تحلیل کیفیت‌های بنیادی محیطی مؤثر بر هنجارهای ادراکی مکان عمومی

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تنوع ویژگی‌های محیطی و فردی زمینه‌های متفاوتی را برای بعد ادراکی مکان فراهم می‌کند. ماهیت چندبعدی کیفیت‌های بنیادی محیطی به‌گونه‌ای است که روابط متقابل میان آن‌ها را در ارتباط با مطلوبیت نمایانگر ادراکی مکان، پیچیده نشان می‌دهد. ویژگی‌های بعد ادراکی مکان به‌عنوان برآیند کمیت‌ها و کیفیت‌های گوناگون محیطی تاکنون در مطالعات مختلف به‌صورت یکپارچه و در ارتباط با کیفیت‌های بنیادی دیگر بررسی نشده و روابط علت و معلولی پیچیدة کیفیت‌ها در ارتباط با نمایانگر ادراکی مکان مشخص نشده است؛ از این‌رو سؤال پژوهش حاضر این است که نمایانگر ادراکی مکان عمومی تا چه میزان به‌کمک کیفیت‌های دیگر تبیین می‌شود و چگونه می‌توان هنجارهای آن را ارتقا بخشید. روش پژوهش حاضر بنیادی است و رویکرد روش‌شناسی آن بر مبنای روش آمیخته (کمی-کیفی) است. جمع‌آوری داده‌ها به‌کمک مصاحبه با متخصصان صورت گرفته و تحلیل داده‌ها با کاربست نرم‌افزار Smart-PLS انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد درصد فراوانی (3/94 درصد) از نمایانگر ادراکی مکان عمومی، به‌کمک کیفیت‌های فضایی، ریخت‌شناسی، کارکردی و اجتماعی قابل‌تبیین و برآورد است. فضا و ریخت افزون‌بر اثرگذاری مستقیم، به‌صورت غیرمستقیم و با اثرگذاری بر کیفیت‌های دیگر بر شرایط نمایانگر ادراکی مکان عمومی نیز تأثیر می‌گذارند. این دو مقوله با ضریب تأ‌ثیر مستقیم 401/0، 311/0 و اثرگذاری غیرمستقیم 184/0، 612/0 جزء عوامل مهم مؤثر در این زمینه هستند؛ از این‌رو می‌توان گفت، در فرایند مکان‌‌سازی باید از سویی اولویت‌های برنامه‌ریزی و طراحی ابعاد مختلف مکان، با میزان اثرگذاری آن‌ها هماهنگ باشد و از سوی دیگر به برهم‌کنش و روابط غیرمستقیم میان آن‌ها به‌منظور افزایش مطلوبیت هنجارهای ادراکی مکان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Environmental Fundamental Qualities Affecting Responsiveness of Public Place Perceptual Norms

نویسندگان [English]

  • Mehdi Saidi 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Reza Kheyroddin 3
1 Iran University of Science and Technology
2 Iran University of Science and Technology
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The diversity of environmental and individual properties provides different grounds for place perceptual feature conditions. As the result of various environmental qualities and quantities, place perceptual feature has not been investigated in different studies integrated and related to other fundamental qualities yet and the complicated causal relations among qualities of place perceptual feature have not been still specified. Due to this, the question of the current study is to what extent the public place perceptual feature is explained by other qualities and how its norms can be promoted. The methodology is fundamental in terms of goal and its approach is based on mixed method (quantitative-qualitative). To collect data, the method of interviewing specialists has been used and data analysis has been conducted using Smart-PLS software. The obtained results show that a noticeable percentage of public place perceptual feature (94.3%) can be explained and estimated by spatial, morphological, social and functional qualities. In addition to direct effectiveness, the space and morphology affect the conditions of public place perceptual feature indirectly through their effectiveness on other qualities. Having a direct impact factor of 0.401, 0.311 and indirect effectiveness of 0.184, 0.612, space, and morphology are of the effective important factors in this field. Therefore, in the process of making the place, the priority of planning and designing different dimensions of the place is necessary to be the rate of their effectiveness, and additionally their interaction and indirect relations shall be also noticed to increase the responsiveness of place perceptual qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Qualities
  • Urban Environments
  • Place
  • Perception
ایروانی، محمود و محمد کریم خداپناهی (1371). روانشناسی احساس و ادراک، تهران: انتشارات سمت.
