تحلیل و سطح‌بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی به گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سطح‌بندی و توسعه فضایی چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا دامنه و پهنه سرزمینی گسترش آن است. دراین‌بین، گردشگری به‌عنوان یکی از پدیده‌های مهم فضایی شهر است. ارزیابی وضعیت حاضر و نحوه پیشرفت به‌سوی پایداری گردشگری باعث توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-محیطی و نهادی در پهنه سرزمینی شهر می‌گردد. لازمه رسیدن به پایداری در ابعاد مختلف آن مستلزم وجود سنجه‌ها، شاخص‌ها و معیارهای سنجش گردشگری در جهت تحلیل، ارزیابی و تبیین وضعیت پایداری گردشگری است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و رویکرد و نگرش آن، توصیفی- تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و پیمایشی (میدانی) صورت گرفته است. پایایی ابزار تحقیق از طریق روش آلفای کرونباخ آزمون گردیده و نشان‌دهنده سطح بالای پایایی پرسشنامه است. این پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور[1]، الکتره[2]، [3]SAW و مدل ادغامی کپلند، مناطق چهارگانه شهر اردبیل ازلحاظ ارزیابی توسعه فضایی گردشگری شهری در سطح مناطق برای دستیابی به گردشگری پایدار با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی رتبه‌بندی و اولویت‌بندی آن انجام‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد بااینکه نتایج هرکدام از مدل‌های بکار گرفته‌شده دارای تفاوت در اولویت و رتبه هستند ولی مدل ادغامی با ترکیب اهمیت هرکدام به نتیجه نهایی رسید و این مهم نشان‌دهنده یکسانی و ترکیب مدل‌ها با همدیگر جهت رسیدن به جواب واحد است. درنهایت ارزیابی و توزیع فضایی در مناطق شهری اردبیل به ترتیب شامل مناطق دو، یک، سه و پنج، چهار دارای اولویت هستند.
 
[1]: VIKOR (Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje)
[2]: ELECTRE (Elimination et Choice in Translating to Reality)
[3]: SAW

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and spatial classification in urban areas to achieve sustainable tourism; Case study: Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • Vahed Aghaei 2
  • Moslam Ghasemi 1
1 Faculty of Geographical sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department human Geography University of kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Spatial development is how a phenomenon spreads from the center or domain and territorial area of ​​its expansion. Assessing the current situation and how to progress towards sustainable tourism leads to development in economic, socio-cultural, physical-environmental and institutional dimensions in the territory of the city. Achieving sustainability in its various dimensions requires the existence of measures, indicators and criteria for measuring tourism in order to analyze, evaluate and explain the status of tourism sustainability. This research is an applied research and its approach and attitude is descriptive-analytical. The required data and information were collected in two ways: library (documentary) and survey (field). The reliability of the research instrument was tested by Cronbach's alpha method and the obtained coefficient (0.873) indicates the high level of reliability of the questionnaire. This study uses Vickor, Electr, SAW multi-criteria decision making models and Kepland integration model, Ardabil four areas in terms of evaluating the spatial development of urban tourism at the regional level to achieve sustainable tourism with emphasis on socio-cultural, economic, environmental and physical indicators. And it has been prioritized. Findings showed that although the results of each of the models used have differences in priority and rank, but the integration model by combining the importance of each reached the final result and this important indicator of the similarity and combination of models with each other to achieve a single answer. Finally, spatial assessment and distribution in urban areas of Ardabil, including zones two, one, three and four, respectively, have priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial classification
  • Urban Tourism
  • Sustainable Tourism
  • Sustainability
  • Ardabil City
اسماعیل زاده، حسن و یعقوب اسماعیل زاده ) 918
- .:9: ::8 ، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، شمارۀ 92 ،» انزلی
اصغرپور، محمدجواد ) 955 :(. تصمیم گیری چندمعیاره، چاپ ششم، تهران 1 انتشارات دانشگاه تهران.
