چارچوبی مشارکتی به مفهوم زیبایی‌شناسی چشم‌انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم (مطالعة موردی: منطقه 22 تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خدمات اکوسیستم می‌تواند از نظر مشارکت و یکپارچه‌سازی نقش شهروندان مفید باشد. بسیاری از موضوعاتی که به‌کمک مفهوم خدمات اکوسیستم به آن پرداخته می‌شود، در برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ای مدنظر قرار می‌گیرد و با کمک توسعة سناریوی تعاملی با ذی‌نفعان قابل‌پشتیبانی است. یکی از این خدمات، خدمات فرهنگی اکوسیستم است. هدف این پژوهش طراحی چارچوبی مشارکتی از ذی‌نفعان با بهره‌گیری از شبکه‌های بیزی برای مفهوم‌سازی زیبایی‌شناسی چشم‌انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم است که در آن ذی‌نفعان نه رشتة مختلف دخیل هستند. درحقیقت، پژوهش حاضر، کاربردی (توصیفی و علی) است که بعد از جمع‌آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه‌ای، از تکنیک اندیشة باران یا طوفان مغزی بهره برده است. همچنین از میانگین و واریانس برای تبدیل نتایج ذی‌نفعان به احتمالات در شبکة بیزی استفاده شده است؛ چراکه اصطلاحات انتزاعی را می‌توان به‌کمک شبکة بیزی چندگرهی ارزش‌گذاری و در یک روش طوفان مغزی منسجم طبقه‌بندی کرد. تجزیه و تحلیل نهایی حساسیت‌ها با احتمالات خروجی نشان می‌دهد که توپوگرافی شامل برجستگی و شیب زمین، آب و پوشش گیاهی متراکم در مناطقی مانند پارک جنگلی چیتگر، محدودة دریاچة مصنوعی آزادی و پارک خرگوش‌دره دارای بالاترین ارزش زیبایی‌شناسی است. همچنین عناصر طبیعی مانند دریاچه، درختان جنگلی و زمین‌های کشاورزی از نظر تصویرسازی کیفیت‌های بیشتری را نشان می‌دهند. درمجموع پژوهش حاضر به شاخص‌های فردی تأکید ندارد، بلکه نوعی روش‌شناسی سازگار با مباحث زیبایی‌شناسی است که می‌توان از آن در مشارکت شهروندان محلی در کنار ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی‌های آتی سنجش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A participatory framework in the concept of landscape aesthetic in Cultural Ecosystem Services. Case Study: District 22 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hassan Jangi 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
  • Mohammad Taghi Razavian 3
1 PHD Candidate at Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University of Tehran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ecosystem services can be useful in terms of participatory and integration of citizens. Many of the issues addressed by the concept of ecosystem services have been addressed in urban and regional planning and can be supported through the development of an interactive scenario with stakeholders. The purpose of this study is to design a participatory framework of stakeholders using Bayesian networks to conceptualize landscape aesthetic in ecosystem cultural services in which stakeholders from nine different disciplines are involved. In fact, the present study is an applied (descriptive and causal) research that, after collecting field and library information, has used brainstorming technique. The mean and variance are used to convert stakeholder outcomes into probabilities in the Bayesian network. Because abstract terms can be classified through a multivariate Bayesian network and cohesive brainstorming. Final sensitivity analysis through output probabilities showed that topography includes elevation and slope of the land, water, and dense vegetation in areas such as Chitgar Forest Park, Artificial Lake of Azadi and Khargoush Dareh Park have highest aesthetic value. Also, natural elements such as lakes, forest trees, and agricultural lands show higher quality in terms of visualization. Overall, the present study does not focus on individual indicators; rather, it is a methodology consistent with aesthetic considerations that can be used in local citizens' participation alongside stakeholders and future planning of landscape aesthetic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem Services
  • Aesthetics
  • Landscape Aesthetic
  • Bayesian Network
  • District 22 of Tehran
آتش پرگرگری، سالار، کبریائی طبری، غلامرضا، نجف‌زاده، کیان و مرجان باقر (1394). آلودگی نوری، تهران: انتشارات سازمان بهره‌وری انرژی ایران.
ازی محمد، زینب و مجید شریعت‌پناهی (1395). «نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعة شهری (مطالعة موردی: منطقة 22 تهران)»، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شمارة 3، 85-98.
امیر حاجیلو، علیرضا (1385). برنامه‌ریزی احداث و اصلاح خطوط انتقال برق در هماهنگی با ضوابط و معیارهای شهرسازی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، استاد راهنما: دکتر اسماعیل شیعه، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت.