بهزادفر، مصطفی (1398). اصول طراحی دالان­های دروازه­ای شهر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
پاکزاد، جهانشاه و حمیده بزرگ (1394). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان، چاپ سوم، تهران: انتشارات آرمان‌شهر.
حبیبی، کیومرث، شیعه، اسماعیل و مهدی سعیدی (1398). «سنجش کیفیت­های محیطی در دروازة شهر و اولویت­بندی آن‌ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای»، نشریة معماری و شهرسازی ایران، شمارة 17، صص 5-22.
حق‌پرست، فرزین، آصفی، مازیار و الناز ابی­زاده (1397). «تحلیل تأثیرات زمینه­های ادراکی و دل‌بستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)»، فصلنامة علمی برنامه­ریزی فضایی، سال نهم، شمارة 32، صص 25-44.
ذکاوت، کامران و یاسمین سادات دهقان (1393). «مدل مدیریت خلق مکان و مؤلفه‌های سازنده کیفیت در عرصة عمومی»، نشریة آرمانشهر، شمارة 17، صص 215-224.
رحیمی، لیلا و صابر صبوری (1397). «تأثیر اقلیم بر طرح­واره­های ذهنی شهروندان در ادراک فضای شهری (نمونة موردی: پارک ائل­گلی تبریز)»، مجلة جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شمارة 3، صص 90-110.
رضایی، حسین، کرامتی، غزال، مزین دهباشی، شریف و محمدرضا نصیر سلامی (1397). «تبیین الگواره­ای فرایند روان­شناختی حصول معنای محیطی و تحقق حس مکان با تمرکز بر نقش واسط ادراک»، نشریة باغ نظر، سال پانزدهم، شمارة 65، صص. 49-66.
سجادزاده، حسن، ایزدی، محمدسعید و محمدرضا حقی (1396). «سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه­های غیررسمی شهر همدان»، نشریة جغرافیای برنامه­ریزی شهری، شمارة 4، صص 705-720.
سعیدی، مهدی (1399). واکاوی زمینه­های پیدایش الگوهای رفتاری شهروندان در مکان­های شهری (مطالعة موردی: خیابان ولیعصر شهر تهران)، رسالة دکتری شهرسازی، استاد راهنما: مصطفی بهزادفر و رضا خیرالدین، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
سعیدی، مهدی، حبیبی، کیومرث و اسماعیل شیعه (1396). «سنجش و ارتقای کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی دروازه­های ورودی و خروجی شهر در راستای توسعة گردشگری (مطالعة موردی: شهر بانه)»، نشریة گردشگری شهری، شمارة 3، صص 1-18.
شاهچراغی، آزاده و علیرضا بندرآباد (1395). محاط در محیط، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
عباس­زاده، شهاب، گوهری، فرزانه و اباصلت عسکری رابری (1395). «بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمع­های مسکونی در مشهد»، نشریة پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، شمارة 4، صص 653-671.
عباس‌زادگان، مصطفی (1381). «روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد»، فصلنامة مدیریت شهری، شمارة 9، صص 64-75.
گلکار، کوروش (1379). «مؤلفه‌های سازندة کیفیت طراحی شهری، نشریة صفه»، شمارة 32، صص 38-65.
لنگ، جان (1381). آفرینش نظریة معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمة علیرضا عینی­فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمودی‌نژاد، هادی و علیرضا صادقی (1388). طراحی شهری از روانشناسی محیط تا رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات هله.
مدیری، آتوسا و نیکو نوراللهی اسکویی (1393). «ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام حسین (ع)»، نشریة مطالعات شهری، شمارة 11، صص 77-86.
