دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 909-1197