تقوایی، حسن، علی‌دوست، شایسته و نغمه مبرقعی دینان (1396). «چارچوب بهسازی منظر حاشیة رودخانه‌های شهری براساس خدمات اکوسیستم (مورد پژوهی: رودخانة سفیدرود آستانة اشرفیه)»، نامة معماری و شهرسازی، شمارة 19، 77-91.
رزمجوئی، نازیلا، مهدوی، مهدی و حمیده افخمی (1397). «کنترل سیل و تأمین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری (مطالعة موردی: منطقة 22 تهران)»، نشریة علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، شمارة 5، 95-109.
رفیعیان، مجتبی، افشار، نگین و علی‌اکبر تقوایی (1396). «تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره‌گیری از مدل LUCIS»، هویت شهر، شمارة 29، 5-16.
شریعتمداری، احسان، سنماری، محمدمهدی، مدی، حسین و محمدرضا مهربانی گلزار (1398). «برنامه‌ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها (نمونة موردی: منطقة 22 تهران»)، نشریة علمی باغ نظر، شمارة 72، 41-52.
Amir Hajlou, A. R. (2006). Planning the construction and improvement of power transmission lines in coordination with the criteria and standards of urban planning. Master Thesis in Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran. (In Persian)
Anton, C., Young, J., Harrison, P. A., Musche, M., Bela, G., Feld, C. K., …, & Settele, J. (2010). Research needs for Incorporating the Ecosystem Service Approach into EU Biodiversity Conservation Policy. Biodiverse. Conserve, 19, 2979–2994.
Atash Pargargari, S., Kobriaei Tabari, G., Najafzadeh, K. & Baqer, M. (2015). Light pollution. Iran Energy Efficiency Organization Publications, Tehran. (In Persian)
Azi Mohammad, Z. & Shariat Panahi, M.V. (2016). The Role of Tourism Capabilities in Urban Development: A Case Study of District 22 of Tehran. New Attitudes in Human Geography, 8(3), 85-98. (In Persian)
Bockstael, N. E., Freeman, A. M., Kopp, R. J., Portney, P. R., & Smith, V. K. (2000). On Measuring Economic Values for Nature. Environ. Sci. Technol, 34(8), 1384–1389.
Brady, E (2006). Aesthetics in Practice: Valuing the Natural World. Environ. Values, 15, 277–291.
Brown, G., Montag, J., & Lyon, K. (2012). Public Participation GIS: A Method for Identifying Ecosystem Services. Society & Natural Resources: An International Journal, 25(7), 633-651.
Casado-Arzuaga, I., Onaindia, M., Madariaga, I., & Verburg, P. H. (2013). Mapping Recreation and Aesthetic Value of Ecosystems in the Bilbao Metropolitan Greenbelt (Northern Spain) To Support Landscape Planning. Landscape. Ecol, 29, 1393–1405.
Casalegno S., Inger R., DeSilvey C., & Gaston, K. J. (2013). Spatial Covariance between Aesthetic Value & Other, Ecosystem Services. Plos One, 8(6), e68437.
Chan, K. M. A., Guerry, A. D., Balvanera, P., Klain, S., Satterfield, T., Basurto, X., …, Woodside, U. (2012). Where Are Cultural and Social in Ecosystem Services? A Framework for Constructive Engagement. Bioscience, 62(8), 744–756.
Cooper, N., Brady, E., Steen, H., Bryce, R (2016). Aesthetic and Spiritual Values of Ecosystems: Recognizing the Ontological and Axiological Plurality of Cultural Ecosystem ‘Services’. Ecosystem, 21(B), 218-229.
De Groot, R., & Ramakrishnan, P. S. (2005) Cultural and Amenity Services. In: R. Hassan, R. Scholes, & N. Ash (Eds.), Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends, The Millennium Ecosystem Assessment Series (Vol. 1, pp. 455–476). Washington, DC: Island Press.
De Groot, R., Brander, L., Ploeg, S., et al. (2012). Global Estimates of the Value of Ecosystems and Their Services in Monetary Units. Ecosyst. Serv, 1, 50–61.
Do, Y. (2019). Valuating Aesthetic Benefits of Cultural Ecosystem Services Using Conservation Culturomics. Ecosystem Services, 36, 1-5.
Edelson, J., Neitzel, R., Meischke, H., Daniell, W., & Sheppard, L. (2009). Predictors of Hearing Protection Use in Construction Workers. Ann Occup Hyg, 53(6), 605-615.
Fischer, L. (2011). Landschaft undder Doppelte Effekt Von Arbeit. Vortrag Auf Der Konferenz:
Konstituierung Von Kulturlandschaft: Wie Wird Landschaft Gemacht? Given lecture on 12th May 2011 in Hannover.
Foley, J. A., Defries, R., Ansar, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., …, & Daily, G. C (2005). Global Consequences of Land Use. Science, 309(5734), 570-574.