مصطفوی­صاحب، سوران، ساسان­پور، فرزانه، پوراقدم، محمد‌رضا و علیرضا صادقی­زاده (1397). «تبیین جایگاه نشانه­های شهری در حفظ و ارتقای دل‌بستگی به مکان با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعة موردی: شهر سنندج)»، نشریۀ پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزیشهری، شمارة 2، صص. 331-360.
مطهری­راد، مهری (1396). «مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک و ارتباط بصری در منظر شهری تاریخی»، نشریة هفت شهر، شمارة 55-56، صص 53-62.
مک­اندرو، فرانسیس تی (1395). روان­شناسی محیطی، ترجمة غلامرضا محمودی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات وانیا.
میرغلامی، مرتضی و معصومه آیشم (1395). «مدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مؤلفه‌های کالبدی، ادراکی، عملکردی و اجتماعی (مطالعات موردی: خیابان امام ارومیه»، نشریة مطالعات شهری، شمارة 19، صص 69-80.
Abbaszadegan, M. (2002). The Method of Space Syntax in the Process of Urban Design with a Look at the City of Yazd. Urban Management, 9, 75-64. (In Persian)
Abbaszadeh, S., Gohari, F., & Askari Rabori, A. (2016). Analysis of Environmental Quality towards Satisfaction of Users in Mashhad Housing Complexes. Geographical Urban Planning Research, 4(4), 653-671. (In Persian)
Ahmed, B., Hasan, R., & Maniruzzaman, K. M. (2014). Urban Morphological Change Analysis of Dhaka City, Bangladesh, Using Space Syntax. ISPRS International Journal of Geo-Information, 3(4), 1412–1444.
Alexander, A., Teller, C., & Wood, S. (2020). Augmenting the Urban Place Brand-On the Relationship between Markets and Town and City Centres. Journal of Business Research, 116, 642–654.
Alfers, L., Xulu, P., & Dobson, R. (2016). Promoting Workplace Health and Safety in Urban Public Space: Reflections from Durban, South Africa. Environment and Urbanization, 28(2), 391–404.
Ashik, F. R., Mim, S. A., & Neema, M. N. (2020). Towards Vertical Spatial Equity of Urban Facilities: An Integration of Spatial and Spatial Accessibility. Journal of Urban Management, 9(1), 1–16.
Aulia, B. U., Santoso, E. B., Hapsari, A. D., & Safitri, E. W. (2019). Determining the Spatial Connectivity of Surabaya’s Peri-urban Area towards Urban Rural Linkage Framework Based on Population Movement Relation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 313(1), 1–7.
Avery, E. E., Baumer, M. D., Hermsen, J. M., Leap, B. T., Lucht, J. R., Rikoon, J. S., & Wilhelm Stanis, S. A. (2019). Measuring Place of Residence Across Urban and Rural Spaces: An Application to Fears Associated with Outdoor Recreation. Social Science Journal, 56(3), 1–9.
Ayashm, M., & Mirgholami, M. (2016). A Conceptual Model to Evaluate the Sense of Place Using Four Factors of Perceptual, Physical, Social and Functional (the Case Study of Imam Street in Urmia, Iran). Journal of Urban Studies, 5(19), 69-80. (In Persian)
Behzadfar, M. (2019). Design Principles of City Gateway Corridors. Tehran: Iran University of Science and Technology Press. (In Persian)
Boeing, G. (2019). Spatial information and the Legibility of Urban form: Big Data in Urban Morphology. International Journal of Information Management, in press, 1–9.
Cao, J., & Kang, J. (2019). Social Relationships and Patterns of Use in Urban Public Spaces in China and the United Kingdom. Cities, 93, 188–196.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Urban Spaces-Public Places: The Dimensions of Urban Design. London: Architectural Press.
Chen, M., Dai, F., Yang, B., & Zhu, S. (2019). Effects of Urban Green Space Morphological Pattern on Variation of PM2. 5 Concentrations in the Neighborhoods of Five Chinese Megacities. Building and Environment, 158, 1–15.
