تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

استفادۀ بیش‌از‌حد برنامه‌ریزان از فضاهای شهری تنها برای تأمین نیازهایی مانند مسکن و نیازهای اولیه، شهرها را به فضایی سرد و بی‌روح تبدیل کرده است. فضای شهری در این مفهوم سرزندگی لازم را ندارد و ساکنان شهرها را به افرادی افسرده تبدیل کرده است؛ از این‌رو برنامه‌ریزان سعی کرده‌اند سرزندگی را حداقل در بخش‌هایی از شهر ایجاد کنند. در این مسیر افزون بر جنبة فضایی، به جنبة زمانی ایجاد فضاهای سرزندة شهری نیز نگاهی داشته‌اند که از جملة آن تأکید بر ایجاد و توسعة فضاهای سرزندة شبانة شهری است. شکل‌گیری فضاهایی این‌چنین در شهرها، جنبه‌ای فرایندی دارد. بخش‌هایی از شهرها نیز به دلایل گوناگونی در ساعات مختلف و حتی در شب از تکاپوی ویژه‌ای برخوردارند. شناسایی چنین فضاهایی می‌تواند در توسعة سرزندگی شبانة شهری اهمیت فراوانی داشته باشد. شهر رشت به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر شمال کشور و شهری شناخته‌شده در سطح ملی به‌منزلة قطب گردشگری، به‌همراه ویژگی‌های فرهنگی مردم می‌تواند جایگاه مناسبی در این مسیر داشته باشد. براین‌اساس، هدف این پژوهش شناسایی فضاهای سرزندة شبانة شهر رشت و مطالعه ویژگی‌های این فضاهاست. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر سطح تحلیل در مناطق پنج‌گانه این شهر بررسی شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و برای تحلیل پژوهش از روش میانگین، آزمون ANOVA، تحلیل خوشه‌ای فضایی چندفاصله‌ای و بیضی انحراف معیار استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شهر رشت از نظر فضاهای سرزندة شبانه وضعیت نسبتاً نامطلوبی دارد. همچنین از نظر شاخص‌های سرزندگی شبانة شهری، در بعد اجتماعی و اقتصادی تفاوت معناداری در مناطق پنج‌گانة این شهر دیده می‌شود. از سوی دیگر، فضاهای سرزندة شبانه در این شهر به توزیع خوشه‌ای نزدیک‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the urban nightlife vitality in the city of Rasht

نویسندگان [English]

  • anis Davoodi 1
  • Esmaeil Aghaeizadeh 2
  • Maryam Jafari Mehrabadi 2
1 M.A-University of Guilan
2 Assistant Professor Department of Geography and Urban Planning-University of Guian.
چکیده [English]

Planners' extravagance in the use of the urban spaces, merely to meet the needs such as housing and the basic needs has sometimes transformed cities into lifeless spaces.The urban space in this sense does not have the necessary vitality and has made the city dwellers depressed, so the planners have tried to create the vitality and happiness at least in some parts of the cities. In addition to the spatial aspect, they have also considered the time aspect of the creation of the lively urban spaces including the emphasis on the creation and development of the urban lively night spaces.The city of Rasht as the largest city in the north of Iran, a nationally known city as a tourism hub, and also due to the cultural characteristics of the people, can have an appropriate position in this direction.Accordingly the purpose of this study was to identify the urban night lively spaces of Rasht and then studying their characteristics. It was a descriptive-analytical research and the level of analysis was the five districts of the city of Rasht. Documentation and field data collection method were used. To analyze the data, the mean ANOVA test, the multi-distance spatial cluster analysis and the standard deviational ellipse were used. The results show that the Rasht city has a relatively unfavorable condition in terms of lively nightlife, Also there is a significant difference in socio-economic dimension in 5 regions of Rasht. In addition, the lively nightlife in this city is closer to the cluster distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Vitality
  • Nightlife Vitality
  • The City of Rasht
ابراهیم­زاده، رعنا (1395). «اقتصاد شبانه و سرزندگی محیط شهری با رویکرد فرهنگی- مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت»،  دومین همایش بین­المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران: انجمن معماری و شهرسازی ایران.
