ارزیابی طرح توسعه فضای شهری پیش از اجرا به‌منظور پیشگیری و حل مشکلات احتمالی (مطالعۀ موردی: حرم امام‌زاده زینب (س) اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه تهیة طرح‌های بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرهای کشور به‌شکلی عمده‌ مدنظر قرار گرفته است. همچنین شکست و خطر بالای پروژه‌های بزرگ در برخی از این بافت‌ها، به‌دلیل حساسیت‌های مردمی، اهمیت ارزیابی طرح‌ها پیش از اجرای آن‌ها را افزایش داده است. یکی از این پروژه‌ها طرح توسعة حرم حضرت زینب (س) در منطقة 14 شهر اصفهان است. براین‌اساس هدف از مقالة حاضر، ارزیابی طرح توسعة حرم مطهر حضرت زینب به‌عنوان پروژه‌ای بزرگ با استفاده از تکنیک «تجزیه و تحلیل حالات شکست و تأثیرات ناشی از آن» است. در این راستا از الگوی روش‌شناسی مختلط (ترکیب روش پژوهش موردپژوهی از الگوی روش‌شناسی پژوهش کیفی و روش پژوهش غیرتجربی از الگوی روش‌شناسی پژوهش کمی) استفاده شده است. ضمن اینکه برای گردآوری داده‌ها از روش مطالعة اسنادی، تحلیل محتوا و میدانی (از نوع پرسشنامه) بهره گرفته شده است. در ادامه نیز داده‌های به‌دست‌آمده به‌کمک تکنیک «تجزیه و تحلیل حالات شکست و تأثیرات ناشی از آن» و با استفاده از گروه دلفی تحلیل و مشکلات مربوط مشخص شده و براساس شاخص برآورد اولویت مشکلات، اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که فضای شهری حرم مطهر حضرت زینب (س) در مؤلفة کالبدی و امنیت به‌ترتیب کمترین و بیشترین فاصله را تا فضای شهری ایده‌آل دارد. همچنین در مؤلفة امنیت، به‌ترتیب در زمینة فضاسازی، نورپردازی و نظارت اجتماعی بیشترین مشکلات احتمالی را دارد که می‌تواند مانع ایجاد فضایی حضورپذیر، پویا و قابل‌استفاده برای همة افراد و گروه‌های سنی باشد؛ به این منظور برای کمینه‌سازی این مشکلات پیش از اجرای طرح، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Urban Development Plan of Imamzadeh-Zeinab Shrine in Isfahan Before Implementation in Order to Prevent and Solve Possible Problems

نویسندگان [English]

  • Homayoon Nooraie 1
  • Mohammadreza khalilparvar 2
1 Urban Planning and Design Department, College of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Urban Planning Department, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The experience of failure and high risk of mega-projects especially in decayed areas increased the importance of risk assessment prior to its implementation. One of the projects is the development of Imamzadeh-Zeinab shrine in Isfahan. It covers an area of about 19 hectares with the aim of recreating, creating an urban square and compensating for the shortage of per-capita . The purpose of this paper is to risk assess of urban development plan of Imamzadeh-Zeinab shrine in isfahan using failure modes, effects and criticality analysis (FMEA) technique. In this regard, a mixed methodology paradigm has been used (the combination between case study research method and the non-experimental research method). At the same time, data collection was done through documentary, content analysis and field study method. In addition, the obtained data were analyzed through the failure modes, effects and criticality analysis (FMEA) technique and with the help of Delphi Group. Finally, the relevant problems were identified and prioritized based on the priority estimation index. The results show that the urban space of the Imamzadeh-Zeinab shrine in the physical and security component has the minimum and maximum distance to the ideal urban space, respectively. Also, within the security component, it has the most possible problems in the field of space, lighting and social surveillance, respectively, which can be an obstacle to creating a presentable, dynamic and usable space for all individuals and age groups. For this aim, solutions have been proposed to minimize these problems before the implementation of the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Urban Space
  • FMEA Technique
  • RPN
  • Imamzadeh Zeinab Shrine in Isfahan
ارفع بلوچی ، فاطمه و کارشکی، حسین و آهنچیان، محمدرضا (1390). ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش­های سازمانی، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران.
انصاری، سمیه و علیرضا عندلیب (1395). «الگویی نوین برای ارزیابی میزان مشارکتی‌بودن طرح‌ها (نمونه: محلة خوب بخت)»، فصلنامة علمی-پژوهشی نقش‌جهان، شمارة 1-6، 5-17.
