تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرزندگی محله های شهری مطالعه موردی: شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 سردبیر نشریه پژوهش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4 استاد دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران

چکیده

تقویت سرزندگی محله‌های شهری به عنوان کوچکترین واحد مدیریت شهری و کانون جغرافیایی شکل گیری اجتماعات محلی، زیربنای ایجاد شهر سرزنده، پویا و پیشرو است. از آنجا که یکی از ابعاد موثر بر سرزندگی محله‌های شهری عوامل اجتماعی است، ارزیابی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و مولفه‌های سازنده آن با سرزندگی محله‌های شهری به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر انتخاب شده‌است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور به‌شیوه پیمایشی ، 392 پرسشنامه در دومحله باغ‌شیخ و کیان‌آباد شهر اهواز تکمیل و نتایج آن از طریق آزمون‌های t تک‌متغیره و t مستقل در نرم-افزارSPSS و مدلسازی معادله ساختاری در نرم‌افزار Amos graphic تحلیل‌شد. نتایج نشان می‌دهد پاسخگویان مولفه‌های سرمایه‌اجتماعی(اعتماداجتماعی، مشارکت‌اجتماعی، انسجام‌اجتماعی، روابط‌اجتماعی) را درمحله‌های موردمطالعه به‌طور معناداری بالاتر از میانگین ارزیابی نموده‌اند و مقدار مولفه‌های مذکور تفاوت معناداری در دومحله موردمطالعه ندارد. در ارزیابی معادله ساختاری طراحی شده، مقدار شاخصها برازش معادله مذکور را تایید می‌کند، لذا مدل مفهومی پژوهش قابل قبول است و تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر سرزندگی محله های شهری تایید می‌شود. بیشترین سهم در تبیین سازه سرمایه اجتماعی مربوط به مشارکت اجتماعی و در مورد سرزندگی مربوط به مولفه حضورپذیری و تحرک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

explaining the relationship between social capital and the vitality of urban neighborhoods; Case Study: Ahwaz City

نویسندگان [English]

  • bahar habibian 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • Ahmad Pourahmad 3
  • Keramatolah Ziari 4
1 PhD in Geography and urban planning, University of Tehran
2 Associate Professor of Geography, University of Tehran
3 Professor of Geography, University of Tehran
4 Professor of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Enhancing the vitality of urban neighborhoods as the smallest unit of urban management and the geographical center of the formation of local communities is the foundation of a vibrant, dynamic and leading city. Since one of the factors affecting the vitality of urban neighborhoods is social factors, evaluation and explanation of the relationship between social capital and its constructive components with the vitality of urban neighborhoods have been chosen as the main objective of present study. The research methodology is descriptive-analytical and it is practical in terms of purpose. To this end, in a survey method, 392 questionnaires completed in Bagh-e-Sheikh and Qian Abad neighborhoods of Ahwaz city, and its results were analyzed by single-variable t-test and independent t-test in SPSS software and structural equation modeling in Amos graphic software. The results show that the respondents evaluated the components of social capital (social trust, social participation, social cohesion, social relations) in the studied areas significantly higher than the average, and the amount of the mentioned components has no significant difference in the two studied neighborhood. In evaluating the designed structural equation, the value of the indices confirms the fitting of the mentioned equation, hence; the conceptual model of research is acceptable and the positive and significant impact of social capital on the vitality of urban neighborhoods is confirmed. The largest contribution in explaining the social capital structure is related to social participation, and in case of vitality, it is related to the presence and mobility components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban vitlality
  • Social capital
  • social participation
  • attractiveness
  • Satisfaction