تحلیلی بر پیشران اقتصاد نفتی و تأثیرات آن بر کیفیت زیست‌پذیری جوامع محلی در شهرهای استخراجی (مطالعۀ موردی: شهر بهبهان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بازخوانی توسعۀ نفتی کشور از منظر رفاه و زندگی کیفی مردم می‌تواند پاسخگوی بخشی از مسائل در عرصۀ سیاست‌گذاری و توجه ساختاریافته به مفهوم کیفیت زندگی باشد؛ بنابراین با توجه به نقش انکارنشدنی درآمدهای حاصل از سرمایۀ منابع طبیعی نفت در فرایند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، همچنین تأکید بسیاری از نظریات مرسوم توسعه‌ای بر نقش مثبت منابع طبیعی در فرایند پیشرفت و افزایش رفاه جوامع، نوشتار حاضر به تحلیل درآمدهای نفتی به‌عنوان پیشران کلیدی بر زیست‌پذیری جوامع از منظر ذی‌نفعان محلیبهبهان (سرپرستان خانوار) پرداخته است. براین‌اساس، با مطالعۀ ادبیات و مبانی موجود، 59 متغیر (شامل 54 مؤلفۀ زیست‌پذیری شهری و 5 متغیر اقتصاد نفتی) در قالب تشکیل ماتریس و پرسشنامه در اختیار 35 کارشناس خبره در موضوعات زیست‌پذیری شهری و اقتصاد نفتی قرار گرفت و این متغیرها به‌کمک استانداردهای تحلیل تأثیرات متقابل وزن‌دهی و با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد هیچ‌یک از عوامل اقتصاد نفتی در گروه متغیرهای دووجهی قرار نگرفتند که این امر نشان‌دهندۀ تأثیرات نه چندان زیاد و مثبت نفت بر مقولۀ زیست‌پذیری شهری است؛ چنانکه به‌واسطۀ استقرار صنعت نفت در شهر بهبهان، زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی شهر، متحول شده است که البته این تحولات مطلوب نبوده و کیفیت زندگی ساکنان را بهتر نکرده است. در این میان، شاخص اقتصادی، متأثر از عملکرد صنعت نفت، به افزایش فاصلۀ طبقاتی، استفاده‌نکردن از نیروهای بومی و جدایی‌گزینی اکولوژیکی در شهر منجر شده و به‌دلیل اشتغال‌زایی برای افراد غیربومی و ساکن شهرهای بزرگ از جمله تهران، افزایش درآمد ساکنان غیربومی شهر را رقم زده است؛ بنابراین باید راه‌های بهتری برای تعامل صنعت نفت و بومیان تدارک داده و توسعۀ منطقه‌ای پایدار محقق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the drivers of oil economy and its effects on the quality of livablity of local communities in extracted cities (Case study: Behbahan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Heidari 1
  • asgar rashidi 2
  • Behzad Ranjbarnia 3
  • MARYAM RAHMANI 4
2 2 -phd Student of Geography and Urban Planning, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
4 UNIVERSITY OF ZANJAN
چکیده [English]

Given the undeniable role of revenues from the capital of natural oil resources in the process of investment and capital formation, as well as the emphasis of many conventional development theories on the positive role of natural resources in the process of development and increasing the welfare of societies, this article tries to analyze oil revenues. As a key driver of the viability of communities from the perspective of local Behbahan stakeholders (heads of households). Accordingly, by studying the existing literature and basics, 59 variables (including 54 components of urban livability and 5 variables of oil economy) were provided to 30 experts in urban livability and oil economics in the form of matrices and questionnaires. It was weighted through interaction analysis standards and analyzed through Mick Mac software, and finally the key factors of the research were identified. Based on this, it was found that the effects of oil economy has not been able to cause favorable livelihoods among the citizens of Behbahan and five factors of oil economy do not affect the quality of urban livelihood of Behbahan as one of the oil extraction cities and the most effects of this industry in Macro factors and national incomes are visible. Also, the city of Behbahan has not seen such effects on the quality of urban living as a result of the emergence of this God-given source. Meanwhile, investment in the oil industry of this city, despite the relative economic benefits, has created detrimental effects on society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil economy, livability, extractive cities
  • Behbahan city, interaction analysis
احمدپور، سید محمد، جعفری‌نیا، غلامرضا و حبیب پاسالارزاده (1399). «بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست‌محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزۀ پارس جنوبی»، فصلنامۀ علمی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 40، 107-122.
