تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونه موردی: شهر گلپایگان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از فقدانهای مشهود در برنامه ریزی شهری در ایران، عدم ارائه الگوهای مؤثر در زمینه کاهش نابرابریهای موجود شهری و ترویج عدالت فضایی است. تبیین مفهوم عدالــت فضایــی در شــهر و کاربــردی کــردن آن می‌تواند کمــک شــایانی بــه برنامه‌ریــزی شــهری در شهرها داشته باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی عدالت فضایی در اجرای طرح‌های توسعه در شهر گلپایگان پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و گردآوی اطلاعات با استفاده از روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن انجام شده است. شاخص های عدالت فضایی با استفاده از تحلیل ثانویه در مفاهیم برابری و مساوات، تنوع فضایی، منافع عام، آزادی و مشارکت مردمی، شفافیت، تفاوت، سازش و عمومیت داشتن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی طرح‌ها نشان می‌دهد که معیارهای عدالت فضایی در این طرح‌ها در سطح پایینی قرار دارند و شاخص های عدالت فضایی در طرح جامع شهر گلپایگان دارای اولویت چندانی نسبت به یکدیگر نیستند. همچنین راهکارهای توزیع عادلانه منافع در طرح جامع شهر پیش بینی نشده و در مراجع تصویب نیز به آنها اشاره نشده است. تحلیل محتوای برنامه ها و سیاست های طرح توسعه شهر گلپایگان، آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی کمبودها و نهادهای خدماتی نشانگر عدم تبیین جایگاه عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری و حوزه های تصمیم سازی خصوصاً در طرح های توسعه و عمران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the concept of spatial justice in the implementation of comprehensive urban plans (Case study: Golpayegan city)

نویسندگان [English]

  • Azam Afsharnia 1
  • esfandiar zebardast 2
  • Morteza Talachian 3
1 ministry of road
2 professor of Tehran university
چکیده [English]

One of the obvious shortcomings in urban planning in Iran is the lack of effective models for reducing existing urban inequalities and promoting spatial justice. Explaining the concept of spatial justice in the city and applying it can be a great help to urban planning in cities. Therefore, the present study has investigated spatial justice in the implementation of development projects in Golpayegan. The present study is an applied research and data collection using field method (interview and questionnaire). Findings were analyzed using Spss and Minitab software using one-sample t-test. Indices of spatial justice are examined using secondary analysis in the concepts of equality, spatial diversity, public interest, freedom and popular participation, transparency, difference, harmony and generality, and the results of the study show the designs. The standards of spatial justice in these projects are at a low level. Also, the results of field findings show that the spatial justice indices that were analyzed using one-sample t-test are P-Value value less than 0.05 and reject the null hypothesis. ‌ Possibility and indicators of spatial justice are low. Also, the reliability of the questionnaire has been confirmed through Cronbach's alpha coefficient of 0.850. Also, the results of Golpayegan city master plan review show that the equitable distribution of benefits in the city master plan is not foreseen and has not been mentioned in the approval authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial justice
  • comprehensive urban plans
  • Inequality
  • Golpaigan city