ارزیابی گردشگری پایدار روستایی )موردشناسی 1 بخش سامان- « .): اکبری سامانی، ناهید، بدری، سیدعلی و محمد سلمانی ) 919
- – .25 91 ، مجلة جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شمارۀ 1 ،») شهرستان شهرکرد
طبقه بندی « .): اکبری، زهرا و عباسعلی ابونوری ) 919 عوامل مؤثر بر شاخص های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعة موردی 1
کشورهای - .83 99 ، فصلنامة جغرافیا و توسعه، شمارۀ 92 ،» منتخب
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آینده پژوهی )مورد « .): ایزدفر، نجمه و محمدرضا رضایی ) 911
- - .:99 :91 ، فصلنامة جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شمارۀ 92 ،») شناسی 1 بافت ناکارآمد شهر یزد
بررسی امنیت در بوستان های شهری با استفاده از تکنیک های « .): بدلی، احد، مؤذنی، مهدی، آقائی، واحد و اکبر نوروزی ) 918
- .:33 :91 ،: پژوهشنامة جغرافیای انتظامی، شمارۀ 2 ،» تصمیم گیری ویکور
پرتال استانداری اردبیل ) 911 :(. بازیابی از www.ostan-ar.ir
سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق « .): پورطاهری، مهدی، سجاسی قیداری، حمد ا... و طاهره صادقلو ) 955
- . پژوهش های روستایی، شمارۀ :، : : 9 ،» روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه بندی براساس تشابه به حد ایده آل فازی
خاکی، غلامرضا ) 950 :(. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ چهارم، تهران 1 بازتاب.
دواس، دی، ای ) 903 :(. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران 1 نشر نی.
روابط بین ویژگی های شناختی و پیکره بندی فضایی محیط مضنوع، « .): دیده بان محمد، شهرام پوردیهمی و امید ریسمانچی ) 919
- .32 90 ، دوفصلنامة معماری ایرانی، شمارۀ 2 ،» تجربه در دزفول
عوامل « .): راسخی، سعید، کریمی پتانلار، سعید و سپیده حسینی ) 919 مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای درحال توسعه
مجلة ،» منتخب برنامه ریزی و توسعة - .53 31 ، گردشگری، شمارۀ 5
ارزیابی توسعة پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی « .): ربیعی فر، ولی اله، زیاری، کرامت اله و غلامرضا حقیقت نایینی ) 919
بر پایة تکنیک SWOT - .:99 :98 ،: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شمارۀ 3 ،»
تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضایی سبز شهر - « .): زیاری، کرامت اله، واحدیان بیکی، لیلا و زیبا پرنون ) 919
- .::2 :9: ،: مطالعات پژوهش های شهری و منطقه ای، شمارۀ 2 ،» تهران
قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعة پایدار شهری « .): ساسان پور، فرزانه، تولایی، سیمین و حمزه جعفری اسدآبادی ) 919
- .:80 :91 ، فصلنامة جغرافیا، شمارۀ 29 ،») )مورد مطالعه 1 کلان شهر تهران
سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و « .): ساسان پور، فرزانه، تولایی، سیمین و حمزه جعفری اسدآبادی، ) 912
- .29 90 ،: فصلنامة برنامه ریزی منطقه ای، شمارۀ 5 ،» دوگانة تهران
ارزیابی شاخص های توسعة گردشگری پایدار شهری )مطالعة « .): شاطریان، محسن، غلامی، یونس و محمد میرمحمدی ) 913
- .9:2 :18 ، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارۀ 23 ،») موردی 1 کاشان
تحلیل فضایی کیفیت محیطی بافت های فرسودۀ شهری )مطالعة موردی 1 « .): شماعی، علی و افسانه فخری پورمحمدی ) 918
- .:99 58 ، نشریة مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر اردبیل، شمارۀ 3 ،») منطقة :: شهرداری تهران
0044 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 9، شمارة 4، زمستان 0411
سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از « .): شماعی، علی و جعفر موسی وند ) 919
مدل TOPSIS و AHP - .29 99 ،: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شمارۀ 9 ،»