اخوان صراف، امیرمحمد، خسروی دانش، امید، مظاهری، راحله و زمانی، بهار (1393). «منظر شبانه شهر رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد»، آرمانشهر، دوره هفتم، شمارة 1، ویژه نامه نورپردازی، 66- 55.
بوداغی، روجا و حمیدرضا صارمی (1393). «سنجش کیفیت ابعاد زیست‌محیطی شهر مبتنی بر فضاهای شهر (مطالعة موردی: مقایسة محلة فردوسی در منطقة 12 و محلة شهرک بوعلی در منطقة 2 تهران)»، مطالعات مدیریت شهری، سال ششم، شمارة 20، 35-43.
پارسی، حمیدرضا (1379). فضای شهری، حیات مدنی و نیروی اجتماعی فرهنگی؛ نمونة موردی: خیابان کارگر، رسالة دکتری، استاد راهنما: منوچهر طبیبیان، تهران: دانشگاه تهران.
پاکزاد، جهانشاه (1386). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهیدی.
پاکزاد، جهانشاه (1391). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
پامیر، سای (1392). آفرینش مراکز شهری سرزنده: اصول طراحی و بازآفرینی، ترجمه مصطفی بهزاد فر و امیر شکیبا منش، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
پوراحمد، احمد (1385). قلمرو و فلسفة جغرافیا، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جهان‌بین، نیما، (1388). «مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخص‌ها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر»، نشریة هویت شهر، سال سوم، شمارة 4، 15-26.
چرخچیان، مریم، (1394). تحلیل فضاهای شهری، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
حبیبی، سید محسن (1378). «فضای شهری، حیات واقعه‌ای و خاطره‌های جمعی»، صفه، سال نهم، شمارة 28، 16-21.
دین، بن (1392). آشنایی با توانمندی سرزندگی، ترجمة علی فیضی، برگرفته در روز 24 اسفند سال 1398 از سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، http://www.mrmz.ir.
دولفوس، اولیویه (1374). فضای جغرافیایی، ترجمة سیروس سهامی، مشهد: انتشارات نیکا.
سامانی، قدسیه (1391). «راهبردهای طراحی و برنامه ریزی شهری در ارتقای حیات شبانه فضاهای شهری»، پنجره، سال چهارم، شمارة 13، 44-39.
شالی امینی، وحید و بهبودیان باجگیران، سعید (1389). «معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای عمومی شهرهای جدید با تکیه بر شاخص های توسعه پایدار- مطالعه موردی شهری جدید گلبهار»، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران: دانشگاه تهران.
شیخ بیگلو، رعنا و تبریزی، نازنین (1394). «توسعه گردشگری شبانه شهری در ایران، تحلیل مقایسه­ای شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد و یزد»، برنامه­ریزی منطقه­ای، سال ششم، شمارة 24، 58- 45.
عبدالله‌زاده، مهسا (1391). «فضاهای باز شهری، عرصة پویای شهری»، دانش نما، سال بیست‌و‌یکم، شمارة 3، 119-125.
عرب‌زاده، مهدی (1396). «رابطة نیازهای اساسی روان‌شناختی با سرزندگی ذهنی در سالمندان»، مجلة سالمندی ایران، سال دوازدهم، شمارة 2، 170-179.
عسگری، علی (1390). تحلیل‌های آماری فضایی با ARCGIS، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
غفوری، عطیه (1391). «امتداد منظر روز در شب، برنامه­ریزی منظر شبانه پاریس»، منظر، دوره چهارم، شمارة 21، 43-40.
فرازمند، راحله و مهشید صحی‌زاده (1392). «بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونة مطالعاتی: محدودة پارکینگ شهرداری کرمانشاه)»، مطالعات محیطی هفت‌حصار، سال دوم، شمارة 6، 29-42.