انصاری، مجتبی، حیدری‌زادی، احسان و پیمان پیله‌چی‌ها (1394). «نقش ترافیک بر زندگی اجتماعی در فضای باز مجموعه‌های مسکونی»، فصلنامة علمی-پژوهشی نقش‌جهان، شمارة 1-5، 5-16.
ایزدی، محمدسعید و صحی­زاده مهشید (1383). «حفاظت و توسعه شهری، دو رویکرد مکمل یا مغایر»، نشریه آبادی، دوره 14، شماره پیاپی 43، 12-21
آریانا، اندیشه و مولود صالحی نجف‌آبادی (1394). معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرای برنامههای توسعة شهری ) با تأکید بر سند طرح جامع تهران(، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
آقایی عطا، حسین و قاسم افخمی (1388). «تجزیه ‌و تحلیل خرابی و آثار آن»، نشریة مهندسی مکانیک، شمارة 64، 39-46.
بمانیان، محمدرضا و هادی محمودی‌نژاد (1389). امنیت و طراحی شهری، تهران: نشر طحان.
بیضایی، میترا، شکیبا، امین و محمدرضا نقصان محمدی (1396). «مطالعة تطبیقی مراکز محله‌ای شهر یزد بر مبنای شاخصه‌ای مرکز محلة ایده‌آل با رویکرد تحلیلی FMEA»، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 25، 3-15.
پورجعفر، محمدرضا و هادی محمودی‌نژاد (1388). طراحی شهری و سرمایة اجتماعی در فضاهای عمومی شهری، تهران: نشر طحان.
پورمحمدی، محمدرضا، صدر موسوی، میرستار و سعید حسین‌آبادی (1394). «ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار»، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شمارة 22، 34-53.
پورمحمدی، محمدرضا و مهشید قربانیان (1396). «ترس از جرم در فضای شهری، شناسایی مؤلفه‌های مکانی اثرگذار بر کنترل ترس و افزایش امنیت اجتماعی بر پایة چارچوب‌های نظری»، نشریة معماری و شهرسازی آرمان شهر، شمارة 19، 177-190.
توکلی، عبدالله و رضا شعبانی‌راد (۱۳۹۵). «بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح‌های توسعة شهری در ایران و جهان»، کنفرانس سالانة علمی-تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، مؤسسة فرازاندیشان دانش بین‌الملل، تهران.
تیبالدز، فرانسیس (1385). شهرهای انسان‌محور، ترجمة حسنعلی لقایی و فیروزه جدلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ثقفی اصل، آرش، زبردست، اسفندیار و حمید ماجدی (1392). «شناسایی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های مؤثر در فرایند تحقق‌پذیری پروژه‌های طراحی شهری در ایران»، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شمارة 13، 183-197.
حاجی‌پور، خلیل (1386). «مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دورة زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز هزارة سوم)»، اندیشة ایرانشهر: فصلنامه‌ای در زمینة شهرشناسی، شمارة 9 و 10، 16-25.
حبیبی، محسن (1381). مرمت شهری: تعاریف، نظریهها و تجارب. تهران: دانشگاه تهران.
حجت، مهدی (1387). «نورپردازی شهری در فرهنگ ایرانی»، کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی روشنایی شهری، تهران.
حوزة مدیریت طرح توسعة آستانة مقدسة حضرت زینب (س) بنت موسی بن جعفر (ع) (1393). طرح جامع توسعة حرم مطهر حضرت زینب (س)، جلد اول و دوم، اصفهان.
خداداد، مهدی، بیرانوندزاده، مریم و سبحانی، نوبخت (1395). «ارزیابی اهمیت نقش مؤلفه‌های منظر شهری بر کیفیت زندگی شهروندی (مطالعة موردی: شهر گرگان)»، دوفصلنامة پژوهش‌های منظر شهر، شمارة 6، 43-58.
خسروبیگی، رویا (1395). «نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در توسعه شهری»، همایش بین­المللی اقتصاد شهری، تهران.
خضیری عفراوی، ندا، مظهری، محمدابراهیم و ثریا مکی نیری (1394). «تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری (مطالعة موردی: بلوار گلستان شهر اهواز)»، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 15، 69-79.
