واکاوی کیفیت اثرگذاری مؤلفه‌های هنر شهری بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پارک ساحلی اردبیل به‌عنوان یکی از فضاهای عمومی شهر اردبیل قابلیت مناسبی برای ارزیابی هنر شهری دارد. هدف اصلی پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، واکاوی کیفیت اثرگذاری مؤلفه‌های هنر شهری بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش پیمایشی (پرسش‌نامه) و نرم‌افزارهای تحلیل آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها و پرسش‌نامه‌های تکمیلی نشان می‌دهد، شاخص نورپردازی با بار عاملی 72/0 در سازة معیار عوامل کالبدی، شاخص المان‌های تعاملی با بار عاملی 72/0 در سازة معیار عوامل اجتماعی، شاخص آثار تاریخی با بار عاملی 54/0 در سازة معیار عوامل معنایی و شاخص‌های ایده‌های خلاقانه و مبلمان شهری با بار عاملی 66/0 در سازة معیار عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل داشته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، میزان ضریب و شدت هم‌بستگی میان معیارهای عوامل کالبدی-عوامل اجتماعی با بار عاملی 98/0 بیشتر از سایر معیارها در پارک ساحلی اردبیل است. همچنین به‌منظور رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن نشان‌دهندة برابرنبودن رتبة میانگین مؤلفه‌های هنر شهری مؤثر بر میزان مردم‌گرایی محدودة مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Quality of the Effect of Urban Art Components on Promoting the Populism of Ardebil Saheli Park

نویسندگان [English]

  • Ata Ghafari gilandeh 1
  • Homa Vaezi 2
  • parvin dadazadeh 3
1 Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili
2 Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili
3 mohaghegh ardabil univercity
چکیده [English]

