بررسی تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان در شهر تهران (مطالعه تطبیقی: ایستگاه‌های متروی شادمان و قلهک)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در میان انواع مختلف حمل‌ونقل عمومی شهری، مترو یکی از سریع‌ترین و پاک‌ترین شبکه‌های حمل‌ونقلی است. اگرچه در این نوع سیستم از مسیری مجزا از خیابان برای جابه‌جایی استفاده شده است، مجزابودن مسیر تردد نباید به غفلت از تأثیرات احداث آن بر معابر و محلات اطراف منجر شود؛ از همین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان انجام شده است. شاخص‌های کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان در این مقاله با رویکردی جدید و براساس تلفیقی از پیشینه‌های یافت شده استخراج شده است. روش پژوهش از نوع کمی بوده و گردآوری داده‌ها با پیمایش مبتنی بر پرسشنامه پس از تأیید روایی و پایایی صورت گرفته است. در این راستا 500 پرسشنامه میان ساکنان محدودة ایستگاه‌های متروی شادمان و قلهک توزیع شد. این ساکنان در شعاع 500 متری ایستگاه‌ها سکونت داشتند و پیش از زمان بهره‌برداری از ایستگاه مترو تا زمان انجام پژوهش در محدودة مورد نظر ساکن بودند. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های میانگین یک جامعه، میانگین دوجامعه و فریدمن با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد احداث ایستگاه مترو سبب تقویت کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان شده، اما تقویت کارکرد ترافیکی بیش از تقویت کارکرد اجتماعی خیابان بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد احداث ایستگاه متروی شادمان تأثیر بیشتری بر تقویت کارکرد اجتماعی خیابان آزادی در مقایسه با تقویت کارکرد اجتماعی خیابان شریعتی با احداث ایستگاه متروی قلهک داشته است. مقایسة تأثیر احداث ایستگاه‌های متروی شادمان و قلهک بر تغییر کارکرد ترافیکی خیابان نیز نشان می‌دهد ضمن افزایش کارکرد ترافیکی خیابان‌های آزادی و شریعتی، تفاوت معناداری در تقویت کارکرد ترافیکی خیابان‌های مورد مطالعه یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the construction of the metro station on the social and traffic functions of the street in Tehran city (Comparative study between Shademan and Gholhak metro stations)

نویسندگان [English]

  • Maryam Assayesh 1
  • Ali Khaksari Rafsanjani 2
  • vajhollah ghorbanizadeh 3
1 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 allameh tabatabai university
چکیده [English]

the metro system is one of the fastest and cleanest transportation networks that most cities need it. This transportation system, not only provides speed and convenient access, but also uses a distinct route from the streets for movement. But the distinction of the route should not lead to neglect the effects of the construction of this transport system on the surrounding streets and neighborhoods. Therefore, this research has been carried out with the aim of investigating the effects of the construction of metro station on the social and traffic functions of the street. indicators of social and traffic functions has been extracted based on a new approach and combination of backgrounds and the initiative of the authors.The present study has a quantitative approach and data collection was done through a questionnaire-based survey after confirmation of validity and reliability. In this regard 500 questionnaires were distributed among Residents nearby the Shademan and Gholhak metro stations . To analyze the collected data, one-sample T test ,two-sample T test and Friedman test has also been used. The results showed the construction of the metro station has strengthened the traffic and social functions of the street, but the strengthening of the traffic function has been more than the strengthening of the social function of street. The results also show that the construction of Shademan metro station has had a greater impact on strengthening the social function of Azadi Street than strengthening the social function of Shariati Street with the construction of Gholhak metro station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transport Oriented Development
  • Subway
  • Social Function
  • Traffic Function
  • Street
پاپلی یزدی، محمدحسین و حسین رجبی سناجردی (1382). نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران: انتشارات سمت.
پاکزاد، جهانشاه (1388). راهنمای طراحی فضاهای شهری، تهران: انتشارات شهیدی.
پترسون، رودالف و لیتمن، تاد و اندریا برودوس (1394). مدیریت حمل‌ونقل شهری پایدار (راهنمای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در شهرهای در حال توسعه)، ترجمة محمود شورچه، تهران: انتشارات پرهام نقش.
خادمی، مسعود، علیپور، روجا، امیرخانی، آرین و محمدرضا لیلیان (1394). مطلوبیت خیابان‌های شهری (نگرشی نو بر کیفیت فضایی و خوانایی شهری)، تهران: انتشارات طحان.
خاکساری، علی و ناصری، الناز و محمود صفارزاده (1393). «امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعة پایدار محله‌محور (نمونة موردی: خیابان ایران زمین، محلة شهرک قدس، منطقة دو شهرداری تهران)»، فصلنامة مهندسی حمل‌ونقل، شمارة 2، صص 271-287.
رفیعیان، مجتبی و زهرا خدائی (1388). «بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری»، فصلنامة راهبرد، شمارة 53، صص 227-248.
شجاعی، دلارام و پروین پرتویی (1394). «عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‌های مختلف شهر تهران (نمونة موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقة 7 تهران)»، نشریة باغ نظر، شمارة 34، صص 93-108.
عباس‌زادگان، مصطفی، رضازاده، راضیه و مریم محمدی (1390). «بررسی مفهوم توسعة مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن»، فصلنامة باغ نظر، شمارة 17، صص 43-58.
کاشانی‌جو، خشایار و مجید مفیدی شمیرانی (1388). «سیر تحول نظریه‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری»، نشریة هویت شهر، شمارة 4، صص 3-14.
ناصری، الناز و علی خاکساری (1393). امکان‌سنجی خیابان‌های شهر تهران در تطابق با الگوهای اجرایی طرح خیابان کامل (نمونة موردی: خیابان ایران زمین)، دومین کنفرانس بین‌المللی معماری و توسعة شهری، تبریز.
Abbaszadegan, M., Rezazadeh, R., & Mohammadi, M. (2011). Transit Oriented Development and Role of Tehran Subway System. Journal of Garden Comment, 8(17), 43-58. (In Persian)
Calthorpe, P. (1993). The Next American Metropolis (Ecology, Community and American Dream). United States: Princeton Architectural Press,
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Public Places-Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. United Kingdom: Architectural Press.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Publication of Random House,
Karuppannan, S., & Sivam, A. (2011). Social Sustainability and Neighborhood Design: An Investigation of Residents’ Satisfaction in Delhi. Journal of Local Environment, (9), 849-870.
Kashani Joo, Kh., & Mofidi Shemirani, M. (2009). The Evolution of Theories Related to Intra-City Transportation. Journal of City Identity, 3(4), 3-14. (In Persian)
Khademi, M., Alipour, R., Amirkhani, A., & Lillian, M. (2015). Desirability of Urban Streets (A New Approach to Spatial Quality and Urban Readability). Tehran: Publication of the Tahan. (In Persian)
Khaksari, A., Naseri, E., & Saffarzadeh, M. (2014). Feasibility Study and Implementation of the Complete Street Plan In Iran To Achieve Sustainable Development Of The Neighborhood (Case Study: Iran Zamin Street, Qods Town Neighborhood, Tehran Municipality's Second District). Journal of Transportation Engineering, 6(2), 271-287. (In Persian)
Litman, T. (2003). Measuring Transportation Traffic, Mobility and Accessibility. Journal of Institute of Transportation Engineers, (10), 28-32.
Mehta, V. (2007). A Toolkit for Performance Measures of Public Space. Belgium: ISOCARP Congress.
Moudon, A. V. (1991). Public Streets for Public Use. Michigan: Publication of Van Nostrand Reinhold.
Naseri, E., & Khaksari, A. (2014). Feasibility Study of Tehran's Streets in Accordance with the Executive Patterns of Complete Street (Case Study: Iran Zamin St). 2nd International Conference on Architecture and Urban Development, Tabriz. (In Persian)
Pakzad, J. (2009). Urban Space Design Guide. Tehran: Publication of the Shahidi. (In Persian)
Papouli Yazdi, M., & Rajabi Sanajardi, H. (2003). Theories of the City and Its Surroundings. Tehran: Publication of the Samt. (In Persian)
Perk, V., & Catalá, M. & Reader, S. (2012). Land Use Impacts of Bus Rapid Transit: Effect of BRT Station Proximity on Property Values along the Boston Silver Line Washington Street Corridor, Federal Transit Administration Report (0022), National Bus Rapid Transit Institute, University of South Florida.
Peterson, R., Litman, T., & Broaddus, A. (2015). Urban Sustainable Transport Management (M. Shoorcheh, Trans). Tehran: Publications of the Parham Naghsh. (in Persian)
Rafieian, M., & Khodaei, Z. (2009). Investigating the Indicators and Criteria Affecting Citizens' Satisfaction With Public Spaces. Journal of Strategy, 18(53), 227-248. (In Persian)
Shojae, D., & Partovi, P. (2015). Analysis of Factors Affecting the Creation and Promotion of Sociability in Public Spaces in Different Scales of Tehran City (Case studies: Two Neighborhoods and an Area in District 7 Tehran). Journal of Garden Comment, 12(34), 93-108. (In Persian)