Frank, S., Fürst, C., & Witt, A (2014). Making Use of the Ecosystem Services Concept in Regional Planning Trade-Offs from Reducing Water Erosion, Landscape Ecology, 29(8), 1377-1391.
Greˆt-Regamey, A., Brunner, Sh., Altwegg, J., & Bebi, P. (2013). Facing Uncertainty in Ecosystem Services-Based Resource Management. J Environ Manage, 127, S145–S154.
Haines-Young, R. (2011). Exploring Ecosystem Service Issues across Diverse Knowledge Domains Using Bayesian Belief Networks. Progress in Physical Geography, 35(5), 681–699.
Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'Agrosa, C., ..., Watson, R. (2008). A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems. Science, 319(5865), 948–952.
Henriksen, H. J., Rasmussen, P., Brandt, G., von Bülow, D., & Jensen, F. V (2007). Public Participation Modelling Using Bayesian Networks in Management of Groundwater Contamination. Environmental Modelling & Software, 22, 1101-1113.
Hernández-Morcillo, M., Plieninger, T., & Bieling, C. (2013). An Empirical Review of Cultural Ecosystem Service Indicators. Ecol. Indic, 29, 434–444.
Jennings, V., Larson, L., & Yun, J. (2016). Advancing Sustainability through Urban Green Space: Cultural Ecosystem Services, Equity, and Social Determinants of Health. International Journal of environmental research and public health, 13(2), 196.
Kandziora, M., Burkhard, B., & Muller, F. (2013a). Interactions of Ecosystem Properties, Ecosystem Integrity and Ecosystem Service Indicators-Theoretical Matrix Exercise. Ecol Ind, 28, 54–78.
Kandziora, M., Burkhard, B., & Muller, F. (2013b). Mapping Provisioning Ecosystem Services at the Local Scale Using Data of Varying Spatial and Temporal Resolution. Ecosystem Services, 4, 47–59.
Kaufmann, S. (2005). Soziologie der Landschaft. Wiesbaden: Springer.
Kühne, O. (2012). Stadt—Landschaft—Hybridität. Ästhetische Bezüge im Postmodernen Los
Angeles Mit Seinen Modernen Persistenzen
. Wiesbaden: Springer.
La Rosa, D., Spyra, M., & Inostroza, L. (2015). Indicators of Cultural Ecosystem Services for Urban Planning: A Review. Ecological Indicators, 61(1), 74-89.
Landuyt, D., Broekx, S., D'hondt, R., Engelen, G., Aertsens, J., & Goethals, P. L (2013). A Review of Bayesian Belief Networks in Ecosystem Service Modelling. Environmental Modelling & Software, 46, 1–11.
Lee, A. C., & Maheswaran, R, (2011). The Health Benefits of Urban Green Spaces: A Review of the Evidence. J. Public Health, 33, 212–222.
Leyshon, C. (2014). Cultural Ecosystem Services and the Challenge for Cultural Geography. Geography Compass8(10), 710-725.
Lucas, P. L., Kok, M. T. J., Nillson, M., & Alkemade, R. (2014). Integrating Biodiversity and Ecosystem Services in the Post-2015 Development Agenda: Goal Structure, Target Areas and Means of Implementation. Sustainability, 6(1), 193–216.
Maldonado, A. D., & Salmerón, Nicholson, A. E. (2018). Probabilistic Modeling of the Relationship between Socioeconomy and Ecosystem Services in Cultural Landscapes. Ecosystem Services, 33(B), 146-164.
Manes, F., Marando, F., Capotorti, G., et al. (2016). Regulating Ecosystem Services of Forests in Ten Italian Metropolitan Cities: Air Quality Improvement by PM10 and O3 Removal. Ecol. Ind, 67, 425–440.
McRae, B.H., Dickson, B.G., Keitt, T.H. & Shah, V.B. (2008) Using circuit theory to model connectivity in ecology, evolution and conservation. Ecology, 89(10), 2712– 2724.
MEA. (2005). Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, DC: Island Press,
Milcu, A. I., Hanspach, J., Abson, D., & Fischer, J (2013). Cultural Ecosystem Services: A Literature Review and Prospects for Future Research. Ecology and Society, 18(3), 44–88.
Nikolopoulou, M., Baker, N., & Steemers, K (2001). Thermal Comfort in Outdoor Urban Spaces: Understanding the Human Parameter. Solar Energy, 70(3), 227-235.
Norgaard, R. B. (2010). Ecosystem Services: From Eye-Opening Metaphor to Complexity Binder. Ecol. Econ, 69, 1219–1227.
Ode, A., Tveit, M. S., & Fry, G. (2008). Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research, 33(1), 89–117.
Peña, L., Casado-Arzuaga, I., & Onaindia, M (2015). Mapping Recreation Supply and Demand Using an Ecological and a Social Evaluation Approach. Ecosyst. Serv, 13, 108–118.