قدیمی، سیده درسا و غزل کرامتی (1396). «زندگی شبانه در کلان‌شهر با تأکید بر تأثیر عوامل فرهنگی بر فضای شهری»، مطالعات محیطی هفت‌حصار، سال پنجم، شمارة 20، 31-46.
قربانی­نیا، آرزو (1391). «زندگی شبانه فرصت یا تهدید»، پنجره، سال چهارم، شمارة 15، 54-50.
قوام‌پور، انسیه (1389). «فضاهای جمعی در راه جهانی‌شدن از زندگی مدنی تا منبع اقتصادی»، منظر، شمارة 7، 34-37.
کلانتری، بهرنگ، یاری‌قلی، وحید و اکبر رحمتی (1391). فضای جمعی و شهر خلاق، منظر، سال چهارم، شمارة 19، 74-79.
کلانتری، بهرنگ و ژیلا سجادی (1394). «نقش فضاهای عمومی در شکل‌گیری شهر شهروندمدار (مطالعة موردی: پارک شفق محلة یوسف‌آباد تهران)»، مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شمارة 11، صص 75-103.
کلانتری، محسن و سمیه قزلباش (1388). «شناسایی کانون‌های جرم‌خیز شهری با استفاده از مدل‌های آماری گرافیک مبنا و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS؛ مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان»، مطالعات پیشگیری از جرم، سال چهارم، شمارة 11، صص 77-91.
کیانی نژاد، افروز و طبائیان، مرضیه (1394). «ارائه راهکارهایی جهت سرزندگی در محیط­های شهری به کمک خاطره­سازی با ایجاد ادراک متفاوت محیط به وسیله حواس انسان»، پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان.
گلکار، کورش (1385). «نشاط و سرزندگی در شهر به‌کمک طراحی شهری»، شهرنگار، سال هفتم، شمارة 39، 24-28.
گل­نیا، مینا (1394). «برنامه­ریزی در شب به منظور تحقق مفهوم شهر 24 ساعته، نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد»، کنگره بین­المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
لطیفی، غلامرضا و محمود جمعه‌پور (1392). «مقایسة تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیة جنوبی و سعادت‌آباد تهران»، مدیریت شهری، سال سیزدهم، شمارة 34، 27-40.
محمودی، سودابه (1393). طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه؛ نمونة موردی: حدفاصل بین میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة طراحی، استاد راهنما: علی سلطانی، شیراز: دانشگاه شیراز.
مدنی‌پور، علی (1387). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایندهای اجتماعی و مکانی، مترجم: فرهاد مرتضایی، چاپ سوم، تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
مقصودی، ملیحه (1393). الگوی مفهومی برای تحلیل فضاهای شهری، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
هاشمی فدکی، الهه سادات و حسنی، علیرضا (1392). «ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 24 ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد»،  همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد: موسسه آموزش عالی خاوران.