Fisher-Gewirtzman, D., Shach-Pinsly, D., Wagner, I. A., & Burt, M. (2005). View-Oriented Three-Dimensional Visual Analysis Models for the Urban Environment. Urban Design International, 10(1), 23–37.
Garcia, L. M. (2018). Agonistic Festivities: Urban Nightlife Scenes and the Sociability of ‘Anti-Social’ Fun. Annals of Leisure Research, 21(4), 462–479.
Golkar, K. (2001). Constructive Components of Urban Design Quality. Soffeh, 32, 38–65. (In Persian)
Gu, D., Newman, G., Kim, J. H., Park, Y., & Lee, J. (2019). Neighborhood Decline and Mixed Land Uses: Mitigating Housing Abandonment in Shrinking Cities. Land Use Policy, 83, 505–511.
Habibi, K., Shieh, E., & Saidi, M. (2019). Assessing Environmental Qualities in the City Gateway and Prioritizing Them by Means of the Analysis Network Process. Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 10(17), 5-23. (In Persian)
 Haghparast, F., Asefi, M., & Abizadeh, E. (2018). An Analysis of the Effects of Perceptive Contexts and Place Attachment on Tourists’ Active Loyalty: A Case Study of Tabriz Historic Bazaar Complex. (In Persian)
 Heffernan, E., Heffernan, T., & Pan, W. (2014). The Relationship between the Quality of Active Frontages and Public Perceptions of Public Spaces. Urban Design International, 19(1), 92–102.
 Hier, S. P. (2004). Risky Spaces and Dangerous Faces: Urban Surveillance, Social Disorder and CCTV. Social and Legal Studies, 13(4), 541–554.
 Ibrahim, H., Salama, A., Wiedmann, F., Aboukalloub, B., & Awwaad, R. (2019). Identification and Analysis of Land Use Change in Doha Downtown Neighbourhoods. Journal of Urban Planning and Development, 146(1965), 1–15.
 Iravani, M., & Khodapanahi, M.K. (1992). Sensation and Perception psychology. Tehran: SAMT Publications. (In Persian)
 Kazimierczak, J., & Szafrańska, E. (2019). Demographic and Morphological Shrinkage of Urban Neighbourhoods in a Post-Socialist City: The Case of Łódź, Poland. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 101(2), 138–163.
 Kim, J. (2017). Comparing the Influences of the D/H Ratio, Size, and Facade Design of an Enclosed Square on Its Perceptual Qualities as a Sustainable Urban Space in South Korea. Sustainability (Switzerland), 9(4), 1–14.
 Lan, F., Gong, X., Da, H., & Wen, H. (2019). How Do Population Inflow and Social Infrastructure Affect Urban Vitality? Evidence from 35 Large- and Medium-Sized Cities in China. Cities, (Article in Press), 1–12.
 Lang, J. (2002). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design (A. Einifar, Trans). Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 Lees, L. (2008). Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies, 45(12), 2449–2470.
 Li, Q., & He, A. J. (2019). Popular Support for the Social Security System in Urban China: Evidence from a Cross-Sectional Survey in a Chinese City. Journal of International and Comparative Social Policy, 35(3), 261–279.
 Liu, S., Ye, Y., & Li, L. (2019). Spatial-Temporal Analysis of Urban Land-Use Efficiency: An Analytical Framework in Terms of Economic Transition and Spatiality. Sustainability (Switzerland), 11(7), 1–20.
 López-Rodríguez, A., Escribano-Bombín, R., Hernández-Jiménez, V., & Bell, S. (2019). Perceptions of Ecological and Aesthetic Quality by Natural Resource Professionals and Local People: A Qualitative Exploration in a Mountainous Landscape (La Rioja, Spain). Landscape Research, 44(2), 241–255.
 Madanipour, A. (2018). Temporary Use of Space: Urban Processes between Flexibility, Opportunity and Precarity. Urban Studies, 55(5), 1093–1110.