دانشپور، سیدعبدالهادی و مریم چرخچیان (1386). «فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی»، باغ نظر، شمارة 7، 28-19.
داوودپور، زهره و فرزانه صبوری (1391). «به‌کارگیری تکنیک FMEA در عرصة شهرسازی به‌منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری (مطالعة موردی بوستان دانشجو)»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارة 10، 125-146.
ردایی، رها (1395). «شهر، شهروندان و نیمکت‌هایش»، هفته‌نامة تهران زیبا، شمارة 13، صفحه 3.
رفیعیان، مجتبی و زهرا خدایی (1388). «بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهر»، نشریة راهبرد، شمارة 53، 227-248.
رفیعیان، مجتبی، صدیقی، اسفندیار و مرضیه پورمحمدی (1390). «امکان‌سنجی ارتقای کیفیت محیط از طریق پیاده‌راه‌سازی محورهای شهری (مطالعة موردی: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم)». مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارة 11، 41-56.
رهنمایی، محمدتقی و یوسف اشرفی (1386). «فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل‌گیری جامعة مدنی از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری»، جغرافیا (نشریة علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، شمارة 14 و 15، 23-45.
زمستانی بالکانلو، معصومه و بشیر بیگی بابایی (1392). «نوستالژی میدان‌های شهری»، ماهنامة علمی-تخصصی-پژوهشی عمران و معماری و شهرسازی پیام مهندس، شمارة 59، 28-29.
سهراب، سحر (1392). «بررسی محور چهارباغ عباسی از منظر زیباشناسی با رویکرد توسعة پایدار»، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، انجمن محیط‌زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی، تهران.
عاشوری، علی (1392). «منظر معنوی شهر، توسعة مکان‌های مذهبی در شهرهای ایران». ویژه‌نامة منظر، شمارة 24، 36-38.
عباس‌زادگان، مصطفی، رضازاده، راضیه و آزاده شمس (1386). «تأثیرات متقابل رفتارهای زائرین و مجاورین و فضاهای ورودی حرم حضرت امام رضا (ع)»، اولین همایش اماکن مقدس، مشهد.
علیزاده، خلیل (1384). «چکیده‌ای از FMEA (روش‌های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن)»، نشریة فروغ تدبیر، شمارة 15، 36-38.
قورچی بیگی، مجید (1386). «راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی»، نشریة حقوق اسلامی، شمارة 15، 147-172.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین و احمد پوراحمد (1384). فنون و تجارب برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
کیاجوری، سعید (1366). نظارت و ارزشیابی توسعة روستایی: تجربة آسیا، تهران: انتشارات برنامه ‌و بودجه.
کیانی، اکبر، فاضل‌نیا، غریب و فرضعلی سالاری‌سردری (1392). «مقایسة تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران»، فصلنامة پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، شمارة 8، 81-100.
محمدی، کاوه، رضویان، محمدتقی و مظفر صرافی (1392). «نقش دفاتر تسهیلگری در سرعت‌بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت‌های فرسودة شهری (موردپژوهی: منطقة 9 شهرداری تهران)»، فصلنامة علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شمارة 11، 43-54.
محمـودی­نـژاد، هـادی (1385). «مقالـه روانشناسـی محیطی و طراحی فضاهای شهری کاربست علـوم رفتـــاری در طراحـــی محـــیط شـــهری»، پیـــام مهندسی، شماره سی و چهارم، 118-129.
المدواری، محمدحسین، مقدسی، مجتبی و مهدیه شفیعی‌زاده بافقی (1390). «ارزیابی ریسک به روش FMEA و مقایسة RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی در پروژة احیای مستقیم فولاد بافق»، هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، قزوین.
معصومی اشکوری، حسن (1376). اصول و مبانی برنامهریزی منطقهای، تهران: صومعه‌سرا.
معینی، سید مهدی (1390). «زندگی پیادة ایمن؛ دسترسی پیاده به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی»، مجلة علمی-ترویجی منظر، دوره 3، شمارة 15، 62-65.
موقر، حمیدرضا، پورجعفر، محمدرضا، رنجبر، احسان و سیدرضا نصر (1393). «شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی در بافت تاریخی شهر نائین»، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شمارة 21، 217-229.