Ardabil Saheli Park can be evaluated and analyzed as components of urban art. This research seeks to answer two questions. The main purpose of the present study is to investigate the quality of the impact of urban art components on promoting the popularity of Ardabil Saheli Park. The results of data analysis and supplementary questionnaires by space users show that factor loadings index (0.72) in physical factor criterion construct, factor leading index (0.72) in factor structure benchmark, factor loadings (0.54) in semantic factor constructs, and creative ideas and factor loadings in urban furniture (0.66) in environmental factor criterion had the greatest impact on park attendance. The results also show that the coefficient and severity of correlation between physical and social factors with factor loadings (0.98) is higher than other criteria in Ardebil Saheli Park.Also, in order to rank the research variables, Friedman test was used, the results of which show the inequality of mean rank of the components of urban art in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of Urban Art
  • Populism
  • Saheli Park
  • Ardabil
بحرینی، سیدحسین و منوچهر طبیبیان (1377). مدل ارزیابی کیفیت محیط‌زیست شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بهنام، یزدان، حیدری، عباس و محمد صالحی (1392). «نقش المان‌های شهری پایدار در توسعة گردشگری شهری»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعة پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
پورمختار، احمد و لیلا خدابخش (1393). نقش هنر محیطی در ارتقای کیفیت­های کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی، برگرفته در 11/10/1398 از سایت http://zibasazi.ir/fa/shahrvandi/item/5257.
خدادادی، رضا (1394). گرایش‌های معاصر در هنرهای شهری تهران، برگرفته در 15/10/ 1398 از سایت http://art.ac.ir/fa/news/185
رفیعیان، مجتبی، تقوایی، علی‌اکبر، خادمی، مسعود و رجا علی‌پور (1391). «بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری»، نشریة انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمارة 4، صص 43-53.
عادلوند، پدیده، موسوی­لر، اشرف­السادات و سید­امیر منصوری (1395). «هنر شهری به‌مثابة پدیده­ای منظرین در جامعة امروز»، نشریة باغ نظر، شمارة 39، صص 39-44.
علیمردانی، مسعود و حمید محمودی (1394). «اجرای هنرهای عمومی در پیاده­راه‌های ساحلی، بستری جهت ارتقای کیفیات بصری و زیباشناختی (نمونة موردی: پیاده­راه­های ساحلی شهری در بندر بوشهر)»، دوفصلنامة هنرهای کاربردی، شمارة 5، صص 14-23.
کلانتری، خلیل (1388). مدل­سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با برنامة LISREL–SIMPLIS، تهران: انتشارات فرهنگ صفا.
مدنی‌پور، علی (1379). طراحی فضاهای شهری: نگرشی برفرایند­های اجتماعی مکانی، ترجمة فرهاد مرتضایی، تهران: نشر پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
مرادی، سلمان (1386). «هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری»، فصلنامة باغ نظر، شمارة 8، صص 81-90.
مرتضایی، سیدرضا و مهدی اصل فلاح (1392). بنیان­های طراحی در زیباسازی شهری، تهران: انتشارات هنر و معماری قرن.
مظفر، فرهنگ، حسینی، مهدی و رضا خدادادی (1396). «نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط‌زیست شهری»، دوفصلنامة پژوهش هنر، شمارة 13، صص 73-84.
Abada, T. (2007). Racially Mixed Neighborhoods, Perceived Neighborhood Social Cohesion, and Adolescent Health in Canada. Social Science and Medicine, 65(10), 2004–2417.
Abbotts, J., & Spence, W. (2013). Art and Wellbeing in a Deprived Scottish Community. Journal of Public Mental Health, 12(2), 58-69.
Adelvand, P., Mousavi-Lor, A., & Mansouri, A. (2016). "Urban Art" as a Landscape Phenomenon in Today’s Society. Journal of Bagh-e Nazar, 39, 39-44. (In Persian)
Alimardani, M., & Mahmoudi, H. (2016). Public Art Performances on Coastal Pavements, Adapted to Improve Visual and Aesthetic Quality (Case Study: Urban Coastal Pavements in Bushehr Port). Journal of Applied Arts, (94), 14-23. (In Persian)
Bahreini, H., & Tabibian, M. (1995). Urban Environmental Quality Assessment Model. Tehran: University Of Tehran Press. (In Persian)
Behnam, Y., Heydari, A., & Salehi, M. (1995). The Role of Sustainable Urban Elements in the Development of Urban Tourism. Proceedings of the First National Conference on Geography, Urban Development and Sustainable Development, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin. (In Persian)
Carmona, M. (2003). Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Architectural Press.
Chang, T. (2020). Wall Dressed Up: Graffiti and Street Art in Singapore. City, Culture and Society, 20.
Courage, C. (2019). Arts in Place: The Arts, the Urban and Social Practice. London and New York: Routledge.
Doss, E. (2006). Public Art Controversy: Cultural Expression and Civic Debate, Monograph, Americans for the Arts. United States, 294-318.
Guinard, P. (2018). Art as a New Urban Norm: Between Normalization of the City through Art and Normalization of Art through the City in Montreal and Johannesburg. Journal of Cities, 77, 13-20.
Gunaratnam, Y. (2007). Where Is the Love? Art, Aesthetics and Research. Journal of Social Work Practice, 21(3), 271-287.
Holttum, S. (2013). Research Watch: Art Therapy: A Dose of Treatment, an Aid to Social Inclusion or an Unnecessary Indulgence? Mental Health and Social Inclusion, 17(2), 64–69.
Jasmi, M., & Hanita, N. (2016). Roles of Public Art in Malaysian Urban Landscape towards Improving Quality of Life: Between Aesthetic and Functional Value. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 222, 872-880.
Kalantari, Kh. (2010). Modeling Structural Equations in Socio-Economic Research with the LISREL-SIMPLIS Program. Tehran: Farhange Safa Press. (In Persian)
Khodadadi, R. (2016). Research Method with Thesis Approach, retrieved from http://art.ac.ir/fa/news/185. (In Persian)
Kirrmann, K. (2010). Cooltan Arts: Enhancing Well-Being through the Power of Creativity. Mental Health and Social Inclusion, 14(2), 12-16.
Landry, C., Lesley, G., François, M., & Franco, B. (1996). The Art of Regeneration: Urban Renewal through Cultural Activity. London: Da Costa.
Madanipour, A. (2001). Designing Urban Spaces: An Attitude to Spatial Social Processes (F. Morteza, Trans). Tehran: Publication of Urban Planning and Processing. (In Persian)
Moradi, S. (2008). Public Art and Its Integration with Urban Space. Journal of Bagh-e Nazar, 4, 81-90. (In Persian)
Mortezai, R., & Aslefalah, M. (2014). The Foundations of Design in Urban Beautification. Tehran: Century Art and Architecture Publications. (In Persian)
Mozafar, F., Hoseini, M., & Khodadadi, R. (2017). The Role of Urban Arts in improving the Quality of the Urban Environment. Journal of Pazhouhash-e Honar, 13, 73-84. (In Persian)
Muller, A. (2019). Voices in the City: On the Role of Arts, Artists and Urban Space for a Just City. Journal of Cities, 91, 49-57.
Pourmokhtar, A., & Khodabakhsh, L. (2016). The Role of Environmental Art in Enhancing the Physical and Social Qualities of Public Spaces, retrieved from http://zibasazi.ir/fa/shahrvandi/item/5257. (In Persian)
Remesar, A. (2005). Urban Regeneration: A Challenge for Public Art. Universidad De Barcelona: Monografies Psico-Socio-Ambientals Títols Publicats.
Remesar, A. (Ed). (2001). Urban Regeneration a Challenge for Public Art. Barcelona: University of Barcelona.
Secker, J. (2007). Empowerment and Arts Participation for People with Mental Health Needs. Journal of Public Mental Health, 6(4), 14-23.
Tanguy, M., & Kumar, V. (2019). Measuring the Extent to Which Londoners Are Willing to Pay for Public Art in Their City. Journal of Technological Forecasting and Social Change, 142, 301-311.
Urban Art Strategy. (2002). Urban Art Information Kit; Urban Iconography Study; Heritage Recognition Strategy. Prepared for the Department of Urban Design and Architecture by Torque Propriety Limited.
Yan, L., Xu, J., & Sun, Z. (2019). Street Art as Alternative Attractions: A Case of the East Side Gallery. Tourism Management Perspectives, 29, 76-85.