تحلیلی بر تامین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار در مقیاس محلی در راستای مدیریت پایدار‌ (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

امروزه نقش و اهمیت زیرساخت‌ها در شهرها، بر کسی پوشیده نیست. زیرساخت اجتماعی زیرمجموعه‌ای از زیرساخت‌ها بوده و شبکه‌ی پیچیده و درهم تنیده‌ای از دارایی‌های ملموس و غیرملموس است که سطح کیفی زندگی را در یک اجتماع ارتقا داده و نقش مهمی در ایجاد جامعه‌ای منسجم، تاب آور و پایدار دارند. در کشور ما به علت کمبود زیرساخت‌های متناسب با نیازها و لحاظ نکردن ابعاد اجتماعی پروژه‌ها، شاهد اتلاف طیف وسیعی از دارایی‌ها هستیم. پژوهش حاضر در پاسخ به ضرورت فوق و بنا به اهمیت زیرساخت‌های اجتماعی انجام گرفته است و هدف اصلی آن ارائه راهکارهایی برای تامین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار در سطح محلی و در راستای مدیریت پایداری پروژه می‌باشد. روش تحقیق پژوهش کیفی بوده و مطالعه‌ موردی پروژه فرهنگی، مسکونی و ورزشی جوانان یزد می‌باشد. داده‌ها با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز مطالعات میدانی (مصاحبه با افراد آگاه و فعال در پروژه و متخصصان صاحب‌نظر در حوزه پژوهش و اجرا) گردآوری و برای تحلیل داده‌ها از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شده است. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای توسعه پایدار و همسو با مدیریت پایداری پروژه‌ و جهت تامین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار ارائه شده اند. جمع‌بندی نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد در مقیاس محلی می‌توان با اطمینان از تامین عوامل فوق با اتکای بر اصول مدیریت پروژه، گام مهمی در صنعت ساخت برداشت و با‌ تعمیم مباحث فوق می‌توان به تدریج بستر لازم برای تامین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار را برای سایر پروژه‌های مشابه و در سطح کشور مهیا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of supplying sustainable social infrastructures at local scale in line with sustainable management (Case study: Yazd city)

نویسندگان [English]

  • Erfan Hasanpour 1
  • behnod barmayehvar 2
  • لیلا kowkabi 3
1 MSc in Project and Construction Management Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Technology of Architecture (Project and Construction Management) Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the role and importance of infrastructure in cities is obvious. Social infrastructure is a subset of infrastructure and is a complex and intertwined network of tangible and intangible assets that enhances the quality of life at the local scale and plays an important role in creating a resilient and sustainable community. However, in our country, due to the lack of suitable infrastructure that response to the needs of stockholders especially in the aspect of the project social dimensions, we are witnessing the loss of assets. This research has been conducted in response to the above necessity and due to the importance of social infrastructure. The main research aim is to provide solutions for supplying sustainable social infrastructures at local scale in order to obtain project sustainability management. The research method is qualitative and the case study is the youth cultural, residential and sports project in Yazd, Iran. The data gathering was conducted using two methods (documentary studies and field studies). The Interviewees were the knowledgeable experts involved in the project or the researchers. Then the qualitative content analysis was used as the analyzing method. The most important suggested solutions in line with project sustainability management and to provide sustainable social infrastructure in infrastructure projects are presented, which are: 1-utilizing professional human resource and adequate equipment, 2-the cooperation between private and public sectors, 3-considering safe and convenient locations for transport systems, 4-planning for future prospects and growing needs, 5-optimal utilization of available facilities, 6-comprehensive Planning agreed by key project factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable social infrastructures, Infrastructure projects, sustainability management, Yazd city&emsp