افراخته، حسن، حجی‌پور، محمد و فرهاد جوان (1397). «نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران»، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارۀ 50، 39-60.
آقایی، پرویز، توکلی‌نیا، جمیله، کلانتری، محسن و زهره فنی (1398). «تولید و بازتولید در چرخۀ دوم انباشت سرمایۀ نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته»، نشریۀ علمی باغ نظر، سال شانزدهم، شمارۀ 80، 29-40.
ایمانی شاملو، جواد، رفیعیان، مجتبی و هاشم داداش‌پور (1395). «سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت»، فصلنامۀ ژئوپولیتیک، شمارۀ 1، 104-135.
بشارتی‌فر، صادق، قادری، اسماعیل و اسماعیل پیشگاهی‌فرد (1396). «تحلیل و تبیین تأثیرات نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارۀ 3، 653-675.
بلوطی، داوود (1397). تأثیر استخراج نفت بر کیفیت زندگی شهری (مطالعۀ موردی: شهر بهبهان)، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد دانشگاه زنجان به راهنمایی دکتر محسن احدنژاد روشتی، گروه جغرافیا.
پیلوار، محمد، رفیعی، حسن و عزت‌الله عباسیان (1392). «رابطۀ وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهای نفتی طی سال‌های 1347 تا 1387»، نشریۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 49، 57-87.
جمعه‌پور، محمود، کاظمیان، غلامرضا و معصومه دهقانی (1396). «تأثیر پروژه‌های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی»، فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، شمارۀ 3، 472-485.
جهانی رائینی، پروانه، مرتضوی، امیر و محمدمهدی مجاهدی (1385). «بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران»، فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 39 و 40، 103-135.
جهانبخش، نسیم و نصیبه حسینی (1397). «تحلیل اثرات اجتماعی و کالبدی صنایع نفت و گاز بر روستاهای پیرامون (بخش تشان شهرستان بهبهان)»، پژوهش‌های مکانی- فضایی، شمارۀ 2، 82-101.
حجازی، نگین، فاضل، رضا و فرید وحیدا (1393). «بررسی تأثیر توسعۀ منطقۀ عسلویه بر کیفیت زندگی با رویکرد رشد صنعتی»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی-فرهنگی، شمارۀ 14، 113-87.
حیدری، محمدتقی (1398). «واکاوی تیپولوژیک رویکرد زیست‌پذیری در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ بخش مرکزی شهر زنجان)»، نشریۀ جغرافیای اجتماعی شهر، شمارۀ1، دوره 12، 85-104.
خیرالدین، رضا، تقوایی، علی‌اکبر و جواد ایمانی شاملو (1392). «تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونۀ مورد مطالعه: کلان‌شهر تبریز)»، نشریۀ علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمارۀ 6، 17-36.
دانش، کمال (1391). بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی صنایع نفت و گاز در نواحی روستایی پیرامون (مورد مطالعه: بخش تشان از توابع شهرستان بهبهان)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، بیرجند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان (1384). سند توسعۀ شهرستان بهبهان؛ گزارش اصلی، جلد چهارم، سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
سالنامۀ آماری استان خوزستان (1394) جلد اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
صاحب‌هنر، حامد و کامران ندری (1392). «تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعۀ موردی ایران»، پژوهشنامۀ اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط‌زیست و انرژی)، شمارۀ 9، 115-149.
صافی‌پور، مسعود، حبیبیان، بهار و معصومه پوربیرگانی (1391). «مسجدسلیمان: نخستین نفت شهر خاورمیانه و تحولات جمعیتی و کالبدی-فضایی آن در گذر زمان»، پژوهشنامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی، شمارۀ 2، 89-115.
طالبیان، امیر و احمد ملاکی (1391). «ارائۀ مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در صنعت نفت و گاز ایران»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، شمارۀ 3، ص 161-164.
طالبیان، امیر و محمد فاضلی (1392). «اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعۀ صنعت نفت و گاز»، فصلنامۀ راهبرد، شمارۀ 66، 179-211.