مهدوی‌نژاد، محمدجواد، خبیری، سمانه و کیمیا ملکی (1392). «اصول و معیارهای نورپردازی میدان‌های شهریک ارزیابی کیفی میدان‌های شهر تهران»، ویژه‌نامة منتخب مقالات اولین همایش روشنایی و نورپردازی ایران، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 67-83.
نیاکان، لیلی (1392). «مدیریت ریسک چیست؟»، ماهنامة خبری آموزشی تازه‌های جهان بیمه، شمارة 186، 16-25.
وحدت، سلمان، سجادزاده، حسن و مهرداد کریمی مشاور (1394). «تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر فضاهای شهری»، فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 15، 17-35.
Abbaszadegan, M., Rezazadeh, R., & Shams, A. (2007). Interaction between the Behaviors of Pilgrims and Neighbors and the Entrance Spaces of the Shrine of Imam Reza (AS). The First Conference of Holy Places, Mashhad. (In Persian)
Aghaii Ata, H., & Afkhami, Q. (2009). Breakdown Analysis and Its Effects. Journal of Mechanical Engineering, 18(64), 39-46. (In Persian)
Alizadeh, Kh. (2005). Excerpts from FMEA (Methods of Failure Analysis and Its Effects). Forough Tadbir Magazine, 6(15), 36-38. (In Persian)
Al-Madwari, M., Moghaddasi, M., & Shafieizadeh Bafghi, M. (2011). Risk Assessment by FMEA Method and Comparison of RPN Before and after Corrective Actions in Bafgh Steel Direct Reduction Project. 7th National Conference on Occupational Health and Safety, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences and School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Qazvin. (In Persian)
Ansari, M., Heidarizadi, E., & Pilechiha, P. (2015). The Role of Traffic on the Outdoor Social Life of Residential Complexes. Naghshjahan Scientific-Research Quarterly, (1-5), 5-16. (In Persian)
Ansari, S., & Andalib, A. (2016). A New Model for Evaluating the Participation of Projects, Sample: Good Neighborhood. Naghshjahan Scientific-Research Quarterly, (1-6), 5-17. (In Persian)
Arfaa Balouchi, F., Karshki, H. & Ahanchian, M.R. (2011). Necessity of Research Need Assessment in Organizational Researches, Second National Conference on Research and Technology Management, Tehran. (In Persian(
Ariana, A., & Salehi Najafabadi, B. (2015). Introduction of Evaluation Methods after the Implementation of Urban Development Plans (With Emphasis on the Tehran Master Plan Document). Tehran: Center for Studies and Planning. (In Persian)
Ashley, L., Armitage, G., Neary, M., & Hollingsworth G. (2010). A Practical Guide to Failure Mode and Effects Analysis in Health Care, Making the Most of the Team and Its Meetings. Joint Commis J Qual Patient Saf, 36(8), 342-351.
Ashuri, A. (2013). The Spiritual Landscape of the City, the Development of Religious Places in the Cities of Iran. Manzar Special Issue, (24), 36-38. (In Persian)
Askarizad, R., Safari, H., & Pourimanparast, M. (2017). The influence of organizing historical textures on citizenry satisfaction in the old texture neighbourhoods of Rasht. Table 7 VGA test of Rasht Municipality Square. Isovist VGA Test Visibility graph analysis R. Askarizad and H. Safari Cities 101 (2020) 102687 14 Emerging Science Journal, 1(3), 118–128.
Bahrami, M., Hadizadeh Bazzaz, Dd., & Sajjadi, M. (2012). Innovation and Improvements in Project Implementation and Management: Using FMEA Technique. Social and Behavioral Sciences, 41, 418 – 425.
Baydar, C. M., & Saitou K. (2001). Prediction and Diagnosis of Propagated Errors in Assembly Systems Using Virtual Factories. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 1(3), 261-265.
Beizai, M., Shakiba, A., & Naqsan Mohammadi, M. (2017). Comparative Study of Yazd Neighborhood Centers Based on the Characteristics of the Ideal Neighborhood Center with FMEA Analytical Approach. Journal of Urban Studies, 25, 3-15. (In Persian)
Bemanian, M., & Mahmoudinejad, H. (2010). Security and Urban Design. Tehran: Tahan Publishing. (In Persian)
Bohem, B. W. (1991). Software Risk Management, Principles and Practices. IEEE Software, 8, 32-41.
