دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-150 

پژوهشی - کاربردی

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرزندگی محله‌های شهری مطالعه موردی: شهر اهواز

صفحه 1-22

10.22059/jurbangeo.2019.266185.974

بهار حبیبیان؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد؛ کرامت الله زیاری