طالبیان، حامد، مولایی، محمدمهدی و فریما قراری (1396). «تحلیل ساختاری به روش میک‌مک فازی در آینده‌نگاری راهبردی»، دو فصلنامۀ آینده‌پژوهی ایران، شمارۀ 1، 104-75.
عباسیان، عزت‌الله، مفتخری، علی و یونس نادمی (1396). «اثرات درآمدهای غیرخطی نفت بر رفاه اجتماعی در ایران»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شمارۀ 6، 39-71.
علی‌اکبری، اسماعیل (1394). «شهر معاصر ایران: بنیادهای ساختارشناسی الگوی رانتی شهر ایرانی (مطالعۀ موردی: شهرکرد)»، فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره2(19) ، 39-29.
فرضی، شهرام و مصطفی ازکیا (1396). «تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای حضور صنعت نفت بر توسعۀ اجتماعی-اقتصادی فرهنگی مناطق نفت‌خیز از منظر ذینفعان محلی (مورد مطالعه: ساکنان حوزۀ میدان نفتی‌دار خوین)»، نشریۀ توسعۀ محلی روستایی-شهری، شمارۀ 2، 221-244.
فرمانفرمائیان، منوچهر (1378)، نفت و سیاست در ایران (از تهران تا کاراکاس)، تهران: نشر تاریخ ایران.
قدمی، مصطفی، مشکینی، ابوالفضل و موسی پژوهان (1390). «تعیین استراتژی‌های توسعۀ شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونۀ موردی: شهر دوگنبدان)»، مجلۀ مدرس، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شمارۀ 3، 39-58.
گلدتورپ، جی. ای (1373). جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم، نابرابری و توسعه، ترجمۀ جواد طهوریان، مشهد: انتشارات آستان قدس.
محسنی تبریزی، علیرضا و فرزانه فرامرزی (1391). «نقش صنعت نفت در توسعۀ اجتماعی اقتصادی شهر گچساران از دیدگاه شهروندان»، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، شمارۀ 4، 35-45.
مختاری ملک‌آبادی، رضا، مرصوصی، نفیسه، حسینی، سید علی و محمد غلامی (1393). «سنجش و ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعۀ موردی: شهر استخراجی عسلویه)»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 19، 91-110.
منوچهری میاندوآب، ایوب و محمدتقی رهنمایی (1398). «تحلیلی بر فرایند تولید فضای سرمایه‌داری دولتی در ایران (مورد: شهر تهران)»، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شمارۀ 1، صص 85-116.
مهندسین مشاور مادشهر (1388). خلاصۀ گزارش طرح جامع (توسعه و عمران) شهر بهبهان، گزارش اصلی، جلد دومسازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان.
نادری‌نژاد، ریحانه، غفاری، غلامرضا و فرشاد مؤمنی (1397). «نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 80، 63-87.
نیکخواه، هدایت‌الله و بهزاد سجادی (1395). «بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأسیسات صنعتی بر فرایند توسعه (نمونۀ موردی: شهرستان جم)»، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، شمارۀ 4، 83-99.
یوسفی بابادی، سعید (1395). امکانسنجی مجدد شهرهای نفتی روبهزوال (مطالعۀ موردی: شهر مسجد سلیمان)، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی.
Abbasian, E., Moftakhri, A., & Nademi, Y. (2017). The Effects of Nonlinear Oil Revenues on Social Welfare in Iran. Social Welfare Research Quarterly, 17(6), 39-71. (In Persian)
Afrakhteh, H., Hajipour, M., & Javan, F. (2018). Oil and the Change in the Structure of Rural Economy in Iran. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 18(50), 39-60.(In Persian)
Aghaei, P., Tavakoli Nia, J., Kalantari, M., & Fani, Z. (2019). Production and Reproduction in the Second Cycle of Cash Capital Accumulation on Daily Life in the Living Space. Bagh Nazar Scientific Journal, 16(80), 29-40. (In Persian)
Ahmadpour, S. M., Jafarinia, Gh., & Pasalarzadeh, H. (2020). Investigating the Relationship between the Environmental Consequences of the Oil and Gas Industry and the Quality of Life of Citizens in South Pars, 11(40), 107-122. (In Persian)
Ali Akbari, I. (2015). Contemporary City of Iran: Fundamentals of Structural Foundations of the Iranian City Rent Model (Case Study: Shahrekord). Quarterly Journal of Iranian Islamic City Studies,2(19), 39-29(In Persian)
Balouti, D. (2018). The Effect of Oil Extraction on the Quality of Urban Life (Case Study: Behbahan) Master Thesis of Zanjan University under the guidance of Dr. Mohsen Ahadnejad Roshti, Department of Geography.(In Persian)
Besharatifar, S., Ghaderi, I., & Pishgahifard, I. (2017). Analysis and Explanation of the Effects of Oil on the Spatial Structure of the City (Case Study: Abadan). Human Geography Research, 49(3), 653-675. (In Persian)
Danesh, K. (2012). Study and Analysis of Economic, Social and Physical Effects of Oil and Gas Industries in the Surrounding Rural Areas (Case Study: Their Section of Behbahan City) M.Sc. Thesis, Payame Noor University, Birjand. (In Persian)
Dempsey, N., Brown, C., & Bramely, G. (2012). The Key to Sustainable Urban Development in Uk Cities? The Influence of Density on Social Sustainability, 77(3), 89-141.
Dodson, J., Sipe, N., & Nelson, A. (2017). Planning after Petroleum Preparing Cities for the Age Beyond Oil, Routledge.
Farmanfarmaeian, M. (1999). Oil and Politics in Iran (From Tehran to Caracas). Tehran: Publication of Iranian History. (In Persian)
Farzi, Sh., & Azkia, M. (2018). Sociological Analysis of the Consequences of the Presence of the oil Industry on the Socio-Economic and Cultural Development of Oil-Rich Areas from the Perspective of Local Stakeholders (Case Study: Residents of Darkhovin Oil Field). Journal of Rural-Urban Local Development, 8(2), 221-244. (In Persian)
Fernando, F. N., & Cooley, D. R. (2015). An Oil Boom’s Effect on Quality of Life (QoL): Lessons from Western North Dakota. Applied Research in Quality of Life, 11, 1083–1115.
Ghadami, M., Meshkini, A., & Pajouhan, M. (2011). Determining the Development Strategies of Cities Based on Oil Extraction Industry Using SWOT Method, IEA Analysis and QSPM Matrix (Case Study: Dogonbadan City). Modares Magazine, Program Wearing and Arranging Space, 15(3), 39-58. (In Persian)
Goldthorpe, G. E. (1995). Sociology of Third World Countries, Inequality and Development (J. Tahourian, Trans). Mashhad: Astan Quds Publications. (In Persian)
Heidari, M. T. (2019). Typological Analysis of the Viability Approach in Urban Worn-Out Textures (Case Study: Worn-Out Texture of the Central Part of Zanjan). Journal of Social Geography of the City, 5(12), 85-104. (In Persian)
Hejazi, N., Fazel, R., & Vahida, F. (2014). The Effect of Development of Assaluyeh Region on Quality of Life with Industrial Growth Approach. Quarterly Journal of Socio-Cultural Strategy, 4(14), 87-113. (In Persian)
Imani Shamloo, J., Rafieian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Business and Spatial Divergence Analysis of Spatial Developments in Tehran Based on Oil Economy. Geopolitical Quarterly, 20(1), 104-135. (In Persian)
Jahanbakhsh, N., & Hosseini, N. (2018). Analysis of Social and Physical Effects of Oil and Gas Industries on the Surrounding Villages (Their Part of Behbahan City). Spatial-Spatial Research, 2(2), 82-101. (In Persian)
Jahani Raini, B., Mortazavi, A., & Mojahedi, M. M. (2006). Study of the Effects of Oil Revenues on the Iranian Economy. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, (39-40), 103-135. (In Persian)
Jomehpour, M., Kazemian, Gh., & Dehghani, M. (2017). The Impact of Industrial Projects on the Empowerment of Local Communities. Quarterly Journal of Rural Research. Quarterly Journal of Rural Research, 7(3), 472-485. (In Persian)
Khairuddin, R., Taghvaei, A. A., & Imani Shamloo, J. (2013). Analysis of Spatial Developments in Metropolises in Relation to Oil Price Changes in Iran (Case Study: Tabriz Metropolis). Scientific-Research Journal of Iranian Scientific Association of Architecture and Urban Planning, 6, 17-36. (In Persian)
Khuzestan Management and Planning Organization (2005). Behbahan city development document; The main report, Volume 4, Program and Budget Organization of Khuzestan Province. (In Persian)
Li, F., et al., (2009). Measurement Indicators and an Evaluation Approach for Assessing Urban Sustainable Development: A Case Study for China's Jining City. Landscape and Urban Planning, 90, 134-142.