Pramanti, L. (2017). Paradigm Shift of Beauty in Landscape Design: Strategies Towards 'Big Foot’ Aesthetic, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(1), 223-231.
Prip, C. (2017). The Convention on Biological Diversity as a Legal Framework For Safeguarding Ecosystem Services,???, 29(B), 199-204. Raymond, C. M., Bryan, B. A., MacDonald, H., Cast, A., Strathearn, S., & Grandgirard, A. (2009). Mapping Community Values for Natural Capital and Ecosystem Services. Ecol, 68, 1301–1315.
Rafieian, M., Afshar, N., Taghvaee, A. (2017). Smart Land-Use Analysis in Areas with Capability Development with Using the Model of Land Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) (Case Study: 22nd. District of Tehran Metropolis). Hoviatshahr, 11(1), 5-16. (In Persian)
Razmjooi, N., Magdavi, M., Afkhami, H., Mohseni Saravi, M., Moetamed Vaziri, B. (2018). Flood Control and Water Supply for Irrigation of Green Spaces Using Urban Runoff Harvesting Management Design (Case Study: Region 22 of Tehran). Journal of Environmental Science and Technology, 20(4), 95-109. (In Persian)
Schaefer, M., Goldman, E., Bartuska, A. M., Sutton-Grier, A., & Lubchenco, J (2015). Nature as Capital: Advancing and Incorporating Ecosystem Services in United States Federal Policies and Programs. Proc. Natl. Acad. Sci, 112, 7383–7389.
Seppelt, R., Dormann C. F., Eppink F.V., Lautenbach, S., & Schmidt, S. (2011). A Quantitative Review of Ecosystem Service Studies, Approaches, Shortcomings and the Road Ahead. J. Appl. Ecol, 48, 630–636.
Shackleton, C. M., & Blair, A. (2013). The Abundance of Urban Public Green Space Influences Residents’ Perceptions, Uses and Willingness to Get Involved in Two Small Towns in South Africa. Landscape and Urban Planning, 113, 104–112.
Shariatmadari, E., Senemari, M., Medi, H., Mehrabanigolzar, M. (2019). Landscape planning based on microclimate with the aim of reducing air pollutants in metropolises. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 16(72), 41-52. (In Persian)
Sherrouse, B. C., Clement, J. M., & Semmens, D. J. (2011). A GIS Application for Assessing, Mapping, and Quantifying the Social Values of Ecosystem Services. Appl. Geogr, 31, 748–760.
Swetnam, R. D., Harrison-Curran, S. K., & Smith, G. R (2017). Quantifying Visual Landscape Quality in Rural Wales: A GIS-Enabled Method for Extensive Monitoring of a Valued Cultural Ecosystem Service. Ecosystem Services, 26, 451–464.
Taqvaei, H., Ali Doust, Sh. & Mobarakei Dinan, N. (2017). A Framework for Landscape & Urban Riverside's Improvement Based on Ecosystem Services Case Study: Sefidrud River in Astaneh Ashrafieh, Letter of Architecture and Urban Planning, 19, 77-91. (In Persian)
TEEB . (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB. ⟨www.TEEBweb.org⟩ (accessed 16.12.15; and location of all the other TEEB reports).
Tengberg, A., Fredholm, S., Eliasson, I., Knez, I., Saltzman, K., & Wetterberg, O (2012). Cultural Ecosystem Services Provided by Landscapes: Assessment of Heritage Values and Identity. Ecosyst. Serv, 2, 14–26.
Van der Biest, K., D’Hondt, R., Jacobs, S., Landuyt, D., Staes, J., & Meire, P. (2014). EBI: An Index for Delivery of Ecosystem Service Bundles. Ecological Indicators, 37, 252–265.
Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J., & Melillo, J. M. (1997). Human Domination of Earth's Ecosystems. Science, 277, 494–499.
Wang, B., Tang, H., & Xu, Y. (2017). Integrating Ecosystem Services and Human Wellbeing into Management Practices: Insights from a Mountain-Basin Area. Ecosystem Services, 27, 58–69.
Winthrop, R. H. (2014). The Strange Case of Cultural Services: Limits of the Ecosystem Services Paradigm. Ecol. Econ, 108, 208–214.
Zhang, C., Tian, H., Pan, S., Liu, M., Lockaby, G., Schilling, E. B., & Stanturf, J. (2008). The Effects of Forest Regrowth and Urbanization on Ecosystem Carbon Storage in a Rural–Urban Gradient in the Southeastern United States. Ecosystems, 11, 1211–1222.
Zhang, S., Wu, C., Liu, H., et al. (2011). Impact of Urbanization on Natural Ecosystem Service Values: A Comparative Study. Environ. Monit. Assess, 179 (1), 575–588.