Carbone, T. A., & Tippett, D. D. (2004). Project Risk Management Using the Project Risk FMEA. Engineering Management Journal, 16(4), 28-35.
Carr, S., Frances, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public Space. New York: Cambridge University press.
Chang, D., & Sun, K. (2009). Applying DEA to Enhance Assessment Capability of FMEA. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(6), 629-643.
Chiozza ML & Ponzetti C. (2009). FMEA: A Model for Reducing Medical Errors. Clinical Chemistry; 404(1): 75-8.
Dalton, Dan., Hitt, Michael., Certo,. Trevis and Dalton, Catherine M.(2007) Chapter 1: The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation',The Academy of Management Annals,1:1,1-64.
Daneshpour, S. A., & Charkhchian, M. (2007). Public Spaces and Factors Affecting Collective Life. Bagh-e Nazar, (7), 28-19. (In Persian)
Daniels, B., Zaunbrecher, B. S., Paas, B., Ottermanns, R., Ziefle, M., & Ross-Nickoll, M. (2018). Assessment of Urban Green Space Structures and Their Quality from a Multidimensional Perspective. Science of The Total Environment, 615, 1364–1378.
Davoodpour, Z., & Sabouri, F. (2012). Application of FMEA Technique in the Field of Urban Planning in order to Prevent and Solve the Problems of Urban Spaces (Case Study of Student Park). Journal of Urban Research and Planning, 3(10),125-146. (In Persian)
Delsante, I. (2016). Urban Environment Quality Assessment Using a Methodology and Set of Indicators for Medium-Density Neighbourhoods: A Comparative Case Study of Lodi and Genoa. Journal of Built Environment, Porto Alegre,16(3), 7–22.
Dorcey, A., Doney, L., & Rueggeberg, H. (1994). Public Involvement in Government Decision Making, Choosing the Right Model, BC Round Table on the Environment and the Economy, Publisher: [Victoria, B.C.]: British Columbia Round Table on the Environment and the Economy.
Gehl, J. (1987). Life Between Buildings, Using Public Space (J. Koch, Trans). New York: Van Norstrand Reinhold.
Gehl, J. (1987). Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold.
Ghorchi Beigi, M. (2007). CPTED Practical Strategies for Crime Prevention in Residential Areas. Journal of Islamic Law, (15), 147-172. (In Persian)
 Guimarães, A. C., & Lapa, C. M. (2007). Fuzzy Inference to Risk Assessment on Nuclear Engineering Systems. Applied Soft Computing, 7(1), 17-28.
Gulickx, M. M. C., Verburg, P. H., Stoorvogel, J. J., Kok, K., & Veldkamp, A. (2013). Mapping Landscape Services (A Case Study in a Multifunctional Rural Landscape in the Netherlands). Ecological Indicators, 24, 273–283.
Habibi, M. (2002). Urban Restoration: Definitions, Theories and Experiences. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
Hajipour, Kh. (2007). An Introduction to the Evolution of Urban Restoration Approaches (The Period after World War I to the Beginning of the Third Millennium). Iranshahr Thought: A Quarterly Journal in the Field of Urban Studies, 2(9-10), 16-25. (In Persian)
Halafoff, A., & Clarke, M. (2018). Sacred Places and Sustainable Development. Religions, 9, 299.
Hansen, R., Olafsson, A. S., van der Jagt, A. P. N., Rall, E., & Pauleit, S. (2017). Planning Multifunctional Green Infrastructure for Compact Cities, What Is the State of Practice? Ecological Indicators, 96. Part 2, 99-110.
Hashim, M. S., & Said, I. (2013). Effectiveness of Wayfinding towards Spatial Space and Human Behavior in Theme Park. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85(9), 282–295.
Hojjat, M. (2008). Urban Lighting in Iranian Culture. International Conference and Exhibition of Urban Lighting, Tehran. (In Persian)
Izadi Mohammad, M.S,. Sahizadeh, M. (2004). Urban Protection and Development, Two Complementary or Opposite Approaches. Quarterly Journal on Architeture & Urbanism Abadi, (14)43, 12-21, 12-21. (In Persian)
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.