Lia, Q., Stoecklb, N., & King, D. (2019). Using the Life-Satisfaction Approach to Quantify the Complex Inter-Related Impacts of Coal Mining on Host Communities: A Case Study in Shanxi, China. Resources Policy, 62, 305–316.
Madshahr Consulting Engineers (2009). Behbahan city, main report, second volume; Housing and Urban Development Organization of Khuzestan Province. (In Persian)
Malin, S. A, Mayer, A., Crooks, J. L, McKenzie, L. & Peel, L. J. (2019). Putting on Partisan Glasses: Political Identity, Quality of Life, and Oil and Gas Production in Colorado. Energy Policy, 129, 738–748.
Manouchehri Miandoab, A., & Rahnamaei, M. T. (2020). An Analysis of the Production Process of State Capitalism in Iran (Case: Tehran). Spatial Planning and Planning, 23(1), 116-185. (In Persian)
Mayer, A. (2017). Quality of Life and Unconventional Oil and Gas Development: Towards a Comprehensive Impact Model for Host Communities. The Extractive Industries and Society, 4, 923–930.
Mohseni Tabrizi, A., & Faramarzi, F. (2012). The Role of the Oil Industry in the Socio-Economic Development of Gachsaran from the Perspective of Citizens. Iranian Journal of Social Development Studies, 4(4), 35-45. (In Persian)
Mokhtari Malekabadi, R., Marsousi, N., Hosseini, S. A., & Gholami, M. (2014). Assessment and Evaluation of Socio-Cultural Sustainability Indicators in Extracted Cities (Case Study: Assaluyeh Extracted City). Urban Research and Planning, 5(19), 91-110. (In Persian)
Naderi Nejad, R., Ghaffari, Gh, & Momeni, F. (2015). Oil, Quality of Life and Development in Iran. Social Sciences Quarterly, 25(80), 63-87. (In Persian)
Nikkhah, H., & Sajjadi, B. (2016). Investigation of Economic, Social and Environmental Effects of Industrial Facilities on the Development Process (Case Study: Jam City). Iranian Journal of Social Development Studies, 8(4), 83-99. (In Persian)
Pilwar, M., Rafiei, H., & Abbasian, E. (2013). The Relationship between Iran's Social Welfare Status and Oil Revenues from 1969to 2009. Journal of Social Welfare, 13(49), 49-87. (In Persian)
Sahib Honar, H., & Nadri, K. (2013). Economic Analysis of the Effect of Increased Oil Revenues on Revenue Distribution with BVAR Approach: A Case Study of Iran. Iranian Journal of Energy Economics (Environmental and Energy Economics), 3(9), 115-149. (In Persian)
Statistical Yearbook of Khuzestan Province (2015). Volume One, Khuzestan Management and Planning Organization. (In Persian)
Talebian, A., & Fazeli, M. (2013). The Strategic Importance of Analyzing the Social Consequences of Theoretical Perspectives Governing the Development of the Oil and Gas Industry. Strategy Quarterly, 66(22), 179-211. (In Persian)
Talebian, A., & Malaki, A. (2012). Presenting a Model for Assessing Social Impacts in Iran's Oil and Gas Industry. Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 1(3), 161-164. (In Persian)
Talebian, H., Molaei, M. M., & Gharari, F. (2017). Structural Analysis by Mick McFuzzy Method in Strategic Futurism. Two Quarterly Journal of Iranian Futurology, 2(1),75-104 (In Persian)
Windle P. E. (2004). Delphi Technique: Assessing Component Needs. Journal of PeriAnesthesia Nursing 19(1):46-7
Yousefi Babadi, S. (2016). Re-Feasibility Study of Declining Oil Cities (Case Study: Masjed Soleiman City), M.Sc. Thesis, Kharazmi University, Faculty of Geographical Sciences. (In Persian)
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I. Information sciences, 8(3), 199-249.