Abdullahzadeh, M. (2012). Urban Open Spaces, Dynamic Urban Area. Danesh Nama, 21(3), 119-125. (In Persian)
Akhavan Saraf, A. M., Khosravi danesh, O., Mazaheri, R., & Zamani, B. (2014). Urban Night Landscape; (An Approach to Strategic Plan of Lighting in Mashhad City). Armanshahr, 7(1), 55-66. (In Persian)
Arabzadeh, M. (2017). Relationship Between Basic Psychological Needs and Mental Vitality in the Elderly. Salmand, 12(2), 170-179. (In Persian)
Asgari, A. (2011). Spatial Statistical Analysis with Arcgis (First Ed.). Tehran: Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization. (In Persian)
Budaghi, R., & Saremi, H. (2014). Assessment of Urban Environmental Dimensions Quality Base on Urban Spaces (Case Study: Comparison of Ferdowsi Neighborhood in District 12 and Buali Town Neighborhood In District 2 of Tehran). Urban Management Studies, 6(20), 35-43. (In Persian)
Charkhchian, M. (2015). Investigation and Analysis of Urban Spaces. Tehran: Payame Noor University. (In Persian)
Din, B. (2013). Introduction to the Ability to Vitality. From From the Site of the Center for Psychological Services and Life Counseling, March 15, 2017, http://www.mrmz.ir. (In Persian)
Dollfus, O. (1995). Geographical Space (S. Sahami, Trans). Mashhad: Nika. (In Persian)
Ebrahimzadeh, R. (2016). Night Economy and Vitality of Urban Environment with a Cultural Approach - Case Study: Shahrdari Square of Rasht Paper presented at the 2nd International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Planning at the Beginning of the 3rd Millennium, Tehran. (In Persian)
Farazmand, R., & Sahizadeh, M. (2013). Investigation and Analysis of Elements Affecting Vitality in Perspective of Social Interactions for Performance Appraisal of Urban Public Spaces (A Case Study of Kermanshah Municipality Parking Area). Haft Hesar: Journal of Environmental Studies, 2(6), 29-42. (In Persian)
Ghadimi, S. D., & Keramati, G. (2017). Nightlife in the Metropolis with Emphasis on the Influence of Cultural Factors on Urban Space. Haft Hesar: Journal of Environmental Studies, 5(20), 31-46. (In Persian)
Ghafouri, A. (2013). The Continuance of Day Landscape in Night; Nightscape planning in Paris. Manzar, 4(21), 40-43. (In Persian)
Ghavampour, E. (2010). Public Spaces in the Path of Globalization From Civil Life to Economic Source. Manzar, 2(7), 34-37. (In Persian)
Ghorbaninia, A. (2012). Nightlife Opportunity or Threat? Panjereh, 4(15), 50-54. (In Persian)
Golkar, K. (2006). Happiness and Vitality in the City by Urban Design. Shahrnegar, 7(39), 24-28. (In Persian)
Golnia, M. (2015). Night planning to realize the concept of a 24-hour city, a case study of Ahmadabad Street, Mashhad. Paper presented at the International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran. (In Persian)
Guo, Q., Lin, M., Meng, J. H., & Zhao, J. L. (2011). The development of urban night tourism based on the nightscape lighting projects--a Case Study of Guangzhou. Energy Procedia, 5, 477-481.
Habibi, S. M. (1999). Urban Space, Incidental Life and Public Memories. Soffeh, 9(28), 16-21. (In Persian)
Hagelskamp, C. (2003). Please Touch: How Aachen’s Public Art Adds to its Public Life, Project for Public Space Newsletter, Retrieved, 2017 from: https://www.pps.org/article/sep2003aachen.
Hashemi Fadaki, E., & Hassani, A. (2013). Creating urban nightlife with the approach of designing 24-hour spacesa- case study of Azadshahr Street. Paper presented at the 8th Symposium on Advances in Scienses and Technology Commission-III-From Vernacular Architecture to Sustainable Cities, Mashhad. (In Persian)
Heath, T. (1997). The Twenty Four Hour City Concept a Review of Initiatives in British Cities. Journal of Urban Design, 2(2), 193-204.
Jahanbin, N. (2009). The Concept of the Nature of the City and Introducing Its Indicators and Measurement Criteria in Contemporary Era. Hoviatshahr, 3(4), 15-26. (In Persian)
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.
