دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 469-669 
بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

صفحه 489-510

10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197

اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ مهناز کشاورز؛ مجید جلالوندی


تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

صفحه 531-555

10.22059/jurbangeo.2020.298713.1252

انیس داوودی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی