تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت شهری‏ مشهد درخصوص توانیابان‏ ومعلولان شهری

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه به دنبال آن‏است تا تصویری کامل از فعالیت پنج‏دوره شورای اسلامی شهرمشهد درخصوص«شهر و معلولان درشهرمشهد» ارائه کند. شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی و بهره‏گیری از روشهای کمی-کیفی‏است. درگام اول بامطالعه منابع داخلی و لاتین، جهت‌گیری‌های کلی برنامه‏ریزی‏ها، در راستای حضور معلولان در فضای‏شهر مشخص شد. درادامه سعی گردید درقالب تکنیکهای تحلیل فضایی، الگوی‏پراکنش معلولان در شهرمشهد مورد سنجش قرارگیرد. نتایج، بیانگر الگوی خوشه‌ای در ‏استقرار توانیابان در شهر و ضرورت توجه به این الگو در برنامه‏ریزیهارا مطرح ساخت. سپس با مراجعه به آرشیو مصوبات ‏شورا(شامل4530مصوبه‏وبررسی‏یکایک‏آنها)، اقدام به شناسایی مصوبات مرتبط با معلولان، شامل89مصوبه(1.96%کل مصوبات و میانگین۱۸مصوبه برای هردوره) و ذخیره‏سازی آنها در فایلی اکسل گردید. بااستفاده از روشهای آمار توصیفی، دسته‏بندی از داده‏ها انجام شد. در ادامه، بهره‏گیری از روش تحلیل‏محتوا(درقالب کدگذاری باز،محوری و انتخابی)، رویکردهای حاکم بر برنامه‏ریزی هر دوره و نهایتاً کل‏دوره درخصوص ارتقای فضای‏شهر برای توانیابان را روشن‏ساخت. نتایج در کدگذاری‏باز؛ شناسایی۱۲موضوع کلیدی، درکدگذاری‏محوری؛ چهارمحورمهم و در کدگذاری ‏انتخابی؛ سه مقوله مرکزی:1)حضورپذیری2)توجه به نیازهای اولیه و3)توجه به ارتقای جایگاه اجتماعی، سلامت و بهداشت توانیابان، بود. تفسیر اطلاعات، حاکی از تغییر در رویکردهای هر دوره شورا، در موضوعات گوناگون بود. نتایج بیانگر فقدان رویکرد منسجم و هماهنگ در ادوار مورد نظر در مواجهه با معلولان درفضای‏شهرمشهد است. ازدیگرسو؛ محور رویکردها، عمدتاً حمایتی(تکیه بر وابستگی فردتوانیاب به دیگران در فضا)؛ بجای مناسب‏سازی(تکیه بر بهبود وضعیت فضای‏شهر جهت حضور قائم به ذات و مستقل فرد توانیاب)‏است. در همین راستا پیشنهادهایی در قالب سه دوره زمانی کوتاه، میان و بلند مدت ارائه شده‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Urban Management Approaches in Mashhad Regarding Urban Disabled

نویسندگان [English]

  • mostafa amirfakhrian 1
  • Najme Gholami 2
  • Roholah Asadi 2
1 ferdowsi university of mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study seeks to provide a complete picture of the activities of the 5 terms of the Islamic Council of Mashhad regarding the "city and the disabled in the city of Mashhad."The study method is descriptive and analytical in which quantitative and qualitative methods have been used. In the first step, by studying the internal and Latin sources, Then, using spatial analysis techniques, we tried to measure the distribution pattern of the disabled in Mashhad. Then, by referring to the council approvals archive (including 4530 approvals and reviewing them one by one), the approvals related to the disabled were identified, including 89 approvals and saved them in an Excel file. We used descriptive statistics methods to categorize the data. Then using the content analysis method (in the form of open, axial and selective coding), Results in open coding; Identify 12 key issues, in axial coding; 4 important axes and in selective coding; 3 central categories: 1) attendance 2) attention to basic needs and 3) attention to promoting social status, health and hygiene of the disabled. Interpretation of information showed changes in the approaches of each council period on various issues. The results showed that there is no coherent and coordinated approach in all periods in dealing with the disabled in the city of Mashhad. It is necessary to adopt coordinated and comprehensive approaches in dealing with people with disabilities in the city. It is necessary to adopt coordinated and comprehensive approaches in dealing with people with disabilities in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled people
  • Approvals
  • Islamic Council of the city
  • Mashhad city
  • Urban Management