Kalantari Khalilabad, H., & Poorahmad, A. (2005). Techniques and Experiences of Planning the Restoration of the Historical Context of Cities. Tehran: University Jihad Publishing Organization. (In Persian)
Khaiyum, S., & Kumaraswamy, Y. (2014) An Effective Method for the Identification of Potential Failure Modes of a System by Integrating FTA and FMEA. Advances in Intelligent Systems and Computing, 248, 679–686
Khaziri Afravi, N., Mazhari, M., & Maki Nairi, S. (2015). Formulating the sidewalk design principles with emphasis on increased Urban Security (Case Study: Golestan Boulevard in Ahvaz), Journal of Urban Studies, (15), 69-79. (In Persian)
Khodadad, M., Beiranvandzadeh, M. & Sobhani, N. (2016). Assessing the Importance of the Role of Urban Landscape Components on the Quality of Life of Citizens (Case Study: Gorgan). Bi-Quarterly Journal of City Landscape Research, 3(6), 43-58. (In Persian)
Khosro Beigi, R. (2016). The Role of Foreign Direct Investment in Urban Development, International Conference on Urban Economics, Tehran. (In Persian(
Kiajouri, S. (1987). Monitoring and Evaluation of Rural Development: Asia Experience. Tehran: Planing and Budget Publications. (In Persian)
Kiani, A., Fazelniya, Gh., & Salari sardari, F. (2013). Comparative Comparison Approach of Traditional and New Urban Management in Iran. Journal of Urban Ecology Research, 4(8), 81-100. (In Persian)
Leach, J. M., Lee, S. E., Hunt, D. V., & Rogers, C. D. (2017). Improving City-Scale Measures of Livable Sustainability, a Study of Urban Measurement and Assessment through Application to the City of Birmingham, UK. Cities, 71, 80–87.
Li, Z., Xiao, F., & Fei, L. (2017) An Evidential Failure Mode and Effects Analysis Using Linguistic Terms. Quality and Reliability Engineering International, 33(5), 993–1010.
Liu, Y., Liu, X., Gao, S., Gong, L., Kang, C., Zhi, Y., ..., & Shi, L. (2015). Social Sensing: A New Approach to Understanding Our Socioeconomic Environments. Annals of the Association of American Geographers, 105(3), 512–530.
Mahdavi Nejad, M., & Khabiri, S., & Maleki, K. (2013). New Lighting Technologies in Contemporary Iranian Architecture. Special Issue of the 1st Iran Lighting Desidn Conference Selected Articles, Armanshahr Architecture & Urban Development, 67-83. (In Persian)
Mahmoudinejad, H,. (2006). Environmental Psychology and Urban Space Design Application of Behavioral Sciences in Urban Environment Design. Journal of Engineering Message 34, 118-129. (In Persian)
Management area of the Holy Threshold Development Plan of Hazrat Zainab (PBUH) Bint Musa Ibn Jafar (AS). (2014). Comprehensive Plan for the Development of the Holy Shrine of Hazrat Zeinab (PBUH), Vol. 1 and 2. (In Persian)
Manaugh, K & Kreider, T (2013). What Is Mixed Use? Presenting an Interaction Method for Measuring Land Use Mix. The Journal of Transport and Land Use, 6(1), 63-72.
Masoumi Eshkevari, H. (1997). Principles and Bases of Regional Planning. Tehran: Soomehsara. (In Persian)
Mehaffy, M. W., Elmlund, P., & Farrell, K. (2019). Implementing the New Urban Agenda: The Central Role of Public Space. Urban Design International, 24(1), 4-6.
Moeini, S. M. (2011). Safe Pedestrian Life; Pedestrian Access to Public Transport Stations. Manzar Scientific-Extension Journal, 3(15), 62-65. (In Persian)
Mohammadi, K., Razavian, M., & Sarrafi, M. (2013). The Role of Facilitation Offices in Accelerating Participatory Urban Planning in Dilapidated Urban Tissues (Case Study: District 9 of Tehran Municipality). Regional Planning Quarterly, 3(11), 43-54. (In Persian)
Movaghar, H., PourJafar, M., Ranjbar, E., & Nasr, S. R. (2014). Identifying Factors Affecting on the Formation, Content and Nature of Local Squares in the Old Town of Naein, Iran. Armanshahr Architecture and Urban Planning, 21, 217-229. (In Persian)
Niakan, L. (2013). What is Risk Management? World Insurance News Educational News Monthly, 186, 16-25. (In Persian)
Pariyani, A., & Reniers, G (2018). Risk Analysis in the Process Industries, State-of-the-Art and the Future. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 53, 1–2.
