واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/فضا از منظر گفتمان انتقادی(مورد پژوهی : محله اسلام آباد شهر زنجان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه مدیریت قدرت در تولید متن/فضا دلالت بر شکل‌گیری نظمی است که مورد انتقاد است. زیرا نظم شکل‌یافته دلالت بر حقیقتی متفاوت از نظم آشکار دارد. این امر به ویژه در سکونتگاه‌های مساله‌دار به عنوان نوعی سکونتگاه غیررسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/فضا در سکونتگاه‌های مساله‌دار با رویکرد گفتمان انتقادی در محله اسلام آباد شهر زنجان است.پژوهش حاضر از نظر ماهیت کیفی و از نظر نوع واکاوی است. به منظور گردآوری داده-ها از مشاهده‌ی مشارکتی، مصاحبه ساخت نیافته از ساکنین و جامعه متخصصین در قالب پنل دلفی استفاده گردید. جهت شناخت نظم حاکم بر تولید متن/فضا در محدوده مورد مطالعه از آزمون تی تک‌نمونه‌ای وکشف متغیرهای مکنون از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مطلوبیت بعضی از متغیرهای حقوق فضا در تجربه زندگی ساکنان محله اسلام آباد، به علت بافت موقعیتی و دسترسی به خدمات اولیه می‌باشد. شاخص‌های موثر در نظم تولید شده متن/فضا محله اسلام آباد در 8 طبقه تقسیم‌بندی شده که حقوق شهروندی با 19.9 درصد بیشترین تاثیر را در میان عوامل داشته است. همچنین تقابل ساختارهای زبانی سکونتگاه‌های مساله‌دار در متن شهر با مفاهیم متفاوتی معنا شده که آمال و خواسته‌های ساکنان را به نمایش می‌گذارند. پیام ناشی از این محلات در متن شهر عمدتاً پذیرش سرنوشتی متفاوت با نظم آشکار می‌باشد. فضاهایی که با فقر و عدم آگاهی شناخته شده و تلاش تحمیل‌گران در جهت طبیعی‌شوندگی و سرنوشت ابدی این سکونتگاه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Hidden Arrangement of Power Management in Text/Space Production from the Perspective of Critical Discourse(Case study: Islamabad neighborhood of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Meshkini 1
  • mohsen ahadnejad raveshti 2
  • saeed najafi 2
1 tarbiat mdares university
2 zanjan university
چکیده [English]

Today, power management in text / space production implies the formation of an order that is criticized. Because the formed order implies a truth different from the obvious order. This is especially important in problematic settlements as a form of informal settlement. Because problematic settlements are the objective embodiment of the order of institutions that do not reveal facts under power relations. Therefore, the aim of the present study is to investigate the latent order of power management in the production of text / space in problematic settlements with a critical discourse approach in Islamabad neighborhood of Zanjan. The present study is qualitative in nature and in terms of type of analysis. In order to collect data, participatory observation, non-structured interviews of residents and the community of experts in the form of Delphi panel were used. In order to identify the order governing the production of text / space in the study area, one-way t-test and discovery of latent variables, exploratory factor analysis test in SPSS software was used. The results showed that the desirability of some variables of space rights in the life experience of the residents of Islamabad neighborhood is due to the situational context and access to basic services. Effective indicators in the order of text / space produced Islamabad neighborhood is divided into 8 categories that citizenship rights with 19.9% ​​had the most impact among the factors. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden Arrangement
  • Power Management
  • Text / Space Production
  • Critical discourse
  • Islamabad Neighborhood