 Mahmoudi Nejad, H., & Alireza, S. (2009). Urban Design from Environmental Psychology to Social Welfare. Tehran: Heleh Publications. (In Persian)
 Mcandrew, F. T. (2016). Environmental Psychology (Gh. Mahmoudi, Trans). Tehran: Vania Publications. (In Persian)
 Modiri, A., & Noorullahi Oskooi, N. (2014). Assessing Visual-Spatial Perception of the Imam Hussein Square. Journal of Urban Studies, 3(11), 77-86. (In Persian)
 Mostafavi Saheb, S., Sasanpour, F., Pouraghdam, M., & Sadeghizadeh, A. (2018). Role of Urban Signs in Promoting the Place Attachment with an Emphasis on Citizens Mental Image (Case Study: Sanandaj City). Geographical Urban Planning Research, 6(2), 331-360. (In Persian)
 Motahari Rad, M. (2017). Perception and Visual Contact in Historic Urban Landscapes. Journal of Urban Development and Organization of Haft Shahr, (55-56), 53-62. (In Persian)
 Mouratidis, K., & Hassan, R. (2020). Contemporary Versus Traditional Styles in Architecture and Public Space: A Virtual Reality Study with 360-Degree Videos. Cities, 97, 1-22.
 Pakzad, J., & Bozorg, H. (2015). Introduction to Environmental Psychology Alphabet for Designer (3rd ed.).Tehran: Armanshahr Publications. (In Persian)
 Qiao, L., Huang, H., & Tian, Y. (2019). The Identification and Use Efficiency Evaluation of Urban Industrial Land Based on Multi-Source Data. Sustainability (Switzerland), 11(21), 1–17.
 Rahimi, L., & Sabouri, S. (2018). The Impact of Climate on Mental Schemas of Citizens in Perception of Urban Spaces (Case Study: El Gholi Park in Tabriz). Journal of Geography and Environmental Planning, 29(3), 91-110. (In Persian)
 Rezaei, H., Keramati, G., Mozayan Dehbashi, S., & Nasir Salami, M. (2018). A Schematic Explanatory Pattern for the Psychological Process of Achieving Environmental Meaning and Actualizing Sense of Place Focusing on the Intervening Role of the Perception. Bagh-e Nazar, 15(65), 49-66. (In Persian)
Roddier, M. (2019). The Semiopathic City: Notes on Urban Legibility [Erkennbarkeit]. New Writing, 16(4), 462–483.
Ronsivalle, D. (2018). Cities and Skills for Integration: What Can Urban Planning Do? Experiences and Reflections between Public Spaces and Collective Interest for Urban and Community (Smart) Resilience. Proceedings of 4th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry, Palermo: IEEE.
Rossetti, T., Lobel, H., Rocco, V., & Hurtubia, R. (2019). Explaining Subjective Perceptions of Public Spaces as a Function of the Built Environment: A Massive Data Approach. Landscape and Urban Planning, 181, 169–178.
Saidi, M. (2020). Analyzing (Exploring) the Backgrounds Making Behavioral Patterns of Citizens in Public Place (Case Study: Valiasr Street of Tehran City) (Unpublished doctoral dissertation). Supervisor: Mostafa Behzadfar and Reza Kheyrodin. Tehran: Iran University of Science and Technology. (In Persian)
Saidi, M., Habibi, K., & Shieh, E. (2017). Measurement and Improvement of Quality and Functional Indicators of the City’s Entrance and Exit Gates for the Development of Tourism (Case Study: Baneh City). Urban Tourism Quarterly, 4(3), 1-18. (In Persian)
Sajjadzadeh, H., Saeid Izadi, M., & Reza Haghi, M. (2017). Influence of Environmental Factors on Sense of Security in Informal Settlements of Hamedan. Geographical Urban Planning Research, 5(4), 705-720. (In Persian)
Sanul, G., & Van Heur, B. (2018). Spaces of Openness: Urban Citizenship and Cultural Infrastructures of Common Life in Istanbul. City, 22(5–6), 801–819.
