دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 671-905