Kalantari, B., Yarigholi, V., & Rahmati, A. (2012). Public Space and Innovative City. Manzar, 4(19), 74-79. (In Persian)
Kalantari, M., & Qezelbash, S. (2009). Identification of Urban Crime Centers Using Statistical Models of Basic Graphics and Geographic Information Systems (Gis), Case Study: Theft in Zanjan. Crime Prevention Studies, 4(11), 77-91. (In Persian)
Karami, S., Fakhrayee, A., & Karami, S. (2015). Studying the Effect of Accessibility and Vitality on Urban Space Efficiency in Iran (Case Study: Hamadan City). International Journal of Architecture and Urban Development, 5(1), 33-40. (In Persian)
Kianinejad, A., & Tabaian, M. (2015). Strategies for Vitality in Urban areas by Making Memories by Creating Different Perceptions of the Environment using Human Senses. Paper presented at the 5th International Conference on Sustainable Development and Urban Construction, Isfahan. (In Persian)
Latifi, G., & Jomehpour, M. (2013). Comparative Study of Urban Vitality in South Majidiyeh and Saadatabad Neighborhoods of Tehran. Urban Management, 13(34), 27-40. (In Persian)
Lefebvre, H. (1991). Critique of Everyday Life, John Moore (Trans.), Verso. Land-Uses and Functions
Madanipour, A. (2008). Design of Urban Space: An Inquiry Into A Socio - Spatial Process (F. Mortezaei, Trans). Tehran: Pardazesh. (In Persian)
Maghsoudi, M. (2013). Conceptual Framework to Analyze Urban Spaces. Tehran: Payam. (In Persian)
Mahmoudi, S., 2014, Urban Design with the Aim of Strengthening Nightlife, Case Study: Area Between Shahrdari Square to Shahzadeh Qasem Square. (Master's Thesis In Design), Shiraz University. (In Persian)
Momenian, A., & Zekavat, M. (2012). Rehumanasing Urban Space for Night Activities with Particular Reference to Principal 24 Hours Cities in Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(23), 5055-5062. (In Persian)
Pakzad, J. (2007). Theoretical Principles and Process of Urban Design (second ed.). Tehran: Shahidi. (In Persian)
Pakzad, J. (2012). Guide to Designing Urban Spaces in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)
Parsi, H. R. (2000). Urban Space, Civic Life and Socio-Cultural Force: A Case Study of Kargar Street. (Ph.D.), University of Tehran, Tehran. (In Persian)
Paumier, C. B. (2013). creating a vibrant city center: urban design and regeneration principles. Translator: Behzadfar, M. & Shakiba Manesh, A.; Tehran: Iran University of Science & Technology. (In Persian)
Pourahmad, A. (2006). The Realm and Philosophy of Geography. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
Sajadi, J., & Kalantari, B. (2015). The Role of Public Space in Forming Citizen-Based City (Case Study: Shafagh Park Yousef Abad Neighborhoods, Tehran). Urban Structure And Function Studies, 3(11), 75-103. (In Persian)
Samani, G. (2012). Urban Design and Planning Strategies for Promoting Nightlife in Urban Spaces. Panjereh, 4(13), 44-39. (In Persian)
Shali Amini, V., & Behboudian Bajgiran, S. (2010). Criteria for achieving sustainable vitality in public spaces of new town based on sustainable development indicators - A case study of Golbahar new town. Paper presented at the first conference on sustainable urban development, Tehran. (In Persian)
Shaw, B. (2014). Yogalean: Poses and Recipes to Promote Weight Loss and Vitality-For Life. Ballantine Books.
sheikhbeglo, R., & Tabrizi, N. (2016). Development of Urban Night Tourism in Iran; Comparative Analysis of Cities of Isfahan, Tabriz, Shiraz, Mashhad and Yazd. Regional Planning, 6(24), 45-58.
Shojaeimehr, S., & Zakerhaghighi, K. (2013). Explaining Principles and Characteristics of Nightly Spaces for the Purpose of Strategic Planning of Leisure Spaces within Metropolises (The Case Study of Hamedan; Eram Area). Journal of Basic. Applied Scientific Research, 3(8), 747-756.
Stevenson, D., & Matthews, A. (Eds.). (2013). Culture and the city: creativity, tourism, leisure. Routledge.
Yatmo, Y. A. (2009). Perception of street vendors as ‘out of place’urban elements at day time and night time. Journal of environmental psychology29(4), 467-476.