Scott, J. W., & Sohn, C. (2019). Place-Making and the Bordering of Urban Space: Interpreting the Emergence of New Neighbourhoods in Berlin and Budapest. European Urban and Regional Studies, 26(3), 297–313.
Shahcheraghi, A., & Bandar Abad, A. (2016). Environed in Environment. Tehran: Tehran University Jihad Organization Publications. (In Persian)
Shang, H., Lin, M., and Zheng, Y. (2020). The Perception Reshaping Strategy of Campus Public Space. International Conference of Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, AHFE: Springer International Publishing.
Shieh, E., Habibi, K., & Saidi, M. (2015). Design Led Planning as a New Approach to Urbanism. Journal of Bagh-e Nazar, 12(35), 63-74.
Song, Z., & Soopramanien, D. (2019). Types of Place Attachment and Pro-Environmental Behaviors of Urban Residents in Beijing. Cities, 84, 112–120.
Stojanovski, T. (2018). How Density, Diversity, Land Use and Neighborhood Type Influences bus Mobility in the Swedish City of Karlstad: Mixing Spatial Analytic and Typo-Morphological Approaches to Assess the Indirect Effect of Urban form on Travel. Journal of Transport and Land Use, 11(1), 769–789.
Tarlov, E., Silva, A., Wing, C., Slater, S., Matthews, S. A., Jones, K. K., & Zenk, S. N. (2019). Neighborhood Walkability and BMI Change: A National Study of Veterans in Large Urban Areas. Obesity, 28(1), 46–54.
Wan, Y., Deng, C., Wu, T., Jin, R., Chen, P., & Kou, R. (2019). Quantifying the Spatial Integration Patterns of Urban Agglomerations along an Inter-City Gradient. Sustainability (Switzerland), 11(18), 1–21.
Wang, Han, Dai, X., Wu, J., Wu, X., & Nie, X. (2019). Influence of Urban Green Open Space on Residents’ Physical Activity in China. BMC Public Health, 19(1), 1–12.
Wang, Hao, & Yang, Y. (2019). Neighbourhood Walkability: A Review and Bibliometric Analysis. Cities, 93, 43–61.
Windsong, E. A. (2010). There is no Place Like Home: Complexities in Exploring Home and Place Attachment. The Social Science Journal, 47(1), 205-214.
Xu, Y., Belyi, A., Santi, P., & Ratti, C. (2019). Quantifying Segregation in an Integrated Urban Physical-Social Space. Journal of the Royal Society, Interface, 16(160), 1–14.
Yassin, H. H. (2019). Livable City: An Approach to Pedestrianization through Tactical Urbanism. Alexandria Engineering Journal, 58(1), 251–259.
Yu, J., Zhou, K., & Yang, S. (2019). Land Use Efficiency and Influencing Factors of Urban agglomerations in China. Land Use Policy, 88, 1–12.
Yue, H., & Zhu, X. (2019). Exploring the Relationship between Urban Vitality and Street Centrality Based on Social Network Review Data in Wuhan, China. Sustainability (Switzerland), 11(16), 1–19.
Zakariya, K., Harun, N. Z., & Mansor, M. (2014). Spatial Characteristics of Urban Square and Sociability: A Review of the City Square, Melbourne. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 153, 678–688.
Zekavat, K., & Sadat Dehghan, Y. (2017). Dimension to Develop Quality in Public Realm and a Management Model for Creation of Places, Architecture & Urban Development. Architecture & Urban Development, 9(17), 215–224. (In Persian)
Zhang, L., Zhang, L., Xu, Y., Zhou, P., & Yeh, C. (2019). Land Use Policy Evaluating Urban Land Use Efficiency with Interacting Criteria: An Empirical Study of Cities in Jiangsu China. Land Use Policy, 90, 1–11.
Žlender, V., & Gemin, S. (2020). Testing Urban Dwellers’ Sense of Place towards Leisure and Recreational Peri-Urban Green Open Spaces in Two European Cities, Cities, 98, 1-19.