تحلیل و سطح بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی به گردشگری پایدار معیاره؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیایی انسانی، علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

توسعه فضایی چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا دامنه و پهنه سرزمینی گسترش آن است. دراین‌بین، گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده شهری است. ارزیابی وضعیت حاضر و نحوه پیشرفت به‌سوی پایداری گردشگری باعث توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-محیطی و نهادی در پهنه سرزمینی شهر می‌گردد. لازمه رسیدن به پایداری در ابعاد مختلف آن مستلزم وجود سنجه‌ها، شاخص‌ها و معیارهای سنجش گردشگری در جهت تحلیل، ارزیابی و تبیین وضعیت پایداری گردشگری است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و رویکرد و نگرش آن، توصیفی- تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و پیمایشی (میدانی) صورت گرفته است. پایایی ابزار تحقیق از طریق روش آلفای کرونباخ آزمون گردیده و ضریب به‌دست‌آمده (873/0) نشان‌دهنده سطح بالای پایایی پرسشنامه است. این پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور ، الکتر ، SAW و مدل ادغامی کپلند، مناطق چهارگانه شهر اردبیل ازلحاظ ارزیابی توسعه فضایی گردشگری شهری در سطح مناطق برای دستیابی به گردشگری پایدار با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی رتبه‌بندی و اولویت‌بندی آن انجام‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد بااینکه نتایج هرکدام از مدل‌های بکار گرفته‌شده دارای تفاوت در اولویت و رتبه هستند ولی مدل ادغامی با ترکیب اهمیت هرکدام به نتیجه نهایی رسید و این مهم نشان‌دهنده یکسانی و ترکیب مدل‌ها با همدیگر جهت رسیدن به جواب واحد است. درنهایت ارزیابی و توزیع فضایی در مناطق شهری اردبیل به ترتیب شامل مناطق دو، یک، سه و چهار دارای اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and spatial classification in urban areas to achieve sustainable tourism; Case study: Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • Vahed Aghaei 2
  • Moslam Ghasemi 1
1 Faculty of Geographical sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department human Geography University of kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Spatial development is how a phenomenon spreads from the center or domain and territorial area of ​​its expansion. Assessing the current situation and how to progress towards sustainable tourism leads to development in economic, socio-cultural, physical-environmental and institutional dimensions in the territory of the city. Achieving sustainability in its various dimensions requires the existence of measures, indicators and criteria for measuring tourism in order to analyze, evaluate and explain the status of tourism sustainability. This research is an applied research and its approach and attitude is descriptive-analytical. The required data and information were collected in two ways: library (documentary) and survey (field). The reliability of the research instrument was tested by Cronbach's alpha method and the obtained coefficient (0.873) indicates the high level of reliability of the questionnaire. This study uses Vickor, Electr, SAW multi-criteria decision making models and Kepland integration model, Ardabil four areas in terms of evaluating the spatial development of urban tourism at the regional level to achieve sustainable tourism with emphasis on socio-cultural, economic, environmental and physical indicators. And it has been prioritized. Findings showed that although the results of each of the models used have differences in priority and rank, but the integration model by combining the importance of each reached the final result and this important indicator of the similarity and combination of models with each other to achieve a single answer. Finally, spatial assessment and distribution in urban areas of Ardabil, including zones two, one, three and four, respectively, have priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial classification
  • Urban Tourism
  • Sustainable Tourism
  • sustainability
  • Ardabil City