تحلیل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری « .): شیعه، اسماعیل و سجاد علی پور اشلیکی ) 951
- .:30 :88 ، آرمان شهر، شمارۀ 8 ،») پایدار )مطالعة موردی 1 سواحل شهر رامسر
مجلة برنامه ریزی و ،» تحلیل جامعه شناختی سفرهای پایدار در صنعت گردشگری « .): صالحی، صادق و زهرا پازوکی نژاد ) 919
- .:5: :39 ،: توسعه گردشگری، شمارۀ 9
سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص « .): ضیاءآبادی، مریم، زارع مهرجردی، محمدرضا و سید عبدالمجید جلائی ) 918
- .:99 00 ، فصلنامة نظریه های کاربردی اقتصاد، شمارۀ 9 ،» ترکیبی پایداری و مدل برنامه ریزی ریاضی
مکان یابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل « .): علوی، سید علی، جعفری، بهبود، معززبرآبادی، محدثه و محمد ابراهیمی ) 912
مجلة پژوهش و برنامه ریزی شهری، ،») منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعة موردی 1 منطقة هشت تهران
- .:83 :91 ، شمارۀ 99
سطح بندی و برنامه ریزی فضاهای گردشگری روستایی بخش مرکزی « .): غفاری، رامین، مرادی، محمود و داوود نیک بخت ) 919
- .:: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شمارۀ ::، 5 10 ،» شهرستان بویراحمد
سطح بندی فضایی محورهای گردشگری « ): فرجی سبکبار حسنعلی، محمدرضا رضوانی، حسن بهنام مرشدی و حسین روستا ) 919
- .831 83: ، پژوهش های جغرافیای انسانی، شمارۀ 9 ،» استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری
نشریة مطالعات فرهنگی و ،» تحلیل فضایی تمایل ساکنین محلات شهر خورموج به گردشگری « .): فولادی خورموجی، علی ) 913
- .: سیاسی خلیج فارس، شمارۀ ::، 93 59
ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری برای توسعة گردشگری شهری « .): قالیباف، محمدباقر و محمد شعبانی فرد ) 919
- .:09 :20 ،: فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، شمارۀ : 9 ،») براساس مدل های تصمیم گیری چندمتغیره )موردی 1 سنندج
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه های گردشگری و زیرساخت ارتباطی و شبکه راه در « .): کلانتری، محسن و مرضیه ملک ) 919
- .09 89 ،: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شمارۀ 0 ،» مناطق کویری ایران
گلسر، دیرک ) 919 :(. مدیریت بحران در صنعت گردشگری، ترجمه ایمان حجت پناه و مرتضی اسحاقی، چاپ دوم، اصفهان 1 نشر
شهید فهمیده.
لطیفی، نیم نگاهی « .): غلامرضا ) 955 به برنامه ریزی منطقه ای در ایران و ،» جهان کتاب ماه علوم اجتماعی، - .91 99 ، شمارۀ 99
ارائة راهکارهایی جهت توسعة پایدار گردشگری شهر چناران با استفاده از مدل « .): مبهوت، محمدرضا و نرگس قدمگاهی ) 919
همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد. ،» سوات
تحلیل تطبیقی شکوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند )مطالعة موردی 1 « ،): محمدی ده چشمه، مصطفی و نازنین حاجی پور ) 299
- - .9: 9 ، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی شهری، شمارۀ 22 ،») مناطق شهری کرمانشاه
پهنه بندی فضایی کانون های « ،): مرشدی بهنام، حسن، احمدی، داریوش، فرجی سبکبار، حسنعلی و محمدرضا رضوانی، ) 918
، فصلنامة برنامه ریزی منطقه ای، شمارۀ : 9 ،» گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس
- .99 :0
مرکز آمار ایران ) 918 :(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
موحد و همکاران: تحلیل و سطح بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی... 0041
تحلیل و سطح بندی فضایی محورهای گردشگری روزانه « .): مشکینی، ابوالفضل، بهنام مرشدی، حسن و مجتبی برغمدی ) 910
- .:99 18 ، برنامه ریزی و آمایش فضا، شمارۀ 9 ،» استان تهران بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری
مصطفایی، نرگس ) 912 :(. مکان یابی فضای سبز شهری شهر پارساباد با استفاده از مدل ویکور، پایان نامة کارشناسی ارشد، استاد
راهنما 1 عطاء غفاری، دانشگاه محقق اردبیلی.
ارزیابی تفرجگاههای گردشگری پیرامون کلانشهرها با استفاده از تلفیق مدل « .): موحد، علی، امانپور، سعید و رضا زارعی ): 91
SWOT و AHP ،: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شمارۀ 8 ،» ؛ مطالعة موردی 1 تفرجگاه گردشگری مال آقا
- .02 89
راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل « .): موحد، علی، کهزادی، سالار و فریماه عابدین زاده ) 919
SWOT و QSPM - .992 :5: ، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارۀ 99 ،»
.): مهندسین مشاور پارس آریان راود ) 919
فصلنامة ،» امکان سنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری ایران « .): نوری، جعفر، زارعی، هادی و ابوالقاسم میرحسینی ) 951
- .19 08 ، فضای جغرافیایی، شمارۀ 99
Akbari, S. N., Badri, S. A., & Salmani, M. (2013). Evaluation of sustainable rural tourism case study: Saman Ward-Shahrekord County. Journal of Geography and Urban Planning-Regional, (9), 29-48. (In Persian)
Akbari, Z., & Abu Nouri, A. A. (2014). Classification of factors affecting the economic indicators of foreign tourism (Case study: Selected countries). Geography and Development Quarterly, (34), 33-56. (In Persian)
Alavi, S. A., et al. (2015). Location of green space centers using fuzzy logic model in GIS (Case study: District 8 of Tehran). Journal of Urban Research and Planning, 20, 139-156. (In Persian)
Altinay, M., & Hussain, K. (2005). Sustainable tourism development: A case study of North Cyprus. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 272-280.
Ardabil Governor's Portal. (2011). Retrieved from www.ostan-ar.ir (In Persian)
Asgharpour, M. J. (2009). Multi-criteria decision making (6th ed.). Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
Badli, A., Moazeni, M., Aghaei, V., & Nowruzi A. (2016). Investigating security in urban parks using VICKOR decision making techniques. Journal of Disciplinary Geography, (14), 139-166. (In Persian)
Blancas, F. J., Lozano-Oyola, M., Gonzalez, M., Guerrero, F. M., & Caballero, R. (2011). How to use sustainability indicators for tourism planning: the case of rural tourism in Andalusia (Spain). Science of the Total Environment, 412-413, 28-45.
Dawas, D. E. (1997). Survey in social research (H. Naebi, Trans). Tehran: Ney Publishing.
Dideban, M., Pourdihmi, Sh., & Rismanchi, O. (2013). Relationships between cognitive features and spatial configuration of artificial environment, experience in Dezful. Iranian Architecture Bi-Quarterly, (4), 37-64. (In Persian)
Faraji Sabkbar, H. A., Rezvani M. R., Behnam Morshedi, H., & Rousta, H. (2014) Spatial leveling of tourism axes in Fars province based on tourism services and facilities. Human Geography Research, 46(3), 561-569. (In Persian)
Fazenda, N., Da silva, F. N., & Costa, C. (2010). Douro Valley tourism plan: The plan as part of a sustainable tourist destination development. Journal of World Hospitality and Tourism, 2(4), 428-440.
0041 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 9، شمارة 4، زمستان 0411
Fooladi Khormoji, A. (2017). Spatial analysis of Khormuj residents' tendency to tourism. Journal of Cultural and Political Studies of the Persian Gulf, 4(11), 83-106.
