Ashgate.
Wolf, I. D., and Wohlfart, T., 2014, Walking, Hiking and Running in Parks: A Multidisciplinary Assessment of Health and Well-Being Benefits Landscape and Urban Planning, Vol. 130, PP. 89-103.
Wood, C. J. B., 1989, Colour and Landscape; In P. Dearden and B. Sadler (Eds) Landscape Evaluation, Victoria, BC; Western Geographical Series, PP. 101-117.
World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, Our Common Future, NewYork, Oxford University Press.
Wu, J., 2010, Landscape of Culture and Culture of Landscape: Does Landscape Ecology Need Culture?, Landscape Ecology, Vol. 25, No. 8, PP. 1147-1150.
Yazdani, N., 2019, The Effects of Cultural Background and Past Usage on Iranian- Australians Appreciation of Urban Parks and Aesthetic Preferences, Landscape Online, No. 70, PP. 1-17. (In Persian)
Yili, L., 2003, Engineering Aesthetics and Aesthetic Ergonomics: Theoretical Foundations and a Dual-Process Research Methodology, Ergonomics, Vol. 46, PP. 1273-1292.
Zangwill, N., 2007, Aesthetic Creation, Oxford University Press, Oxford.