PourJafar, M., & Mahmoudinejad. H. (2009). Urban design and Social Capital in Urban Public Spaces. Tehran: Tahan Publishing. (In Persian)
Pourmohammadi, M., & Ghorbanian, M. (2017). Fear of Crime in Urban Spaces: Recognizing the Impressive and Operative Locational Components for Security Increment Based on Theoretical Approaches. Journal of Armanshahr Architecture and Urban Planning, 10(19), 177-190. (In Persian)
PourMohammadi, M., Sadr Mousavi, M., & Hosseinabadi, S. (2015). Evaluation of Land Use Mixture in Neighborhoods of Sabzevar City. Geographical Studies of Arid Areas, 6(22), 34-53. (In Persian)
Rafieian, M., & Khodaei, Z. (2009). The Study of Determining Indices and Criteria of Citizen’s Satisfaction with Urban Public Spaces. Journal of Strategy, 18(53), 227-248. (In Persian)
Rafieian, M., Sedighi, E., & Pourmohammadi, M. (2011). The Possibility of Enhancing the Quality of the Environment by Walking Urban Axes (Case Study: The Axis of Eram Street in the Central Part of Qom). Urban Studies and Research Regional, (11), 41-56. (In Persian)
Rahnamaei, M., & Ashrafi, Y. (2007). Public Spaces of the City and Its Role in the Formation of Civil Society from the Perspective of Urban Planning. Geography (Scientific-Research Journal of the Geographical Association of Iran), 5(14), 23-45. (In Persian)
Redaei, R. (2016). The City, Its Citizens and Its Benches. Tehran Ziba Weekly, (13), 3. (In Persian)
Saghafi Asl, A., & Zabrdast, E., & Majedi, H. (2013). Identification and Prioritization of Criteria and Indicators inImplementation of Iran’s Urban Design Projects. Armanshahr Architecture and Urban Planning, 13, 183-197. (In Persian)
Sankar, N. R., & Prabhu, B. S. (2001). Modified Approach for Prioritization if Failure in a System Failure Mode and Effects Analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, 18, 324-35.
Shafiee, M., Enjema, E., & Kolios, A. (2019). An Integrated FTA-FMEA Model for Risk Analysis of Engineering Systems: A Case Study of Subsea Blowout Preventers. Applied  Sciences, 9(6), 1192.
Sohrab, S. (2013). Study of Chaharbagh Abbasi Street from the perspective of aesthetics with the sustainable development approach. The First National Conference on Geography, Urban Planning and Sustainable Development, Koomesh Environment Association, University of Aviation Industry, Tehran. (In Persian)
Song, Y., Merlin, L & Rodriguez, D. A (2013). Comparing Measures of Urban Land Use Mix. Computers Environment and Urban Systems 42:1–13.
Tavakoli, A., & Shabani Rad, R. (2016). A Study of the Experiences of Preparing and Implementing Urban Development Plans in Iran and the World. Annual Scientific-Specialized Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Geography in Ancient and Contemporary Iran, Faraz Andishan Institute of International Knowledge, Tehran. (In Persian)
Tibalds, F. (2006). Making people-friendly towns (H. A. Laghaei and F. Jadali, Trans). Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
Vahdat, S., Sajjadzadeh, H., & Karimi Moshaver, M. (2015). Conceptualizing the factors affecting of streetscape to promote the legibility of urban spaces (Case Studies: Hamedan inner city streets). Scientific and Research Quarterly of Urban Studies, 15, 17-35. (In Persian)
Varmazyar, S., & Rasoulzadeh, Y. (2015). Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Technique: A Literature Review ARTICLEINFO. Scientific Journal of Review, 4(1), 1-6.
Whyte, W, H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. Tuxedo, Maryland: Printers II Inc.
Xu, E., Leung, K., Morton, B., & Lee, J. (2015). An Integrated Environmental Risk Assessment and Management Framework for Enhancing the Sustainability of Marine Protected Areas: The Cape d’Aguilar Marine Reserve case study in Hong Kong. Science of the Total Environment, 505, 269–281.
Zemestani Balkanloo, M., & Beigi Babaei, B. (2013). Nostalgia for Urban Squares. Scientific-Specialized-Research Monthly of Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Payam Mohandes, 20(59), 28-29. (In Persian)
Zhou, J., & Stalhane, T. (2004). Using FMEA for Early Robustness Analysis of Web-Based Systems. Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and Applications Conference, 2, 28-29.