Ghaffari, R., Moradi, M., & Nikbakht, D. (2011). Leveling and planning of rural tourism spaces in the central part of Boyer-Ahmad city. Urban and Regional Studies and Researches, (11), 97-118. (In Persian)
Glaser, D. (2014). Crisis management in the tourism industry (I. Hojjatpanah., & M. Ishaqi, Trans) (2nd ed.). Isfahan: Shahid Fahmideh Publishing.
Ismailzadeh, H., & Ismailzadeh, Y. (2016). Assessing the sustainability of tourism and determining the optimal strategy for tourism development in Anzali port. Planning Studies for Human Settlements, (11), 115-131. (In Persian)
Izadfar, N., & Rezaei, M. R. (2020). Identifying the key factors affecting sustainable urban regeneration with a futures research approach (Case study: dysfunctional context of Yazd city). Quarterly Journal of Geography and Urban Planning-Regional, (34), 109-130. (In Persian)
Josip, M., & Ivan, K. (2015). Weighting indicators of tourism sustainabiling: A critical note. Ecological Indicators, 48, 312-314.
Kalantari, M., & Malek, M. (2014). Spatial analysis and leveling of tourist attractions and communication infrastructure and road network in desert areas of Iran. Geographical Studies of Arid Areas, (17), 53-70. (In Persian)
Khaki, Gh. (2008). Research method with an approach to dissertation writing (4th ed.). Tehran: Reflection. (In Persian)
Lai, P., & Napal, S. K. (2006). Local perspectives of ecotourism development in Tawushan Nature Reserve, Taiwan. Journal of Tourism Management, 27.
Latfii, Gh. (2009). A look at regional planning in Iran and the world. Social Science Month Book, (20), 20-29. (In Persian)
Mahboot, M. R., & Ghadmagahi, N. (2013). Providing solutions for sustainable development of tourism in Chenaran city using SWOT model. Conference on Architecture, Urban Planning and Sustainable Development, Mashhad. (In Persian)
Meshkini, A., Morshedi, B., & Barghomadi, M. (2018). Spatial analysis and leveling of daily tourism axes in Tehran province based on tourism services and facilities. Spatial Planning and Planning, 22(2), 95-132. (In Persian)
Mikulić, J., Vizekc, M., Stojcic, N., Payne, J., Čeh Časni, T., & Barbic, T. (2021). The effect of tourism activity on housing affordability. Annals of Tourism Research, 90(103264), 1-12.
Mohammadi Dehcheshme, M., & Hajipour, N. (2021). Comparative analysis of urban prosperity in the integrated model of Copeland. Quarterly Journal of Urban Planning, (44), 3-21. (In Persian)
Morshedi Behnam, H., Faraji, D., Sabkbar, H., & Rezvani, M. R. (2016). Spatial zoning of tourism centers to determine the optimal areas of tourism services in Fars province. Regional Planning Quarterly, (21), 17-30. (In Persian)
Mostafaei, N. (2015). Location of urban green space in Parsabad city using Vicor model, Master thesis, Supervisor: Ata Ghaffari, Mohaghegh Ardabili University.
Movahed, A., Amanpour, S., & Zarei, R. (2012). Evaluation of tourist resorts around metropolises using a combination of SWOT and AHP models (Case Study: Mal Agha tourism resort). Urban and Regional Studies and Research, (15), 53-72. (In Persian)
Movahed, A., Kohzadi, S., & Abedinzadeh, F. (2014). Ecotourism development strategies of Kurdistan province using SWOT and QSPM model. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, (32), 181-204. (In Persian)
Nouri, J., Zarei, H., & Mir Hosseini, A. (2010). Feasibility study of ecotourism attraction in desert areas of Iran. Quarterly Journal of Geographical Space, (22), 75-93. (In Persian)
موحد و همکاران: تحلیل و سطح بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی... 0041
Opricovic, S., & Tzeng, Gh. (2007). Extended Vikor method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178(2).
Pars Arian Raoud Consulting Engineers. (2013). (In Persian)
Poor Taheri, M., Gheidari, S., Ghodrat A., & Sadeghlou, T. (2009). Measuring and prioritizing social sustainability in rural areas, using the ranking technique based on Fuzzy ideal similarity. Rural Research, (1), 1-31. (In Persian)
Qalibaf, M. B., & Shabanifard, M. (2011). Evaluation and prioritization of tourist attractions for urban tourism development based on multivariate decision making models (Case: Sanandaj). Geographical Research Quarterly, 26(101), 147-172. (In Persian)
Rabieifar, V., Ziari, K., & Naeini, Gh. H. (2013). Assessment of sustainable development of Zanjan city from an environmental perspective based on SWOT technique. Urban and Regional Studies and Research, (16), 105-130. (In Persian)
Rasekhi, S., Karimi P, S., & Hosseini, S. (2014). Factors affecting tourism density in selected developing countries. Journal of Tourism Planning and Development, (8), 69-86. (In Persian)
Reihanian, A., Beinti Mahmood, N. Z., Kahrom, E., & Wan Hin, T. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. Tourism Management Perspectives, 4, 223- 228.
Salehi, S., & Pazoukinejad, Z. (2014). Sociological analysis of sustainable travel in the tourism industry. Journal of Tourism Planning and Development, (10), 162-181. (In Persian)
Sasanpour, F., Toulaei, S., & Jafari Asadabadi, H. (2014). Urban livability in the direction of sustainable urban development, (Case study: Tehran metropolis). Geography Quarterly, (42), 129-157. (In Persian)
Sasanpour, F., Toulaei, S., & Jafari Asadabadi, H. (2015). Assessment and evaluation of urban viability in the twenty-two regions of Tehran. Regional Planning Quarterly, (18), 27-43. (In Persian)
Shamaei, A., & Fakhri, A. P. (2015). Spatial analysis of environmental quality of urban dilapidated textures. Journal of Urban Areas Studies, Shahid Bahonar University of Ardabil, (1), 85-102. (In Persian)
Shamaei, A., & Musavand, J. (2011). Leveling the cities of Isfahan province in terms of tourism infrastructure using TOPSIS and AHP model. Urban and Regional Studies and Research, (3), 23-40. (In Persian)
Shaterian, M., Younes, Gh., & Mir Mohammadi, M. (2017). Evaluation of indicators of sustainable urban tourism development (Case study: Kashan). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, (46), 195-214.
Shia, I., & Alipurashliki, S. (2010). Quality analysis of coastal tourism environment according to sustainable tourism criteria (Case study: Ramsar beaches). Armanshahr, (5), 155-167. (In Persian)
Statistics Center of Iran. (2016). General Census of Population and Housing.
Vander, D. V. R. (2005). Tourisms capes: An actor-network perspective on sustainable tourism development, WUR Wageningen.
Varol, C., Ercoskun, O. Y., & Gurer, N. (2011). Local participatory mechanisms and collective actions for su stainable urban development in Turkey. Habitat International, 1(35), 9-16.
Votsi, N. E. P., Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., & Pantis. J. D. (2014), Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece. Tourism Management Perspectives, 11, 10-17.
Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local Economic Impacts of Daragon in Indonisia. Journal of Annals of Tourism Research, 27(3).
Xu, F., & Fox, D. (2014). Modeling attitudes to nature, tourism and sustainable development in national parks: A survey of visitors in China and UK. Tourism Management, 45, 142-158.
0041 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 9، شمارة 4، زمستان 0411
Ziaabadi, M., Zare Mehrjerdi, M. R., & Jalaei, S. A. (2015). Measuring sustainable tourism using the combined sustainability index and mathematical planning model. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, (2), 77-100. (In Persian)
Ziari, K., et al. (2011). Analysis of environmental crisis and green spatial distribution in Tehran. Urban and Regional Research Studies, (4), 101-114. (In Persian)